{8-1007.} BIBLIOGRÁFIA

ABAFI-AIGNER Lajos

     1888     A szabadkőművesség. Lényege, alapelvei, történelmi fejlődése, szervezete és feladatai, különös tekintettel hazai viszonyainkra. Budapest

ABRAHAMS, Israel

     1985     Jewish Life in the Middle Ages. New York

ÁCS Zoltán

     1981     Jobbágyszökések Szabolcs megyéből Túrkevére a 18. század első felében. In: DANKO Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 30. évfordulójára. 73–81. Túrkeve

     1983     Jobbágyszökések Szabolcsból Békésbe a 18. század első felében. BÉ XVIII. 364368.

     1985     Jobbágyvándorlás Szabolcs megyéből a XVIII. század első felében. AtSz XXVII. 588–604.

ACSÁDI György

     1968     Történeti magyar halandósági tábla konstrukciók. In: A magyar hivatalos statisztika történetéből. Az V. Statisztikatörténeti Vándorgyűlés előadásai és korreferátumai. (Gödöllő. 1967. május 23–25.) 403–408. Budapest

ACSÁDI György–KLINGER András

     1965     Magyarország népesedése a két világháború között. Budapest

ACSÁDY Ignác

     1944     A magyar jobbágyság története. Budapest

ADAMS, Paul

     1971     Public and Private Interests in Hogar. In: BAILEY, F. G. (ed.): Gifts and Poison. Oxford

Ágenda

     1927     A magyar református egyház liturgikus könyve. Budapest

ÁJUS Ferenc–HENYE István

     1992     Orozva csinált kölkök. A házasságon kívüli születések története Magyarországon, 1880–1910. In: Történeti demográfiai füzetek 10. 61–113. Budapest

ALBERT Ernő

     1995     Rigó és madár. A föld népe. (Egy gyimesi csángó család élete. Elmondotta Albert Mátyás és felesége, Tamás Katalin.) Sepsiszentgyörgy

     1997     Rigó és madár. II. Hegyek között és hadak útján. Sepsiszentgyörgy

ALBERT Gábor

     1983     Emelt fővel. Budapest

ALDOBOLYI NAGY Miklós

     1940     A marosi homokbárkások. Búvár VI. 8. sz. 335–338.

{8-1008.} ALSÓ László

     1928     A nemesi község hatósága és szervezete. Budapest

     1935     A községszervezés alapelvei. Budapest

ANDORKA Rudolf

     1971     A társadalmi mobilitás Magyarországon a felszabadulás előtt. StatSz XLIX. 1020–1034.

     1975     Az ormánsági születéskorlátozás története. Val. XVIII. 6. sz. 45–61.

     1979     A magyar községek társadalmának átalakulása. Budapest

     1981     A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben. (18–19. század.) Ethn. XCII. 94–110.

     1982     A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest

     1987     Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest

     1991     A társadalmi mobilitás családi élettörténetek tükrében. StatSz XLIX. 957–974.

     1995     A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. I. rész. Val. XXXVIII. 2. 60–91.

ANDORKA Rudolf–BALÁZS KOVÁCS Sándor

     1984a     A háztartás összetétel típusai és változásai (Sárpilis, 1792–1804). Ethn. XCV. 177–241.

     1984b     A háztartások jellemzőinek és azok változásainak vagyoni rétegek szerinti különbségei Sárpilisen (1792–1804). In: HOFER Tamás (szerk): Történeti antropológia. 257–280. Budapest

     1986     The Social Demography of Hungarian Villages in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (With Special Attention to Sárpilis, 1792–1804). Journal of Family History 169–192.

ANDORKA Rudolf–FARAGÓ Tamás

     1984     Az iparosodás előtti (XVIII–XIX. századi) család- és háztartásszerkezet vizsgálata. AtSz XXVI. 402–437.

ANDORKA Rudolf–HARCSA István–KULCSÁR Rózsa

     1975     A társadalmi mobilitás történeti tendenciái. (Társadalomstatisztikai közlemények) Budapest

ANDRÁSFALVY Bertalan

     1956     A sárközi társadalom és műveltség alakulása. Sárköz, 2. sz. 20–24.

     1958     Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. Tánctudományi Tanulmányok 89–94.

     1964     Népi építkezés a szekszárdi szőlőhegyekben. JPMÉ 8. 147–168.

     1965     A sárköziek gazdálkodása a XVIII. és XIX. században. (Dunántúli dolgozatok 3.) Pécs

     1970     Néprajzi jellegzetességek az északmecseki bányavidék gazdasági életében. I. Az Észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet értekezések) Pécs

     1973a     Ellentétes értékrendek és a polgárosodás. Tiszatáj XXVII. 8. 105–110.

     1973b     A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználatai a szabályozás előtt. (Vízügyi történeti füzetek 6.) Budapest

     1974     Hagyomány és alkalmazkodás baranyai német és magyar falvakban. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVARI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. I. Faluk. 141–148. Budapest–Szolnok

     1975     Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. (Tanulmányok Tolna megye történetéből 7.) Szekszárd

     1977     A településszerkezet és a táji munkamegosztás (a baranyai Hegyhát példáján). In: T. MEREY Klára (szerk.): A Dunántúl településtörténete. II/1. (1767–1848.) 85–90. Pécs

     1978     A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethn. LXXXIX. 231–243.

     1982     Die Stellung der Frau in verschiedenen ethnischen Gruppen in der Baranya. In: Die Frau in der Bauernkultur Pannoniens. (Etnoloska tribina.) 151–156. Zagreb

{8-1009.} ANGYAL Pál

     1933     A közvélemény-büntetés. (A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata 3.) Budapest

ANGYALFFY Mátyás

     1830     Juhász káté. Pest

ANNÁSI Ferenc

     1966 A jobbágyfelszabadítás ügye Heves és Külső-Szolnok megyében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, IV. 345–376. Eger

ANTAL Imre

     1983     Udvarlás és leánykérés Gyimesben. Népism. Dolg. 141–149. Bukarest

ANTTILA, Veikko–TALVE, Ilmar

     1980     Finnische Volkskunde. Materielle und gesellschaftliche Kultur. Hamburg

APOR Péter

     1978     Metamorphosis Transilvaniae. Bukarest

Aquinói Szent Tamás…

     1943     …szemelvényekben magyarul és latinul. Kiválogatta, bev., ford. és magy.: SCHUTZ Antal. Budapest

ARANY Dénes

     1990     A decsi református egyház története. Decs

ARATÓ Frigyes

     1899     Földmíves socializmus. Szeged

ASZTALOS MORELL, Ildikó

     1999     Emancipations’s Dead-end Roads? Uppsala

Az Izraelita Községkerületi elnökök…

     1906     … 1906. évi június hó 11-én tartott gyűléséből az izraelita hitfelekezet ügyeiben gróf Apponyi Albert m. kir. vall. és közokt.ügyi ministerhez benyújtott emlékirata. Budapest

BAÁN Kálmán (szerk.)

     1984     Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561–1944. Budapest

BABITS Mihály

     1939     Keresztűlkasul az életemen. Budapest

BABUS Jolán

     1960     Adalékok a lónyai aratáshoz. Népr. K. V. 3–4. sz. 152–178.

     1976     Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. (JAM Kiadv. 6.) Nyíregyháza

BACH, Adolf

     1960     Deutsche Volkskunde. Heidelberg

BÁCSKAI Vera

     1986     Adalékok az 1840-es évek gabonakereskedelmének történetéhez. AtSz XVIII. 262–272.

     1989     A vállalkozók előfutárai. Budapest

BÁCSKAI Vera–NAGY Lajos

     1978     Piackörzetek a XIX. század eleji Magyarországon. Ethn. LXXXIX. 217–230.

     1984     Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Budapest

BAGI Gábor

     1991     A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések. JNSzMM KM. 47. Szolnok

BAGI Gábor–NEMES Lajos–SOÓS Imre

     1989     Tiszafüred. In: BOTKA János (szerk.): Adatok Szolnok megye történetéből. II. 385–415. Szolnok

BAILEY, F. G.

     1971     Changing communities. In: BAILEY, F. G. (ed.): Gifts and Poison. The Politics of Reputation. 26–40. Oxford

BAJOR NAGY Ernő (szerk.)

     1978     Életünk – történelem. Budapest

{8-1010.} BAKA Sára

     1993     Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások Kopácson. JPMÉ 38. 193–201. Pécs

BAKÓ Ferenc

     1954     A tiszaigari cigányok fémművessége. NÉ XXXVI. 239–258.

     1965     Mikófalva. Adatok a magyar csűröskertes települések ismeretéhez. EMÉ III. 181–243.

     1967     A faépítkezés emlékei Heves megyében. EMÉ V. 161–240.

     1978     Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Budapest

     1987     Palócföldi lakodalom. Budapest

     1989     A falvak kapcsolatrendszere Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Újkori történelem és népi társadalom. 221–235. Eger

     1992     Kézművesség egy alföldi faluban. Tiszaigar 1949–1950. Eger

BAKÓ Ferenc (szerk.)

     1989     Palócok. I–IV. Eger

BAKSAY Sándor

     1896     A Mecsek környéke. Tolna megye – Somogy megye – Baranya megye. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XIII. Magyarország. IV. 263–360. Budapest

BALAJTHY Katalin

     1989     A MÁVAG munkásjóléti és kulturális intézményei. In: BENCZE Géza (szerk.): Tanulmányok a MÁVAG történetéből. 233–260. Budapest

BALASSA Iván

     1955     Adatok a Békés és Csongrád megyei részesmunka és ledolgozás kérdéséhez (1850–1944). Ethn. LXVI. 187–224.

     1956     Földosztó mozgalom a Bodrogközben 1898-ban. Sárospatak

     1963     Karcsai mondák. (Új magyar népköltési gyűjtemény 11.) Budapest

     1973     A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethn. LXXXIV. 225–242.

     1973–1974     Faktorok (közvetítők) Tokaj-Hegyalja XVIII. század végi és XIX. század eleji borkereskedésében. MMgMK 145–159.

     1975     Lápok, falvak, emberek. Bodrogköz. Budapest.

     1981     Az aratógazda. Ethn. XCII. 533–548.

     1989     Fél Edit emlékezete. In: FÜLEMILE Ágnes–STEFÁNY Judit (szerk.): Emlékezés Fél Editre. 17–20. Budapest

     1985     Az aratómunkások Magyarországon. 1848–1944. (Agrártörténeti tanulmányok 13.) Budapest

     1989     A palócok földművelésének jellemzői. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. III. Termelés és a javak felhasználása. 7–82. Eger

BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula

     1979     Magyar néprajz. Budapest

BALÁZS Éva

     1939     Kolozs megye kialakulása. Budapest

BALÁZS Géza

     1991     A magyar égetett szeszes italok története, terminológiája és néprajza. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest

BALÁZS János

     1977     Ecsettel és irónnal. Budapest

BALÁZS KOVÁCS Sándor

     1980     „Nem viselem a remöte életöt”. Egy sárközi református presbiteriumi jegyzőkönyv feljegyzéseiből. Dunatáj III. 1. sz. 37–48.

     1990     Egy sárközi parasztcsalád történetéből. In NEMES István (szerk.): A Dunántúl településtörténete. VIII. 357–365. Pécs

     1994a     A presbitérium szerepe a sárközi parasztság életében. Dunatáj XVII. 2–3. sz. 65–74.

{8-1011.} 1994b     A paraszti háztartásszerkezet változásai a Sárközben a 18–19. század fordulóján. In: FÜLÖP Miklós–VONYÓ József (szerk.): Történeti tanulmányok Dél-Pannóniából. II. 73–80. Pécs

     1996     Protestáns etika – paraszti erkölcs. Adatok a sárközi parasztság erkölcsi értékrendjéről. WMME XIX. 299–316. Szekszárd

BALÁZS Lajos

     1994     Az én első tisztességes napom. – Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Bukarest

BALÁZS Lajos–HOPPÁL Mihály

     1975     Ismerem én ezeket a neveket. DME 501–522. Debrecen

BALÁZS Magdolna–KATUS László

     1983     Középdunántúli paraszti háztartások a 18. században. TSz XXVI. 159–171.

BALÁZS Sándor

     1979     Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti iskola és a romániai magyar szociográfia.) Bukarest

BÁLINT Sándor

     1936     A szegediek búcsújárása Radnára. Ethn. XLVII. 317–318.

     1939     Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. L. 193–200.

     1942/1991     Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest (reprint: Szolnok)

     1943a     Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Budapest

     1943b     A parasztélet rendje. In: BARTUCZ Lajos (szerk.): A magyar nép. 201–248. Budapest

     1953     Rokonságnevek és kapcsolatok Szegeden. MNy XLIX. 241–245.

     1957     Szegedi szótár. I–II. Budapest

     1959     A szegedi paprika termesztése. Ethn. LXX. 139–170.

     1961     Történetek a szegedi betyárvilágból. Szeged

     1962     A szegedi paprika. Budapest

     1974      Szeged-alsóvárosi vallásos társulatok és egyesületek. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. 115–124., III. Hozzászólások. 87–91. Budapest–Szolnok

     1976a     Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagy ünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Budapest

     1976b     A szögedi nemzet. – A szegedi nagytáj népélete. 1. MFMÉ 1974/75–2. Szeged

     1977a      A szögedi nemzet. – A szegedi nagytáj népélete. 2. MFME 1976/77–2. Szeged

     1977b     Ünnepi kalendárium. II. Budapest

     1980     A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 3. MFMÉ 1978/79–2. Szeged

BÁLINT Zoltán

     1943     Egy mezőségi nemes udvarház. Nép és Nyelv III. 61–63.

BÁLINTNÉ MIKES Katalin

     1979     Kecskemét város tanácsa a XV–XIX. században. Bács-Kiskun megye múltjából. II. 5–57. Kecskemét

BALLA László

     1983     A rudabányai bányászok társadalmának kialakulása. Bulénerek Rudabányán. Rudabánya

BALLAGI Mór

     1850     Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások gyűjteménye. I–II. Szarvas

     1868     A magyar nyelv teljes szótára. I–II. Pest

BALLAI Károly

     1935     A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. I. Budapest

BALOGH István

     1943     A hortobágyi pásztorkodás történelmi múltja NÉ XXXV. 97–112.

{8-1012.} 1947     A cívisek társadalma. Budapest

     1959a     Szabolcs megye statútumai a pásztorok megrendszabályozására a XVIII. században. JAMÉ II. 91–111. Nyíregyháza

     1959b     Szabolcs megyei pásztorösszeírás 1796-ból. Ethn. LXX. 291–312.

     1965a     A paraszti művelődés. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. II. 487–565. Budapest,

     1965b     A paraszti gazdálkodás és termelési technika. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. II. 349–428. Budapest

     1966     Adatok a vályog- és faépítkezéshez 1792-ből. Ethn. LXXVII. 294.

     1969     Hajdúság. Budapest

     1973a     A cívisek világa. Budapest

     1973b     A parasztság művelődése a két világháború között. (Értekezések a történettudományok köréből 66.) Budapest

     1979     Faluközösség. – Faluszervezet. MNL II. 31–32, 42–43.

     1980     Egy tőkés tanyás gazdaság a 19. század végén. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 272–312. Budapest

     1981     Mezőgazdasági termelés és agrártársadalom. In: RÁCZ István (szerk.): Debrecen története. 2. (1693–1849) 273–308. Debrecen

     1985     A református egyház hatása a parasztság művelődésére a XIX. században. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. I. Református néphagyományok. 26–43. Budapest

     1987     A pásztorok megrendszabályozása a XVIII. század második felében. Szab.Sz.Sz XXII. 1. sz. 89–96.

BALOGH János, K. (szerk.)

     1989     Szekszárd város történeti monográfiája. I. Szekszárd

BALOGH Jolán

     1967     A népművészet és a történeti stílusok. NÉ XLIX. 73–165.

BALOGH László

     1986     A hagyományos búzatermesztés Szamosszegen. In: Dolgozatok Szamosszeg néprajzából. (JAM Kiadv. 21.) 3–41. Nyíregyháza

BALOGH Sándor

     1971     Abonyi parasztkrónikák. 2. Utángyűjtésekkel öreg Cseri István emlékezései 1877–1918. Abony

     1973     Egy abonyi köznemes gazdálkodása a reformkorban. (Márton Lajos gazdasági naplója.) Stud. Com. 2. 107–144. Szentendre

BANFIELD, Edward, C.

     1958     The Moral Basis of a Backward Society. New York

BANGHA BÉLA (főszerk.)

     1931–1933     Magyar katholikus lexikon. Budapest

BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet

     1981     Bírák és választásuk a Kiskunságban a redemptiótól a szabadságharcig. LSz XXXI. 295–302.

BANNER Benedek

     1948     Házalók népünk szolgálatában a XIX. század második felében. Ethn. LIX. 110–117.

BANNER János

     1929     A békési pásztorok élete a XVIII. században. Klny. Szeged

BANÓ István

     1944     Egyéniség és közösség szerepe a népmese életében. Ethn. LV. 26–34.

BÁNSZKY Pál (szerk.)

     1990     „A magyar Rousseau?” Benedek Péter centenáriumi tudományos ülésszak előadásai. (KJMK 4.) Kecskemét

{8-1013.} BÁNYAI Irén, Sz.

     1973     A „parasztirattárak” jelentősége az újkortörténeti muzeológiában. Stud. Com. 2. 161–171. Szentendre

     1979     Az I. világháború emlékanyagának értékelési lehetőségei. SzBMÉ VIII–IX. 179192. Szekszárd

     1996     A gázgyári kolónia. (Folklór és etnográfia 93.) Debrecen

BARABÁS Jenő

     1987     A feketeugaros forgórendszer megszűnése – Az ugarolás rendszere a paraszti szántóföldeken a 19. század végén. MNA 1/6–7.

BARABÁS Jenő–GILYÉN Nándor

     1979     Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Budapest

BARABÁS László

     1980     Tavaszi határkerülés a Nyárádmentén és a Kis-Küküllő völgyében. Népism. Dolg. 203–216. Bukarest

     1994     Eklézsiakövetés a székely „protestáns szentföldön”. KJNTÉ 2. 180–197. Kolozsvár

     1995     A gúzsszekér. (Sóvidéki leányok cselédsorsa – 1922–1945) KJNTÉ 3. 207–234. Kolozsvár

     1996     A farsangi dramatikus játékok és szokások marosszéki változatai. KJNTÉ 4. Erdélyi és partiumi farsangok. 44–95. Kolozsvár

BARANY, George

     1974     Magyar Jew or Jewish Magyar. To the question of Jewish assimilation in Hungary. Canadian-American Slavic Studies. Spring 1–44.

BARANYAI Károly

     1936     Sajószentpéter régi jogélete. Miskolc

BARBARITS Lajos

     1979     A kézi és gépi eszközváltás és az aratómunkás-mozgalmak. AtSz XXI. 432463.

BARNA Gábor

     1973     A jászdózsai lakodalom. In: SZABÓ László (szerk.): Jászdózsa és a palócság. (Tematikus és lokális monográfiák 1.) 309–327. Eger–Szolnok

     1979     Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest

     1982     Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán. In: BARNA Gábor (szerk.): Csépa. II. (Tematikus és lokális monográfiák 5.) 363–409. Eger–Szolnok

     1985     Jeles napok szokásai a Tápió mentén. In: IKVAI Nándor (szerk.): A Tápió mente néprajza. II. (Stud. Com. 16.) 737–826. Szentendre

     1988     A tutajozás kulturális jelentősége a Közép-Tisza és a Hármas-Körös mentén. Ethn. XCIX. 189–212.

     1989     Fejezetek a palóc néphitből. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. IV. Rítus és folklór. 595–677. Eger

     1990a     Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Budapest

     1990b     Adatok az alsóőri magyarok búcsújárásához. In: FEJŐS Zoltán–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 246–256. Budapest

     1990c     A tállyai Fáklyás Társulat szerepe a község társadalmi életében. In: LOVIK Sándor–HORVÁTH Pál (szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. 6276. Budapest

     1996     A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai. (Devotio Hungarorum 3.) Szeged

BAROSS János

     1901     Az öröklési jog kérdései. (A Magyar Gazdaszövetség kiadványai XXXVIII.) Budapest

     1905     Részleges jelentés az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által a magyar parasztbirtokok öröklési módjára vonatkozólag elrendelt adatgyűjtés eredményeiről. Budapest

{8-1014.} BAROSS Károly–NÉMETH József

     1893     Magyarország földbirtokosai. Budapest

BARÓTI Géza

     1979     Mesterek és mesterségek – kútásók. Magyar Nemzet, XXXV. nov. 11. 7.

BARSI Ernő

     1976     A sályi agrárszegénység és dalai. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 225–239. Miskolc

     1981     Az aratás változásai Sályban. In: VIGA Gyula (szerk.): Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. (HOM Népr. Kiadv. XII.) 99–123. Miskolc

     1984     A zene egy sályi pásztor életében. Budapest

BARTA István

     1951     Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847–48. Kossuth Lajos összes munkái XI. Budapest

     1966     Paraszti vándormozgalom a Felvidéken 1834/35-ben. AtSz VIII. 238–271.

BARTA Györgyi–ENYEDI György

     1981     Iparosodás és a falu átalakulása. Budapest

BARTA János, ifj.

     1977     Falu és külvilág. HOMK 16.83–93. Miskolc

BÁRTH János

     1973     A pota néprajzi csoport. Ethn. LXXXIV. 564–570.

     1974a     A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról. Ethn. LXXXV. 366–373.

     1974b     Migráció és kontinuitás egy Duna melléki táj népesedéstörténetében. Cumania 2. 285–329. Kecskemét

     1975     Fajsz népessége a XVIII. század közepén. In: IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. 1. 81–131. Kecskemét

     1976     A gépi cséplés munkaszervezete Dunaszekcsőn. Ethn. LXXXVII. 182–192.

     1979     Falu. MNL 11. 23–29.

     1986     A parasztközösség önigazgatása egy erdélyi faluban. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A III. békéscsabai Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 2. 363–373. Budapest–Békéscsaba

     1990     A katolikus magyarság vallásos életének néprajza. In: MN VII. 311–424.

     1991–1992     A parasztközösségek önszerveződésének néhány formája Kalocsa környékén. Népr. Nyelvtud. XXXIV. 151–171. Szeged

BÁRTH János (szerk.)

     1984     Kecel története és néprajza. Kecel

BARTHA Elek

     1980     A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. (Studia Folkloristica et Ethnographica 5.) Debrecen

     1989     A népi vallásosság térbeli és időbeli szerkezete. Kézirat. Debrecen

     1990     A vallás ökológiai integrációjának kérdéséhez. In: LOVIK Sándor–HORVÁTH Pál (szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. 150–165. Budapest

     1991     A népi vallásosság. In: GESZTEM Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. 188–201. Budapest

BARTHA Miklós

     1901     Kazár földön. Kolozsvár

BARTHA Tibor

     1983     Tanulmányok a magyarországi református egyház 1867–1978 közötti történetéből. Budapest

BARTHA Tibor–MAKKAI László (szerk.)

     1983     Tanulmányok a magyarországi ref. egyház 1867–1978 közötti történetéből. Budapest

BARTÓCZ József

     1979     Mezei grófok és más mesterségek. Budapest

{8-1015.} BARTÓKI József–HENTZ Lajos

     1973     A népművészet emlékei. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. II. 325–343. Mezőberény

BARTOS Nándor

     1956     Országjáró jászladányi kubikosok. Jászkunság III. 5–6. sz. 223–226.

BARTUCZ Lajos

     1936     A magyar nemzetismeretről. Ethn. XLVII. 5–20.

     1938     A magyar ember. A magyarság antropológiája. Magyar föld – magyar faj. IV. Budapest

     1939     Magyar ember, típus, faj. In: SZEKFŰ Gyula (szerk.): Mi a magyar? 169–192. Budapest

     é. n.     Fajkérdés, fajkutatás. Budapest

BARTUCZ Lajos (szerk.)

     1943     A magyar nép. Budapest

BÁTKY Zsigmond

     1906/1992 Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest

BAUSINGER, Hermann

     1982     Volkskunde und Arbeiterkultur – Geleitwort. In: FIELHAUER, Helmut–BOCKHORN, Olaf (Hrsg.): Die andere Kultur. 7–9. Wien–München–Zürich

     1985     Traditionale Welten. Kontinuität und Wandel in der Volkskultur. Zeitschrift für Volkskunde. 81. 173–191.

BEARD, Charles

     1988     Az Egyesült Államok alkotmányának gazdasági értelmezése. Budapest (Első amerikai kiadás 1913)

BECK Zoltán

     1991     A zángózás a jogi népszokások rendjében. Napóra XIX. 3.43–45.

BECSKEHÁZY Attila

     1991     Valóságfelépítés az élettörténetekben. Val. XXXIV. 7. sz. 65–73.

BEDY Vince

     1939     Győr katolikus vallásos életének múltja. Győr

BEJCZI NÉMETH Andor

     1937     A naposabb oldalon. Mezőgazdasági munkások jogviszonya és életkörülményei Győr környékén. Budapest

BÉKEFI Antal

     1966     Egy bakonyi szegényember élettörténete. VMMK 5. 283–303. Veszprém

BÉKÉS István

     1973     Szegény ember gazdag városban. Fejezetek Budapest művelődéstörténetéből 1867–1917 között. Budapest

BÉL Mátyás

     1984a     Magyarország népének élete 1730 táján. (Vál., sajtó alá rend., bev. WELLMANN Imre) Budapest

     1984b     Hungáriából Magyarország felé. (Vál. TARNAI Andor) Budapest

BELÉNYESY Márta

     1957     Beregi falutörvények a XVIII. század fordulójáról. Népr. K. II. 1–2. sz. 264–281.

     1958a     Adatok a régi hegyközségek történetéhez. Népr. K. III. 1–2. sz. 280–296.

     1958b     Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Budapest

     1958c     Somogyi adatok a halottsiratás és halotti tor történetéhez. Népr. K. III. 4. sz. 338–343.

BELL, Peter

     1984     Peasants in Socialist Transition. Berkeley

BELLON Tibor

     1965     Határhasználat Nyíradonyban a jobbágyfelszabadítás után. Ethn. LXXVI. 435–445.

     1971     Paraszti feljegyzések agrárnéprajzi tanulságai. In: DANKO Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 20. évfordulójára. 167–177. Túrkeve

{8-1016.} 1974     A karcagi tanács gazdasági irányító szerepe a 18–19. században. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. 75–84. Budapest–Szolnok

     1979     Nagykunság. Budapest

     1980     A Nagykunság történeti tudata. In: BELLON Tibor (szerk.): A magyar nép tudósa. (Nagykunsági füzetek 3.) 85–90. Karcag

     1984     Földművelés. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 549–572. Kecel

     1991     A nagykunsági mezővárosok önkormányzati tevékenysége. Zounuk 6. 67–82. Szolnok

     1996     Beklen. A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII–XIX. században. Karcag

BELLON Tibor (szerk.)

     1976     Karcagi krónika. Fejezetek a város legújabbkori történetéből. (Nagykunsági füzetek 2.) Karcag

BELLON Tibor–ÖRSI Julianna (szerk.)

     1996     A Jászkunság összefogása – Tanulmányok a Jászkunság történetéből. Karcag

BELUSZKY Pál

     1959     Tiszafüred vonzáskörzete. Jászkunság V. 3. sz. 118–127.

BENCSIK János

     1970     A gabonafélék takarása, az emberi és állati erővel végzett szemnyerés módja Tiszacsegén a XIX. század végén. DMÉ (1967) 327–356. Debrecen

     1971     Paraszti állattartás Hajdúböszörményben. (Közlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből 24.) Debrecen

     1975     Gazdálkodás Kecskéspusztán, Kisújszállás külső legelőjén. HME II. 233–283. Hajdúböszörmény

     1977a     Adatok a hajdúsági pásztorok származás szerinti összetételéhez. Ethn. LXXXVIII. 471–477.

     1977b     Csege szabadmenetelű jobbágyfalu társadalomrajza a XVIII–XIX. század fordulóján. HMÉ III. 63–149. Hajdúböszörmény

     1983     Egy módos paraszt gazdasága és hagyományos életmódja a századfordulón Hajdúböszörményben. HME V. 193–209. Hajdúböszörmény

     1986     Adatok Tokaj történeti topográfiájához. BSz XXXI. 2. sz. 86–88.

     1987     Kepések szakmányban. (A tiszaladányiak közösségében vállalt munkán a Tokaji hegyen.) Napjaink XXV. 1. sz. 39.

     1988a     Kunágota kertésztelep paraszti társadalma 1844–1871. BMMKözl. 11. 195–245. Békéscsaba

     1988b     A pásztorház. Az állattartó közösség „cseléd”-je Északkelet-Magyarországon. HOMÉ XXV–XXVI. 603–620. Miskolc

     1989a     Tokaj város magisztrátusa és más hivatalviselői. (1770–1825) In: BENCSIK János–SZAPPANOS Erzsébet (szerk.): Tokaj és Hegyalja. I. 123–132. Miskolc

     1989b     Egy öt évig tartó pereskedés avagy ellentétek a kisnemesség és a város magisztrátusa között. Északmagyarország, 1989. július 1.

     1990     A tokaji pinceházak. Ház és Ember 6. 191–198. Szentendre

     1993     A paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII–XX. században. Miskolc–Tokaj

     1994a     A szőlő monokultúra kiépülésének évtizedei Tokajban. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. I. (Stud. Com. 23.) 553–566. Szentendre

     1994b      Nemesek, polgárok és parasztok együttélése a kora újkori Tokajban. In: BESSENYEI József–FAZEKAS Csaba (szerk.): Város és társadalom a XVI–XVIII. században. 125–140. Miskolc

BENDA Gyula

     1984a     Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén (Parraghy László hagyatéka). AtSz XXVI. 1–2. 1–84.

{8-1017.} 1984b     Zala megyei nemesek életviszonyai a XVIII. században. In: HOFER Tamás (szerk.): Történeti antropológia. 313–327. Budapest

     1988     A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai. I. 1711–1820. (Fontes Musei Ethnographiae 1.) Budapest

     1991     A polgárosodás fogalmának történeti értelmezhetősége. Századvég 2–3. 169–176.

BENDA Kálmán

     1978     Rabszolgának eladott magyar hadifoglyok a napóleoni háborúkban. In: DANKÓ Imre (szerk.): Árkádia. Antológia a Déri Múzeum Baráti Köre fennállása 50. évfordulójára. 214–218. Debrecen

     1981     A magyar köznemesség törekvései a XVIII. században. NMMÉ VII. 87–92. Salgótarján

BENE Mihály

     1980     Adatok Verseg történetéhez. (Múzeumi Füzetek 16.) Aszód

BENKŐ András

     1891     Háromszéki babonák. Ethn. II. 357–363.

BENKŐ Éva

     1982 Az ajándékozás szokásai a Szuha-völgyében. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 631–640. Debrecen

BENKŐ Loránd

     1951     Egy jobbágylevél margójára. MNy XLVII. 221–229. BENKŐ Loránd (szerk.)

     1967–1976     A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. I–III. Budapest

BENKŐ Péter

     1996     A magyar népi mozgalom almanachja. Budapest

BEŐTHY Leo

     1882     A társadalmi fejlődés kezdetei. I–II. Budapest

BERECZKI Imre

     1947     Adatok Ecseg társadalomrajzához. Ethn. LVIII. 258–263.

BEREND T. Iván (szerk.)

     1980     Az Ózdi Kohászati Üzemek története. Budapest

BEREND T. Iván–RÁNKI György

     1972     A magyar gazdaság száz éve. Budapest

     1987     Európa gazdasága a 19. században. 1780–1914. Budapest

BEREND T. Iván–SZUHAY Miklós

     1973     A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–1944. Budapest

BERÉNYI Andrásné

     1975     Nagy Rozália a nevem. (Vál., szerk., utószó: HOPPÁL Mihály.) Budapest

BERÉNYI István

     1986     A falusi társadalom átalakulása Királyhegyes példáján. AJMKözl. IV. 751–762. Nagykőrös

BÉRES András

     1986     Debrecen város fekete könyve helytörténeti forrásértéke. HBMLtÉ XIII. 153–166. Debrecen

BÉRES Csaba

     1961     A műrokonság a magyar népmesében. Műv. Hagy. 177–185.

BERKOVITS György

     1967     Világváros határában. Budapest

BERTA István

     1973     Egy kivándorló szegényember emlékkönyve. FH 2.197–238.

     1975     A délvidéki kivándorlás problémája. FH 3. 109–158.

BERTALAN Ágnes

     1963     Asszonyok, lányok Biharugrán. (EFMK 42–43.) Gyula

{8-1018.} Berufsstatistik.

     1900     In: Österreichische Statistik. LXVI. Band. 2. Teil.

BERZEVICZY, Gergely

     1979     A parasztok állapotáról és természetéről Magyarországon. (1806) In: TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Vál., szerk. és bev. ZSIGMOND Gábor. 354–428. Budapest

BERZSENYI Dániel

     1934     A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul. Budapest

BETKOWSKI Jenő

     1954     Adatok a szolnoki hajósok életéből. Készülődés, indulás, vontatás. Ethn. LXV. 88–120.

     1955     Fahajók a Tiszán. A szolnoki fahajózás. (Jászkunsági füzetek 2.) Szolnok

     1961     Tiszai hajósélet. Fahajók a Tiszán. II. (DJMKözl. 3–4.) Szolnok

BIBÓ István

     1973     Tanya és urbanizáció. Val. XVI. 12. sz. 35–40.

     1980     Az államhatalmak elválasztása egykor és most. (Akadémiai székfoglaló 1947. január 13.) Vigilia XLV. 533–546.

BICSKEI Gábor

     1985     A nyughatatlan főispán. Dokumentumregény Földi Istvánról. Budapest

BIERNACKA, Maria

     1966     Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. In: Tradycje historiczne a wspótczesne przemiany 216–226. Wroclaw–Warszawa–Kraków

BINDER Pál

     1972     A magyar folnagy és a román fanagiu tisztségnévről. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XVI/1. 95–104. Kolozsvár

BÍRÓ Friderika

     1969     Jobbágyparaszti ház- és lakáskultúra az őrségi Szalafőn. NÉ LI. 119–158.

     1988     Göcsej. Budapest

BÍRÓ Sándor–BUCSAY Mihály et al.

     1949     A magyar református egyház története. Budapest

BIRTA István

     1968     Az ózdi vasgyár munkásviszonyai a századforduló idején. Borsodi Történelmi Évkönyv. II. 249–303. Miskolc

BITTERLI, Urs

     1982     „Vadak” és „civilizáltak”. Budapest

BOAS, Franz et. al.

     19442     General Anthropology. New York

BOBULA Ida

     1933     A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Budapest

BOCHKOR Mihály

     1914     Erdély jogtörténetéből. A szf-i kat. egyházközség. Kolozsvár

BOCKHORN, Olaf–JOHLER, Reinhard (Hrsg.)

     1987     Industriegeschichte und Arbeiterkulturen in Österreich. Wien

BOD Péter

     1836     Házassági törvényrajz. Kolosvárt.

BODGÁL Ferenc

     1958     A summásélet hiteles krónikája. Bsz II. 1. 3–7.

     1962     Közösségi kovács a mezőkövesdi matyóknál. NÉ XLIV. 81–96.

BODNÁR István

     1896     A Szekszárdi Takarékpénztár ötvenéves története 1846–1896. Szekszárd

BODÓ Julianna–OLÁH Sándor (szerk.)

     1996     Elmentünk? Székelyföldi életutak. Csíkszereda

BODÓ Sándor

     1975     Céhes mesterek, landmajszterek és kontárok Észak-Magyarországon 1872-ig. Ethn LXXXVI. 537–551.

{8-1019.} 1992     A Bodrogköz állattartása. (Borsodi kismonográfiák 36.) Miskolc

BODOR Géza

     1984     Gyümölcstermelés. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 623–665. Kecel

     1990     Kertkultúra Túrkevén. Kutatási beszámoló. In: SZTRINKÓ István (szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 162–165. Kecskemét

BODROGI Tibor

     1954     A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége. Megjegyzések Vajda László tanulmányához. Ethn. LXV. 581–592.

     1957     A néprajzi terminológia kérdéséhez. Ethn. LXI. 1–55.

     1959     Társadalmi néprajz. Elvek és módszerek. Ethn. LXX. 625–627.

     1961     A magyar rokonsági terminológia vizsgálatának néhány kérdése. Műv. Hagy. III. 129–147.

     1962     Társadalmak születése. Budapest

     1964     Az ifjúavatás. Vil. V. 5. sz. 305–309.

     1972     Review. In: Proper Peasants. By Edit FÉL and Tamás HOFER. Une Communauté rurale de l’Irland. By Robert CRESSWELL. Current Anthropology 13. 483–484.

     1977     A magyar és az „uráli rokonsági rendszer” viszonyának kérdéséhez. NK–NT X. 9–33.

     1983     A magyar társadalomnéprajz Ortutay Gyula korai műveiben. NK–NT XIII. 11–37.

     1985     Magyar matriarchátus? Tények és problémák. Ethn. XCVI. 461–492.

BODROGI Tibor (szerk.)

     1978     Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. Budapest

BOGÁTS Dénes

     1947     Rokonságnevek a háromszéki régiségben és a népnyelvben. Erd. Múz. LII. 108–111.

BOGDÁN István

     1989     Kézművesek mestersége. Budapest

BOKOR István

     1936     Móradomb és környéke. Tanulmány a szegedi tanyavilágból. Szeged

BOLLA Ilona–HORVÁTH Pál

     1977     A középkori faluközösség mint a feudális bíráskodás és adóztatás eszköze. In: Tanulmányok a falusi közösségekről. 5–33. Pécs

BÓNIS György

     1936     Házassági törvényjavaslatok a XVIII. század elején. Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. 1–10.

     1939     Magyar jogi néphagyományok. (Klny. a MSz 1939. évi júniusi számából.) Budapest

     1941     Egyke és jogszokás a Garamvölgyén. Társ.tud. XXI. 288–309.

     1942     Törvény és szokás a Hármaskönyvben. Kolozsvár

     1943a     Jogtörténet és művelődéstörténet. MJSz XXIV. 288–293, 341–346.

     1943b     Népi jogéletkutatás. Társ.tud. XXIII. 278–281.

     1948     Népi szemlélet és jogalkotás. Puszták Népe III. 1. sz. 15–23.

     1956     A népi jogszokáskutatás mérlege. Budapest (Kézirat az MTA NKI Könyvtárában)

     1972     Középkori, jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog. Budapest.

BÓNIS György–DEGRE Alajos–VARGA Endre

     1961     A magyar bírósági szervezet és perjog története. (Levéltári szakmai továbbképzés – felsőfok 13.) Budapest

BONYHAI Mihály

     1933–1934     Mezőberény monográfiája. Mezőberény

{8-1020.} BORBÁNDI Gyula

     1989     A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. (2. kiad.) Budapest

BOROK Edit

     1973     Lányok, asszonyok Mindszentkállán. Veszprém megyei honismereti tanulmányok. II. 47–67. Veszprém

BORÓK Imre

     1979     Iskolánk életének múltjából Móricz Zsigmond Forr a bor c. regénye alapján. In: SZABÓ Lajos (szerk.): A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Jubileumi Évkönyve. 273–294. Szolnok

BOROSS Marietta

     1956     A nagybudapesti és Pest-környéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata. NÉ XXXVIII. 129–161.

     1959     Adatok a csányi felesdinnyések életmódjának és kultúrájának alakulásához. Ethn. LXX. 596–602.

     1973     Bolgár és bolgár rendszerű kertészetek Magyarországon 1870–1945. Ethn. LXXXI V. 29–52.

     1986 A pesti német kertészcéh. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A III. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai, 2. 374–385. Budapest–Békéscsaba

BOROSS Zoltán

     1985     A csempészés emlékei a Medvesalján a két világháború között. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Gömör néprajza. I. 179–183. Debrecen

BOROSY András

     1995     Pest-Pilis-Solt megye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat VI. 1735–1737. Budapest

BOROVSZKY Samu (szerk.)

     é. n./a     Bars vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest

     é. n./b     Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest

     é. n./c     Pozsony vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest

     é. n./d     Torontál vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest

     é. n./e     Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely rendezett tanácsú város monográfiája. Budapest

     é. n./f     Heves vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest

BOROVSZKY Samu–SZIKLAY János (szerk.)

     1896     Abaúj-Torna vármegye és Kassa. Magyarország vármegyéi és városai. I. Budapest

BORSOS Balázs

     1993     Három folyó között. A hagyományos gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz a Bodrogközben a folyamszabályozási munkák előtt és után. (1840–1910) Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest

BORÚS Rózsa

     1981     Topolya népszokásai. Újvidék

BOSNYÁK Béla

     1911     Oros község társadalomrajza. HSz XII. 304–321, 412–434.

BOSNYÁK Sándor

     1980     A moldvai magyarok hitvilága. (Folklór archívum 12.) Budapest

BOSS, Pauline G. et al. (eds.)

     1993     Sourcebook of Family Theories and Methods. New York–London

BOTKA János

     1976     A csépai szőlőművelés. (Tiszazugi füzetek 6.) Kunszentmárton–Szolnok

BOURDIEU, Pierre

     1965     The sentiment of honour in Kabyle society. In: PERISTIANY, J. G. (ed.): The Values of a Mediterranean Society. 191–242. London

     1970     Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt

{8-1021.} 1971     Osztályhelyzet és osztálypozíció. In: FERGE Zsuzsa (vál.): Francia szociológia. (Válogatás) 402–432. Budapest

     1977a     Outline of a Theory of Practice. Cambridge

     1977b     A vallási mező kialakulása és struktúrája. Vil. XVIII. 6. sz. 4–27.

     1978     A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest

BOZÓKY Alajos

     1899     Magyar katholikus egyházi jog. (Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár 10.) Pozsony–Budapest

BŐDI Erzsébet

     1992     Ünnepi kalács az alföldi néphagyományban. In: NOVÁK László (szerk.): Hiedelmek, szokások az Alföldön. I. (AJMKözl. VII.) 427–442. Nagykőrös

BŐHM Antal–PÁL László

     1985     Társadalmunk ingázói – az ingázók társadalma. Budapest

     1991     Mentális környezet. Janus VIII. 1. Pécs

BŐRCSÖK Vince

     1968     Szeged-Alsótanya közigazgatásának és népi jogszemléletének kialakulása. MFMÉ 1966–67. 131–139. Szeged

     1971     A falu közigazgatása, a lakosság jogtudata és jogi szokásai. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 243–255. Tápé

     1986     Pálfi Ferenc számadáskönyve. MFMÉ 1986–1. 87–108. Szeged

BŐSZE Sándor

     1989 A somogyi kézművesek egyesületi tevékenysége a kiegyezés után. (1867–1918) In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. 241–251. Veszprém

BRAUN Róbert

     1913     A falu lélektana. HSz XIV. 545–571, 690–713.

     1973     Adatok a vidéki munkásság életéhez. (HSz 1909) In: LITVÁN György–SZŰCS László (szerk.): A szociológia első hazai műhelye. II. 107–128. Budapest

BRAUN Rudolf

     1960     Industrialisierung und Volksleben. Veräderungen der Lebensformen unter Entwicklung der verlagsindustriellen Heimarbeit in einem ländlichen Industriegebiet (Zürcher Ober-land) vor 1800. Winterthur

BRAUN Soma

     1924     A primitív kultúra. Bevezetés az ősemberrel foglalkozó tudományba. (Munkáskultúra 1.) Budapest

BREZNAY Imre

     1906     Az egri keresztény iparoskör története. 1887–1905. Eger

BROMLEJ, Julian Vlagyimirovics

     1971     Etnosz és etnoszociális szervezet. NK–NT V–VI. 470–479.

     1976     Etnosz és néprajz. Budapest

BRÓSZ Róbert–POLAY Elemér

     1976     Római jog. Budapest

BRUCKMÜLLER, Ernst

     1985     Sozialgeschichte Österreichs. Wien–München

BRUCKNER Győző

     1926     A magyar jogtörténetírás folklore-isztikus hiányai. (Miskolci jogászélet könyvtára 13.) Miskolc

BUCSAY Mihály

     1985     A protestantizmus története Magyarországon. 1521–1945. Budapest

Budapest enciklopédia

     1981     Főszerk.: TÓTH Endréné. Budapest

Budapest statisztikai

     1960–1990 …évkönyvei. Budapest. KSH Fővárosi Igazgatósága

{8-1022.} BUR Márta

     1978     A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. században. TSz XXI. 281–313.

     1985     A balkáni kereskedők és árukészleteik a XVIII. századi Magyarországon. (1737–1753) Ethn. XCVI. 251–274.

BURKE, Peter

     1981     Beschreibungsebenen der Volkskultur. Kieler Blätter zur Volkskunde. XIII. 1981.5–26.

     1984     A populáris kultúra a történettudomány és az etnológia mezsgyéjén. Ethn. XCV. 362–373.

CAMPBELL, J. K.

     1964     Honour, Family and Patronage. Oxford

CHEVALIER, Louis

     1985     Classes laborieuses et classes dangereuses. Paris

CHIVA, Isac

     1987     Wie die Ethnologie Frankreichs entstand. In: CHIVA, Isac–JEGGLE, Utz (Hrsg.): Deutsche Volkskunde – Französische Ethnologie. 13–43. Frankfurt am Main

CONCHA Győző

     1898     Politika. I–II. Budapest

     1918     Eötvös és Montalembert barátsága. Adalékok a magyar katolikusok autonómiájának kezdeteihez. Budapest

Corpus Juris

     1894–1897 …Hungarici. (Magyar Törvénytár.) Franklin–Révai. Budapest

CROSSICK, Geoffrey

     1984     The petite bourgeoisie in nineteenth-century Britain: the urban and liberal case. In: CROSSICK, G.–HAUPT, H. G. (eds): Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth Century Europe. 62–94. London–New York

CZEGLÉDI Imre

     1989 A békéscsabai iparosok helyzete az 1870–80-as években az iparkamarai összeírások alapján. In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézművesipartörténeti Szimpózium. 87–100. Veszprém

CZETTLER Jenő

     1914     Magyar mezőgazdasági szociálpolitika. Budapest

CZIRÁKI József

     1939     A szekszárdi (újvárosi) nyelvjárás hangtana. (Nyelvészeti tanulmányok a Szegedi M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar és Finnugor Nyelvészeti Intézetéből) Szeged

CZÖVEK Judit

     1990     Vallási kisközösségek összetartó ereje a Nyitra környéki magyar szórványban. In: LOVIK Sándor–HORVÁTH Pál (szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. 138–149. Budapest

CSABA Jenő

     1917     Gróf Batthyány Alajos Ad amicam aurem című munkája. Budapest

CSÁK Gyula

     1977     A szikföld sóhaja. Budapest

CSÁKVÁRI Antal (szerk.)

     1938     Csongrád megye. Budapest

CSÁKY Károly

     1994     Egy eljegyzési anyakönyv párválasztásra vonatkozó adatai. In: HÁLA József–MANDLI Gyula (szerk.): Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok. 2. 43–58. Szob

CSALOG Zsolt

     1978     Parasztregény. Budapest

     1988     Cigányon nem fog az átok. Budapest

{8-1023.} CSÁNKI Dezső

     1913     Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Budapest

     é. n.     Somogyvármegye. Budapest

CSÁNYI József

     1943     Alsómuraközi családi jogi néphagyományok. Perlak

CSAPLOVICS János

     1822/1990     Ethnographiai értekezés Magyarországról. Budapest

     1842     England und Ungern. Eine Parallele. Halle

CSÁPORI Gyula

     1888     Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálczázásához. Esztergom

CSÉFALVAY Zoltán

     1985     A helyi társadalom közösségi viszonyainak vizsgálata Siójut községben. Földr. Ért. XXXIV. 99–122.

CSEH-SZOMBATHY László

     1979     Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest

     1981     A mai magyar család típusai és ezek működése. Jogtudományi Közlöny XXXVI. 561–567.

     1987     A rokonság szerepe a mai társadalomban. Magyar Tudomány XXXII. 348–358.

     1991     A családi értékek változása és ennek hatása a családi funkciók alakulására. In: UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. 7–19. Budapest

CSEMEGI Károly

     1862     A jogvesztés elmélete és az államjog. Pest

CSÉPE Imre

     1973     Mezei dolgok. Újvidék

CSERBÁK András

     1986     A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti háttere. In: TÜSKÉS Gábor (szerk.): Mert ezt Isten hagyta. 275–311. Budapest

CSEREI Farkas

     1800     A magyar és székely asszonyok törvénye… Kolozsvárott CSERI Miklós

     1989     A kisnemesi építészet sajátosságai a Kárpát-medence északkeleti régiójában. In: CSERI Miklós–BALASSA M. Iván–VIGA Gyula (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. 269–286. Miskolc–Szentendre

CSERMÁK Géza

     1956     A magyar hajózás múltjából. Budapest

CSERNA Anna–KACZIAN János

     1986     Egyed Antal összeírása és korrajz Tolna vármegyéről. Szekszárd

CSERZY Mihály

     1907     Hazulról… Budapest

     1943     Kint a pusztán. Budapest

CSETE Balázs

     1993     A jászkiséri gyermek élete a születéstől a házasságig (1954). Szerk. T. BERECZKI Ibolya. Szolnok

CSETRI Elek–IMREH István

     1980     Erdély változó társadalma 1767–1821. Budapest

CSIBA Lajos

     1958     A tejfalusi közbirtokosság történetéből. Népr. K. III. 4. sz. 311–337.

CSIBI Istvánné Siklódi Marika

     1986     Pontot, vesszőt nem ismerek… (Közreadja és az utószót írta: HORVÁTH Arany) Budapest

CSIFFÁRY Gergely

     1977     Az Egercsehi Szénbánya története. 1901–1976. Eger

     1979     Az egercsehi bányászok életkörülményei. (1907–1946) Archívum 9. 123–147. Eger

     1982     Egri céhemlékek. (Studia Agriensis 1.) Eger

{8-1024.} CSÍKVÁRI Antal (szerk.)

     1940     Zemplén vármegye. Budapest

CSIKY Kálmán (ford. és bev.)

     1894/1990     Werbőczi István. Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. (Latin–magyar kétnyelvű kiadás. 1894. Reprint: 1990) Budapest

CSILLÉRY Klára, K.

     1952     Vázlatok a tiszaigari népi lakáskultúrából. Ethn. LXIII. 83–111.

     1981     A parasztgyermek helye a lakásban. Ethn. XCII. 59–65.

     1982     Irodalmi adatok a XIX. század közepi dél-erdélyi ládakészítésről és ládakivitelről. Ethn. XCIII. 422–424.

CSIPPÉK János

     1907     Adatok a felvidéki „olejkárok”, házaló gyógyszerárusok történetéhez. NÉ VIII. 247–268.

CSISZÁR Árpád

     1985a     Székrend a felső-Tisza-vidéki templomokban és kapcsolata a temetővel. Confessio IX. 4. sz. 43–51.

     1985b     A régi nemzetségi rend nyomai a felső-Tisza-vidéki templomokban és temetőkben. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. I. Református néphagyományok. 157–197. Budapest

     1994     A szatmári és beregi aprófalvak zsidósága és a falu kapcsolata a századfordulótól az 1940-es évekig. In: DEÁKY Zita–CSOMA Zsigmond–VÖRÖS Éva (szerk.): … és hol a vidék zsidósága. 169–186. Budapest

CSIZMADIA Andor

     1972     A szekszárdi prediálisok és utódaik a feudális korban. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. III. 5–48. Szekszárd

     1977     A falusi közösségek szervezete és működése Magyarországon 1848 és 1944 között. In: Tanulmányok a falusi közösségekről. 35–53. Pécs

     1979a     Ivád község és az ivádiak a feudális kor hanyatló szakaszában. Nemzetségi és birtoktörténeti kép. Archívum 8. 5–34. Eger

     1979b     Ivád jogélete. Archívum 9. 34–61. Eger

     1983     Pétervására jogéletéből. Archívum 11. 64–81. Eger

CSIZMADIA Andor–KOVÁCS Kálmán–ASZTALOS László

     1972     Magyar állam- és jogtörténet. Budapest

CSIZMADIA Imre

     1984     Pirkadattól delelőig. Budapest

     1987     Delelőtől alkonyatig. Budapest

CSOMA Zsigmond

     1982     Adatok a Kál-völgyi cseregyerek-rendszerhez. VMMK 16.319–323. Veszprém

     1983     Nyugat-magyarországi terményfuvarosok. MMgMK 1981–1983. 183–204. Budapest

     1988     Gazdasági, kulturális és családi kapcsolatrendszer a Káli-medence és Stájerország, valamint a nyugat-magyarországi Felső-Őrség (Dél-Burgenland) között (18–20. század). In: LACKOVITS Emőke (szerk.): Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. 133–164. Veszprém

     1992     A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében. 18–19. század. KJNTÉ 1. 7–23. Kolozsvár

CSONKA Mihály

     1977     – – kiskunhalasi gazda önéletrajza. Részletek. Népr. K. XXI. 77–158.

CSONTOS Vilmos

     1988     Gyalogút. Önéletrajz. Bratislava

CSORBA Béla

     1988     Temerini néphagyományok. Újvidék

{8-1025.} CSORBA László

     1966     A vilyvitányi erdők és a faközelítés. In: BODGÁL Ferenc (szerk.): Borsod megye népi hagyományai. Néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga. 231–236. Miskolc

CSUPOR István

     1993     Nagybánya céhes iparának struktúrája a 18. században. NK–NT XVII. 221–239.

CSÜRY Bálint

     1935–1936 Szamosháti szótár. I–II. Budapest.

DAHRENDORF, Ralph

     1994     A modern társadalmi konfliktus. Budapest

DAJASZÁSZYNÉ Dietz Vilma

     1952     Adatok a matyó íróasszonyok életéhez. Ethn. LXIII. 139–155.

DALA József

     1973     A matyó lakodalom. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 685–697. Mezőkövesd

DALA József–ERDÉLYI Tibor

     1943     Matyóföld. A híres Mezőkövesd. Budapest

DÁM László

     1981     Település, építkezés. In: VARGA Gyula (szerk.): Berettyóújfalu története. 379–415. Berettyóújfalu

DÁNIELISZ Endre

     1994     A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke. Nagyvárad

DANKÓ Imre

     1955     Ismerjük szülőföldünket. A sárospataki járás története. Miskolc

     1963     A gyulai vásárok. (EFMK 44–46.) Gyula

     1964     A bodrogközi Hosszúrét települése. HOME IV. 143–163. Miskolc

     1965     A sarkadkeresztúri vályogvetés. Körös Népe 5. 113–124. Békéscsaba

     1974     Egy tiszántúli mezőváros – Püspökladány – önkormányzatának gazdasági szabályozó tevékenysége. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. 85–96. Budapest–Szolnok

     1976     Koldusok, hajcsárok, falu bolondjai. Múzsák 3. 34–38.

     1977     Opuscula Ethnographica – Válogatott tanulmányok. Debrecen

     1979     Vándorlás és árucsere. (Vázlat és irodalmi tájékozódás a kárpát-medencei árucsere és migráció kapcsolatának kérdéséhez.) DMÉ 251–289. Debrecen

     1982     A bosnyák. (A századforduló egyik jellegzetes vándorárusa.) Múz. Ku. 40. (IV. köt. 10. sz.) 105–110.

     1983     Békés iparának és kereskedelmének néprajza. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza. 543–570. Békés

     1985     A bárándi közlekedés és árucsere néprajza. In: BALASSA Iván (szerk.): Báránd története és néprajza. 385–410. Báránd

     1991     A magyar vásárok néprajza. In: MN III. 637–702.

     1992     Régi vásáraink világa. (Folklór és etnográfia 71.) Debrecen

DÁNYI Dezső

     1977     Háztartás és család nagysága és struktúrája az iparosodás előtti Magyarországon. In: Történeti statisztikai tanulmányok 3. 5–104. Budapest

     1977a     Regionális fertilitási sémák Magyarországon, a 19. század végén. Demográfia XX. 56–87.

     1980     Az első magyar népszámlálás és előzményei. (Történeti statisztikai tanulmányok 4.) Budapest

     1985     Az első magyarországi népszámlálás. (Történeti demográfiai füzetek 2.) Budapest

{8-1026.} 1991a     Regionális családrekonstrukció 1830–1839, 1850–1859. In: SZENTGÁLI Tamás–ANDORKA Rudolf–HABLICSEK László (szerk.): Demográfiai átmenet Magyarországon. (Történeti demográfiai füzetek 9) 99–156. Budapest

     1991b     Demográfiai átmenet 1880–1960. In: SZENTGÁLI Tamás–ANDORKA Rudolf–HABLICSEK László (szerk.): Demográfiai átmenet Magyarországon. (Történeti demográfiai füzetek 9.) 187–231. Budapest

     1993     A hazai népesség és népesedésstatisztika kezdetei. (Történeti demográfiai füzetek 12.) 107–290. Budapest

DÁNYI Dezső–DÁVID Zoltán

     1960     Az első magyarországi népszámlálás. (1784–1787) Budapest

DARVAS József

     1937     A legnagyobb magyar falu. Budapest

     1939     Egy parasztcsalád története. Budapest

     1960     Országúton, városon. Riportok, cikkek 1936–1940. Budapest

DÁVID Albertné

     1979     Andrásfalva-Csornakeresztúr. In: SALAMON Anikó (vál.): Így teltek hónapok, évek. 9–40. Bukarest

DÁVID Tibor

     1936     Regöly Tolna megyei nagyközség általános szociográfiája különös tekintettel az 1934. évre. Pécs

DEÁK Ferenc

     1865     Adalékok a magyar közjoghoz. Pest

DEÁKY Zita–CSOMA Zsigmond–VÖRÖS Eva (szerk.)

     1994 … és hol a vidék zsidósága? … Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nem zsidók együttéléséről. (Centrál-Európa alapítványi könyvek 2.) Budapest

DÉGH (DEGH) Linda

     1952     A munkásság néprajzi kutatása. MTA TTTK II. 283–323.

     1975     People in the Tobacco Belt: Four Lives. Ottava

DEGRÉ Alajos

     1942 A szomszédok öröklése és a szomszédi elővásárlási jog kialakulása. In: ECKHART Ferenc–DEGRÉ Alajos (szerk.): Emlékkönyv (dr. Viski Illés József). 122–141. Budapest

     1963     Egy XVIII. századi falusi népítélet hagyománya. Ethn. LXXIV. 264–267.

     1972     Nagykanizsa önkormányzata a XVIII. században. Thury György Múzeum jubileumi emlékkönyve. 1919–1969. 103–120. Nagykanizsa

     1976     A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt. Vas megye múltjából – Levéltári évkönyv. I. 100–118. Szombathely

     1977     A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt. In: Tanulmányok a falusi közösségekről. 55–71. Pécs

DÉKÁNY Mihály

     1895     A mezőgazdasági munkáskérdés. Budapest

DELI Edit

     1984     Közbirtokosságok, legeltetési társulatok a Szuha-völgyben. HOMK 22. 8490.

DEMETER Zsófia–GELENCSÉR József–LUKÁCS László

     1990     Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza. Székesfehérvár

Demográfiai…

     1960–1992 … évkönyvek. KSH Budapest

DÉNES György

     1965     A forradalom, a szabadságharc és az önkényuralom, 1848–1867. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza története. 186–403. Orosháza

{8-1027.} DETRICHNÉ TÖRÖK Zsuzsa

     1990     Kultúra és szakralitás a moldvai csángóknál. Szociológa 3–4. sz. 223–236.

DIÓS Sándor

     1982 Makó város élete Ferenc József császár uralkodása alatt. In: TÓTH Ferenc: Egy makói hagymás család életútja. (A Makói Múzeum füzetei 26.) 58–94. Makó

DITZ Henrik

     1869     A magyar mezőgazdaság. Pest

DOBI István

     1962     Vallomás és történelem. I–II. Budapest

DOBOS Ilona, S.

     1958     Szegényember vízzel főz. Életrajzi vallomások. Budapest

     1981     Áldozatok. Budapest

DOBOSY László

     1978–1979 Az alsószuhai szőlőbirtokosság. HOMK 17. 160–166. Miskolc

     1982     A gömörszőllősi emberek mozgásvilága. HOMK 20. 115–131. Miskolc

DOBROSI György

     1986     Tiszafüred az ellenforradalmi rendszer időszakában. In: FÜVESSY Anikó–SZILÁGYI Miklós (szerk.): Fejezetek Tiszafüred XX. századi történelméből. (Tiszafüredi tanulmányok 2.) 24–63. Szolnok

DOBROSSY István

     1972–1974     Juhtartó gazdatársulások a XX. század elején Kunmadarason. In: Tanulmányok a Hortobágy néprajzához. (Műv. Hagy. XV–XVI.) 93–108. Debrecen

     1975     A görög kereskedők szerepe és jelentősége Miskolc XVIII. századi üzlethálóza tában. HOMK 14. 21–31. Miskolc

     1984     A 17–19. századi újgörög diaszpóra néprajzi jelentősége Északkelet-Magyarországon. In: KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 159–169. Miskolc

     1988     Görög kereskedelmi tőkefelhalmozás és társadalmi közérzet Miskolcon a 19. század elején. HOMÉ XXV–XXVI. 341–351. Miskolc

DOBROSSY István (szerk.)

     1976     Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. Miskolc

DOBROSSY István–FÜGEDI Márta

     1982 A kendermunkához kapcsolódó árucsere Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 395–405. Debrecen

     1983     Termelés és életmód. Tíz község termelőszövetkezete. Debrecen

DOBROWOLSKI, Kazimierz

     1972     A hagyományos paraszti kultúra. Elméleti alapvetés kísérlete dél-lengyelországi XIX. és XX. századi forrásanyag alapján. Ethn. LXXXIII. 1–28.

     1989     Peasant traditional culture. Ethnografia Polska. Vol. 1. 1958. 19–56. In: SHANIN, Theodor (ed.): Peasants and Peasant Societies. Selected readings. 261–277. Oxford

DOBSA László–MÁRIÁSS Imre (szerk.)

     1941     Magyar ipar és kereskedelem. Budapest

DÓKA Klára

     1975     A pest-budai kézművesek életmódja a XIX. században. (1810–1872) Ethn. LXXXV. 552–586.

     1977     A Bodrog szabályozása. HOMÉ XVI. 105–131. Miskolc

     1979a     A pest-budai céhes ipar válsága. (1840–1872) Budapest

     1979b     Folyószabályozás Tolna megyében a 19. században. In: K. BALOGH János (szerk.): Tanulmányok Tolna megye történetéből. IX. 229–245. Szekszárd

{8-1028.} 1989     Az árutermelő mezővárosi, falusi kézműipar a 19. században és a felvásárló kereskedelem. In: NÉMETH Györgyi–VERES László (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon. I. Manufaktúratörténeti Konferencia. 173–194. Miskolc

DOMANOVSZKY György

     1983     A két faragó Kapoli. Budapest

DOMBI KISS Imre

     1983     Pokoljárásom. Szöv. gond., bev.: SZENTI Tibor. (Tények és tanúk) Budapest

DOMINKOVITS Péter

     1988     Győr vármegye 1825. évi szabályrendelete a cifraszűr viseléséről. Arr. XXIV–XXV. 79–82.

     1993     Kisnemesi lakóházak, gazdasági épületek Győr megyében a 19. század első felében. In: CSERI Miklós (szerk.): A Kisalföld népi építészete. 283–298. Szentendre–Győr

     1994     Nemesi lakóházak, gazdasági épületek leírása a 18. századi Sopron megyéből. (1764–1798) Ház és Ember 9. 39–52. Szentendre

DOMOKOS Pál Péter

     1974     Dies concussionis ovorum. Ethn. LXXXV. 384–389.

     1987     A moldvai magyarság. Budapest

DOMONKOS Ottó

     1957     Móringlevelek Sopron vidékéről. Népr. K. II. 1–2. 319–324.

     1961     Fejezetek a nyugat-magyarországi kékfestés történetéből. Ethn. LXXII. 200–236.

     1964     Fejezetek a nyugat-magyarországi kékfestés történetéből. II. A kékfestés néprajzi vonatkozásai. Ethn. LXXV. 121–154.

     1967     A nyugat-magyarországi tyukászatról. NÉ XLIX. 255–275.

     1974     A kisiparosok néprajzi kutatása. Ethn. LXXXV. 18–37.

     1977     Céhkoszorú, céhkorona. NK–NT IX. 217–240.

DONÁTH Ferenc

     1976 A kisparaszti mezőgazdaság. (1945–49) In: GUNST Péter–HOFFMANN Tamás (szerk.): A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. (1849–1949) 401–472. Budapest

DÓSA József–SZABÓ Elek

     1933–1934     Kunszentmárton története. Kunszentmárton

DÓZSA Dániel

     1861     A magyar közjog alapjai. I–III. rész. Kolozsvári Közlöny 1861. jan. 24–27., febr. 2.

DÓZSA Katalin

     1975     Menyasszonyi kelengye a városi rétegeknél 1867–1914 között. FH 3. 89–107.

DÖMÖTÖR Ákos

     1979     Bejáró munkások. A kohászati dolgozók életmódja és kultúrája a Hangony völgyében. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest

     1997     Változásvizsgálatok a Hangony-völgyi bejárók anyagi kultúrájában. HOME XXXIII–XXXI V. 495–521.

DÖMÖTÖR Sándor

     1960     Őrség. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1954     A Salgótarján környéki bányászközségek néprajzához. Ethn. LXV. 152–167.

     1957     Erscheinungsformen des Charivari im ungarischen Sprachgebiet. Acta Ethn. VI. 73–89.

     1974     Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest

     1986     Régi és mai magyar népszokások. Budapest.

DÖVÉNYI Zoltán–TÓTH József

     1978     Adalékok az Alföld I, világháború előtti népességmozgásához, különös tekintettel Békés megyére. BE XII. 53–64.

{8-1029.} DROPPOVA Lubica

     1993     Die Thematik der slowakischen Bergmannslieder im interethnischen Kontext. Ethnologia Slavica XXIV–XXV. 161–176.

DUBA Gyula

     1974     Vajúdó parasztvilág. Jelentés a Garam mentéről. Bratislava

DUDÁS Julianna, VANKÓNÉ

     1956     Mátkatálküldés. In: Népünk hagyományaiból. 104–109. Budapest

     1983     Falum, Galgamácsa. (Stud. Com. 12.) Szentendre

DUKA János

     1978     Csíkszentlélek tízeseiről. Népism. Dolg. 186–194. Bukarest

DUNHAM, Borows

     1968     Hősök és eretnekek. A gondolkodás politikai történetéből. Budapest

DÜLMEN, Richard van

     1988     Fest der Liebe. Heirat und Ehe in frühen Neuzeit. In: R. van DÜLMEN (Hg.): Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung. 67–106. Frankfurt am Main

DÜTSCH Zsolt–JAKAB Mihály

     1970     50 éves a Pamuttextilművek Mezőberényi Gyára. (EFMK 61–63.) Gyula

ÉBNER Sándor

     1925     A Bodrogköz lápi községeinek településföldrajzi vázlata. FE V. 65–102.

ECKHART Ferenc

     1918     Kereskedelmünk közvetítői a XVIII. században. Sz. LII. 356–391.

     1929     A Habsburg-Lotaringiai ház családi törvénye. Budapest

     1932     Jog és alkotmánytörténet. In: HÓMAN Bálint (szerk.): A magyar történetírás új útjai. 2. kiad. 269–320. Budapest

     1933     Bocskai és híveinek közjogi felfogása. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 1933. október 7. 133–141. Budapest

     1946     Magyar alkotmány és jogtörténet. Sokszorosított egyetemi jegyzet. 1–2. köt. Budapest

     1952     Falu füstje. Jogtudományi Közlöny 1952. június 258–264.

     1954     A földesúri büntetőbíráskodás a XVI–XVII. században. Budapest

     1956     A bécsi udvar jobbágypolitikája 1761–1790. Sz. XC. 69–125.

ECSEDI István

     1914     A Hortobágy puszta és élete. Debrecen

     1931     Listásgazda. Gazdasági evés. NNy III. 254–255.

ECSERI Lajos

     1898     Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Budapest

     1899     Telepítési ügyünk. (Klny. a Magyar Gazdák Lapjából.) Budapest

     1909     A szegény ember. Közgazdasági tanulmány. Budapest

     1912     A szegény emberről. Budapest

     1930     A magyar földmíves nép munkája. Szentes

EDVI ILLÉS Pál

     1835     Miben áll a magyar nemzetiség? In: KÁROLYI István (szerk.): Magyar hazai hírmondó. 51–60. Pest 1835/1929 Miben áll a magyar nemzetiség? Magyar hazai vándor. Közli: Ethn. XL. 208–216.

ÉGETŐ Melinda

     1978     A lakáshasználat változásai a szanki tanyákon az utóbbi 100 évben. Cumania 5. 159–197.

     1980     Kapáscéh. MNL III. 35.

     1985     Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból. Budapest

EGYED Ákos

     1974–1975 Erdővidék társadalma a XVIII. század közepén. Aluta VI–VII. 73–84.

     1975     A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. Bukarest

{8-1030.} 1981     Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben. Bukarest

Egyházi törvények

     1906     … a magyarországi református egyházban. Az 1904. év november havának tizedik napján megnyílt második budapesti országos református zsinat által alkotott kilencz törvényczikk. Debreczen

EIBEN Ottó–PANTÓ Eszter

     1981     A magyar ifjúság biológiai fejlődésének áttekintése: adatok az ifjúságpolitika természettudományos megalapozásához. Klny. (Humanbiologia Budapestinensis. Supplementum 1.) Budapest

EISELE Gusztáv (szerk.)

     1907     Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája. Selmecbánya

EISENSTADT, Schmuel Noah–RONIGER, Louis

     1981     The study of patron-client relations and recent developments in sociological theory. In: EISENSTADT, Schmuel Noah–LEMARCHAND, Rene (eds): Political Clientelism, Patronage and Development. 271–295. London

ELEK Géza

     1980     Falusi dolgozók bejárása és a munkásszállítás az ÓKÜ-be. Lakóhelyünk Ózd 5. 55–71.

ELEK László

     1985     Művelődés és irodalom Békés megyében. I. A XVI. századtól a XIX. század derekáig. (BMMKözl. 9.) Békéscsaba

ELEK Péter–GUNDA Béla et al.

     1936     Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Budapest

EMBER Győző

     1977     Az újratelepülő Békés megye első összeírásai 1715–1730. (Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból 8.) Békéscsaba

     1989     Magyarország a Habsburg birodalomban. In: Magyarország története. 4/1. köt. 351–390. Budapest

ENDREI Ákos

     1911     Somogy vármegye népe. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Somogy vármegye. 197–222. Budapest

ENYEDI György

     1980     Falvaink sorsa. (Gyorsuló idő) Budapest

EÖRSI Béla

     1938     A magyar földmíves szegénység kialakulása. Gazdaságtörténelmi tanulmány. Budapest

EÖTVÖS József

     1902     A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. (Eötvös József összes munkái 13–15.) Budapest

EÖTVÖS Károly

     1899     Utazás a Balaton körül. Budapest

     1904     A nagy per. Budapest

     1908     A Bakony. I–II. Budapest

     1982     Balatoni utazás. I–II. Budapest

EPERJESSY Ernő

     1991     A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék. (Ciganisztikai tanulmányok 8.) Budapest

EPERJESSY Géza

     1967     Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. (1686–1848) Budapest

     1988     A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon. Budapest

{8-1031.} ERDEI Aranka

     1975     A XIX. század első felének jobbágyparaszti árutermeléséhez. AtSz XVII. 463476.

     1986     Békés megye társadalma és gazdasága 1828-ban. (Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból 13.) Gyula

ERDEI Ferenc

     1934     A makói parasztság társadalomrajza. Makó

     é. n. (1937)     Futóhomok. Budapest

     é. n. (1940)     Magyar falu. (Hasonmás kiadás, 1974. Erdei Ferenc összegyűjtött művei) Budapest

     é. n. (1942a)     Magyar paraszttársadalom. (Magyarságismeret V.) Budapest

     é. n. (1942b)     Magyar tanyák. Budapest (Hasonmás kiadás 1976)

     1971     Város és vidéke Budapest

     1936/1967/1973     Parasztok. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei) Budapest

     é. n. (1939)     Magyar város. (Hasonmás kiadás, 1974. Erdei Ferenc összegyűjtött művei) Budapest

     1976     A magyar társadalom a két világháború között. I–II. Val. XIX. 4. sz. 23–53; XIX. 5. sz. 36–58.

     1980     A magyar társadalomról. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei) Budapest

     1984     Történelem és társadalomkutatás. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei) Budapest

ERDEI Ferenc–PATAKI Ernő

     1959     Termelő szervezetek a magyar mezőgazdaság kapitalista fejlődésében. II. AtSz 11. 7–24.

ERDÉLYI János

     1985     Úti levelek, naplók. Vál., szerk. és bev. T. ERDÉLYI Ilona. Budapest

ERDÉLYI Zoltán

     1956a     Bazárkások. Népr. K. I. 1–4. 53–56.

     1956b     Népi erdőgazdálkodás Bernecebaráti, Kemence és környékén. Kézirat. ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék. Budapest

     1958     Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben. (Román szánkó.) Ethn. LXIX. 381–408.

     1959     A bakonybéli villakészítők balkáni útjai. Népr. K. IV. 4. 8–18.

ERDŐ Péter

     1984     A magyar egyházjogi népszokások kutatása. Vigilia LII. 250–260.

     1986     Magyar egyházjogi népszokások – az offerálás. In: TÜSKÉS Gábor (szerk.): Mert ezt Isten hagyta… 252–274. Budapest

ERŐS Istvánné

     1988     Életem történetei 1–6. Önéletírás. Jegyzetek: BOGNÁR Antal. Híd LII. 4: 521–521; 5: 610–622; 6: 774–780; 7: 930–936; 8: 1103–1109; 9: 2045–2052.

Évkönyv…

     1912     … a Tapolczavidéki Gazdakör 1912. évi működéséről. Szerkesztette SZIGETHY Ödön, a Gazdakör titkára. Tapolcza

FABINYI Tibor

     1991     Az evangélikus egyház. In: GESZTEM Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. 74–86. Budapest

FAGGYAS István

     1982     Bosnyák árusok a putnoki vásáron. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 427–430. Debrecen

     1988     A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. (Gömör néprajza 16.) Debrecen

     1990     Lakosság és templomi ülésrend. I. (Gömör néprajza 27.) Debrecen

     1991     Lakosság és templomi ülésrend. II. (Gömör néprajza 31.) Debrecen

FAJCSÁK Attila

     1990     Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. (Studia Agriensia 10.) Eger

{8-1032.} FALLER Jenő

     1942     Adatok a magyar bányász hitéletéhez. Ethn. LIII. 187–199.

     1943     Néhány szó a lármafáról. Bányászati Lapok 1. 34–36.

     1963     A farbőr viseletének eredetéről. Bányászati Lapok 12. 957–959.

     1966     A farbőrugrásról. Bányászati Lapok 5. 355–358.

     1975     Jó szerencsét! Események, képek a bányászat múltjából. Budapest

FARAGÓ Éva

     1983     A magyar memoárirodalom 1945–1980. Bibliográfia. (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) Budapest

FARAGÓ József

     1946     Borosnyói jobbágyok és nemesek összetűzése egy kalákatáncon a XVIII. század végén. Társ.tud. 172–174.

FARAGÓ Ottó

     1984     Agyagbányász. Élet és Irodalom XXVIII. 7. sz. 16.

FARAGÓ Tamás

     1977     Háztartásszerkezet és falusi társadalomfejlődés Magyarországon, 1787–1828. (Történeti statisztikai tanulmányok 3.) Budapest

     1979     Paraszttársadalom, parasztgazdaság és parasztháztartás a 18–19. századi Magyarországon. Kézirat

     1983     Háztartás, család, rokonság. Jegyzetek a legújabb család- és rokonságkutatási eredmények alapján. Ethn. XCIV. 216–254.

     1985a     Paraszti háztartás és munkaszervezettípusok Magyarországon a 18. század közepén. Pilis-Buda környéki birtokos paraszti háztartások 1745–1770 között. (Történeti statisztikai füzetek 7.) Budapest

     1985b     Házasság, család, háztartás és munkaszervezet. (Pilis-Buda környék 1724–1779) In: Történeti demográfiai füzetek. II. 7–40. Budapest

     1987     A falusi társadalom rétegződéséről. (Töprengések egy történeti rétegződésmodell megalkotása közben.) Szociológia 3. sz. 395–418.

     1991     Paraszti háztartás- és munkaszervezet-típusok Magyarországon a 18. század közepén. Kandidátusi értekezés kézirata. Budapest

     1992     Családok és háztartások Budapesten. (1850–1944) In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 199–214. Debrecen

     1993     Városi halandóság Magyarországon a 18–20. században. HOMÉ XXX–XXXI. 181–203.

     1994     Házassági szezonalitás Magyarországon a 18–20. században. HOMÉ XXXII. 239–256.

     1995     A szentendrei kézművesek társadalmi mobilitása a 19. század közepén a házasságkötések tükrében. In: Á. VARGA László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. 125–158. Debrecen

FARKAS György

     1988     Gidres-gödrös Mogyoród. Mogyoród

FARKAS József

     1973     A világgazdasági válság végétől a község felszabadulásáig. (1934–1944. október 5.) In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. 1. 353–395. Mezőberény

FARKAS József

     1989     A zsidók Mátészalka társadalmában. (Studia Folkloristica et Ethnographica 25.) Debrecen

FARKAS Mária

     1971     A búza termesztése. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. Helytörténeti Publikációk 2. 60–69. Sátoraljaújhely

{8-1033.} FARKAS Pál

     1911     Nógrád vármegye népe. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Nógrád vármegye. 137–171. Budapest

FAZEKAS Mihály

     1979     Kunmadaras juhászata. Karcag

FEGYÓ János

     1979     A ráckevei „paraszt céh”. Stud. Com. 7. 271–291. Szentendre FEHÉR Ágnes

     1982     A szomszédság intézménye Tépe községben. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 669–675. Debrecen

     1991     A szabadegyházak. In: GESZTEM Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. 121–141. Budapest

FEHÉR Zoltán

     1988     Mesélő vén bakák. Első világháborús emlékezések Bátyáról. Forrás XX. 3. sz. 30–38.

FEHÉRTÓI Katalin

     1971     Történelem és szómagyarázat. Ármás, ármányos. MNy LXVII. 432–439.

FEISCHMIDT Margit

     1991     A megrendült öntudat vallomásai. In: EGYED Péter (szerk.): Tár-lat. Esszék, tanulmányok. 31–57. Bukarest

FÉJA Géza

     é. n. (1937)     Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Budapest

     1957/1980     Viharsarok. (A Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásainak anyaga.) Budapest

     1963     Sarjadás. – Sárközi élmények és utazások. Budapest

     1984     Magyar haláltánc. Budapest

FEJES Katalin

     1986     Erdőhasználat Bodonyban. In: PETERCSÁK Tivadar (szerk.): Néprajzi dolgozatok Heves megyéből. 5–18. Eger

FEJŐS Zoltán

     1980     Amerikás Rádi Gábor históriája. HOMÉ XVIII. 107–114. Miskolc

     1993     A chicagói magyarok két nemzedéke, 1890–1940. Az etnikai örökség megőrzése és változása. Budapest

FÉL Edit

     1935     Harta néprajza. Karcag

     1940     A társaságban végzett munkák Martoson. NE XXXII. 361–381.

     1941a     Kocs 1936-ban. Budapest

     1941b     Egy palóc házasságelőtti szokásról. Ethn. LII. 250–260.

     1943c     A nagycsalád és jogszokásai Martoson. Társ.tud. XXIII. 408–437.

     1944a     A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson. (Kisalföldi Közlemények I. sorozat 2.) Budapest

     1944b     A vagyon és tulajdon Martoson. Társ.tud. XXIV. 1–35.

     1944c     Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági vázlata. – A marcelházai Rancsó Czibor család élete. (Kisalföldi közlemények I. sorozat 3.) Érsekújvár

     1948     A magyar népi társadalom életének kutatása. (Klny. a Magyar Népkutatás Kézikönyvéből) Budapest

     1958     Adatok a bukovinai székelyek rokonsági intézményeiről. Népr. K. III. 4. sz. 3–16.

     1959     Fejezetek Tiszaigar társadalmának megismeréséhez. Népr. K. IV. 1–2. sz. 70–114.

     1991     Összegző visszatekintés a paraszti társadalom kutatására. Ethn. CII. 168–180.

     1993     Tanulmányok Fél Edittől. In: FILEMILE Ágnes–STEFÁNY Judit (szerk.): Emlékezés Fél Editre. 45–243. Budapest

FÉL Edit–HOFER Tamás

     1967     Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Népr. K. XII. 34. sz.

{8-1034.} 1969a     A kalotaszentkirályi kelengye. I. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. NÉ LI. 15–31.

     1969b     Proper Peasants. Traditional life in a Hungarian Village. (Viking Fund publications in anthropology 46.) Chicago

     1972     Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Göttingen

     1973     Tanyakert-s, patron-client relations and political factions in Átány. American Anthropolopist, Vol. 75. 787–801.

     1974     Geräte der Átányer Bauern. Koppenhagen–Budapest

     1975     A matyó hímzés alakulása és a magyar népművészet stíluskorszakai. HOME XII–XIV. 433–453.

     1979     Vázlat a matyókról. Néprajzi füzetek. Budapest

     1983     La vinaigre et le fiel. La vie d’une paysanne hongroise par Margit Gari. Memoires recueillis et présentés par Edit Fél. Paris

     1997     Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest

FÉL Edit–HOFER Tamás–CSILLÉRY Klára

     1969     A magyar népművészet. Budapest

FELHŐ Ibolya (szerk.)

     1970     Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. Dunántúl. Budapest

Felsőszabolcsi…

     1935     … Gazdakör 1933. és 1934. évi munkásságáról szóló és a Kisvárdán 1935. március 3-án tartott 50 éves jubileumi közgyűlésen Liptai László elnök által előterjesztett jelentése. Kisvárda

FÉNYES Elek

     1842–1843     Magyarország statisztikája. I–III. Pest

     1851     Magyarország geographiai szótára. I–IV. Pest

FÉNYES Samu

     1911     A balmazújvárosi nép ínségének okai. HSz XII. 537–553.

     1984     A balmazújvárosi nép ínségének okai. (1911) In: TÓTH Pál Péter (szerk.): Agrárszociológiai írások Magyarországon 1900–1945. 180–196. Budapest

FERDINANDY Gejza

     1907     A rendi elemek a magyar alkotmányban. Székfoglaló értekezés. (Értekezések a társadalomtudományok köréből. XIII. köt. 9. sz.) Budapest

FERENC Imre (szerk.)

     1997     Történetek a fogságból. Csíkszereda

FERENCZI Imre

     1984     A deszki major népe. (Hagyományok, visszaemlékezések.) In: HEGYI András (szerk.): Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) 579–664. Szeged–Deszk

FERGE Zsuzsa

     1969     Társadalmi mobilitás, a társadalom nyitottsága. Val. XII. 6. sz. 10–19.

     1976     A szocialista társadalmi struktúra dinamikája. Val. XIX. 11. sz. 13–25.

     1984     Egy nemzedék életútja. In: CSEH-SZOMBATHY László (Felelős kiadó): Egy korosztály életútja. (Az 1928–34-ben született férfiakról.) 4–103. Budapest

     1986     Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Budapest

     1989     Van-e negyedik út? A társadalom-politika esélyei. Budapest

FERKO, Vladimir

     1985     Volt egyszer egy mesterség. Budapest

FIELHAUER, Helmut

     1987     Volkskunde als demokratische Kulturgeschichtsschreibung. Wien

FIELHAUER, Helmut–BOCKHORN, Olaf

     1982     Die andere Kultur. Volkskunde, Sozialwissenschaften und Arbeiterkultur. Wien–München–Zürich

{8-1035.} FILEP Antal

     1973     Néprajz és közgazdaságtudomány. Ethn. LXXXIV. 358–366.

FIRTH, Raymond

     1951     Contemporary British Social Anthropology. American Anthropologist 53. 474–489.

FISCHER Frigyes

     1928     A halászati törvények és a rájuk vonatkozó rendeletek. Budapest

FISCHER, Rolf

     1988     Entwicklung des Antisemitismus in Ungarn. 1867–1939. Die Zerstörung der magyarisch-jüdischen Symbiose. München.

FLÓRIÁN Mária

     1980     Korozsma. MNL III. 275–276.

FLÓRIÁN Mária

     1990     A „sárközi szőttes” története. Ethn. CI. 194–256.

FLUDOROVICS Zsigmond

     1913     A matyókról. NÉ XIV. 219–248.

FODOR Ferenc

     1930     Egy palóc falu életrajza. (Nagyvisnyó.) Budapest

FODOR Ferenc

     1995     Csólyos és Pálos puszta története. In: FODOR Ferenc (szerk.): Csólyospálos – Tanulmányok Csólyospálos történetéből és népéletéből. 79–120. Csólyospálos

FODOR Márta

     1974     A sárközi kontraktualista jobbágyok úrbéri terheinek alakulása. In: K. BALOG János (szerk.): Tanulmányok Tolna megye történetéből. V. 277–317. Szekszárd

FODOR Zsuzsa, V.

     1989     Isten áldja a tisztes ipart! Iparosélet Veszprémben a két világháború között. Veszprémi múzeumi értesítő. Veszprém

FOGARASI Klára (szerk.)

     1996     A régi világ falun. Budapest

FORRAI Ibolya (szerk.)

     1994     Csángók a XX. században. Népr. K. XXXIII.

FOSTER, Georg M.

     1965     The image of the limited goods. American Anthropologist 67/2. 293–315.

FÖLDES Ferenc

     1961     A munkásság kulturális helyzete Magyarországon. (1941) In: MEGGYESI János (vál.): Vasszínű égbolt alatt. Városszociográfiák 1945 előtt. 363–399. Budapest

FÖLDES György

     1980     Az újpesti munkásság életviszonyai az 1930-as években. TSz XXIII. 309–318.

FÖLDES László

     1961     Esztena und Esztena-Genossenschaft bei den Szeklern. In: BELÉNYESY, Márta–FÖLDES, László–GUNDA, Béla (Red.): Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. 280–328. Budapest

     1962     Egy alföldi juhtartó gazdatársaság. NE XLIV. 27–80.

     1979     Küsmödi Bálint élettörténete. Népr. K. XXII. 121–219.

     1980     A székely esztenatársaságok. Kistenyésztők Lapja XXIV. 3. 22–23.

     1982     „A vándorló Erdély”. Történeti-néprajzi vizsgálatok az Erdély-Havasalföld közötti transhumance-ról. Ethn. XCIII. 353–389.

FÖLDI Tamás

     1956     A magyarországi vasútépítés a külföldi nagytőke profitforrása. 1867–1900. In: PACH Zsigmond Pál–SÁNDOR Pál (szerk.): Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez Magyarországon 1867–1918. 21–139. Budapest

FRANCSICS Károly

     1973     Kis kamorámban gyertyát gyújték. Vál., szerk., bev.: VÖRÖS Károly. Budapest

{8-1036.} FRANK Ignácz

     1845     A közigazság törvénye Magyarhonban. Budán

FRANK Tibor

     1995     Franz Boas és a közép- és dél-európai kivándorlás antropológiája. Ethn. 106. 155–193.

FRANKENBERG, R.

     1965     Communities in Britain. Harmondsworth

FREEDMAN, Diane C.

     1990     Gender identity and dance style in rural Transylvania. East European Quarterly, XXIII. Nr. 4. Jan. 419–430.

FRIED, H. Morton

     1957     The classification of corporate unilineal descent groups. Journal of the Royal Anthropological Institute 87. I. 1–29.

FRIEDENTHAL, Richard

     1977     Luther élete és kora. Budapest

FRIEDL, Ernestine

     1965     Vasilika. A Village in Modern Greece. New York

FRYKMAN, Brigitta S.–TEGNER, Elisabeth (eds)

     1989     Working Class Culture. Göteborg

FRYKMAN, Jonas–LOFGREN, Orvar

     1987     Culture Builders. London

FURET, François

     1979     Deux legitimations histoires de la cociété français au XVIIIe siècle: Mably et Boulainvilliers. In: FURET, François: L’atelier de l’histoire. 165–183. Paris

FUTÓ Mihály

     1944     A magyar gyáripar története. Budapest

FÜGEDI Erik

     1966     Agrár jellegű szlovák település a török alól felszabadult területen. AtSz VIII. 313–331.

     1969     Békéscsaba újratelepítése. BÉ IV. 1. 56–65.

     1981     Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Budapest

FÜGEDI Márta

     1986     Árucsere útján terjedő elemek az észak-magyarországi viseletben. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Árucsere és migráció. 197–203. Miskolc

     1988     A gyermek a matyó családban. (Borsodi kismonográfiák 29.) Miskolc

FÜLEMILE Ágnes–STEFÁNY Judit

     1989     A kazári női viselet változása a XIX–XX. században. (Diss. Ethn. 7.) Budapest

FÜR Lajos

     1960     A majorsági zsellérkérdés rendezése 1848–1896. In: SZABÓ István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 415–543. Budapest

     1965     Jobbágyföld – parasztföld. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. I. 33–153. Budapest

     1976     A kapitalista mezőgazdasági termelés megszilárdulása a századfordulón. (1890–1914) In: GUNST Péter–HOFFMANN Tamás (szerk): A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. (1849–1949) 153–274. Budapest

FŰRÉSZNÉ MOLNÁR Anikó

     1992a     Lakáshelyzet, otthonkultúra az ipartelepeken. In: Tudományos füzetek 7. 87–98. Tata

     1992b     A tatabányai és dorogi bányamunkások életkörülményeinek alakulása a XX. század első felében. In: SOLYMOSSY László–SOMFAI Balázs (szerk.): A Dunántúl településtörténete. IX. 199–207. Veszprém

{8-1037.} FÜVESSY Anikó

     1971     A méhészettel kapcsolatos vándorkereskedelem Észak-Borsodban. Ethn. LXXXII. 28–43.

     1978     Józsa Gyuri alakja a néphagyományban. SzMÉ 221–232. Szolnok

     1982     Pénzásó Pistához, a tiszafüredi táltoshoz fűződő hagyományok. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 591–608. Debrecen

     1989     Fejezetek Tiszafüred folklórjából. (Tiszafüredi tanulmányok 3.) Szolnok

     1990     Tiszafüred fazekassága a reformkorban. SzMÉ VII. 383–399. Szolnok

     1993     A tiszafüredi mázas kerámia. (Studia Folkloristica et Ethnographica 33.) Debrecen

     1994     A tiszafüredi cserépedények értékesítése a XIX–XX. században. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. II. (Stud. Com. 24.) 68–76. Szentendre

     1996     A tiszafüredi fanyergek és faragott díszítményeik. Múzeumi Levelek, 75/II. 353–368. Szolnok

GAÁL Jenő

     1891     Az alföldi munkásmozgalom. Budapest

GAÁL Károly

     1985     Kire marad a kisködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához. Szombathely

GÁBOR Judit

     1963     Komatál. A barátságkötés és ennek változatai az énekes népszokások között. Ethn. LXXIV. 230–260.

GÁBRY György

     1981–82     Paraszti életrajzok a Pátria népzenei hanglemezek tükrében. Magyar Zene XXII. 425–426; XXIII. 295–308.

GADÓ Ottó

     1978     Az életszínvonal alakulása Magyarországon. Budapest

GÁL Edit, B.

     1984     A gyöngyösi ipar fejlődése. (1872–1960) In: HAVASSY Péter–KECSKÉS Péter (szerk.): Tanulmányok Gyöngyösről. 319–342. Gyöngyös

     1994     Életutak, mestersorsok Gyöngyösön. In: L. NAGY Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 11.) 95–128. Budapest

GÁL Róbert

     1987     A dualizmuskori szabadkőművesség foglalkozási összetétele. In: Á. VARGA László (szerk.): Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. (Rendi társadalom-polgári társadalom 1.) 55–60. Salgótarján

GALGÓCZY Károly

     1896     Nagy-Kőrös város monográfiája. Budapest

     1970     Mezőpanit. (1871) In: EGYED Ákos (szerk.): A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1849–1914. 42–62. Bukarest

GANZFRIED, Rabbi Slomo

     1934     A Sulchan Aruch kivonata. A szöveg mellett közölt magyar fordítással. Ford. Dr. Singer Leo főrabbi Várpalotán. Budapest

GARAY János

     1833     Sárköz. TGy XVII. 10. sz. 23–26.

GARDA Dezső

     1979     Gyergyóremetei erdőmunkások tegnap és ma. In: IMREH István (szerk.): Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. 133–162. Bukarest

     1991     A nemzetségi szervezet maradványai Gyergyóban, a székely tízesek és a székely identitás. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 189–192. Debrecen

{8-1038.} GÁSPÁR SIMON Antal

     1986     Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Budapest

GAUNT, David

     1983     The property and kin relationship of retired farmers in Northern and Central Europe. In: WALL, Richard–ROBIN, Jean–LASLETT, Peter (eds): Family Forms in Historic Europe. 249–279. Cambridge–New York–London

GAVAZZI, Milovan

     1933     Godina dana hrvatskih narodnih obicaja. I. Zagreb

GAZDA István

     1990     Szerkesztői előszó az új (Werbőczy) kiadáshoz. In: Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. Ford. és bev. CSIKY Kálmán. (Latin–magyar kétnyelvű kiadás. 1894) Reprint: XIV–XXXII. lap. Budapest

GAZDA József

     1980     Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Bukarest

     1993     Mindennek mestere. A falusi tudás könyve. Budapest

GAZDA Klára

     1980     Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

GEERTZ, Clifford

     1966     Religion as a cultural system. In: BANTON, M (ed.): Anthropological Approaches to the study of Religion. 1–46. London

     1968–1979     Village. In: International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 16. 318–322. New York–London

     1994     Az értelmezés hatalma. Budapest

GEISZ Antal

     1910     Egyházi közigazgatás. Temesvár

GELENCSÉR József

     1978     A gépi cséplés Sárkeresztesen. AR XVI. 345–350. Székesfehérvár

     1983a     Egy sajátos erdőközösség Szentbékkállán. VMMK 16. 305–309. Veszprém

     1983b     Népi jogélet, népi jogszokások a Káli-medence falvaiban. In: LACKOVITS Emőke (szerk.): Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. 61–72. Veszprém

     1985     Az öröklési szokások változása a Káli-medencében. VMMK 17. (1984) 643–657. Veszprém

     1988     Ledolgozásos munkák a Káli-medencében. In: LACKOVITS Emőke (szerk.): Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. 165–188. Veszprém

     1989–1991     Megszégyenítő büntetések a Káli-medencében. In: S. LACKOVITS Emőke (szerk.): Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére. 48–60. Veszprém

     1992     Egykori büntetésen alapuló népi büntetőszokás, a megégetés. Ethn. CIII. 251–262.

GELENCSÉR József–LUKÁCS László

     1991     Szép napunk támadt. Népszokások Fejér megyében. (Fejér megye néprajza 3.) Székesfehérvár

GELLÉRI Mór

     1887     A magyar ipar úttörői. Budapest

GELLÉRI Péter

     1977     A vándorló munkások. Budapest

GÉMES Balázs

     1975     A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében. SzBMÉ IV–V. (1973–1974) 233–258. Szekszárd

     1977     A juhászok ládái és a juhászcéh kérdése Mezőföldön a XVIII–XIX. században. SzBMÉ VI–VII. (1975–1976) 173–197. Szekszárd

{8-1039.} 1987     A népi születésszabályozás (magzatelhajtás) Magyarországon a XIX–XX. században. (Doc. Ethn 12.) Budapest

GÉMES Eszter

     1979     Mindig magam. Budapest

GEORCH Illés

     1804–1809     Honnyi törvény. Öszve-szedegette Ettre-Karchai Georch Illés, tekintetes Zágráb vár’ megyének, és nemes vajka széknek tábla-bírája, fel-esküdött ügyész és királlyi oktató. I–III. könyv. Po’sonyban.

GEREBLYÉS László

     1961     A bőrgyári munkásság életviszonyai. (1938) In: MEGGYESI János (vál.): Vasszínű égbolt alatt. Városszociográfiák 1945 előtt. 271–280. Budapest

GERGELY András

     1971     Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán. TSz XIV. 406441.

GERGELY Ernő

     1986     A magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig. Budapest

GERGELY Jenő

     1983     A szociális enciklikák hatása a magyar katolikus társadalmi mozgalmakra. Tájékoztató 103–124.

GERGELY Katalin

     1971     A komaság intézménye. In: KISS László (szerk.): Mezőcsát népi kultúrájából. (Mezőcsáti helytörténeti füzetek 3.) 139–148. Mezőcsát

     1982     Templomi ülésrend. MNL V. 260–262.

     1987     Szolgálólányok, summások, napszámosok. Női munkavállalás a Káli-medence falvaiban a két háború között. In: BALÁZS Géza–VOIGT Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. 215–221. Budapest

GERŐ András

     1988     Elsöprő kisebbség. Népképviselet a monarchia Magyarországán. Budapest

GERŐ László (szerk.)

     1984     Magyar műemléki abc. Budapest

GESZTELVI NAGY László

     1932     A mezőgazdasági munkáskérdés. Nemzetpolitikai tanulmány. Budapest

GIDAY Kálmán

     1943     A debreceni sőrések. Ethn. LIV. 255–256.

GILLIS, John, R.

     1987     The Historian and the Life Cycle. (SIEF konf.) Zürich

GINZBURG, Carlo

     1991     A sajt és a kukacok. Budapest

GLÓSZ József

     1989     Szekszárd a forradalom és a szabadságharc, valamint az önkényuralom éveiben. (1848–1867) In: K. BALOG János (szerk.): Szekszárd város történeti monográfiája. I. 209–252. Szekszárd

     1991     Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai a 19. század első felében. (WMME XVI.) Szekszárd

GOODY, Esther

     1971     Forms of pro-parenthood: The sharing and substitution of parental roles. In: GOODY, Jack (ed.): Kinship. 331–345. London

GOODY, Jack

     1983     The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge

GÖNCZI Ferenc

     1906     A gyermek születése körül való szokások Göcsejben. Ethn. XVII. 153–159.

     1914     Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

{8-1040.} 1925     Az egyke a somogyi nép szokásaiban s lelkivilágában. Társ.tud. V. 130–142.

     1937     Somogyi gyermek. Kaposvár

     1941     A nyakkaloda használatának eltiltása. Ethn. LII. 68.

GÖNCZÖL Katalin

     1991     Bűnös szegények. Budapest.

GÖNYEY Sándor

     1940     Fafaragás a Börzsöny hegység községeiben. Ethn. LI. 228–235.

GÖRBEDI István

     1991     Görbedi István mesél. Gyűjtötte: MAKRA Sándor. Sajtó alá rendezte: ERDÉSZ Sándor. Nyíregyháza

GÖRÖG Veronika

     1986     Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete: a teremtéstörténet újrateremtései. Ethn. XCVII. 13–24.

GRÁFIK Imre

     1975     Hajóvontatók. NÉ LVII. 67–112.

     1983a     A magyarországi fahajózás. A hajóvontatás néprajza. Népr. K. XXVI.

     1983b     Az áru útja a szállítás forradalma előtt. Ethn. XCIV. 1–35.

     1989     Hajósvállalkozók a Duna mentén a XIX. század közepén. In: JANKOVITS J.–KÓSA L.–NYERGES J.–W. SEIDLER (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I. 269–276. Budapest–Wien

     1992     Hajózás és gabonakereskedelem. (Folklór és etnográfia 65.) Debrecen

     1994     Levéltári forrás a népi hajózás kutatásában. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. II. (Stud. Com. 24.) 129–136. Szentendre

GREGOR Ferenc

     1968a     Beitrage zur Entstehung der ungarischen und der slowakischen Bergmannssprache. Acta Linguistica 18. 333–362.

     1968b     A bányászszókincs történetéből. Nyelvtud. Közl. LXX. 309–327.

GRIMM, Dieter

     1988     Bürgerlichkeit im Recht. In: KOCKA, Jürgen (Hrsg): Bürgertum im 19. Jahrhundert. 340–371. München

GUDENUS János-József–SZENTIRMAY László

     1989     Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Budapest

GULYÁS Éva

     1994     Téli népszokások Kiskunmajsán. In. UJVÁRY Zoltán (szerk.): In memoriam Sztrinkó István. (Folklór és etnográfia 85.) 347–369. Debrecen

GULYÁS Éva–Szabó László

     1989     Jeles napok. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. IV. Rítus és folklór. 303–459. Eger

GULYÁS Mihály

     1983     Baromfitartás és -feldolgozás Orosházán az első világháborúig. BMMKözl. 7. 163–182. Békéscsaba

GUNDA Béla

     1941     A román pásztorkodás magyar kapcsolata. Nép és Nyelv I. 313–320.

     1949     Gyimesi csángó rokonsági elnevezések. Nyr 73. 231–234.

     1954     Az orosz vengerec „házaló kereskedő” jelentésének néprajzi vonatkozásai. Ethn. LXV. 76–87.

     1961     A társadalomszervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása. MTA NyIK XVII. 247–268.

     1971     A palóc komatálak analógiái. Ethn. LXXXII. 75–76.

     1974     A nő helyzete a juhászközösségben. In: GUNDA Béla (szerk.): Tanulmányok a Hortobágy néprajzához. (Műv. Hagy. XV–XVI.) 225–243. Debrecen

{8-1041.} 1981     The cultural ecology of service nomads. The Eastern Anthropologist 34. 287–299.

     1983     Vándorok a pusztán. FMSz 1. 7–18.

     1989     A rostaforgató asszony. Budapest

GUNST Péter

     1986     Tiszazug – Kísérlet a gyilkossági ügyek társadalomtörténeti elemzésére. Val. XXIX. 10. 89–97.

     1987     A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Budapest

     1996     A termelés megrekedése. Az agrártermékek piaca. In: OROSZ István–FÜR Lajos–ROMÁNY Pál (szerk.): Magyarország agrártörténete. 271–342. Budapest

GUSTI, Dimitrie

     1976     A szociológiai monográfia. (Vál., ford. és bev.: BALÁZS Sándor) Bukarest

GUTMANN Mihály

     1913     A Sulchan áruch és a magyar zsidóság. Néhány alkalmi észrevétel az izraelita vallásfelekezet napirenden lévő egyik kérdéséhez. Budapest

GUZMICS Izidor

     1822     A nyelvek hármas befolyása az ember emberesitísibe, nemzetiesítisibe és hazafiúsításába. TGy 8. 3–36.

GYÁNI Gábor

     1983     Család, háztartás, városi cselédség. Budapest

     1985     A budapesti házicselédség társadalomtörténete a második világháborúig. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest

     1988     Női munka és a család Magyarországon. (1900–1930) TSz XXX. 366–378.

     1990     Lakáshelyzet és otthonkultúra a munkásság körében a századfordulón. Sz. 124. 355–382.

     1992     Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás múltja. Budapest

     1995     Hódmezővásárhely társadalma 1920–1941 között. In: A. VARGA László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. 213–226. Debrecen

GYENES Antal

     1968     „Munkások” és „parasztok” a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Val. XI. 4. sz. 26–36.

GYENIS Vilmos

     1965     Emlékirat és parasztkrónika. Irodalomtörténeti Közlemények LXIX. 2. sz. 152–171.

GYENIZSE Lajos

     1977     … visszaemlékezései. Népr. K. XXI. 7–75.

GYETVAI Péter

     1978     Kishegyes újratelepítése Békésszentandrásról 1769-ben. BÉ XII. 2. 224–234.

     1984     Kishegyes lakóinak származási helye az anyakönyvek adatai alapján. Hungarológiai közlemények 60. 939–1039. Újvidék

GYIMESI Sándor

     1968     A kapitalizmus és a parasztság. Ethn. LXXIX. 149–162.

     1972a     A telepítvényes falvak „felszabadulása”. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. II. 154–206. Budapest

     1972b     A parasztság és a szövetkezeti mozgalmak. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. II. 616–652. Budapest

GYÖRFFY György

     1966     Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–II. Budapest

GYÖRFFY Györgyné lásd RUITZ Izabella

GYÖRFFY István

     1917     Kiverődött a jegyiből. Nyr XLVI. 236.

     1921     Egy régi jogszokás a Nagykunságban. Ethn. XXXII. 136.

{8-1042.} 1922/1941     Nagykunsági krónika, melyet részint régi írásokból, részint szájhagyomány alapján egybeszerkesztett: Szigethi Györffy István. Karcag (2. kiad.: Budapest)

     1926     Bihar vármegye rendszabályai a kondásokra 1787. NE XVIII. 94.

     1927     Erdélyi száz falubilyogok. NÉ XIX. 116–118.

     1929a     A matyó summás. NNy I. 75–81.

     1929b     A matyók. NNy I. 137–160.

     1933     Jászkun malomtörvény. Ethn. XLIV. 65–66.

     1934     A matyók mezőgazdasága. NNy V. 1–8, 63–71.

     1936     Tobzódások tilalmazása a Jászkunságban 1799-ben. Ethn. XLVII. 323.

     1937     A magyar tanya. Földr. K. LXV. 70–93.

     1938     A házak építési regulája 1802-ből. Ethn. XLIX. 238–240.

     1939     A néphagyomány és a nemzeti művelődés. (A Magyar táj és népismeret könyvtára 1.) Budapest

     é. n. (1941)     Gazdálkodás. In: A magyarság néprajza. II. 5–225. Budapest

     1942     Magyar nép – magyar föld. Budapest

     1956     Matyó népviselet. (Szerk., sajtó alá rend.: FÉL Edit.) Budapest

GYÖRFFY Lajos

     1959     A női munka a régi arató- és cséplőbandákban. Népr. K. IV. 4. 116–127. GYÖRGY Lajos

     1940     A magyar nábob. (Erdélyi tudományos füzetek 120.) Kolozsvár

GYÖRGYI Erzsébet, FÖLDESNÉ

     1979     A régi falusi gyermekéletről. Vil. XX. 12. sz. 762–769.

     1990     A házasságkötés szokásai. In: MN VII. 32–66.

GYÖRGYI Erzsébet–MORVAY Judit

     1980     Komatálküldés. MNL III. 247–249.

GYŐRI Klára

     1975     Kiszáradt az én örömem zöld fája. (Emlékezés.) Sajtó alá rend.: NAGY Olga. Bukarest

GYŐRY Jenő

     1937     Dorozsma régi életéből. Néprajzi adatok és más apróságok. Kiskundorozsma

HAÁZ Ferenc

     1942     Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár

HÁBER Judit

     1984     Három generáció iskolái. In: CSEH-SZOMBATHY László (felelős kiadó): Egy korosztály életútja. (Az 1928–34-ben született férfiakról.) 104–155. Budapest

HABLICSEK László

     1995     Az első és második demográfiai átmenet Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet jelentései 54.) Budapest

HADHÁZY Pál

     1986     A túristvándi uradalmi cselédek élete az 1930-as években. In: Néprajzi dolgozatok Túristvándiból. (JAM Kiadv. 22.) 43–132. Nyíregyháza

HAGYMÁSY Sándor

     1982     Legeltetési társulatok Túrkevén a 19–20. században. (Egy közbirtokosság működése.) LSz XXXII. 69–79

     1983     Mezőtúri aratók. (Mezőtúri helytörténeti füzetek 4.) Mezőtúr

HAJDÚ FARKAS Zoltán

     1986     „A csiki kaláka: intézmény és jelkép.” (Folklór – társadalom – művészet 16.) Budapest

HAJDÚ Lajos

     1985     Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Budapest

     1996     Bűnözés és büntetőbíráskodás a XVIII. század hetvenes éveinek Magyarországában. Budapest

{8-1043.} HAJDÚ Mihály

     1969     Az orosháziak története 1744 előtt. BÉ IV. 191–209.

HAJDÚ Mihály–KOVÁCS Ferenc

     1965     Népi jogélet. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza néprajza. 461–491. Orosháza

HAJNAL István

     é. n. (1942)     Az osztálytársadalom. In: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet. V. 165–200. Budapest

HAJNAL, John

     1965     European marriage patterns in perspective. In: GLASS, D. V.–EVERSLEY, D. E. C. (eds): Population in History. Essays in historical demography. 101–143. London

     1983     Two kinds of pre-industrial household formation system. In: WALL, Richard–JEAN Robin–LASLETT, Peter (eds): Family Forms in Historic Europe. 65–104. Cambridge–New York–London

HAJNIK Imre

     1872     Magyar alkotmány és jogtörténelem. I. Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Pest

HAJNÓCZI RAJMOND József

     1888     Alkotmánytan az elemi és ismétlő népiskolák számára. Hazánk alkotmányának, állami életének s a legjelentősebb polgári jogoknak és kötelességeknek rövid ismertetése. Budapest

HÁLA József

     1987     A Börzsöny vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX–XX. században. (Diss. Ethn. 6.) Budapest

     1988     A bagi kőtörők és kövezők. In: ASZTALOS István–KORKES Zsuzsa (szerk.): Bag. Néprajzi tanulmányok. I. (Múzeumi füzetek 35.) 175–216. Aszód

HALMOS Károly

     1988     A rendi kontinuitás statisztikai elemzési lehetőségei az Osztrák–Magyar Monarchia gazdasági elitje és az újnemesség példáján. Kézirat. Budapest

     1991     Polgár–polgárosodás–civilizáció–kultúra. A társadalomtörténet alapvető kategóriáiról a XIX–XX. századi lexikon- és szótárirodalom tükrében. Századvég 2–3. 131–166.

     1995     Rangemelések a Habsburg monarchiában. (A rendi kontinuitás statisztikai elemzési lehetőségei az újnemesek és a gazdasági elit példáján.) In: Á. VARGA László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. (Rendi társadalom – polgári társadalom. Supplementum, 1995) 445–481.

HAMAR Anna

     1982     Az öregek néprajzi kutatásának szempontjai. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 663–668. Debrecen

HAMMEL, Eugen A.–LASLETT, Peter

     1974     Comparing household structure over time and between cultures. Comparative Studies in Society and History, 16. No. 1. 73–109.

HANÁK Katalin

     1982     A falusi lakosság nemzedékek közti mobilitásának néhány vonása. In: VÁGVÖLGYI András (szerk.): A falu a mai magyar társadalomban 237–288. Budapest

HANÁK Péter

     1962     Vázlatok a századelő magyar társadalmáról. TSz. V. 210–245.

     1973     Népi levelek az első világháborúból. Val. XVII. 3. sz. 62–87.

     1974     Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. TSz. XVII. 513–536.

     1975     Magyarország a Monarchiában. Budapest

     1978     Munkásmozgalom és agrárszocializmus a Bánffy-kormány idején In: Magyarország története 1890–1918. 7/1. 183–208. Budapest

{8-1044.} 1984     Polgári lakáskultúra a nagyvárosi Budapesten. In: HOPPÁL Mihály–SZECSKŐ Tamás (szerk.): Életmód: modellek és minták. 253–273. Budapest

HANÁK Péter (szerk.)

     1984     Zsidókérdés – asszimiláció – antiszemitizmus. (Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon) Budapest

HANKISS Elemér

     1986     Diagnózisok 2. Budapest

HANKÓCZI Gyula

     1992     A tisztviselő- és értelmiségi réteg beleszólási kísérletei a mezőkövesdi népművészet alakulásába. In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 305–317. Debrecen

HANN, Chris. M.

     1980     Tázlár: a Village in Hungary. Cambridge

     1982     Kisüzemi gazdálkodás Tázláron a hetvenes években. Ethn. XCIV. 33–71.

HANSSEN, Börje

     1973     Common folk and gentle folk. Ethnologia Scandinavica, 67–100.

HANUY Ferenc

     1903     A keresztség kiszolgáltatása az egyházjog és a magyar közjog szempontjából. A gyermek vallásáról szóló magyar törvények teljes magyarázatával. Pécs

HARCSA István

     1977     A társadalmi struktúra változásainak néhány vonása 1869–1910. StatSz LV. 299315.

     1996     A paraszti népesség társadalmi mobilitása. In: OROSZ István–FÜR Lajos–ROMÁNY Pál (szerk.): Magyarország agrártörténete. 531–548. Budapest

HAREVEN, Tamara K.

     1991     The history of the family and the complexity of social change. The American Historical Review 96. No. 1. 95–124.

HARKAI Imre

     1983     Temerin népi építészete. Újvidék

HÁRSFALVI Péter

     1973     Nemesek és parasztok Nyíregyháza társadalmában. JAMÉ III. 115–142. Nyíregyháza

HASSZMÁN Pál–KÓSA-SZÁNTÓ Vilma

     1976–197     Adalékok a XIX. század eleji felsőháromszéki perefernum kérdéséhez. Aluta VIII–XIX. 343–351.

HATTYUFFY Dezső

     1907     A „Birkások”. Turul, 89–90.

HAVASSY Péter

     1989     A palóc centrum falvainak gazdasága és társadalma a XVIII. században. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Újkori történelem és népi társadalom. 7–87. Eger

Hazánk s a külföld

     1868     Egy hét története (április 27.) Hazánk s a külföld, IV. 283–285.

HECKENAST József

     1969     Szövetkezések a századforduló paraszti gazdálkodásában. Budapest

HEGEDŰS T. András

     1981     Folyamatos jelen. In: Fiatal szociográfusok antológiája. Vál. és szerk. BERKOVITS György–LÁZÁR István. 155–172. Budapest

HEGYI Imre

     1957     Erdei fakitermelés Bakonycsernyén. Népr. K. II. 3–4. sz. 125–155.

     1975     A népi erdőkiélés jogszokásai. (1849–1945) NÉ LVIII. 113–137.

HEILFURTH, Gerhard

     1981     Der Bergbau und seine Kultur. Eine Welt zwischen Dunkel und Licht. Zürich

{8-1045.} HENTZ Lajos

     1973a     Népi építkezés Mezőberényben. – Népviselet. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. II. 263–323. Mezőberény

     1973b     A népi tégla- és cserépvetés Mezőberényben. BE VIII. 237–252.

     1975     Die deutsche Volkstracht in Mezőberény. In: BALASSA, Iván–KLOTZ, Claus–MANNHERZ, Karl (Red.): Beitrüge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. 121–163. Budapest

HERCZEG Mihály

     1979     Szolgák, cselédek Hódmezővásárhelyen 1848 előtt. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 81–158. Szeged

     1980     Adatok a Károlyiak Csongrád-vásárhelyi uradalmának feudalizmus kori történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből. IV. 61–127. Szeged

HERÉDI Gusztáv (et al.)

     1982     Metamorphosis Transsylvaniae. Korunk. (Korunk évkönyv 1982) Kolozsvár-Napoca.

HERKELY Károly

     1939     A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest.

     1976     A matyó társadalom. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 487–498. Mezőkövesd

HERMAN Ottó

     1887     A magyar halászat könyve. I–II. Budapest

     1902     A magyar nép arca és jelleme. Budapest

HERMANN Károly

     1885     Az atyai hatalomról a magyar magánjogban. Balassagyarmat

HERRMANN Antal

     1891     A magyar gyermek ethnographiája. Ethn. II. 218–219.

HÉZSER Emil

     1900     Tállya. Budapest

HIDVÉGI Lajos

     1983     Egy agrárproletár földbérlő-szövetkezet. (Cegléd–Homokpuszta 1901–1945.) AtSz XXV. 118–145.

HOBSBAWM, Eric. J.

     1983     Inventing Traditions. In: HOBSBAWM, Eric. J.–RANGER, Terence (eds.): Invention of Tradition. 1–14. Cambridge

HOFER Miklós

     1943     Népi jogéletkutatás. Társ.tud. XXIII. 270–273.

     1944     Jogi néphagyománygyűjtés és -ismeret. – Egyben Tárkány Szücs Ernő: „Mártély népi jogélete” című művének ismertetése. MJSz XXV. 523–526.

HOFER Tamás

     1955a     Dél-Dunántúl településformáinak történetéhez. Ethn. LXVI. 125–186.

     1956     Hajdúböszörményi földművesek karámja. Ethn. LXVII. 483–518.

     1957     Házassági szerződések Külsővatról. Népr. K. II. 1–2. 325–328.

     1973     Phasen des Wandels im östlichen Mitteleuropa im Lichte kulturanthropologischer Theorien. In: WIEGELMANN, Günther (szerk.): Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert. 251–275. Göttingen

     1975     Három szakasz a magyar népi kultúra XIX–XX. századi történetében. Ethn. LXXXVI. 398–414.

     1977     XIX. századi stílusváltozások: az értelmezés néhány lehetősége. Ethn. LXXXVIII. 62–80.

     1979     Hungarian ethnographers in a Hungarian village. In: FOSTER, G. M. et al. (eds): Long-Term Field Research in Social Anthropology. 85–101. New York

     1980 A regionális tagoltság különböző megközelítési lehetőségeiről. In: PALÁDIKOVACS Attila (szerk.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához 7.) 103–129. Budapest

{8-1046.} 1991     Patrónus–kliens kapcsolatok a paraszti társadalomban. In: UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. (Műhely 1.) 148–158. Budapest

     1993     Fél Edit gyűjtőútjai. In: FÜLEMILE Ágnes–STEFÁNY Judit (szerk.): Emlékezés Fél Editre. 27–37. Budapest

     1994     Népi kultúra, populáris kultúra. Fogalomtörténeti megjegyzések. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 233247. Budapest

HOFER Tamás–FÉL Edit

     1975     Magyar népművészet. Budapest

HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)

     1974     Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. Budapest–Szolnok

HOFER, Tamás–NIEDERMÜLLER, Péter (eds)

     1988     Life History as Cultural Construction/Performance. Budapest

HOFFMANN Tamás

     1963     A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Budapest

     1969     A tudomány forrásai-e a múzeumok néprajzi gyűjteményei? NÉ LI. 5–14.

     1972     A parasztság csődje és kultúrája. NÉ LIV. 105–118.

     1975     Néprajz és feudalizmus. Tanulmányok. Budapest

     1977     Parasztok. Val. XX. 10. sz. 34–52.

     1998     Európai parasztok. A munka. Budapest

HOGGART, Richard

     1975     Művelődés, gondolkodás, szokások. (Az angol munkásosztály – belülről.) Budapest

HOLLOS, Marida

     1983     Ideology and economics: cooperative organization and attitudes toward collectivization in two Hungarian communities. In: HOLLOS, Marida–MADAY, Bela C. (szerk.): New Hungarian Peasants. 93–122. New York

HOLLOS, Marida–MADAY, Béla C. (szerk.)

     1983     New Hungarian Peasants. An East Central European experience with collectivisation. (Sast European Monographs 134.) New York

HOLUB József

     1980     Az agilisek. In: CSIZMADIA Andor (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok. IV. 109–123. Budapest

HÓMAN Bálint

     1921     Társadalomtörténeti terminológia. Társ.tud. I. 531–543.

HÓMAN Bálint–SZEKFŰ Gyula

     1935     Magyar történet. I. Budapest

HOÓ Bernát

     1963     Tiszakerecsenytől Kanadáig. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1969     Gyerekijesztők I. NK–NT III. 247–263.

     1970     Egy falu kommunikációs rendszere. (Az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontjának szakkönytára 11.) Budapest

HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola

     1972     Parasztönéletrajzok – paraszti írásbeliség. Ethn. LXXXIII. 284–292.

HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola–MANGA János (szerk.)

     1974     „Emlékül hagyom…” Budapest

HOPPÁL Mihály–TÁTRAI Zsuzsanna

     1980     Keresztelő. MNL III. 158–159.

HORVÁTH János

     1935     Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Budapest

{8-1047.} HORVÁTH József

     1971     Néprajzi és helytörténeti adatok a nagyvázsonyi úriszék irataiból. VMMK 10.8594. Veszprém

HORVÁTH József

     1991     Győri végrendelkezők családi konfliktusai a 17. század első felében. In: Á. VARGA László (szerk.): Társadalmi konfliktusok. (Rendi társadalom – polgári társadalom 3.) 233–244. Salgótarján

HORVÁTH Márton (szerk.)

     1988     A magyar nevelés története. I. Budapest

HORVÁTH Mihály

     1986     Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. Válogatott írások. Vál. PÁL Lajos. Budapest

HORVÁTH Mihály

     1973     Magyarország történelme. VIII. Budapest

HORVÁTH Pál

     1960     A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. Budapest

     1968     A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai. (Különös tekintettel a környező népek jogfejlődésére.) Budapest

     1987/88     Eckhart Ferenc és a magyar jogi historizmus. TSz XXX. 2. sz. 188–192.

HORVÁTH Róbert

     1964     Berzeviczy Gergely közgazdasági és népességi tanai. Szeged

     1980     Az újraházasodások alakulása Magyarországon 1890 és 1977 között. Demográfia XXIII. 52–71.

HORVÁTH Terézia

     1970     „Rőfösáruk” a kapuvári népviseletben. Ethn. LXXXI. 506–515.

HORVÁTH Teri

     1978     Sári-gyöp. Azén életem története. Budapest

HORVÁTH Zoltán

     1965     A községi önkormányzat és a parasztság. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. 11. 565–615. Budapest

HŐGYE István

     1986     A hegyaljai görögök és zsidók szerepe az árucserében 1711–1848. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Árucsere és migráció. 57–63. Miskolc

     1987     A görögök szerepe Tokaj város életében a XVIII. században. BSz XXXII. 3. 5559.

HÖLBLING Miksa

     1845     Baranya vármegyének orvosi helyirata. Pécs

     1985     Baranya vármegyének orvosi helyirata. In: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. 102–115. Budapest

HÖRMANN, Fritz–MERTISCHNIG, Michael

     1987     Arbeitswelt im Pongau. Der Mensch in Bergbau und Hüttenwesen von der Bronzezeit bis ins 20. Jahrhundert. St. Johann/Pongau–Wien

HUDI József

     1988     Kisnemesi birtokforgalom a Káli-medence falvaiban (1800–1850). In: S. LACKOVITS Emőke (szerk.): Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. 19–47. Veszprém

     1995     A nemesi községek szervezete a XVIII–XIX. században. Baranya. Történelmi Közlemények VII–VIII. 7–34. Pécs

HULTKRANTZ, Åke

     1967     Historical approaches in american ethnology. A research survey. Ethnologia Europaea 1: 2. 96–116.

     1969     The concept of „Folk” in Sigurd Erixon’s ethnological theory. Ethnologia Europaea II. 18–20.

{8-1048.} HUMPHREY, Carolina

     1983     Karl Marx Collective. Cambridge

HUNFALVY János

     1995     Egyetemes néprajz. Előadásai után szerk. RÁCZ Géza. A kézírásos litográfia alapján közreadja SÁRKÁNY Mihály és VARGYAS Gábor. Budapest

HUNFALVY János (szerk.)

     1867     Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása. Pest

HUNFALVY Pál

     1864     A vogul föld és népe. Reguly Antal hagyományai. I. Budapest

     1876     Magyarország ethnographiája. Budapest

HUNYA István

     1950     Kubikosok. (Elbeszélések.) Budapest

     1974     Emelt fővel. Budapest

HUNYADI György (szerk.)

     1984     Szociálpszichológia. Budapest

HUSEBY (HUSEBY-DARVAS), Éva Veronika

     1983     Fogalmak és élettörténetek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. (Folklór és etnográfia 12.) Debrecen

     1985a     Szociálantropológiáról – Cserépfalu kutatása kapcsán. HOME XXII–XXIII. 233–245.

     1985b     Közösség és identitás Cserépfaluban. Ethn. XCVI. 493–508.

     1988     Migrating inward and out: validating life-course transitions through oral autobiography. In: HOFER, Tamás–NIEDERMÜLLER, Péter (eds): Life History as Cultural Construction/Performance. 379–408. Budapest

HUSZKA Lajos

     1975     Szatymazi szőlőhegyek. (Csongrád megyei könyvtári füzetek 4.) Szeged

     1986     A Szeged-szatymazi Gazdakör története. I–II., MFMÉ 1984/85–1. 235–252; 1986–1. 257–268.

HUXLEY, Julian–HADDON, A. C.–CARR-SAUNDERS, A. M.

     1935     We Europeans. Harmondsworth

Ideiglenes utasítás

     1851     … a Magyarkorona országbani kereskedelmi és iparviszonyok szabályozása iránt. Buda

IGAZ Mária

     1979     Gyüker család feljegyzései: évszázadok történetei. Népr. K. XXII. 11–120.

IKVAI Nándor

     1967     Földművelés a Zempléni-hegység középső részén. (Műv. Hagy. IX.) Debrecen

ILA Bálint

     1944–1976     Gömör megye. I–IV. Budapest

ILIA Mihály–JUHÁSZ Antal

     1971     Gyékénymunka. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 297–325. Tápé

ILLYÉS Endre

     1931     A magyar református földművelő nép lelki élete, különös tekintettel vallásos világára. Szeged

     1941     Egyházfegyelem a magyar református egyházban (XVI–XIX. század). Debrecen

ILLYÉS Gyula

     1936/1962     Puszták népe. Budapest

     1939     Lélek és kenyér. Budapest

     1972     Haza a magasban. Összegyűjtött versek 1920–1945. Budapest

     1974     Puszták népe. Ebéd a kastélyban. Budapest

IMHOF, Arthur

     1992     Elveszített világok. Budapest

{8-1049.} IMPLOM József

     1971     Olvasókönyv Békés megye történetéhez. II. 1695–1848. (Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból 4.) Békéscsaba

     1973     Mezőberény újratelepítése és története a kései feudalizmus időszakában. – A polgári forradalom és a szabadságharc időszaka. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. I. 93–200. Mezőberény

IMREH Barna

     1978     Az alsórákosi „sereg”. Népism. Dolg. 232–237. Bukarest

IMREH István

     1956     Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Bukarest

     1973     A rendtartó székely falu. (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából.) Bukarest

     1974     Ősök és erkölcsök Keresztúrfiúszékben. A Székelykeresztúri Múzeum emlékkönyve. Csíkszereda

     1979     Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakából. Bukarest

     1983     A törvényhozó székely falu. Bukarest

     1987     Székelyek a múló időben. (Nemzet és emlékezet) Budapest

IMREH István–PATAKI József

     1976     A székely falu társadalmi szerkezete a XVII. század elején. Korunk XXXV. 374–378.

     1983     Szabadság, önrendelkezés, jogalkotás a székelyeknél. Korunk XLII. 71–76.

IMREH István–SZESZKA ERDŐS Péter

     1978     A szabófalvi jogszokásokról. Népism. Dolg. 195–207. Bukarest

IMRÉNYI-SZABÓ Imre

     1944     Öreg udvarházak. Régi kúriák és parasztházak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében. Budapest

INCZE Miklós (szerk.)

     1955     Az 1929–1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Budapest

IRÁNYI István

     1973     A mezőberényi régi gimnázium története. (1802–1834) In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. II. 13–31. Mezőberény

ISTVÁN Lajos

     1978     A korondi sósvíz és használata. Népism. Dolg. 101–106. Bukarest

     1990     Cimboraszer a hagyományos korondi juhászatban. Honism. XVIII. 4. 34–37.

ISTVÁNFFY Gyula

     1896     A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 364–373.

     1897     A matyó nép élete. Miskolc

     1898     Újabb adalékok a palóczok ethnographiajához. Ethn. IX. 305–315, 364–374.

     1911     A borsodmegyei palócok. Ethn. XXII. 222–232.

IVÁNCSICS (IKVAI) Nándor

     1960     Peresztegi legény- és leányavatás. Soproni Sz. XIV. 269–272.

IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor

     1982     Baranyai-somogyi szökött jobbágyok Kecskeméten 1677-ben. Baranyai helytörténetírás 1981. 107–113. Pécs

     1985     Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17. század végi migrációjában. Baranyai helytörténetírás 1983–1984. 13–24. Pécs

     1986     Nagykőrös társadalma az 1689-es összeírások tükrében. Sz 120. 706–755.

Izraelita Congressus

     1870     A magyar országgyűlés … képviselőházához intézett emlékirata az Izraelita Egyetemes Gyűlés bizottságának az 1868. évi deczember 10-ére meghívott Izraelita Congressus által hozott határozatok tárgyában. Budapest

{8-1050.} JABLONKAY Géza

     1968     Az alsóörsi közbirtokosság, a közös gazdálkodás egy régi formája. (1816–1964) AtSz X. 180–203.

     1973     Pillanatképek egy kukulló életéből. Veszprém megyei honismereti tanulmányok. II. 95–101. Veszprém

JAHN Ferenc

     1961     Hogyan élnek a kispesti téglagyári munkások? (1938) In: MEGGYESI János (vál.): Vasszínű égbolt alatt. 35–37. Budapest

JAKAB J.

     1938     Aranyfürtös rozmaringok. Matyó legényavatás karácsonykor. Borsod XII. 31. 23.

JANKÓ János

     1892     Kalotaszeg magyar népe. Budapest (Reprint 1993. Series Historica Ethnographicae 6.)

     1893     Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Budapest

     1896     Adatok a Bácsbodrog megyei sokácok néprajzához. Ethn. VII. 132–165.

     1902     A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest

JANÓ Ákos

     1966     A társasmunkák, és a kendermunkák társas jellege Szatmárban. Ethn. LXXVII. 517–527.

     1979     A fonó munkaszervezeti és társas-összejöveteli formáinak történeti és recens vizsgálatához. DMÉ 291–318. Debrecen

     1982     Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából. (KJMK 1.) Kecskemét

     1987     Kendermunkák és társasélet Szatmárban – Kalákák. (Folklór és etnográfia 32.) Debrecen

JÁNOS István (szerk.)

     1993     Zempléni vármegyének kincstartó tárháza. Tokaj

Jánoshalmi…

     1933     A „… Gazdakör, Gyümölcs- és Szöllőtermesztők Egyesülete” alapszabályai. Jánoshalma

JÁNOSSY Gyula

     1939     Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Pannonhalmi Szemle XIV. 350–356.

JÁROLI József

     1991     A földből élők céhe volt… A gyulai Első Magyar Földész Társulatról. Honism. XIX. 3.58–60.

     1998     A gyulai földésztársulatok története 1858–1974. (Gyulai füzetek 9.) Gyula

JÁVOR Kata

     1969     Asszonyfarsang Mátraalmáson. NK–NT II–III. 265–295.

     1971     Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv néprajzi tanulságai. NK–NT V–VI. 71103.

     1978a     A falu mint universitas. In: JÁVOR Kata–KÜLLŐS Imola–TÁTRAI Zsuzsa (szerk.): Kis magyar néprajz a rádióban. 206–207. Budapest

     1978b     Kontinuitás és változás a társadalmi és a tudati viszonyokban. In: BODROGI Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalom néprajzához. 295–373. Budapest

     1981     A gyermek és fiatal, mint a szülői aspirációk tárgya. Két jelenkori példa. Ethn. XCII. 89–94.

     1989 A család, a szerepek és az identitás alakulása falun. In: VÁRINÉ SZILÁGYI Ibolya–NIEDERMÜLLER Péter (szerk.): Az identitás kettős tükörben. 141–173. Budapest

     1992 Egy falusi tűzoltóegyesület tevékenysége a XX. század első felében. In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 227–237. Debrecen

{8-1051.} JEGGLE, Utz

     1977     Kiebingen – Eine Heimatgeschichte. Tübingen

Jelenkutatás

     1972     A néprajzi jelenkutatás problémái. Magyar Filozófiai Szemle 16. 518–541.

Jelenlegi

     1979     A jelenlegi magyar falu néprajzi kutatásának lehetőségei. Vélemények a Varsány kötet kapcsán. Ethn. LXXX. 531–567.

JENEI Károly

     1980     A vasmű alapítása és működésének első évtizedei. In: BEREND T. Iván (szerk.): Az Ózdi Kohászati Üzemek története. 43–87. Budapest

JENKINS, Richard

     1988     Social anthropological models of inter-ethnic relations. In: John REX–David MASON (eds): Theories of Race and Ethnic Relations. 171–186. Cambridge

JÓKAI Mór

     1891     Tisza-menti élet. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. II. 40–72. Budapest

JÓLESZ Károly

     é. n.     Miért? Zsidó törvények és szokások magyarázata. Budapest

JÓSVAI Gizella

     1976     Az erdő haszonvétele Erdőhorvátiban. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 159–169. Miskolc

JUHÁSZ Antal

     1965     Kismesterségek. In: Nagy Gyula (szerk.): Orosháza néprajza. 295–341. Orosháza

     1970     Tanyai életmód és társadalom. In: JUHÁSZ Antal–SZÉCSY György (szerk.): Átokházától Ásotthalomig. Fejezetek a község történetéből és népéletéből. 57–67. Ásotthalom

     1976     A kisteleki tanyák települése és élete. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tanulmányok Kistelek életéből és népéletéből. 325–382. Kistelek

     1984a     Iparosok és paraszti kézműves specialisták. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 667–693. Kecel

     1984b     A deszki hajóvontatók. In: HEGYI András (szerk.): Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) 783–816. Szeged–Deszk

     1986     Migráció a szegedi tájon a XIX. század második felében. In: NOVÁK László–SELMECZI László (szerk.): Falvak, mezővárosok az Alföldön. 599–610. Nagykőrös

     1989     A szegedi táj tanyái. MFMÉ 1982/83–2. Szeged

     1991     Sármunka. Kőfejtés, kőbányászat, kőfaragás. In: MN III. 614–635.

     1992     A tanyák településtörténete. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Mórahalom – A település földje és népe. 63–102. Mórahalom

     1993     Település és közösség. (Folklór és etnográfia 73.) Debrecen

     1994     Hatósági rendszabályok és a népi építészet. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 57–66. Budapest

     1995     Gazdasági élet 1850–1914 között. In: KÖVÉR Lajos–TÓTH Sándor László (szerk.): Kiskundorozsma. Tanulmányok. 381–426. Szeged

JUHÁSZ Antal (szerk.)

     1971     Tápé története és néprajza. Tápé

     1990     Migráció és település a Duna–Tisza közén. Szeged

JUHÁSZ Antal, id. (szerk.)

     1978     Sándorfalva története és népélete. Sándorfalva

JUHÁSZ Gyula

     1983     Uralkodó eszmék Magyarországon 1939–1944. Budapest

{8-1052.} JUHÁSZ László, K.

     1931     A mezőgazdasági munkások mai helyzete Magyarországon. Budapest

JUHÁSZ Pál

     1964     A falusi betegek neurosisának kórokai. Ideggyógyászati Szemle XVII. 33–44.

     1975     A mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak rétegződése munkahelycsoportok, származás és életút szerint. A Szövetkezeti Kutató Intézet Évkönyve. 241–278. Budapest

     1991     Polgárosodás. Századvég 2–3. 181–183.

JUNG Károly

     1978     Az emberélet fordulói – Gombosi népszokások. Szabadka

     1992     Köznapok és legendák. – Tanulmányok a népi kultúra köréből. Újvidék

KACZIÁNY Géza

     1917     A magyar memoire irodalom 1848-tól 1914-ig. Budapest

KÁDÁR Lajos

     1959     Kolomp szól a ködből… – Emlékek a régi pásztoréletről. Budapest

KAKUK Mátyás

     1983     A házasságkötés időpontja Kunszentmártonban a XVIII–XIX. században. In: NOVÁK Zoltán–ÚJVÁRY Zoltán (szerk.): Lakodalom. (Folklór és etnográfia 9.) 55–79. Debrecen

KÁLLAY Ferenc

     1990     Magyar régiségek nyomozása. (A Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadványai 2. Szerk: HÁLA József.) Budapest

KÁLLAY István

     1971     A székesfehérvári vásári bíráskodás 1688–1790. FMTÉ 5. 103–126. Székesfehérvár

     1972     A székesfehérvári városi kormányzat szervei és személyei (1688–1790). FMTÉ 6. 107–149.

     1983     A nemesi közbirtokosság. Levéltári Közlemények LIV. 107–147.

     1985     Úriszéki bíráskodás a XVIII–XIX. században. Budapest

     1988     Fehérvár regimentuma 1688–1849. – A város mindennapjai. FMTE 18. Székesfehérvár

KÁLMÁN Béla

     1954     A zángó Biharugrán. Ethn. LXV. 540.

KÁLMÁNY Lajos

     1882     Szeged népe. II. Temesköz népköltészete. Arad

     1974     Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Szerk. KATONA Imre. Újvidék

KÁLNAY László

     1911     Szabolcs vármegye népe. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Szabolcs vármegye. 160–182. Budapest

KALOCSA Rózsa

     1884     Az illem könyve. Budapest

KAMJÉN István

     1950     Mihály. Budapest

     1955     Szakad a part. Elbeszélések. Budapest

KANYAR József

     1957     Somogyi parasztság – somogyi nagybirtok. (1901–1910) Kaposvár

KÁPOLNAI Iván

     1973     Történeti-statisztikai vizsgálódások. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 397–454. Mezőkövesd 1986–87 Mezőkövesd zsidó lakossága a 19. században. Matyóföld 13–20.

KAPOSVÁRI Gyöngyi–BAGI Gábor (szerk.)

     1989     Jubileumi tudományos ülés a jászkunságiak bácskai kitelepülésének 200. évfordulóján. (Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 44–45.) Szolnok

{8-1053.} KAPROS Márta

     1984     Megesett lányok az Ipoly menti falvak társadalmában. NMMÉ X. 319–341. Salgótarján

     1986     A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. (Studia Folkloristica et Ethnographia 18.) Debrecen

     1989     Születés. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. IV. Rítus és folklór. 7–91. Eger

     1990     A születés és a kisgyermekkor szokásai. In: MN VII. 9–31.

KARÁCSONY Sándor

     1939     A magyar észjárás és a közoktatásügyünk reformja. Budapest

KARÁCSONYI János

     1929/1985     Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Veszprém (Reprint: Budapest)

KARÁDY Viktor

     1988     Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Marjanucz László interjúja Karády Viktorral a magyar–zsidó társadalomtörténet kutatásának kérdéseiről. Mozgó Világ XIV. 8. sz. 26–49; 9. sz. 47–57.

KARADŽIĆ, Vuk Stefanović

     1852     Srpski rjecnik istumacen njemackijem i latinskijem rijecima. Skupio ga i na svijet izdao-. U Becu

KARDOS János

     1933     Csikósélet. Hajdúböszörmény

KARDOS József

     1969     Az Eckhart-vita és a szentkoronatan. Sz. 103. 1104–1117.

KARDOS László

     1954     A magyar falu szocialista fejlődésének néprajzi kérdései. MTA TTK V. 409–442.

     1955     Jegyzetek a volt uradalmi cselédség kultúrájának és életmódjának alakulásáról (Szentgyörgy-puszta). Ethn. LXVI. 225–344.

     1969     Egyház és vallásos élet egy mai faluban. Budapest

     1997     Tiszaigar. Egy tiszántúli falu életrajza. Kieg., sajtó alá rend. és előszó: POGÁNY Mária. Budapest

KARDOS László–SZIGETI Jenő

     1988     Boldog emberek közössége. Budapest

KASCHUBA, Wolfgang

     1988     Volkskultur zwischen feudaler und bürgerlicher Gesellschaft. Zur Geschichte eines Begriffs und seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit. Frankfurt/Main–New York

     1990     Az agrártársadalom útban a modernség felé: új kutatási távlatok. In: VÁRI András (szerk.): A német társadalomtörténet új útjai. Tanulmányok. 58–79. Budapest

KATONA Imre

     1956     A baráber. (A kubikosok egyik típusa.) Ethn. LXVII. 13–28.

     1957a     A magyar kubikosok élete. Budapest

     1957b     A „csikó”. (A kubikosok talicskahúzó segédmunkása.) Ethn. LXVIII. 109–122.

     1958     A vándormunkások toborzása a kapitalista Magyarországon. Ethn. LXIX. 2952.

     1961a     Munkaszervezeti formák és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában. AtSz III. 534–562.

     1961b     A kubikoskordé és a kordésmunka. Ethn. LXXII. 56–88. 1962a     Sárköz. Budapest

     1962b     Az újkori népi epika átalakulása egy társadalmi csoport körében. (A magyar kubikosok elbeszélő költészete.) MTA NyIK XIX. 187–230.

     1962–1963 A kubikostalicska és a talicskásmunka. 1–2. Ethn. LXXIII. 512–532; LXXIV. 13–37.

{8-1054.} 1963     Munkaidő és teljesítmény kubikmunkán. (1850–1945) AtSz V. 409–420. 1965/1972 Átmeneti bérmunkaformák. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. (1848–1914) II. 382–432. Budapest

     1971     Kubikosok a Pó és a Tisza völgyében (Néprajzi párhuzam). MTA NyIK XXVII. 179–195.

     1977     Őstörténetünk kérdései a szociálantropológia megvilágításában. In: BARTHA A. (szerk.): Magyar őstörténeti tanulmányok. 189–210. Budapest

     1980     Bér, bérfizetés, kereseti és megélhetési viszonyok kubikmunkán. A kubikos otthona és családja. In: BÁLINT Gyula György (szerk.): Mozaikok Csongrád város történetéből. 95–116. Szeged

     1983     Kiss Lajos szegény emberei. A mezővárosi agrártársadalom tagozódása és szakosodása. In: DÖMÖTÖR János–TÁRKÁNY SZŰCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos emlékkönyv. 58–83. Hódmezővásárhely

     1984     Társulati és vállalkozói rendszer, munkavállaló szövetkezetek. In: BÁLINT Gyula György (szerk.): Mozaikok Csongrád város történetéből. 61–69. Csongrád–Kecskemét

     1990     Az idő mérlegén. Szabadka

     1995     Kubikosok és téglások. In: KÖVÉR Lajos–TÓTH Sándor László (szerk.): Kiskundorozsma. Tanulmányok. 440–456. Szeged

KATONA Imre–MARÓTHY János–SZATHMÁRY Antal (szerk.)

     1968     A parasztdaltól a munkásdalig. Budapest

Katekizmus

     1994     A katolikus egyház katekizmusa. Budapest

KATUS László

     1979     A népesedés és a társadalomszerkezet változásai. In: Magyarország története 6/2. 1848–1890. 1119–1163. Budapest

     1980     A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században. TSz XXIII. 270–288.

KÁVÁSSY Sándor

     1985a     Nemesi háztartás és család Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján. AtSz XXVII. 605–653.

     1985b     A nemesség lélekszáma és nemzetiségi összetétele Szatmárban a XIX. század elején. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 10/B Történettudomány. 32–33. Nyíregyháza

KECSKÉS László

     1978     Komáromi mesterségek. Bratislava

KECSKÉS Péter

     1995     Vallásos társulatok Gyöngyösön. Ház és Ember 10. 145–164. Budapest

KELEMEN Imre

     1981     Komaság és keresztelő Hétben. In: VIGA Gyula (szerk.) Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. (HOM Népr. Kiadv. XII.) 201–214. Miskolc

KELETI Károly

     1871     Hazánk és népe. Pest

KEMÉNY G. Gábor

     1947     Az emberi jogok kodifikálása. Pillanatfelvételek a történelemből. In: KEMÉNY G. Gábor (szerk.): Továbbképzés és demokrácia. 260–288. Budapest

     1977     Kapcsolatok vonzásában. A tárnák ébredése. Bratislava

KEMÉNY István

     1972     A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia 1. sz. 36–48.

KEMÉNYFY Kálmán Dániel

     1898     Ötven év alkotmányos egyházpolitikája. Esztergom

KENDE János–SIPOS Péter

     1983     Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870–1910. TSz XXVI. 238–254.

{8-1055.} KERECSÉNYI Edit

     1980     Száz év népi lakáskultúrájának alakulása Csurgón. In: KNÉZY Judit (szerk.): Somogy néprajza. II. Kaposvár

     1984–1985 Nagykanizsa társadalma és egyleti élete 1900 táján. Zalai Gyűjtemény XXI. 105–120. Zalaegerszeg

     1994     Távol a hazától… Lendva–Vidéki magyar kivándorlók és vendégmunkások. Lendva

KERÉKGYÁRTÓ Adrien, U.

     1989     Csíkmenasági leltárak 1779–1930. NÉ LXIII–LXVI. (1981–1984) 71–163.

     1992     A csíkiak Negyedfélmegye Havasáról. – Adatok egy székely birtokközösség történetéhez. NE LXXIV. 5–47.

KÉRÉSZY Zoltán

     1927     Katolikus egyházi jog a Codex iuris canonici alapján. I–III. (Tudományos gyűjtemény 23.) Pécs

KESSLER-BALOGH Edgár

     1927     Szűzgulyahajtás. Ethn. XXXVIII. 250–256.

KESZEG Vilmos

     1996     Kelt levelem. Egy mezőségi parasztasszony levelezése. (A Néprajzi Látóhatár kiskönytára 6.) Debrecen

KHIN Antal

     1932     Csallóközi legényavatás. Ethn. XLIII. 19–24.

KIRÁLY István

     1968     A szarvasmarha-tenyésztés fejlődése Tolna megyében. (1848–1944) AtSz X. 486–513.

KISARI Sándorné PAP KOVÁCS Magda

     1983     A népi gazdálkodás ünnepei, szokásai Csóron. FMSz 1. 79–94. Székesfehérvár

KISKÉRI BALOGH István

     1898     Cserháti néprajzi adatok. Ethn. IX. 129–135.

KISS Ákos

     1977     A nagygörbói közbirtokosság múltjából. SzBMÉ VI–VII. (1975–1976) 219–232. Szekszárd

     1979     Egy nemesi közbirtokosság kúriaépítkezései. Ethn. XC. 354–379.

KISS Bálint

     1846     Női tan vagy az asszonyi nevezetesebb munkák és kötelességek tudománya. Pest

KISS Dénes (szerk.)

     1993     „Keserű a más kenyere”. Emigrációs antológia. Lakitelek KISS Géza

     1937     Ormányság. Budapest

     1952     Ormánysági szótár. Budapest

KISS József

     1991     Családi és rokonsági rendszerek Homokmégyen. In: UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. (Műhely I.) 112–129. Budapest

     1993     Megvannak itt a közösségek… (Család és rokonsági rendszerek Homokmégyen.) Demográfia XXXVI. 99–117.

KISS Kálmán

     1988     A kisújszállási progresszív mozgalmak. In: SZABÓ László (szerk.): Kisújszállás város története. III. 149–223. Kisújszállás

KISS Kálmánné

     1992     Városunk ifjú költő-ígérete: Nagy Imre (1817–1840). In: Kisújszállás és Vidéke Nagykun Kalendárium az 1992. szökőévre. 90–97. Kisújszállás

KISS Lajos

     1920     A szüléssel, kereszteléssel és felneveléssel járó szokások, babonás hiedelmek Hódmezővásárhelyről. Ethn. XXX. 84–91

     1939     A szegény ember élete. Budapest

{8-1056.} 1943     A szegény asszony élete. Budapest

     1944     A falusi szegényember vasárnapi dolgai Szabolcs vármegyében. Ethn. LV. 70–75.

     1955     A szegény emberek élete. Budapest

     1956     Vásárhelyi híres vásárok. Szeged

     1958     Vásárhelyi hétköznapok. Budapest

     1961a     Régi Rétköz. Budapest

     1961b     Két nyírségi egykori nemesház. Ethn. LXXII. 599–604.

     1981     A szegény emberek élete. I–II. Budapest

KISS Mária

     1976     Szombathely kereskedelme a 18–19. században. In: HORVÁTH Ferenc (szerk.): Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv. I. 119–141. Szombathely

KISS Mária

     1984     A Duna menti délszlávok szokásformáinak fejlődési irányai. (Kandidátusi értekezés kézirata) Budapest

     1986     A műrokonság délszláv–magyar párhuzamaihoz. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A III. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai 1985. I–III. 774–780. Budapest–Békéscsaba

     1988     Délszláv szokások a Duna mentén. (Néprajzi tanulmányok) Budapest

KISS Mária Hortensia

     é. n. (1986)     Tűzpróbára tétetett. Életrajz. H. n.

KISS Tamás, T.–TIBORI Tímea

     1988     Hajósország. Budapest

KISZELY Gyula

     1968     Adatok a hámoripar történetéhez, különös tekintettel a borsodi vashámorokra. Borsodi történelmi évkönyv. II. 13–108. Miskolc

KLOCKE, Helmut

     1934     Grundsätzliches und Methodisches zum Aufbau von Dorfmonographien. Deutsch-Ungarische Heimatblätter VI. 77–82.

     1934a     Der gesellschaftliche Aufbau eines magyarischen Dorfes. Verpelét im Komitat Heves. Ungarische Jahrbücher XIV. 353–384.

     1934b     Der gesellschaftliche Aufbau der deutschen Gemeinde Kunbaja in der Batschka mit besonderer Berücksichtigung des Grossbauerntums. Deutsch-Ungarische Heimatblätter VI. 257–283.

KNER Izidor

     1932     Bírópecsét. NNy IV. 130–131

KNÉZY Judit

     1975     A táplálkozás szokásai és rendszere Gige, Csököly, Rinyakovácsi és Kisbajombelső somogyi községekben. SMK 2. 103–118. Kaposvár

     1981–1983     Somogy megye jobbágyparaszti népének csoportjai és gazdálkodása (XVIII. század elejétől a XIX. század közepéig). MMgMK 285–308.

     1992     Köznemesi bútor – jobbágyparaszti bútor a Dél-Dunántúlon. (A 16. század végétől az 1850-es évekig.) Ház és Ember 8. 153–166. Szentendre

KNIEZSA István

     1934     A tót és lengyel költözködő pásztorkodás magyar kapcsolatai. Ethn. XLV. 6273.

     1955/1974     A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I–II. Budapest

KOCKA, Jürgen

     1987     Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert. In: KOCKA, Jürgen (Hrsg.): Bürgertum und Bürgerlichkeit. 21–63. Göttingen

     1988     Bürgertum und Bürgerliche Gessellschaft im 19. Jahrhundert. Europäische Entwicklungen und deutsche Eigenarten. In: KOCKA, Jürgen (Hrsg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. 11–76. München

{8-1057.} KOCSIS Gyula

     1978     A jákóhalmi szérűskertek élete a 18–19. században. SzME 183–202. Szolnok

     1984     Kecel gazdaság- és társadalomtörténete 1848-tól 1918-ig. In: BARTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 329–383. Kecel

     1985     A Tápió-vidék településtörténete a XII. századtól. In: IKVAI Nándor (szerk.): Tápió-mente néprajza. I. (Stud. Com. 16.) 67–156. Szentendre

     1987     Egy mezővárosi család gazdasági-társadalmi törekvései Cegléden. (1730–1930) In: IKVAI Nándor (szerk.): Életmódkutatások Pest megyében. (Stud. Com. 18.) 143–185. Szentendre

     1988     Hagyatéki leltárak. Cegléd, 1850–1900. (Ceglédi füzetek 24.) Cegléd

     1989     Farkas István ceglédi gazda kéziratos számadáskönyve. In: ÉGETŐ Melinda

FILEP Antal (szerk.): Történeti-néprajzi források a XVIII–XIX. századból. (Documentatio Ethnographica 13.) 175–206. Budapest

     1991     A gyászjelentés szerepe egy mezővárosi társadalom kapcsolatrendszerében (Cegléd). Ethn. CII. 147–159.

     1993     18. századi ceglédi végrendeletek. In: KOCSIS Gyula (szerk.): Történeti és néprajzi tanulmányok Ceglédről. (Ceglédi füzetek 28.) 5–31. Cegléd

     1995     Egy mezővárosi család hat nemzedékének sikeres és sikertelen mobilitási kísérletei. In: KOCSIS Gyula (szerk.): Alkalmazkodás, ellenállás, mobilitás. (Ceglédi füzetek 30.) 5–47. Cegléd

KOCSIS Gyula–NAGY VARGA Vera

     1989     A ceglédi református iparosság házassági kapcsolatrendszere a 19. században az anyakönyvek alapján. In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. 215–224. Veszprém

KOCSIS Rózsi

     1988     Megszépült szegénység. Vallomás a gyermekkorról. Bukarest

KODOLÁNYI János

     1958     Problémák az ormánsági etnikai csoport körülhatárolásában. NÉ XL. 5–18.

     1959a     Morva miskárolók az Ormánságban. Népr. K. IV. 1–2.125–129.

     1959b     A temetők és temetkezések rendjének szabályozása a XVIII. században. Népr. K. IV. 4. 244–253.

KOLLÁR Mária

     1972     Gyékényből szőtt falu. Budapest

KOLOSI Tamás

     1982     A strukturális viszonyok körvonalai. Val. XXV. 11. sz. 1–17. KOLOSSA Tibor

     1959     Adatok az agrárproletariátus arányához és összetételéhez az Osztrák–Magyar Monarchiában. (1900) TSz II. 104–127.

     1978     Az agrárnépesség társadalmi struktúrájának történeti-statisztikai vizsgálata az Osztrák–Magyar Monarchiában a 20. század fordulóján. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest

KOMORÓCZY György

     1942     A magyar kereskedelem története. Budapest

     1971     A közigazgatás szervezete 1944-ig. In: KOMORÓCZY György (szerk.): Tanulmányok Sarkad múltjából. 61–118. H. n.

KOMORÓCZY Miklós

     1911     Hont vármegye népe. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Hont vármegye. 128–136. Budapest

     é. n.     Gömör-Kishont vármegye népe. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Gömör-Kishont vármegye. 164–204. Budapest

KONEK Sándor

     1875     A magyar birodalom statistikai kézikönyve folytonos tekintettel Ausztriára. Budapest

{8-1058.} 1894     Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira. VII. Antal Gyula által javított kiadás. Budapest

KONTLER László

     1986     Bevezető. In: LOCKE, John: Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról. Bevez. – –. 7–37. Budapest

KÓNYA Anikó (szerk.)

     1992     Az emlékezés ökológiai megközelítése. Budapest

KÓNYA István

     1979     Kálvinizmus és társadalomelmélet. A kálvini szociális doktrína teológiai elméleti alapjainak bírálata. Budapest

KOÓS Imre

     1960     Summásélet. Miskolc

KORITSÁNSZKY Ottó

     1901     Lakodalmi szokások Kölesden, Tolna vármegyében. Ethn. XII. 273–278, 307–315.

KORKES Zsuzsa

     1988     Lakodalmi szokások. In: ASZTALOS István–KORKES Zsuzsa (szerk.): Bag – Néprajzi tanulmányok. I. (Múzeumi füzetek 35.) 239–264. Aszód

KORMOS László

     1967     Kunmadaras fejlődéstörténete termelőszövetkezeti községgé alakulásáig. (DJM Közl. 11–14.) Szolnok

KORNISS Péter

     1988     A vendégmunkás. Budapest

KOROKNAI Ákos

     1980     Az óriásvállalat kibontakozása. In: BEREND T. Iván (szerk.): Az Ózdi Kohászati Üzemek története. 103–185. Budapest

KÓS Károly

     1972     Népélet és néphagyomány. – Tíz tanulmány. Bukarest

     1976a     Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest

     1976b     Egyetemes néprajzi jegyzetek. 15. A népi társadalom élete. Művelődés XXIX. 27–28.

     1978     Lápos vidéki szénégetők és szénégetés. In: KÓS Károly–FARAGÓ József (szerk.): Honismereti dolgozatok. 64–72. Bukarest

     1980     Eszköz, munka, néphagyomány, Dolgozatok a munka néprajza köréből. Bukarest

     1981     Népi írott források a székelység anyagi kultúrájának múltjához. Ethn. XCII. 471–478.

KÓS Károly–SZENTIMREI Judit–NAGY Jenő

     1974     Szilágysági magyar népművészet. Bukarest

KÓSA László

     1973     Magyar bakák Boszniában. Tiszatáj XVII. 8. sz. 20–34.

     1975     Néprajzi csoportok és tájak a magyar népismeretben. In: KÓSA László–FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti csoportjai. 7–51. Budapest

     1976     Néphagyományunk évszázadai. (Gyorsuló idő) Budapest

     1979     Erkölcsi kihágások és büntetésük Gyulán a XIX. század első felében. BE XIV. 1. sz. 118–125.

     1980a     A burgonya Magyarországon. Budapest

     1980b     Egy tanyai gazdaság 1974-ben. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 399–424. Budapest

     1981     Gyermekcsere és nyelvtanulás. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A II. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 142–148. Budapest

     1984a     Hagyomány és közösség. Magyar népi kultúra és társadalom. Budapest

     1984b     Kisnemesek és utódaik viselkedése és gondolkodásmódja a XIX. században. In: HOFER Tamás (szerk.): Történeti antropológia. 328–335. Budapest

{8-1059.} 1985     A feudális eredetű szabadalmas közösségek azonosságtudata és a néprajzi csoportok kutatása. Ethn. XCVI. 275–296.

     1987     A magyar népi kultúra táji megoszlása 1880–1920. (Doktori értekezés kézirata.) Budapest

     1989     A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest

     1990a     Protestáns egyházias szokások és magatartásformák. In: MN VII. 443–481.

     1990b     Paraszti polgárosodás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. (1880–1920) (Studia Folkloristica et Ethnographica 27.) Debrecen

     1991a     Hungarológia, magyarságtudomány, országismeret. In: KÓSA László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. 11–74. Budapest

     1991b     Erdély néprajza (hozzászólásokkal). Ethn. CII. 197–230.

     1996a     Nemesek, parasztok, polgárok. Néprajzi tanulmányok. (Folklór és etnográfia 94.) Debrecen

     1996b     A kisnemesi kultúra és a társadalmi magatartás meghatározó vonásai a XIX. században. Ethn. CVII. 405–426.

KÓSA László–FILEP Antal

     1978     A magyar nép táji-történeti tagolódása. (Néprajzi tanulmányok) Budapest

KÓSA László–NÉMETH Imre

     1980     Konfirmáció. MNL III. 253–254.

KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma

     1980     A rokonságterminológia városiasodásának folyamata. Népism. Dolg. 147–158. Bukarest

     1983     A faluközösség önkormányzata. Honism. XI. 1. sz. 47–49.

KOSÁRY Domokos

     1963     A paraszti „família” kérdéséhez a XVIII. század elején. AtSz V. 120–132.

KOSELLECK, Reinhart

     1997     Az aszimetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest

KOSUTÁNY Ignác

     1903     Egyházjog. A magyarországi egyházak alkotmánya és közigazgatása. 2. kiad. Budapest

KOTICS József

     1993     Csendháborítás vagy a közösség bosszúja? (A charivari szokása Rozsnyó kézművesközösségében a 19. században.) Népr. L. II. 1–2. sz. 153–160.

KOVÁCH Aladár

     1904     Adalék a Tolna megyei Sárköz régi halászatához. NÉ V. 299–309.

KOVÁCH Géza (szerk.)

     1971     Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Kordokumentumok az erdélyi falu életéből 1771–1848. Bukarest

KOVÁCH Imre

     1988     Termelők és vállalkozók. Budapest

KOVÁCS Ákos (szerk.)

     1980     Magyarországi szöveges falvédők a 19–20. században. (Hatvany Lajos Múzeum füzetei 7.) Hatvan

     1985     Monumentumok az első világháborúból. Budapest

     1994     Tisza menti jobbágy a Zagyva partján. Le Play adatainak forráskritikája. Ethn. CV. 647–655.

KOVÁCS Alajos

     1936     Az egyke pusztítása a Sárközben. MStSz XVI. 905–919.

KOVÁCS Béla

     1987     Az egyház által tiltott népszokások a XVIII. századi hevesi tájon. Agria XXIII. 311–322. Eger

KOVÁCS Emese

     1979     Zsombó – számokban. (Doc. Ethn. 7.) Budapest

{8-1060.} KOVÁCS Erzsébet

     1942 A sárközi nép családi és vallásos életéről. In: MÁDY Zoltán (szerk.): Tanulmányok egy sárközi falu társadalmáról. (A magyar táj- és népismeret könyvtára 5.) 7–20. Budapest

KOVÁCS Ferenc

     1870     Egyetemes és részszerű egyházjog alaptanai, különös tekintettel a magyarhoni protestáns egyházakra. Debrecenben és Nyiregyházán

KOVÁCS I. Gábor

     1989     Kis magyar kalendáriumtörténet. Budapest

KOVÁCS Imre

     1937     A néma forradalom. Budapest

     1938     A kivándorlás. Budapest

     1989     A néma forradalom. – A néma forradalom a parlament és a biróság előtt. Budapest–Békéscsaba

KOVÁCS István, B.

     1986     Erkölcs és fegyelmezés a felsővályi egyházban a jobbágyfelszabadítás előtt. HOMÉ XXIV. 99–112. Miskolc

KOVÁCS János

     1901     Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged

KOVÁCS Károly

     1982     Poroszlói paraszti társaságok az egyéni gazdálkodás korában. In: KRISTON VÍZI József (szerk.): A Közép-Tiszavidék népélete. (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 1.) 33–47. Eger

KOVÁCS Katalin

     1990     Urbanizáció alulnézetből. (Az utóbbi évtizedek társadalomszerkezeti változásai az aprófalvas régióban.) In: TÓTH József (szerk.): Tér–idő–társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek. 272–303. Pécs

     1994     A települések sorsa polgáraink sorsa. A falusi polgárosodás dilemmái. Kandidátusi értekezés. Budapest

KOVÁCS László, É.

     1976     Erdei munkások életviszonyai Gömörszőlősön a XX. század első felében. In.: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 143–157. Miskolc

KOVÁCS László, K.

     1944     A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

     1950     Die ungarischen Dreschflegel und Dreschmethoden. Acta Ethn. I. 41–95.

     1961     Beiträge zur Frage der Esztena-Genossenschaften (Melkgenossenschaften) in der Siebenbürger Heide. In: BELÉNYESY, Márta–FÖLDES, László-GUNDA, Béla (red.): Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. 329–361. Budapest

     1968     A közös fejős-juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben 1900 körül. NK–NT I. 9–50.

KOVÁCS Mihály

     1948     Egy vásárhelyi szegényparaszt család története. Hódmezővásárhely KOVÁCS Sándor

     1956     A drávai hajósok és talpasok élete. In: MORVAY Péter–SIMON Józsefné–GAZ Mária (szerk.): Népünk hagyományaiból 1956. A társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai. 59–70. Budapest

KOVÁCS Teréz

     1986     Egy falu társadalmának átalakulása Kerekegyháza példáján. In: NOVÁK László–SELMECZI László (szerk.): Falvak, mezővárosok az Alföldön. (AJMKözl. IV.) 843–851. Nagykőrös

{8-1061.} KOVÁTS Dániel (szerk.)

     1971     Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. (Helytörténeti publikációk 2.) Sátoraljaújhely

KOVÁTS István

     1981     Egy szegény pórfiú önéletrajza. Budapest

KOVÁTS Zoltán

     1965     A népesség korösszetétele Somogyban a XVIII. század közepén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 237–256. Szeged

KŐHEGYI Mihály

     1994 Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésekről. (1945) In: DOBOS Gyula (szerk.): Tolna megyei levéltári füzetek 4. Tanulmányok. 173–197. Szekszárd

KŐHEGYI Mihály–NAGY Janka Teodóra

     1995     Bónis György és társai jogi népszokásgyűjtése Tápén. MFMÉ – Studia Ethnographicae, 1. 195–249. Szeged

     1997     Adalékok a jogi néphagyomány-kutatás történetéhez. Cumania 14. 207–223. Kecskemét

     1998     Bónis György és társai jogi népszokásgyűjtése Tápén, 11. MFMÉ – Studia Ethnographicae, 2. 185–233. Szeged

KÖNNENKAMP, Wolf-Dieter

     1988     Natur und Nationalcharakter. Die Entwicklung der Ethnographie und die frühe Volkskunde. Ethnologica Europaea XVIII. 25–52.

KÖRMÖCZI Katalin

     1980     A fővárosi lakáshelyzet és a „Wekerle” állami munkáslakótelep, 1908–1945. FH 8.123–172.

KŐRÖSI Ilona, Sz.

     1984     A népoktatás története. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 455–494. Kecel

KÖRÖSY József

     1893     Die internationale Classifizierung der Berufsarten. Bemerkungen zu den Vorschlägen Dr. Bertillon’s… Statistische Monatschrift XIX. Jg. 1893. 301316.

KÖRNYEYNÉ Gál Edit

     1985     Az első világháború emlékei a népi kéziratos forrásokban és a szájhagyományban. (Studia Folkloristica et Ethnographia 15.) Debrecen

KÖTELES Lajos

     1977     Gyoma gazdasági és társadalmi életének néhány kérdése a Horthy-korszakban. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Gyomai tanulmányok. 125–148. Gyoma

KŐVÁRY László

     1847     Erdélyország statisztikája. I. Kolozsvár

KÖVÉR György

     1982     Iparosodás agrárországban. Budapest

KÖVY Sándor

     1789     A’ magyar törvényeknek rövid summája. A’ Gyerekek számára. Pozsony (Reprint. Miskolc, 1989)

KRASINSKA, Ewa–KANTOR, Ryszard

     1981     The Cimborstwo. From the researches into the social life of the villages of Derenk and Istvánmajor in Hungary. Műv. Hagy. XX. 147–159. Debrecen

KRESZ Mária

     1944     A gyermekkor és az ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban. Ethn. LV. 143–147.

     1949     A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. In: BÁRCZI Géza et al. (szerk.): Néprajzi tanulmányok. 53–92. Budapest

     1956     Magyar parasztviselet. I–II. Budapest

{8-1062.} KRING Miklós

     1938     A községi közigazgatás történetéhez. (Tóváros 1836–1849. évi jegyzőkönyvei alapján.) In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. 230–250. Budapest

KRIZA Ildikó

     1968     A mezőgazdaság kapitalizálódásának visszhangja népköltészetünkben. (A cséplőgépbe esett lány.) In: KATONA Imre–MARÓTHY János–SZATMÁRI Antal (szerk.): A parasztdaltól a munkásdalig. 229–250. Budapest

KRUZSLICZ István

     1984     Városi önkormányzat. In: SZIGETI János (szerk.): Hódmezővásárhely története. I. 439–448. Hódmezővásárhely

KSH

     1991     Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása. (1850–1941) Budapest

     1992     Erdély 1857. évi népszámlálása. Budapest

KUCZY Károly

     1976     Vízi élet, népi hajózás Foktőn. (Történeti, néprajzi és nyelvészeti tanulmányok 1.) Kalocsa

KULCSÁR Kálmán

     1960     A jogszociológia problémái. Budapest

     1976     A jogszociológia alapjai. Budapest

     1982     A mai magyar társadalom. Budapest

     1988     Erdei Ferenc. Budapest

KULCSÁR László–LENGYEL Zsuzsa

     1979     Szakmunkások a mezőgazdaságban. Budapest

KULCSÁR László–SZÍJJÁRTÓ András

     1980     Iparosodás és társadalmi változások a mezőgazdaságban. Budapest

KULCSÁR Rózsa

     1978     A házasság mint a társadalmi átrétegződés egyik csatornája. StatSz LVI. 516–531.

KUNSZABÓ Ferenc

     1972     Sárköz. Budapest

     1974     A lakóhelyi, a munkahelyi közösségek és a mezőgazdasági foglalkozások tekintélyének összefüggései. Szociológia 1. sz. 64–85.

KUNT Ernő

     1975     A magyar népi temetők szemiotikai elemzése. HOMÉ XIII–XIV. 475–507. Miskolc

     1990     Temetkezési szokások. In: MN VII. 67–101.

     1995     Fotóantropológia: fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc

KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

     1984     Interetnikus kapcsolatok Észak-Kelet-Magyarországon. Miskolc

KURKÓ Gyárfás

     1970     Nehéz kenyér. Bukarest

KUTHY Lajos

     1906     Hazai rejtelmek. I–II. Budapest

KÜLLŐS Imola

     1982     A személyes dokumentumok kutatása a magyar folklorisztikában. In: KÜLLŐS Imola: Az életrajzi módszer. Alkalmazása és eredményei a néprajzban és az antropológiában. (Documentatio Ethnographica 9.) 163–183. Budapest

     1988a     Betyárok könyve. Budapest

     1988b     Igaz történet, élettörténet, önéletrajz. In: MN V. 251–266.

KÜLLŐS Imola (szerk.)

     1982     Az életrajzi módszer. Alkalmazása és eredményei a néprajzban és az antropológiában. (Documentatio Ethnographica 9.) Budapest

{8-1063.} KVASSAY Jenő

     1879     A kubikosok. Vas. Ú. XXVI. 4. sz. 57–58.

LÁBADI Károly

     1994     Kopács – a víz melleti falu. Budapest

LABANCZ Zita

     1988     Egy gazdacsalád múltja szerelmi levelekben. Honism. XVI. 4. 57–62.

LACKÓ Miklós

     1958a     Adalékok a budapesti munkásság összetételéhez az 1920-as évek végén. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 6.) Budapest

     1958b     A magyar ipari munkásság összetételének alakulásáról. (1930–1949) Sz. 92. 699–731.

     1960     Gyári munkásságunk összetételéről az ipari forradalom időszakában. Sz. 94. 595–625.

     1988     Korszellem és tudomány, 1910–1945. Budapest

     1996     Sziget és külvilág. Budapest

LACKOVITS Emőke

     1983a     A keresztelő és a paszita szokása a Káli medence falvaiban. In: LACKOVITS Emőke (szerk.): Néprajzi gyűjtőúton a Káli medence falvaiban. 81–85. Veszprém

     1983b     A köveskáli templom ülésrendje. VMMK 16. 301–304. Veszprém

     1985     Református keresztelési szokások. Confessió IX. 4. sz. 15–24.

     1991     A templom a református közösségek életében. Confessio XV. 3. sz. 82–87.

     1995     A gyermek a falusi társadalomban és a családban. (Veszprém megye, 1880–1950) In: T. BERECZKI Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. II. 425–441. Szolnok

LACKOVITS Emőke–LUKÁCS László–VARRÓ Ágnes

     1995     Ime az én népem. Székesfehérvár

LÁCZAY Magdolna

     1979     A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben. Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás. I–II. 77–95. Nyíregyháza

LACZKÓ András

     1995     Borbírák, pásztorok, faktorok. (Hegyalja 17–19. század.) Honism. XXIII. 1. sz. 53–56.

LADÁNYI Gedon

     1871     A Magyar Királyság alkotmánytörténete a szathmári békekötésig. I–II. Debreczen

LAJOS Árpád

     1938     Fonóélet Domaházán. Ethn. XLIX. 109–124, 403–411.

     1970     Borsodi fonó. Miskolc

     1979     Nemesek és partiak Szuhafőn. (Borsodi kismonográfiák 8.) Miskolc

LAKATOS Ernő

     1980     Alsónémedi története a 10. századtól 1944-ig. In: BALASSA Iván (szerk.): Alsónémedi története és néprajza. 49–129. Alsónémedi

LAKOS György

     1952     Emberek a Bükkfennsíkon. Budapest

LAMMEL Annamária–NAGY Ilona

     1985     Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. Budapest

LAMPLAND, Martha

     1995     The Object of Labour. San Diego

LÁNCZY Gyula

     1881     A faluközösség eredete. Budapest

LANGNESS, L. L.–FRANK, G.

     1981     Lives: an Anthropological Approach to Biography. Novato, California

{8-1064.} LAPU Istvánné

     1986     Viseletek és szokások Zsámbokon. Közreadja KORKES Zsuzsa. (Múzeumi füzetek 33.) Aszód

LASLETT, Peter

     1976     Societal development and aging. In: BINSTOCK, R. H.–SHANAS, E. (eds): Handbook of Aging and the Social Science. 87–116. New York

     1983a     Family and household as work group and kin group: areas of traditional Europe compared. In: WALL, Richard–ROBIN, Jean–LASLETT, Peter (eds): Family Forms in Historic Europe. 513–563. Cambridge–New York–London

     1983b     A nő szerepe a nyugati család történetében. In: SULLEROT, Evelyne–THIBAULT, Odette (ed.): A női nem – tények és kérdőjelek. 483–508. Budapest

     1984     The World We Have Lost, Further Explored. New York

LASLETT, Peter (ed.)

     1980     Bastardy and its Comparative History. Cambridge–Massachusetts

LÁSZLÓ Elek

     1896     Csíki székely népszokások. Ethn. VII. 383–398.

LÁSZLÓ Gyula

     1943     A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. Budapest

LÁSZLÓ-BENCSIK Sándor

     1973     Történelem alulnézetben. Budapest

LAYTON, Robert

     1971     Patterns of informal interaction in Pellaport. In: BAILEY, F. G. (ed.): Gifts and Poison. Oxford

LE PLAY, Frederic

     1903     A munkásviszonyok reformja. Budapest

LEACH, Edmund

     1996     Szociálantropológia. A rokonság a szociálantropológiában. Budapest

LÉDERER Emma

     1952     Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon. Budapest

LEFEBVRE, Georges

     1939     „Quatr-Vingtneuf” (1789). Paris

     1975     Napoleon. Budapest

LEGENYEI-BODNÁR Péter

     1903     A Bodrogköz a kivándorlás szempontjából. (Megyei monográfiák. Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota) Budapest

LEHOCZKY Alfréd

     1967     A borsodi szénbányászat története, 1900–1914. Miskolc

     1968     Az ózdi gyár helyzete és a munkásmozgalom kialakulása az első világháború időszakában. (1914–1918) Borsodi történelmi évkönyv. II. 305–340. Miskolc

LELE József–WALDMAN József

     1971     Hagyományvilág. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 573–628. Tápé

LELE József, ifj.

     1988     Hagyományok Tápén. Szeged

     1992     Szokások, vallásos népélet. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Mórahalom. – A település földje és népe. 477–515. Mórahalom

LÉNÁRT Andor

     1974     Vallásos konfraternitások Gyöngyösön a XVII–XVIII. században. Archívum 2. 33–46.

     1975     A konfraternitások mint szőlőmíves céhek. Archívum 4. 96–102.

LENCSÉS Ferenc

     1941     Summások. MSz XLI. 2. (168.) sz. 99–106.

     1964     A summásgazda. AtSz VI. 476–487.

{8-1065.} 1982     Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. (Agrártörténeti tanulmányok 10.) Budapest

LENDVAI L. Ferenc

     1986     Protestantizmus, forradalom, magyarság. Történetfilozófiai tanulmány. Budapest

LENGYEL Zsuzsa (szerk.)

     1982     Tiszaigar. Egy mai magyar falu képe. Budapest

LENIN, V. I.

     1949     A kapitalizmus fejlődése Oroszországban. Budapest

LEOPOLD Lajos

     1917     Elmélet nélkül. Gazdaságpolitikai tanulmányok. Budapest 1912/1987 A presztízs. Budapest

LÉTAY Miklós

     1989     Vándormunkások és iparosok Pest-Budán a 19. században. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 1. 292–297. Budapest–Wien

     1993     Az utca népe Pest-Budán. (1848–1914) Budapest

LETTRICH Edit

     1965     Az urbanizáció Magyarországon. Budapest

LÉVAINÉ Gábor Judit

     1963     Komatál. A barátságkötés és ennek változatai az énekes népszokások között. Ethn. LXXIV. 230–260.

LEWIS, Oscar

     1963     The Children of Sánchez. Autobiography of a Mexican Family. New York

     1969     Sánchez gyermekei. Budapest

     1972     Halál a Sánchez családban. Budapest

LINDER György

     1894     Magyar egyházpolitika 1847. évtől 1894. évig. I–II. Budapest

LINDGREN, E. J.

     1939     The collection and analysis of folklore. In: BARTLETT, F.–GINSBERG, M.–LINDGREN, E. J.–TOULESS, R. H. (szerk.): The Study of Society. 328–378. London

LINTON, Ralph

     1936     The Study of Man. New York

LISZT Nándor

     1907     Tetétleni keresztelési és lakodalmi szokások. Ethn. XVIII. 103–107.

LOSONCZI Ágnes

     1972     A táplálkozás társadalmi és emberi viszonyai. Val. XV. 3. sz. 16–29.

     1977     Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest

LŐCSEI Pál

     1978     A házasságbomlás Magyarországon. In: CSEH-SZOMBATHY László (szerk.): A változó család. 85–125. Budapest

LÖFGREN, Orvar

     1980     Historical perspectives on Scandinavian peasants. Annual Review of Anthropology, 9. 187–215.

     1982     Szemléletmód-változások a skandináv etnológiában. Ethn. XCIII. 89–111.

LŐKÖS László

     1970     Gazdasági, társadalmi változások a Szuha völgyében. (Tudományos Értesítő 48.) Gödöllő

LŐRINCZ Imre

     1986     A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig. (Tények és tanúk) Budapest

LŐRINCZI Réka, J.

     1980     A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai. Bukarest

{8-1066.} LŐRINCZY György

     é. n.     Lakosság. In: BOROVSZKY Samu (szerk.): Nyitra vármegye. 169–216. Budapest

LUBY Margit

     1935     A parasztélet rendje. Népi szokások, illendő magatartás, babonák Szatmár megyében (Szamoshát, Tiszahát, Nyírség). Budapest

     1939     Virágos a kedvem. Ethn. L. 238–250.

     1942     Fogyó legelőkön. Budapest

     1947     A kerülőélet gondjai. Ethn. LVIII. 105–109.

LUKÁCS László

     1983     Vándoralakok, vándormunkások és a területi munkamegosztás Kelet-Dunántúlon. AR XX. 185–194. Székesfehérvár

     1986     Vándorkereskedelem a Mezőföldön. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Árucsere és migráció. 115–127. Miskolc

     1990     A szőlőőrzés rendje a móri borvidéken. NK–NT XV. 297–313.

LUKINICH Imre

     1925     A szatmári béke története és okirattára. (Magyarország újabbkori történetének forrásai) Budapest

LÜKŐ Gábor

     1935     A román „monografisták” falukutató munkája. In: BODOR A. (szerk.): Honismeret könyve. 117–124. Budapest

     1936     A moldvai csángók. I. Budapest

MACFARLANE, Alan

     1989     The Culture of Capitalism. Cambridge

     1993     Az angol individualizmus eredete. Budapest

MÁDAT Gyula

     1965     Diósgyőri adatok a közös népi gazdálkodás és birtoklás múltjából. Borsodi Történelmi Évkönyv, I. 125–143. Miskolc

     1984     Hagyományos erdőgazdálkodás In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. (HOM Népr. Kiadv.) 59–74. Miskolc

MADAR Ilona, PUSZTAINÉ

     1980     Alsónémedi szokásvilága. ln: BALASSA Iván (szerk.): Alsónémedi története és néprajza. 451–497. Alsónémedi

     1982     Uradalmi cselédek Békés megyében. Békéscsaba

     1983     Békés társadalma és tudatvilága. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza. 763–846. Békés

     1985     Az úrvacsora néprajza. Confessio IX. 4. sz. 24–34.

     1988     A római katolikusok vallásossága. In: ASZTALOS István–KORKES Zsuzsa (szerk.): Bag. Néprajzi tanulmányok. I. (Múzeumi füzetek 35.) 7–58. Aszód

     1989     Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához. (Folklór és etnográfia 51.) Debrecen

     1993     Sárrétudvari néprajza. Debrecen

MADARASSY László

     1912     Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Budapest

     1928a     Magyar aratószokások. Ethn. XXXIX. 83–93.

     1928b     Pestvármegye 1796-ban megrendszabályozza a pásztorokat. Ethn. XXXIX. 185–187.

     1935     Művészkedő magyar pásztorok. Budapest

MÁDAY Andor

     1913     A magyar nő jogai a múltban és jelenben. Budapest

MÁDY Zoltán (szerk.)

     1942     Tanulmányok egy sárközi falu társadalmáról. (A magyar táj- és népismeret könyvtára 5.) Budapest

{8-1067.} MAGDA Pál

     1819     Magyar Országnak és határőrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geográfiai leírása. Pest

A Magyar Korona…

     1871     … Országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos háziállatok kimutatásával együtt. Pest

Magyar statisztikai évkönyv

     1872–1916     Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest

Magyar zsidók…

     1896     … a millenniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Szerk. ZICHY Hermán gróf és DERESTYE Gy. Budapest

MAGYARY Zoltán–KISS István

     1939     A közigazgatás és az ember. Ténymegállapító tanulmány a tatai járás közigazgatásáról. Budapest

MAILÁTH József

     1896     A Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat monográfiája. 1846–1896. Budapest

MAINE, Henry S.

     1861/1988 Az ősi jog. Budapest

MAIR, Lucy

     1972     An Introduction to Social Anthropology. Oxford

MAJOR Bálint

     1897 Tisza-Nagy-Rév község történelmi múltja. Édes hazánk ezer éves fennállása emlékére összegyűjtötte és megírta Tisza-Nagy-Réven M. B. m. kir. postamester. Kunszentmárton

MAJOR Máté (szerk.)

     1983     Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár. Budapest

MAKKAI Endre–NAGY Ödön

     1993     Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. (Magyar népköltési gyűjtemény XX.) Budapest

MAKKAI János

     é. n.     Urambátyám országa. Középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. Budapest

MAKKAI László

     1964     Robot – summa – taxa. (Az örökös jobbágyság rendszerének fejlődési tendenciái a XVII. század második felében.) TSz VII. 330–337.

     1987     Az ellenreformáció és a harmincéves háború, az erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes küzdelmei. In: Magyarország története. 3/1. 777–929.

MAKOLDY Sándor

     1926     A káromkodás elterjedése és büntetése hazánkban. Ethn. XXXVII. 122–131, 169–182.

MAKSAY Ferenc

     1971     A magyar falu középkori településtörténete. Budapest

     1973     Parasztnemesi gazdálkodás Szentgálon. (1700–1848) AtSz XV. 13–38, 245–300.

     1984     „Sok nemes országa”. In: H. BALÁZS Éva–FÜGEDI Erik–MAKSAY Ferenc (szerk.): Mályusz Elemér emlékkönyv. Társadalmi és művelődéstörténeti tanulmányok. 277–295. Budapest

MALONYAY Dezső (szerk.)

     1907–1922/1984     A magyar nép művészete. I–V. Budapest

MÁLYUSZ Elemér

     1939     A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Budapest.

     1971     Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest

MÁNDOKI László

     1961     A siklósi reformátusok házassági szerződései. Népr. K. VI. 1. 125–237.

{8-1068.} 1965     A mohácsi reformátusok házassági szerződései. (1790–1827) JPMÉ 9. (1964) 187–191.

     1972     A kölkedi reformátusok házassági kapcsolatai és házassági szerződései. JPMÉ 16. (1971) 279–285.

     1978     Vajszlói krónika (1830). In: MÁNDOKI László: Az Ormánság népéletéből. A Kiss Géza Ormánsági Múzeum állandó kiállításának vezetője. 47–71. Sellye

     1987     Siklósi református házassági szerződések. (1830–1843) JPMÉ 30–31. (1985–1986) 317–324.

MANGA János

     1952     A társadalmi szempontú néprajzi kutatásokról. Ethn. LXIII. 63–82.

     1969     A magyarországi „kiszehajtás” történeti rétegei. Az MTA NyIK XXVI. 117–126.

     1977     Aratószokások, aratóénekek. NK–NT IX. 241–276.

     1979     Palócföld. Budapest

     1981     Búcsújáróhely. MNL I. 378–379.

MARKOS Gyöngyi

     1986     A születés hagyományai Makón. (Folklór és etnográfia 27.) Debrecen

MÁRKUS Dezső

     1898     A házasságon kívül született gyermek joga. (Magyar jogászegyleti értekezések 137.) Budapest

     1899     Bevezetés. A Magyar Törvénytár 1000–1526. évi törvénycikkeihez. Budapest

MÁRKUS István

     1971     Kifelé a feudalizmusból. Budapest

     1979     Nagykőrös. Budapest

     1980     Az ismeretlen főszereplő – a szegényparasztság. Val. XXIII. 4. sz. 19–39.

     1986–1988      Egy élet társadalomrajza. Forrás XVIII. 1. sz. 50–60; XX. 4. sz. 49–59.

     1991     Az ismeretlen főszereplő. Tanulmányok. Budapest

     1996     Polgárosodó parasztság. A magyar társadalomfejlődés egy faluszociológus szemével. Budapest

MÁRKUS Mária

     1974     A család szocializációs funkciójának és modelljeinek változásáról. Szociológia 2. 224–236.

MÁRKUS Mihály (MARKUS, Michal)

     1941     Evangélikus néphagyományok. Keresztyén Igazság VIII/1. 161–164.

     1943     A bokortanyák népe. (Tanya, falu, mezőváros 3.) Budapest

     1977     A kelet-szlovákiai sertéskupecek életéből. Ethn. LXXXVIII. 365–391.

MÁRTHA Zsuzsanna

     1970     Törekvések a tojáskereskedelem rendezésére Magyarországon századunk elején és a budapesti tojástőzsde. MMgMK 1969–1970. 285–306.

MÁRTON József

     1891     Sorki-Tótfalu néprajzi vázlata. Ethn. II. 63–68.

MÁRTON László

     1983     A békési földművelés és állattartás leírása. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza 333–423. Békés

MARTONNÉ Homok Erzsébet

     1965     Versegi hétköznapok. Budapest

     1983     Családi krónika. Budapest

MARUZS János

     1986     Gyermekkori summás emlékeim. In: PETERCSÁK Tivadar (szerk.): Néprajzi dolgozatok Heves megyéből. 65–87. Eger

MÁTÉ Bertalan

     1987     Adatok a ceglédi nagygazda-alkalmazottak javadalmazási viszonyaihoz a XIX. században. Stud. Com. 18. 227–244.

{8-1069.} MÁTÉ Károly

     1923     A magyar önéletírás kezdetei. (1585–1750) Budapest

MÁTÉNÉ SZABÓ Mária–MOHAY Tamás (szerk.)

     1988     Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek. (Néprajzi füzetek 1987) Budapest

MATUSZ Gizella

     1971 Erdőmunkák Füzéren. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. (Helytörténeti publikációk 2.) 19–26. Sátoraljaújhely

MÁTYÁS Antal

     1963     A polgári közgazdaságtan története. Budapest

MATTYASOVSZKY Miklós

     1904     Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás. Budapest

MÁTYUS Aliz–TAUSZ Katalin

     1984     Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. (Szociográfia.) Budapest

MAYER, Arno

     1984     Adelsmacht und Bürgertum. Die Kriese der europäischen Gesellschaft. 1848–1914. Berlin

MCCAGG, O. William

     1972     Jewish Nobles and Geniuses in Modern Hungary. New York

MECSEI László

     1966     Bányászhagyományok és szokások Edelényben. In: BODGÁL Ferenc (szerk.): Borsod megye népi hagyományai. Néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga. (HOM Népr. Kiadv. IV.) 31–34. Miskolc

MEDICK, Hans

     1976     The proto-industrial family economy: the structural function of household and family during the transition from peasant society to industrial capitalism. Social History 1/3. 291–315.

MEGGYESI János (vál.)

     1961     Vasszínű égbolt alatt. Városszociográfiák 1945 előtt. Budapest

MEHRWERTH Ignácz

     1884     Jegyzőkönyv a Tolnamegye monográfiájának megírásához beszerzett adatokról Szekszárdon a nagyközséget illetőleg. Paks

MEKIS Ádám

     1996     Esketési, keresztelési és temetési bejegyzések a békéscsabai evangélikus gyülekezet első anyakönyvében. (1722–1752) In: KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. VIII. Ökumenikus tanulmányok. 109–165. Budapest

MELICH János (sajtó alá rend.)

     1912     Calepinus latin–magyar szótára 1585-ből. Budapest

MENDELS, Franklin

     1972     Proto-industrialisation: the first phase of the industrialisations process. Journal of Economic History 1. 241–261.

MENDELSOHN, Ezra

     1983     The Jews of East Central Europe between the World Wars. Bloomington

MENDEL Tibor

     1940     A Felvidék. Budapest

MENDRAS, Henri

     1973     Módszer a nyugati parasztság elemzésére. Szociológia 1. sz. 1–22.

MÉREI Gyula

     1948     Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon, 1790–1848. Budapest

MÉREY Klára, T.

     1989     Az egyes kézműves szakmák „hierarchiája” az 1876-ban fizetett jövedelemadók alapján. In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézművesipartörténeti Szimpózium. 69–85. Veszprém

{8-1070.} MERK Zsuzsa

     1994     A bukovinai székelyek Bácskába telepítése az egyházi források tükrében. (1941–1944) In: BÁRTH János (szerk.): Dunán innen – Tiszán innen. 57–66. Kecskemét

MESKÓ Sándor

     1989     Kiskőrös helytörténeti monográfiája. Kiskőrös

MÉSZÁROS Gyula

     1966     A szekszárdi múzeum hetven éve. 1895–1965. Szekszárd

MÉSZÁROS Sándor

     1987     A kék hegyeken túl … (JAK füzetek 29.) Budapest

MESZLÉNYI Artúr

     1903     Házasságon kívül született gyermek. In: Magyar jogi lexikon. IV. 106–114. Budapest

MÉSZÖLY Gedeon

     1917     Az Őrség száz évvel ezelőtt. (Nemes-Népi Zakál György kézirata.) Ethn. XXVIII. 99–112.

     1951     Az ugorkori vadászélet magyar szókincsbeli emlékei. Ethn. LXII. 277–290.

MEZŐ Gyöngyi

     1968     Kunszentmiklós demográfiai viszonyai a XVIII. században családrekonstrukciók alapján. (Klny.) Szeged

Mezőgazdasági…

     1911     lexikon. I–II. Szerk.: BEZERÉDI Adorján–SZILASSY Zoltán. I–II. 2. kiad. Budapest

MICHEL, B. R.

     1975     European Historical Statistics 1750–1970. New York

MIKULIK József

     1985     Magyar kisvárosi élet, 1526–1715. Rozsnyó

MILESZ Béla

     1900     A tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregylet működése 1899. évben. Eger

MILHOFFER Sándor

     1898     A mezei munkásviszonyok hazánkban. Budapest

MISKOLCZY Ambrus

     1982     A dél- és délkelet-erdélyi kézműves ipar a kelet-európai regionális munkamegosztásban a múlt század derekán. Ethn. XCIII. 390–422.

MOCSÁR Gábor

     1970     Égő arany. Budapest

MÓD Aladár

     1943/1947 Négyszáz év küzdelem az önálló Magyarországért. Budapest

MÓDRA László–SIMÓ Tibor

     1988     A társadalom szerveződésének két modellje. Budapest

MOHAY Tamás

     1994     Egy naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. (Dissertationes Ethnographicae 8.) Budapest

     1998     „Franciások”. Szlovákiai magyar vendégmunkások franciaországi falvakban a két világháború között. NK–NT XIX. 173–190.

MOLDOVA György

     1982     Tökös-mákos rétes. Budapest

MOLNÁR Ambrus

     1967     Egy parasztgazda élete és gazdálkodása a Bihar megyei Sápon. (1890–1896) AtSz IX. 117–172.

     1983     Szlavóniai magyar reformátusok között. Vallási néprajzi hagyományok. Confessio VII. 109–114.

     1985     Tanulmányok Nagyrábé történetéből. Püspökladány

     1996     A református egyház és a partikuláris iskola tisztségviselői és azok javadalmazása a XVII–XIX. században Hajdúszoboszlón. In: KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. VIII. Ökumenikus tanulmányok. 167–190. Budapest

{8-1071.} MOLNÁR Erik

     1949     A magyar társadalom története az Árpád-kortól Mohácsig. Budapest

MOLNÁR Gyula

     1976     Egy észak-bihari falu hagyományos juhtartása. BMÉ I. 203–265. Berettyóújfalu

MOLNÁR József

     1940     Egy parasztcsalád leszármazása és kapcsolatai. Magyar Családtörténeti Szemle VI. 4–13, 32–38.

MOLNÁR József

     1983     A félezer éves csengeri vásár krónikája. JAMÉ XVIII–XX. 94–167. Nyíregyháza

MOLNÁR Kálmán

     1978     A Hargita népi erdőgazdálkodásához. Népism. Dolg. 34–39. Bukarest

MOLNÁR László

     1961     Kis Jankó Bori. Mezőkövesd

MOLNÁR László

     1979     Női életutak. (Esettanulmányok.) Szociológia 2. sz. 205–221.

     1981     A munka szerepe a nők életútjában. Budapest

     1986     Női élettörténetek. (Esettanulmányok.) Budapest

MOLNÁR Mária

     1965     A párválasztás és házasság néprajzi vizsgálatához. Népr. K. X. 1–2. sz. 387–416.

     1970     Egy parasztgazdaság munkaszervezete (Tarpa 1940). AtSz XII. 497–519.

     1985     Changes in a small community. In: LEHTINEN, Ildikó (ed.): Cultural Changes. The first Finnish-Hungarian symposium on ethnology. 197–209. Helsinki

     1986     Egy Borsod megyei község társadalmi átrétegződése. Borsodgeszt 1945–1978. (HOM Népr. Kiadv. XX.) Miskolc

     1989     A gimnázium szerepe egy paraszti közösség társadalmi mozgásában. Népr. K. XXXI.

     1990     Társadalmi rétegek, foglalkozási csoportok megnevezési formái. NÉ LXVII–LXX. 87–99.

     1992     The system of social relation within a small local community unit based on tradition. In: YLIAHO, Timo (ed.): Social Networks. The third Finnish-Hungarian symposium on ethnology. 61–70. Helsinki

MOLNÁR Pál

     1977     A Nógrád megyei bányamunkásság kialakulásának, harcának és életmódjának néhány kérdése a XIX. században. NMMÉ III. 211–237. Salgótarján

     1978     Adatok a nógrádi bányamunkásság létszámának, összetételének változásairól, helyzetéről, harcairól és életmódjáról 1900 és 1919 között. NMMÉ IV. 27–57. Salgótarján

MOLNÁR Pálné

     1973     Az 1945-ös választásoktól a fordulat évéig. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. I. 423–444. Mezőberény

MOLNÁRNÉ HAJDÚ Margit

     1988     Nagytarcsai parasztélet. A bölcsőtől a koporsóig. In: MOLNÁR Lajos–MOLNÁRNE HAJDÚ Margit (szerk.): Tanulmányok Nagytarcsa múltjából. 229–461. Szentendre

Monori…

     1933     A – – Gazdakör alapszabályai. Monor

MÓRA Ferenc

     é. n.     Az utolsó lopás. In: Véreim. 218–231. Budapest

MÓRICZ Zsigmond

     1919/1979     A földtörvény kis kátéja. Az 1919: XVIII. néptörvény magyarázata és utasítása a földmíves nép földhöz juttatásáról. Budapest

     1952     A kubikos. In: M. Zs.: Gyalogolni jó. 235–238. Budapest

     1974     A boldog ember. Budapest

{8-1072.} MORVAY Judit

     1956/1981     Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. 2. kiad. (Néprajzi tanulmányok) Budapest

     1960     A gazdálkodás alakulása Őrszentmiklóson. Népr. K. V. 1. 135–164.

     1966     A had és nemzetség fogalmának körülhatárolása. Ethn. LXXVII. 481–494.

     1967     Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. Keresztszülők. NÉ XLIX 52–54, 151/1–2 sz. térkép

     1977     Adoptáció. MNL I. 32–33.

     1980     Keresztgyermek – keresztszülő – kereszttestvér – komaság – mátka. MNL III. 160, 162–163, 246–247, 530.

     1982     Tejtestvérség. MNL V. 230.

     1984     A komaválasztás stratégiái Kolozsnémán, 1750–1870. In: HOFER Tamás (szerk.): Történeti antropológia. 281–292. Budapest

     1986     Kérdőív a komasággal kapcsolatos népszokások kutatásához. Budapest.

     1987     „Templomi ülésrend 1900 körül.” 474. térkép. „Rokonszólítás.” 478. térkép. MNA VII.

MOSOLYGÓ József

     1930     Tokaj és vidéke. Budapest

MOZSOLICS Amália

     1943     Mosdatás a vasvári búcsún. Dun. Sz. X. 69–75.

MSK 41.

     1913     A magyar szent korona országainak 1911. évi állatlétszáma. (MSK Új sorozat 41.) Budapest

MSK 46.

     1913     A magyar szent korona országainak 1901–1910. évi népmozgalma községenként. (MSK Új sorozat 46.) Budapest

MURDOCK, George Peter

     1951     British social anthropology. American Anthropologist 53. 465–473.

MUNKÁCSI Bernát

     1894     Megjegyzés Nagy Géza közléséhez. Ethn. V. 275–276.

NAGY Bálint

     1990     Hol van már a paraszt? Budapest

NAGY Beáta

     1995     Mit tanulhat a szociológia a társadalomtörténettől? (Női életpályainterjúk a 90-es évek elejéről.) In: A. VARGA László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. 379–388. Budapest

NAGY Benjámin

     1960     A társadalmi szervezet befolyása egy palóc falu építkezésére. Műv. Hagy. I–II. 67–94. Budapest

NAGY CZIROK László

     1954–1955     Pásztortörvények és szabályok, ún. regulák a Kiskunságban. NÉ XXXVI. 259–272, XXXVII. 257–267.

     1959     Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest

     1965     Betyárélet a Kiskunságon. Budapest

NAGY Dezső

     1957     A dobsinai „bulénerek” mondáiból. Népr. K. II. 3–4. 316–322.

     1978     Magyar munkásfolklór. Budapest

     1985     Vándorúton levő mesterlegények táskáinak tartalma a XIX. század közepén. Ethn. XCVI. 369–373.

NAGY Éva

     1971     Nád- és gyékénymunkák a Bodrogközben. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. (Helytörténeti publikációk 2.) 131–140. Sátoraljaújhely

{8-1073.} NAGY Géza

     1894     Nőrablás emlékei a magyarságnál. Ethn. V. 272–275.

NAGY Géza

     1973     A karcsai parasztifjúság társasélete. HOMÉ XII. 499–524. Miskolc

     1974     Negyed század a közös úton. A karcsai Dózsa Termelőszövetkezet első 25 éve. Karcsa

     1975     A kepések munkaszervezete és életmódja a Bodrogközben. HOMÉ XIII–XIV. 549–566. Miskolc

     1976     Falusi szegődményesek munkája és életmódja a Bodrogközben. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. 7.) 181–189. Miskolc

     1985     Adatok Karcsa lakóinak erkölcsi és társadalmi életéhez a Karcsai Ref. Egyház jegyzőkönyvei alapján. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. II. 54–106. Budapest

     1989     A gépi cséplés Karcsán. HONIK 26. 138–146. Miskolc

NAGY Gyula

     1954     Takarás és nyomtatás a kardoskúti (Békés m.) Kérdő-tanyán. Ethn. LXV. 167–197.

     1965     Földművelés. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza néprajza. 109–185. Orosháza

     1975     Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. (BMMKözl. 4.) Békéscsaba

     1983a     Az orosházi parasztok rejtési tudománya. In: NAGY Gyula (szerk.): Tanulmányok Orosházáról és környékéről (BMMKözl. 7.) 185–201. Békéscsaba

     1983b     Az egyház gazdálkodása. In BARTHA T.–MAKKAI L. (szerk.): Tanulmányok a magyarországi református egyház 1867 és 1978 közötti történetéből. 490–494. Budapest

     1983c     Szemelvények az orosházi önéletrajzíró parasztok munkáiból. (BMMKözl. 7.) 203–236. Békéscsaba

     1989     Adatok Doboz gabonatermesztéséhez. In: RÉTHY Zsigmond (szerk.): Dobozi tanulmányok. (BMMKözl. 14.) 373–409. Békéscsaba

NAGY Ilona

     1970     Biblikus tárgyú eredetmondák. In: SCHEIBER Sándor (szerk.): Évkönyv. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. 231–241. Budapest

     1973     Eredetmagyarázó mondák. Folklór Archívum. I. 7–17. Budapest

     1981     Kőrösfői lakodalomról. Új Tükör, máj. 24.

NAGY Imre, T.

     1902     Csíkmegye közgazdasági leírása. Budapest

NAGY István

     1945     Bérmunkások (munkásjellemek). Kolozsvár

NAGY Janka Teodóra

     1994a     Büntetőjogi néphagyományok és -szokások. In: SZABÓ Géza (szerk.): Múlt és jelen Bölcskén. 261–284. Bölcske

     1994b     Az egyén szerepe a jogi népszokások alakulásában. In: ROMSICS Imre (szerk.): A másik ember. – A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai. (Kalocsai múzeumi értekezések 1.) 73–79. Kalocsa

     1996     A templomi ülésrend Bölcskén. Múzeumi Levelek 75. II. 331–341. Szolnok

     1998     Jogi néphagyományok két gömöri faluban. (Gömör Néprajza, LI.) Debrecen

NAGY József

     1900     Hegyhátvidéki népszokások. Ethn. XI. 357–366.

NAGY József

     1967     Sajátos farsangi népszokás a Jászságban. – „Bakfazékdobás”. (Jászsági füzetek 3.) Jászberény

NAGY Lajos (Zsadányi)

     1965     Csere gazdalegények. Ethn. LXXVI. 610–612.

NAGY Lajos

     1978     Kiskunhalom. Budapest

{8-1074.} 1982     A hűséges szegényember. Novella- és karcolatgyűjtemény. Budapest

NAGY Ludovicus

     1828     Notitiae politico geographico statitisticae inclyti Regni Hungariae. Buda

NAGY MOLNÁR Miklós

     1985     A medvesaljai községek gazdasági jellegű falun kívüli kapcsolatai. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Gömör néprajza. I. 133–147. Debrecen

NAGY Olga

     1984     Egy széki parasztasszony emlékeiből. Val. XXVII. 3. sz. 77–85.

     1986     Vallásos élet Havadon. In: TÜSKÉS Gábor (szerk.): Mert ezt Isten hagyta. 494–515. Budapest

     1989     A törvény szorításában. – Paraszti értékrend és magatartásformák. Budapest

NAGY Ödön

     1993     Népi joghagyományok Havadon. Népr. L. II. 4. sz. 21–39.

NAGY VARGA Vera

     1984     Az emberi élet fordulói. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 897–940. Kecel

     1985     Szolgálók a fővárosban a Tápió vidékről. In: IKVAI Nándor (szerk.): Tápió mente néprajza. (Stud. Com. 16.) 707–735. Szentendre

     1987     A ceglédi reformátusok házassági kapcsolatai. (1723–1810) In: IKVAI Nándor (szerk.): Életmódkutatások Pest megyéből. (Stud. Com. 18.) 99–121. Szentendre

     1995     Alkalmazkodás és ellenállás: volt kulákok egy mezővárosban. In: KOCSIS Gyula (szerk.): Alkalmazkodás, ellenállás, mobilitás (Ceglédi füzetek 30.) 49–151. Cegléd

NAGY Zoltán

     1989     Körmend kézműves társadalmának vázlata a 18–19. században összeírások és matrikulák alapján. In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. 161–170. Veszprém

NAGY Zsuzsa, L.

     1994     Az iparosok, a kereskedők és az iskola. In: L. NAGY Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon. 7–55. Budapest

     1995     Az iparos és kereskedő nőkről. In: Á. VARGA László (szerk.): Rendi társadalom – polgári társadalom. 351–359. Debrecen

NAGYBÁKAY Péter

     1995     A magyarországi céhes kézművesipar jelvényei. Budapest

NÁNÁSI László

     1983     Emlékezetből. Budapest

NÉKÁM Edit–SCHNEIDER Miklós (összeáll.)

     1981     „… úgy határozott a tekintetes vármegye…” – Nógrád megyei statútumok a XVII–XIX. századból. (Adatok és források a Nógrád megyei Levéltárból 11.) Salgótarján

NEMCSIK Pál

     1959     Adalékok a borsodnádasdi szénbányászok szakszókincséhez. Ny 83. 95–111.

     1961     Bányászélet Borsodnádasdon. Borsodnádasd

     1967     Munkáslakás és berendezés a Rimai Társulat munkásgyarmatain. Legújabbkori Múzeumi Közlemények, IV. 17–34.

     1976a     A borsodnádasdi kétlaki munkásság életmódjának változása. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 49–62. Miskolc

     1976b     Ózd környéki ipari munkásság a mezőgazdaságban. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VIL) 63–81. Miskolc

     1981     Adatok a borsodnádasdi munkásság betelepedéséhez, munkamegosztásához és migrációjához, 1865–1909. Borsodi Levéltári Evkönyv. IV. 149–174. Miskolc

{8-1075.} NÉMEDI Dénes

     1985     Népi szociográfia. 1930–1938. Budapest

NEMES György

     1970     Életünk tükörben. Budapest

NEMES Lajos

     1986     Adatok Tiszafüred gazdasági és társadalmi életéhez. (1687–1774) Zounuk 1. 53–66. Szolnok

NEMESKÉRI János

     1965     Az ivádi népesség rokonházasságairól. Demográfia, VIII. 163–175.

     1976     Az Ivády nemzetség belházasodási tendenciái és hatásuk Ivád népesedéstörténetére. Anthropologiai Közlemények 20/1–2. 13–54.

NÉMETH Gábor

     1984     Gazdasági és társadalmi változások a két világháború között. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 385–420. Kecel

NÉMETH Imre

     1966     A népi közösségekben élő fiatalok életmódja és kultúrája. I. Arr. 8. 241–263. Győr

     1980     Leányélet – Legényélet. MNL III. 417–418, 430–431.

NÉMETH Imre–SZABÓ László

     1978     Cimboraság. MNL I. 432.

NÉMETH Imre–TÁRKÁNY SZŰCS Ernő

     1980     Legényavatás. MNL III. 426–428.

NÉMETH László

     1992     A minőség forradalma. Kisebbségben. I–II. Budapest

Népmozgalom

     1897 (1899)     A magyar korona országainak 1897. évi népmozgalma. Budapest. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam 22.)

Népmozgalom

     1974     A népmozgalom főbb adatai községenként. 1828–1900. III. Budapest

Népszámlálás

     1871     A Magyar Korona Országaiban végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos háziállatok kimutatásával együtt. Orsz. M. Kir. Statisztikai Hivatal. Pest

NICHTWEISS, Johannes

     1959     Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebieten des deutschen Reiches. Berlin

NIEDERHAUSER Emil

     1962     Jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. Budapest

     1965     A parasztság Európában. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. 11. 655–691. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter

     1985     Egyházi élet, vallás és a kulturális hagyomány egy amerikai magyar közösségben. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. II. 274–306. Budapest

     1988     Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethn. XCIX. 376–389.

     1992     Empirikus kultúrakutatás: egykor és most. (Tűnődések egy integrativ kultúratudomány lehetőségeiről.) Szimbiózis 1992/1.

     1992a     Új törekvések a magyar néprajzban (1988). In: MOHAY Tamás (szerk.). Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születés napjára. 353–369. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter (szerk.)

     1982     Életsorsok Zsombón. (Doc. Ethn.) 10. Budapest

NIPPERDEY, Thomas

     1988     Religion im Umbruch. Deutschland 1870–1918. München

{8-1076.} NOORDAM, D. J.

     1995     A demográfiai fejlődés Nyugat-Európában a XVIII. század végétől. In: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Diederiks és mások. 159–191. Budapest

NOVÁK László

     1983     Móring – móringolás. In: NOVÁK László–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Lakodalom. (Folklór és etnográfia 9.) 81–88. Debrecen 1986     A három város. Budapest

NOVOTNY Tihamér

     é. n. (1987)     Első világháborús katonaemlékek. Budapest

NYAKAS Miklós

     1982     A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről. BMÉ III. 167–176. Berettyóújfalu

NYÁRÁDY Mihály

     1935     A Nyírség nemes házai. NE XXVII. 45–58.

     1959     A bitóval való büntetés Nyíregyházán. Népr. K. IV. 4. 285–286.

NYIRI Antal

     1939     A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása. Kaposvár

     1956     A had és a szer. Nyelv és Irodalom. 11. 103–132. Szeged

OLÁH József

     1971     Bérmunka a parasztbirtokon az 1920–30-as években. AtSz XIII. 483–515.

OLÁH Mihály

     1936     A kubikos néposztály kialakulása és életsorsa. (Földmunkás-szövetkezetek könyvtára 9.) Pécs

OLÁH Sándor

     1991     „…az-e a szebb élet?” Az önéletrajzi visszaemlékezések lehetséges jelentései. Átmenetek 1. 86–96. Csíkszereda

OLTVAI Ferenc

     1964     Mezőkovácsháza község telepítése és fejlődése 1814–1849. In: DANKÓ Imre (szerk.): Emlékkönyv Mezőkovácsháza alapításának 150. évfordulójára. 22–92. Mezőkovácsháza

     1965     Pitvaros telepítése és küzdelme az úrbéresítésért 1816–1849. SzKMÉ 1963–1964. 19–72. Orosháza

OPTK

     1906     Osztrák Polgári Törvénykönyv. Budapest

ORBÁN Balázs

     1868–1873     A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. I–VI. Pest-Budapest

     1889/1986     Torda város és környéke. Budapest

ORBÁN Sándor

     1972     Két agrárforradalom Magyarországon. Budapest

ORBÁNNÉ SZEGŐ Ágnes

     1995     A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája. Tiszafüred

OROSZ István

     1965     A differenciálódás és kisajátítás. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. 11. 9–145. Budapest

     1972     A szabadgazdálkodás elterjedése Északkelet-Magyarországon a XIX. század végén. DME (1971) 173–180. Debrecen

OROSZ László

     1976     Uradalmi cselédek és summások az aszalói káptalanbirtokon. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 191–200. Miskolc

{8-1077.} OROSZI Sándor

     1986     A karcagi közbirtokosság szervezetének változása és szerepkörének módosulása a város gazdálkodásában. Zounuk 1. 129–144. Szolnok

ORTUTAY Gyula

     1934     Szerelem Ajakon a házaséletig. A felnőttavatás rítusai a Kisalföldön. I–II. NNy V. 159–167, 211–217.

     1935a     A szerelem Ajakon a házaséletig. – A magyar parasztság szerelmi élete. Szeged

     1935b     A magyar falukutatás új útjai. Vigilia I. 2. sz. 109–125.

     1937a     Magyar népismeret. (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kiskönyvtára 9.) Budapest

     1937b     Parasztságunk élete. (Officina képeskönyvek) Budapest

     1940     Fedics Mihály mesél. (UMNGy 1.) Budapest (Reprint: 1978)

     1947     Két előadás. Budapest

     1949     A magyar néprajztudomány elvi kérdései. Ethnographia LX. 1–24.

     1955     Bevezetés. In: ORTUTAY Gyula (szerk.): Magyar népköltészet. I. 7–79. Budapest

     1966     Halhatatlan népköltészet. – Néprajzi vázlatok. (Elvek és utak) Budapest

Öregek…

     1972     Az – – helyzete és problémái. (Statisztikai időszaki közlemények 249.) Budapest

ORSI Julianna

     1974     A műrokonság egyik formája Karcag társadalmában. Ethn. LXXXV. 354–366.

     1976     Változó társadalom – változó tudat. In: BELLON Tibor (szerk.): Karcagi krónika. Fejezetek a város legújabb kori történetéből. (Nagykunsági füzetek 2.) 173–199. Karcag

     1978a     Házassági kapcsolatok szerepe az etnikai jegyek meghatározásában. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Mátraderecske. – Néprajzi tanulmányok. 88–107. Eger

     1978b     Karcag házassági kapcsolatai a XVIII–XIX. században. SzMÉ 203–213. Szolnok

     1980     Egy utcaközösség élete (Karcag Damjanich utca, 1970–78). Jászkunság XXVI. 3. sz. 5–12; 4. sz. 8–16.

     1982     A szülők testvéreinek szerepe a nagykunsági családokban. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 651–662. Debrecen

     1983     Exogámia és endogámia Magyarországon a XVIII–XX. században. Demográfia XXVI. 572–597.

     1984     Kecel népe, mint közösség. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 821–848. Kecel

     1985     Adatok a Tápió mente társadalomnéprajzához. In: IKVAI Nándor (szerk.): Tápió mente néprajza. (Stud. Com. 16.) 657–705. Szentendre

     1989     Házassági kapcsolatrendszer a palócoknál. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Újkori történelem és népi társadalom. 417–467. Eger

     1990     Karcag társadalomszervezete a 18–20. században. (Agrártörténeti tanulmányok 16.) Budapest

     1995     Korcsoportok Karcag társadalmában. In: T. BERECZKI Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. II. 475–493. Szolnok

ŐRSZIGETHY Erzsébet

     1986     Asszonyok férfisorban. Budapest

     1993     Távol a közhatalomtól. Val. XXXVI. 3. sz. 38–50.

ŐRSZIGETHY Erzsébet (szerk.)

     1990     Besenyőtelki életutak. A századforduló szülöttei. Népr. K. XXXII. Budapest

ÖTVÖS László

     1985     A konfirmáció néprajza. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. I. Református néphagyományok. 110–132. Budapest

{8-1078.} PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1965     A keleti palócok pásztorkodása. Műv. Hagy. VII. Debrecen

     1968     A barkó etnikai csoport. Műv. Hagy. X. 175–218. Debrecen

     1973     Mit mondhat a gazdasági néprajz a közgazdaságtannak? Ethn. LXXXIV. 366–376.

     1977a     A gömöri magyar pásztorkodás. Ethn. LXXXVIII. 392–411.

     1977b     Munkaerő és munkaszervezet a magyar parasztok rétgazdálkodásában. NK–NT X. 103–136.

     1979     A magyar parasztság rétgazdálkodása. Budapest

     1981a     Kisnemesek utódai a paraszti társadalomban. (XIX–XX. század) NMMÉ VII. 163–178. Salgótarján

     1981b     A cseregyermekek. Népi kapcsolatok és nyelvtanulás a régi Gömörben. In: BOTIK, Ján–MÉRI Margit (szerk.): A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. 63–72. Bratislava

     1982a     A Barkóság és népe. (Borsodi kismonográfiák 15.) Miskolc

     1982b     Piac és vándorárusítás a Losonc-vidéki magyar kertészfalvak életében. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 377–385. Debrecen

     1985     Régi bányászélet Gömörben. Ethn. XCVI. 297–323.

     1988     Életmód, foglalkozás, nemzetiség. – Bányászat és erdei iparűzés a régi Gömörben. (Gömör néprajza 14.) Debrecen

     1989a     Palóc kirajzások. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. I. Kutatástörténet, föld és nép. 169–212. Eger

     1989b     Etnikus hagyományok Magyarországon a munkatevékenység területén. FMSz 1. 37–42. Székesfehérvár

     1990     Traditional Elements in Hungarian Workers’ Culture. In: SIEF 4th Congress 1990. Papers II. 501–516. Bergen

     1991     Ortutay Gyula. Budapest

     1993a     A magyar állattartó kultúra korszakai. Budapest

     1993b     Pásztortársadalom a 18. századi Magyarországon. NK–NT XVII. 57–80.

     1994a     A Felföld mint kulturális régió. Ethn. CV. 1–35.

     1994b     Régi hatóságok harca a káromkodás ellen. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 173–184. Budapest

     1996     Ethnic Traditions, Classes and Communities in Hungary. Budapest

     1997     Egyházak, iparosok, munkások. NK–NT XIX. 125–134.

PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.)

     1980     Néprajzi csoportok kutatási módszerei. (Előtanulmányok a Magyarság néprajzához 7.) Budapest

     1985     Magyar tájak néprajzi felfedezői. (A magyar néprajz klasszikusai) Budapest

PALKÓ Attila

     1973     Tutajozás a Maroson. ÉT XXVIII. 42. sz. 1978–1981.

PÁLL István

     1987     Szabolcs megye építést szabályozó rendeletei a 19. században. Ház és Ember 4. 55–62. Szentendre

     1993 Egy szabolcsi kirajzású telepesközség társadalomrajza az I. világháborúig. (Újléta társadalma az egyházközségi forrásanyag alapján.) JAMÉ XXXIII–XXXV. (1990–1992) 155–225. Nyíregyháza

PÁLMÁNY Béla

     1989 A nógrádi mezővárosok kézműves társadalma a polgári átalakulás idején. (1820–1870) In: NAGYBÁKAY Péter–NÉMETH Gábor (szerk.): VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. 151–160. Veszprém

PALOTAY Gertrúd

     1931     A Szécsény környéki palócok „vendég”-sége. Ethn. XLII. 36.

{8-1079.} PALUGYAY Imre

     1854     A Jász-Kun Kerületek s Külső Szolnok vármegye leírása. Pest

PÁLVÖLGYI Márta

     1976     „Peremre kerülés” a szekszárdi sorházakban. Val. XIX. 4. sz. 85–94.

PAP Miklós

     1992     A tokaji önkéntes tűzoltó egylet története. In: PAP Miklós (szerk.): Tokaji tanulmányok. 145–197. Tokaj

PÁPAI Béla

     1963     Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idején. (1711–1867) In: KOVACSICS József (szerk.): Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. 143–220. Budapest

PÁPAI Károly

     1891     A vogul házasság. In: Hunfalvy-album. 133–150. Budapest

PÁPAI PARIZ Francisco lásd PARIZ PÁPAI Francisco

PÁPAY Zsuzsa

     1985     A „rang” továbbélésének módja egy észak-magyarországi kis faluban. Kézirat. Budapest

     1986     A rang egy mátraalji faluban. Val. XXIX. 8. sz. 58–66.

     1989     Rang, párválasztás, közvélemény. Jelentés egy Mátra-vidéki faluból. Budapest

     1990     Vigyázat, másolva! Mozgó Világ 5. 58–75.

PAPP Imre

     1982     A parasztember élete Szentes tanyavilágában. (Szerk. JUHÁSZ Antal.) Szentes

PAPP Izabella

     1987     Görög kereskedők a Jászkunságban. Zounuk 2. 303–321. Szolnok

     1989     A görögök beilleszkedése a Jászkunság gazdasági és társadalmi közösségébe. Zounuk 4. 27–52. Szolnok

PAPP József

     1971     Pásztorok, pásztornemzetségek Tiszacsegén. Ethn. LXXXII. 201–219.

     1985     A néprajzoktatás története a Budapesti Tudományegyetemen. (Diss. Ethn.) 5. 49–97.

     1992     Tiszacsege történeti néprajza. Debrecen

PAPP László

     1939     Népi jogszokásaink némely kérdéséről. Ethn. L. 68–77.

     1940     Népi jogélet, népi jogismeret. MSz XXXVIII. 6. 405–408.

     1941     Kiskunhalas népi jogélete. (A magyar táj és népismeret könyvtára 2.) Budapest

     1943a     Népi jogéletkutatás. Társ.tud. XXIII. 273–278.

     1943b     A népi jogéletkutatás módszeréről. Kérdőív, I. Budapest

     1948a     A magyar népi jogéletkutatás. (Klny. a Magyar népkutatás kézikönyvéből.) Budapest

     1948b     Vezérfonal a népi jogélet kutatásához. (Az Országos Népkutató Munkaközösség útmutató füzetei 4.) Budapest

PAPP Sándor Zoltán

     1975     A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest

PAPP Zoltán

     1973     Mezőkövesd története 1918-tól 1945-ig. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 175–207. Mezőkövesd

Parasztbirtok…

     1885 A – – állapota Tiszafüreden. A Tiszafüredi Gyümölcsészeti Egyletnek a Szövetségbe lépett gazdasági egyletnek Végrehajtó Bizottsághoz benyújtott jelentése. Budapest

PARIZ PÁPAI Francisco

     1767     Dictionarium Latino–Hungaricum… Cibinii Anno. MDCCLXVII.

PATAKI József

     1936     A Sárköz gazdaság- és településföldrajza. Pécs

{8-1080.} 1937     Adalékok a Sárköz népességének történetéhez. Szekszárd

PENAVIN Olga

     1975     Szlavóniai (kórógyi) szótár. I–III. Újvidék

     1981     A nagycsaládszervezet Szlavóniában. (Kórógyon.) Újvidék

     1983     Néprajzi tanulmányok. Újvidék

PENEVA-VINCZE, Lili

     1981     Hagyományőrzés és beilleszkedés a Magyarországon élő bolgárkertészek körében. Ethn. MI. 452–459.

PÉNOVÁTZ Antal

     1979     Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék

PERECSI Marianna

     1971     A sátoraljaújhelyi famunkások életéből. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. (Helytörténeti publikációk 2.) 223–227. Sátoraljaújhely

PERISTIANY, J. G.

     1965     Honour and shame in a Cypriot Highland. In: PERISTIANY J. G. (ed.): The Values of a Mediterranean Society. 191–242. London

PETÁNOVICS Katalin

     1978     Népi vadfogás emlékei Keszthely környékén. VMMK 18. 329–354. Veszprém

     1987a     Vállus. – Egy summásfalu néprajza. Budapest

     1987b     A zalai summásgazda. Zalai Gyűjtemény 26. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 187–207. Zalaegerszeg

     1991     A vallásosság szerepe egy falusi közösségben. (Várvölgy.) In: S. LACKOVITS Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. I. 84–93. Veszprém

     1993     Orvhalászat Zalavárott. Ethn. CIV. 359–372.

PÉTER László

     1947     Egyéniség a népkultúrában. Budapest

PÉTER László

     1989 Volt-e magyar társadalom a XIX. században? A jogrend és a civil társadalom képződése. In: KARÁTSON Endre–VÁRDY Péter (szerk.): Változás és állandóság. Tanulmányok a magyar polgári társadalomról. 50–99. H. n.

     1993 Language, the constitution and the past in Hungarian nationalism. In: GLATZ Ferenc (szerk.): Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. 193–204. Budapest

PETERCSÁK Tivadar

     1978     Hegyköz. (Borsodi kismonográfiák 6.) Miskolc

     1979     Közbirtokosságok, legeltetési társulatok a Hegyközben. HOME XVII–XVIII. 261–280. Miskolc

     1981a Az erdő szerepe a Zempléni-hegység népének életében. In: VIGA Gyula–SZABADFALVI József (szerk.): Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről. (HOM Népr. Kiadv. X.) 43–61. Miskolc

     1981b     Vándoriparosok a Zempléni-hegységben és történeti Felső-Magyarországon. Ethn. XCII. 436–451.

     1984 A zempléni vándoriparosok szlovák kapcsolatai. In: KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 237–240. Miskolc

     1985     Népi erdőbirtoklás Heves megyében a XIX–XX. században. Agria XXI. 253–265. Eger

     1986     Az erdő szerepe Felsőtárkány életében. In: PETERCSÁK Tivadar (szerk.): Az életmód változása egy bükki faluban. Az 1985. V. 23-án megrendezett felsőtárkányi néprajzi tájkonferencia anyaga. 128–136. Eger

     1987     Közösen vásárolt paraszti erdők használata Észak-Magyarországon. In: BALÁZS Géza–VOIGT Vilmos (szerk.): Arator. – Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. 131–134. Budapest

{8-1081.} 1989     Erdőhasználat a Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. III. Termelés és a javak felhasználása. 235–331. Eger

PÉTERFI Zsuzsanna, V.

     1989     Szekszárd a római korban. In: K. BALOGH János (szerk.): Szekszárd város történeti monográfiája. I. 11–16. Szekszárd

PETHŐ Lénárd

     1929     Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Andocs

PETŐ Margit

     1984     Rozmaring ága, virágnak virága. Budapest

PETRI Edit

     1975     A kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. században. Cumania 3. 1778. Kecskemét

PETRICH, Heide

     1989     Ideologie und Sozialstruktur Europa. Berlin

PFEIL, Elisabeth

     1959/1973 Szomszédsági és érintkezési kör a nagyvárosban: elméleti megfontolások. In: SZELÉNYI Iván (szerk.): Városszociológia. 267–284. Budapest

PILLICH László–VETÉSI László (szerk.)

     1987     Leírtam életem. Népi önéletírások. Bukarest

PINTÉR Sándor

     1891     A palóc születése, házassága és halálozása. Ethn. II. 97–109.

PLAKANS, Andrejs

     1984     Kinship in the Past: An anthropology of European family life 1500–1900. Oxford

PLÁNDER Ferenc

     1838/1985     Göcsejnek esmérete. TGy 22. VI. 3–34. Közli: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.) 56–75. Budapest

PLÉH Csaba

     1986     A történetszerkezet és az emlékezeti sémák. Budapest

PLICKOVÁ, Ester

     1959     Banická klopacka na Slovensku. Slov. Nár. VII. 223–240.

PÓCS Éva

     1997     Élők és holtak, látók és boszorkányok. (Néprajzi tanulmányok) Budapest

POGÁNY Mária

     1962     A kialakuló kubikosság munkaviszonyai. TSz V. 37–60.

     1966     Tőkés vállalkozók és kubikos bérmunkások a Tisza-szabályozásoknál a 19. század második felében. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 39.) Budapest

     1980     Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában. (1845–1873) (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 90.) Budapest

POGÁNY Mária–RÁDICS József

     1958     Malteroslányok. Budapest

POLÁNYI Károly

     1944     The Great Transformation. New York (Magyarul: A nagy átalakulás. Budapest, 1997)

     1976     Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Tanulmányok. Budapest

POLLOCK, Linda

     1983     Forgotten children. Parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge–London

PONGRÁCZ Gábor

     1994     Adatok a bölcskei katolikus és református egyház történetéhez. In: SZABÓ Géza (szerk.): Múlt és jelen Bölcskén. 149–188. Bölcske

{8-1082.} POÓR János

     1985     Szintemelés és alkotmányosság a 18–19. század fordulóján. In: KLANICZAY Gábor–POÓR János–RING Éva (szerk.): A felvilágosodás jegyében. Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára. 177–198. Budapest

     1995     Böszörmény önkormányzata 1609–1848. Sz. 129. 335–362.

POZSONY Ferenc

     1994     Húsvéti határkerülés Felsőháromszéken és történeti előzményei Erdélyben. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. II. (Stud. Com. 24.) 399–406. Szentendre

PÖLÖSKEI Ferenc

     1994     Pápa a polgári korszakban. (1867–1945) In: KUBINYI András (szerk.): Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. 369–431. Pápa

PÖLÖSKEI Ferenc–TAKÁCS Ferenc

     1974     Hegyháti summások. Vasi Sz. XXVIII. 434–450.

     1976     Dunántúli történetek. Budapest

PRAZNOVSZKY Mihály

     1981     A Nógrád megyei nemesség lakóviszonyai a XIX. század első felében. NMMÉ VII. 123–146. Salgótarján

P.Sz.A

     1823     – – recenziója Georch Illés Honnyi törvényéről. TGy V. köt. 81–97.

PULAY Gábor (összeáll.)

     1972     Alkotmányok. Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Francia Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Olasz Köztársaság. Budapest

PUSKÁS Julianna

     1982     Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. Budapest

PUSZTAINÉ lásd MADAR Ilona, PUSZTAINÉ

PÜNKÖSTI Árpád

     1988     Kiválasztottak. Budapest

RÁCZ István

     1965 Parasztok elvándorlása a faluból. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Tanulmányok. II. 433–483. Budapest

     1980     A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849–1914. (Agrártörténeti tanulmányok 8.) Budapest

     1982     A hajdúvárosi nemesek a rendi korszak végén. HBMLtÉ IX. 17–26. Debrecen

     1988     Városlakó nemesek az Alföldön 1541–1848 között. Budapest

RÁCZ Lajos

     1977     A póhalmi honfoglalás. BÉ XII. 98–105.

RÁDULY János

     1987     Mikor a szolgának telik esztendeje. (A kibédi gazdai szolgák életéből.) Bukarest

RADVÁNSZKY Béla

     1986     Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Budapest (reprint)

RAHNER, Karl–VORGRIMLER, Herbert

     1980     Teológiai kisszótár. Budapest

RÁKOS István

     1984     Mezővárosi önkormányzat. In: SZIGETI János (szerk.): Hódmezővásárhely története. I. 569–576. Hódmezővásárhely

RÁNKI György

     1964     A kisipar szerepe a magyar kapitalista fejlődésben. TSz VII. 423–451.

RÁZUS György

     1928     A gyöngyösi céhek, ipartársulatok és a gyöngyösi ipartestület 25 éves történelme.

RÉCSI Emil Gyöngyös

     1861     Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Buda-Pest

{8-1083.} RÉDEYNÉ HOFFMANN Mária

     1926     Egy bujdosó naplójából. (Népéleti adalékok.) Ethn. XXXVII. 20–28, 73–77, 139–143.

REDFIELD, Robert

     1947     The folk society. American Journal of Sociology. 52. 293–308. 1956/1960 Peasant Society and Culture. Chicago

     1963     The Little Community and Peasant Society and Culture. Chicago–London

REGULY Antal

     1975     – – palóc jegyzetei, 1857. Sajtó alá rendezte SELMECZI KOVÁCS Attila. Eger

     1994     Magyarországi jegyzetek. Szerk. és közreadja SELMECZI KOVÁCS Attila. (Series Historica Ethnographiae 8.) Budapest

REICHENBACH Béla

     1930     A mezőgazdasági üzem berendezése és szervezése. I. Budapest

REITZER Béla

     1934 A szociográfia módszertani problémája. In: KULCSÁR László–HÁRSFALVI Tamás (szerk.): Agrárszociológiai szöveggyűjtemény. I. Gödöllő, 1990. 416–422.

RÉPÁSI Imre

     1989     Ipar és kereskedelem Putnokon a 19. század közepétől 1945-ig. (Gömör néprajza 21.) Debrecen

REPKA János

     1989     Életem. (Tények és tanúk) Budapest

RÉSŐ ENSEL Sándor

     1866     Magyarországi népszokások. Budapest

RÉTHLY Antal

     1909     Templomi szégyenkő és szégyenpad. Ethn. XX. 190–191.

RÉTI R. László

     1977     A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története, 1881–1919. Budapest

RÉVAY József

     1942     Kisnemesek Tajnán. – Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához. Budapest

RÉVÉSZ Imre

     1856     A’ protestáns egyházalkotmány alapelvei, a’ XVI-dik századi főbb reformátorok, vallástételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint. Szarvason

RÉVÉSZ Imre, ifj.

     1959     Sinai Miklós és kora. Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez. Budapest

RÉZLER Gyula

     1938/1945 A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867–1914. Budapest

     1943     Falukutatók és szociográfusok. Budapest

RICHTER M. István

     1929     A céhmesterválasztás. Ethn. XL. 168–174.

     1930     A mesterlegények a céhvilágban. Ethn. XLI. 38–47, 177–199.

     1934     A mesterek a céhvilágban. Ethn. XLV. 46–61.

     1940     Mesterlegény-avatás a céhvilágban. Ethn. LI. 74–84.

     1941     Az inas a céhvilágban. Ethn. LII. 218–229.

     1946     Az egri mészárosremeklés. Ethn. LVII. 64–65.

RIDEG Sándor

     1961     Duna-parti rakodó munkások. A zsákoló. In: MEGGYESI János (szerk.): Vasszínű égbolt alatt. Városszociográfiák 1945 előtt. 267–270. Budapest

RÓBERT Péter

     1982     Az élettörténeti módszer – szakirodalmi áttekintés, alkalmazási lehetőségek. Szociológia 1. sz. 233–247.

{8-1084.} ROBOZ Zoltán

     1887     Jelentés a Philloxera ügy állásáról Tolna megyében. Szekszárd

RÓHEIM Géza

     1925     Magyar néphit és népszokások. Budapest

ROMÁNY Pál

     1993     Az elámított falu. Val. XXVI. 12. sz. 26–37.

ROMBANGYEJEVA, E. J.

     1975     Az asszonyi élet. In: GULYA János (szerk.): A vizimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. 299–310. Budapest

ROMSICS Ignác

     1989     A parasztság és a forradalmak kora. Val. XXXII. 6. sz. 14–27.

ROSENBAUM, Heidi

     1982     Formen der Familie. Frankfurt am Main

ROSENGARTEN, Theodore

     1979     Nehéz sorban. Nate Shaw élete. Budapest

RUBINEK Gyula

     1895     Parasztszocializmus. Budapest

RUBINYI Mózes

     1901     A moldvai csángók multja és jelene. Ethn. XII. 115–124, 166–175.

RUITZ Izabella (GYÖRFFY Györgyné)

     1965–1966     A parasztifjúság társasélete a Bódva vidékén. (1880–1950) Ethn. LXXVI. 572601, LXXVII. 93–117.

RUZSÁS Lajos

     1963     Városi fejlődés a Dunántúlon a XVIII–XIX. században. (MTA Dunántúli Intézet értekezései 1961–1962.) Pécs

SAJTI Enikő, A.

     1984     Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában – 1941. (Nemzetiségi füzetek 6.) Budapest

SALACZ Gábor

     1974     Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. 1867–1918. München

SALAMON Anikó (szerk.)

     1979     Így teltek hónapok, évek … Bukarest

SALLAYNE Peterdi Vera

     1989     A MÁVAG kolóniái. (1869–1985) In: BENCZE Géza (szerk.): Tanulmányok a MÁVAG történetéből. 209–232. Budapest

SÁNDOR András

     1948     Övék a föld. Budapest

SÁNDOR István

     1956     Otthon és summásság a mezőkövesdi matyók életében. NÉ XXXVIII. 185–196.

     1973     Summásélet. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 499–508. Mezőkövesd

SÁNDOR Pál

     1973     A birtokrendezési periratok. (Értekezések a történettudomány köréből. Új sorozat 69.) Budapest

SÁNDOR Pál, S. (szerk.)

     1951     Parasztságunk a Habsburg-önkényuralom korszakában 1849–1867. Budapest

SÁNDOR Vilmos

     1954     Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867–1900. Budapest

SÁPI Lajos

     1984     Építési szabályrendeletek keletkezése Debrecenben. DMÉ (1982) 368–383.

SÁPI Vilmos

     1967     A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. századtól 1848-ig. Budapest

{8-1085.} 1968     A mezőgazdasági cselédség magánjogi helyzete Magyarországon a dualizmus korában. In: CSIZMADIA Andor (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok. II. A dualizmus korának állam- és jogtörténeti kérdései. 299–311. Budapest

SÁRKÁNY József

     1943     Cegléd az irodalomban. Cegléd

SÁRKÁNY Mihály

     1970     Megjegyzések komplex társadalmak szociálantropológiai vizsgálatához. NK–NT IV. 243–254.

     1977     Somló Bódog az ősi társadalom gazdaságáról. Szociológia 6. sz. 516–521.

     1978     A gazdaság átalakulása. In: BODROGI Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 63–150. Budapest

     1980a     Népi társadalom. MNL III. 731.

     1980b     Kultúra, etnikum, etnikai csoport. In: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. (Előtanulmányok a Magyarság néprajzához 7.) 41–55. Budapest

     1981     A kultúra és az életmód változása falun. In. VASS Henrik (szerk.): A mezőgazdaság szocialista átalakulása Magyarországon. 120–129. Budapest–Szolnok

     1983     Parasztság és termelési viszonyok. NK–NT XIII. 21–37.

     1984     Regionális különbségek a paraszti életmód alakulásában. In: GIRUS Károly–SIMON Péter (szerk.): A mezőgazdaság fejlődésének szocialista útja a legutóbbi két évtized magyarországi tapasztalatai tükrében. 230–236. Budapest

     1990     Nő és férfi a manyszi mitológiában és a valóságban. In: BORSÁNYI László–ECSEDY Csaba (szerk.): Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. (Történelem és kultúra 5.) 90–101.

     1991     Elméletek és korszerűség a magyar etnológiában. In: BALÁZS Géza (szerk.): Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. 111–120. Budapest–Debrecen

     1992     Rokon perspektívák. Egy vegyes lakosságú falu német és magyar rokonsági terminológiája (1965). In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 245–254. Debrecen

SÁRKÖZI Zoltán

     1958     Iratok Mezőkövesd múltjából. (1836–1844) Népr. K. III. 4. 241–310.

     1972     A summások. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. 11. 321–381. Budapest

     1973     Mezőkövesd története 1275–1918. In: SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.): Mezőkövesd város monográfiája. 39–173. Mezőkövesd

     1980     A vasgyár és a szénbányászat tájalakító hatása és a település fejlődése. In: BEREND T. Iván (szerk.): Az ózdi Kohászati Üzemek története. 88–99. Budapest

SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.)

     1973     Mezőkövesd város monográfiája. Mezőkövesd

SAS Judit, H.

     1972     A gyermekkel szembeni családi követelmények alakulása és a történelmi-társadalmi változások. Szociológia, 2. sz. 179–211.

     1976     Életmód és család. Az emberi viszonylatok alakulása a családban. Békés megyei életmód-vizsgálat alapján. (Szociológiai füzetek 17.) Budapest

     1978     A nagycsalád jellegzetességei a mai magyar társadalomban. In: CSEH-SZOMBATHY László (szerk.): A változó család. 66–84. Budapest

     1988     Nőies nők és férfias férfiak. A nőkkel és a férfiakkal kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja. Budapest

SASVÁRI László

     1996     Vázlatok a magyar görög katolikusok ünnepi szokásairól. In: KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. VIII. Ökumenikus tanulmányok. 203–217. Debrecen

{8-1086.} SAVIGNY, F.

     1814     Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtwissenschaft. Heidelberg

SCHEIBER Sándor

     1982     Hegyaljai zsidó sírkövek. HOMÉ XXI. 177–194. Miskolc

SCHLÖZER, August Ludwig

     1771     Allgemeine Nordische Geschichte. Halle

SCHMIDT, Heinrich Richard

     1992     Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert. München

SCHÖPFLIN Aladár

     1967     Válogatott tanulmányok. Budapest

SCHRAM Ferenc

     1968     Búcsújárás Magyarországon. Teológia II. 94–100.

     1970a     Magyarországi boszorkányperek, 1529–1768. I–II. Budapest

     1970b     Vác népének szellemi kultúrája 1686 és 1848 között. LSz III. 627–681.

     1972     Turai népszokások. (Pest megyei múzeumi füzetek 6.) Szentendre

     1982     Magyarországi boszorkányperek, 1529–1768. III. Budapest

SCHWALM Edit, Cs.

     1989     Palóc summások. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Újkori történelem és népi társadalom. 469–493. Eger

SEBESTYÉN Kálmán

     1993     A Kolozs-kalotai (kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára a XV. századtól 1900-ig. Budapest

SELMECZI KOVÁCS Attila

     1976     Munkaszervezet és technika az uradalmi aratásban. Adatok a Fertő melléki aratóbandák munkaeljárásaihoz. Ethn. LXXXVII. 174–182.

SERES József

     1937     Kunágota község társadalomrajza. Budapest

     1948     A röszkei paprikások társadalma. Szeged

SERVICE, E. R.–SAHLINS, M. D.–WOLF, E. R.

     1973     Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest

SHANIN, Theodor (ed.)

     1989     Peasants and Peasant Societies. Selected readings. Oxford

SÍK Endre

     1988     Az örök kaláka. Budapest

     1989     Adalékok a háztartások gazdaságszociológiájához. In: SÍK Endre (szerk.): A háztartás a gazdaság örök intézménye. Gazdaságszociológiai szöveggyűjtemény. (Szociológiai füzetek 48.) 5–29. Budapest

     1991     Néhány adalék a háztartásközi kapcsolatrendszerek működéséhez – egy magyar falu esete. In: UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. 85–111. Budapest

SIKOS T. Tamás

     1990     A lakossági infrastruktúra problematikája az aprófalvas térségekben. In: TÓTH József (szerk.): Tér – idő – társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek. 304–315. Pécs

SILVERMAN, Sydel

     1983     A parasztság-tanulmányok alakulása az antropológiában: a paraszt fogalma és a kultúra fogalma. Ethn. XCIV. 89–105.

SIMÓ Tibor

     1970     Szőlő- és gyümölcstermelő szakszövetkezeteink. (Egy kísérlet karriere.) Budapest

     1983     A tardi társadalom az ezerkilencszázhetvenes években. Budapest

SIMON István

     1976     A földbérlő szövetkezetek. (1920–1944) AtSz XVIII. 376–418.

SIMON Péter

     1953     A századforduló földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmai 1891–1907. Budapest

{8-1087.} SIMONYI Jenő

     1882     Kalocsa környéke. Földr. K. X. 281–320.

SINKA István

     1941     Harmincnyolc vadalma. Budapest

     1942/1987     Fekete bojtár vallomásai. Budapest/New York

     1961     Eltűnik a Hóri domb. Budapest

SINKÓ Katalin

     1989     Árpád kontra Szent István. Janus tél. VI. 1. 42–52, VI. 3. melléklet

SIPOS Erzsébet

     1982     Szülőföldem, Földeák népélete. (A Makói Múzeum füzetei 28.) Makó

SIPOS Gyula

     1977     Pusztaiak. Budapest

SIPOS Zsuzsanna

     1959     Dunavecse. Adalékok egy alföldi község kertkultúrájának kialakulásához. AtSz 11. 190–216.

SIPOS Zsuzsanna–RÁDICS József (szerk.)

     é. n.     Utazó munkások. Budapest

SISAK Éva

     1977     Summásélet visszaemlékezések és iratok tükrében. Vasi Honismereti Közlemények 11. (Különkiadás.) 1–52. Szombathely

SKALLÁK Illés

     1968     – – vallomása. Budapest

SKOLKA András

     1988     A Békés vármegyei Mezőberény történeti-topográfiai leírása. (Ford., bev., jegyz. SOÓS István.) Békéscsaba

SKOVIEROVA, Zita

     1986     A Nyitra környéki községek közötti társadalmi kapcsolatok. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A III. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. I. 287–294. Budapest–Békéscsaba

SLOCUM, Robert B.

     1967     Biographical Dictionaries and Related Works. Detroit, Gale Research Comp.

SOLYMOS Ede

     1965     Bajaszentistváni téglásélet. Baja környéki erdővágók. (A bajai Türr István Múzeum kiadványai 13.) Baja

     1984     A természeti környezet elemi kihasználásának emlékei. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 509–519. Kecel

     1987     Magyarországi halászcéhek és artikulusaik. Cumania 10. 339–374.

SÓLYOM FEKETE Ferenc

     1872     A közönséges és a részszerű magyar egyházjog elvei. Pest

SOMLAI Péter

     1993     Angol–magyar, magyar–angol szociológiai szótár. Budapest

SOMLÓ Bódog

     1900     Etika. Pozsony–Budapest

     1909     Der Güterverkehr in der Urgesellschaft. Bruxelles–Leipzig

SOÓS Gábor–MISI Sándor

     1984     Mit kell tudni a magyar agrártermelésről? Budapest

SOÓS Imre

     1955     Heves megye benépesülése a török hódoltság után. (Heves megyei füzetek 3.) Eger

     é. n.     A jobbágyföld sorsa Heves megyében a XVIII. században. Eger

SOUTHERN, R.W.

     1987     A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest

{8-1088.} SOZAN, Michael

     1972     Review. In: Proper Peasants. By Edit FÉL and Tamás HOFER. Une Communauté rurale de I’Irland. Current Anthropology 13. 491–492

     1974     Alsóőr 1974-ben. Szocialantropológiai helyzetkép egy burgenlandi faluról. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. I. Faluk. 159–168. Budapest–Szolnok

     1977     The History of Hungarian Ethnography. Washington

     1984     Zsidók egy dunántúli falu közösségében. (Folklór és Etnográfia 14.) Debrecen

     1985     A határ két oldalán. Párizs

SPECH Lajos

     1823     Tisza-Tokaj városának rövid leírása. TGy IV. 3–32

SPENCER, R. F.

     1976     The North Alaskan Eskimo. New York

SPIRA György

     1989     Kossuth és alkotmányterve. Debrecen

STAGL, Julius

     1974     August Ludwig Schlözers Entwurf einer „Völkerkunde” oder „Ethnographie” seft 1772. Ethnologische Zeitschrift II. 73–91. Zürich

STASSIK Ferenc

     1900     A volt határőrvidéki házközösségek. Nagy-Becskerek, Pleitz

STEWARD, Julian H.

     1955/1973     Theory of Culture Change: the Methodology of Multilinear Evolution. Urbana–Chicago–London

STEWART, Michael

     1994     Daltestvérek. Budapest

STIRLING, Paul

     1965/1989 A Turkish village. In: SHANIN Theodor (ed.): Peasants and Peasant Societies. 36–44. Oxford

STONE, Lawrence

     1981     The Past and the Present. Boston

STROBACH, Hermann

     1969     A marxista népfogalom és annak jelentősége a néprajzkutatás tárgyának meghatározásában. Ethn. LXXX. 161–174.

SUHA Andor

     1963     Ezermester útépítők. Népszabadság, XXI. 1963. nov. 19. 6–7.

SULÁN Béla

     1957     Bazsó Lidi néni önéletrajza. Magyar Nyelvjárások IV. 115–153.

SUMNER, Wiliam G.

     1978     Népszokások. Budapest

SUNDHAUSSEN, Holm

     1990     Der Wandel in der osteuropäischen Agrarverfassung während der frühen Neuzeit. Ein Beitrag zur Divergenz der Entwicklungswege von Ost- und Westeuropa. Südost Forschungen 15–56.

SÜPEK Ottó

     1980     Szolgálat és szeretet. A feudális személyiség alapvonásai. Budapest

SZABAD György

     1957     A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Budapest

     1965     A hitelviszonyok. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. 11. 184–245. Budapest

     1967     Forradalom és kiegyezés válaszútján. 1860–1861. Budapest

     1972     Az abszolutizmus kora. Magyarország története. IV. Egyetemi tankönyv. Budapest

{8-1089.} 1976     A társadalmi átalakulás folyamatának előrehaladása Magyarországon, 1849–1867. Val. XIX. 5. 1–15.

     1980     A tanyára telepedés feudalizmuskori korlátai és felszámolásuk. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 149–169. Budapest

     1982     A polgári jogegyenlőség elleni támadás és kudarca a század végi Magyarországon. Társadalmi Szemle XXXVII. 8–9. sz. 68–78.

     1987     A zsellérilletmény. AtSz XXIX. 1–17.

SZABADFALVI József

     1964     A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. Műv. Hagy, VI. 19–64.

     1982     Vándorárusok Nádudvaron. In: BALASSA Iván–ÚJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 421–426. Debrecen

SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

     1986     Árucsere és migráció. Miskolc

SZABADOS Mihály

     1936     Földmunkáskérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak. (Földmunkásszövetkezetek könyvtára 10.) Pécs

SZABÓ Andor

     1991     A hencidai (Hajdú-Bihar m.) ref. templom ülésrendje a XX. század utolsó harmadáig. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. V. 161–176. Debrecen

SZABÓ Dániel

     1977     A néppárt megalakulása. TSz. XX. 169–208.

SZABÓ Ferenc

     1964     A dél-alföldi betyárvilág. (EFMK 53–54.) Gyula

     1965     A kiegyezéstől az első világháborúig 1867–1914. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza története. 404–566. Orosháza

     1970     Békéscsaba mezőgazdasága az örökváltságtól az első világháborúig. (1846–1914) In: KRISTÓ Gyula–SZÉKELY Lajos (szerk.): Tanulmányok Békéscsaba történetéből. 123–168. Békéscsaba

     1971     Egy megyei gazdasági egyesület mint a földbirtokosság érdekvédelmi szervezete az ellenforradalmi korszakban. In: BÓNIS György–DEGRÉ Alajos (szerk.): Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. 461–489. Budapest

     1973     A Habsburg önkényuralom kora (1849–1867) – A kiegyezéstől az első világháborúig (1867–1914). In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. I. 201–287. Mezőberény

     1974     Békés megye gazdasági és társadalmi fejlődésének főbb vonásai a XVIII. század elejétől napjainkig. In: KRAJKÓ Gyula (főszerk.): Békés megye gazdasági földrajza. 113–175. Békéscsaba

     1990     Az alföldi nemesi vármegyék újraszervezése és a felvidéki hivatalkereső nemesség migrációja a 18. században. BÉ XXV. 93–96.

     1994     A „viharsarki” mezővárosok társadalma a XIX. század végén. In: OROSZ István–PÖLÖSKEI Ferenc (szerk.): Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. – Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. 361–368. Budapest

SZABÓ Ferenc (szerk.)

     1986     Agrárszocializmus Magyarországon. Az 1981. május 5–6-án Orosházán tartott tudományos ülésszak előadásai és hozzászólásai. Békéscsaba–Orosháza

SZABÓ Imre

     1906     Dévai székely-csángó keresztelő és lakodalom. NÉ VII. 1–10.

SZABÓ Imre

     1942     Néprajz, jog, szociológia. Társ.tud. XXII. 422–427.

{8-1090.} 1943     Népi jogéletkutatás. Társ.tud. XXIII. 483–485.

SZABÓ István

     1940     A magyar parasztság története. (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Kiskönyvtára 8.) Budapest

     1941a/1990     A magyarság életrajza. Budapest

     1941b     A jobbágy nemesítése. Turul LV. 11–21.

     1941c     Nemesség és parasztság Werbőczy után. In: ECKHARDT Sándor (szerk.): Úr és paraszt a magyar élet egységében. 44–80. Budapest

     1948     Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Budapest

     1960     Kísérletek az alföldi tanyarendszer megszüntetésére az 1780-as és 1850-es években. In: SZABÓ István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 139–207. Budapest

     1965a     Jobbágyság – parasztság. Terminológia, fogalom, társadalomszerkezet. Ethn. LXXVI. 10–31.

     1965b     Bevezetés. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. I. 7–30. Budapest

     1966a     A középkori magyar falu. Budapest

     1966b     A falurendszer kialakulása Magyarországon. (X–XV. század) Budapest

     1975     A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. (Agrártörténeti tanulmányok 2.) Budapest

     1976     Jobbágyok, parasztok. – Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest

SZABÓ István

     1973     Egy jászdózsai család genealógiája. In: SZABÓ László (szerk.): Jászdózsa és a palócság. (Tematikus és lokális monográfiák 1.) 33–114. Eger–Szolnok

     1974     A családi gazdálkodás Jászdózsán a kapitalizmus korában. In: TÓTH János (szerk.): Jubileumi évkönyv a Jász Múzeum alapításának 100. évfordulójára. 117–144. Jászberény

     1980     Legeltetési társulatok a Tiszazugban. SzME 1979–1980. 201–221.

     1981     Egy földmunkás család hagyatéka. I–II. Szolnok

SZABÓ István–SZABÓ László

     1977a     Az Ipoly-völgy népi társadalma. In: IKVAI Nándor (szerk.): Börzsöny néprajza. (Stud. Com. 5.) 443–486. Szentendre

     1977b     Az erdő szerepe az Ipoly-völgy községeinek életében a jobbágyfelszabadítás után. In: IKVAI Nándor (szerk.): Börzsöny néprajza. (Stud. Com. 5.) 71–91. Szentendre

     1980     Kisújszállás. In: TÓTH Tibor (szerk.): Adatok Szolnok megye történetéből. I. 471–491. Szolnok

SZABÓ József

     1974     Cselédek a büki (Sopron m.) uradalomban. Honismereti Híradó 4. 40–44.

SZABÓ Kálmán

     1934     A halotti tor emléke Kecskemét város tanácsi jegyzőkönyveiben. Ethn. XLV. 81.

     1942     Kecskemét pásztorélete. NÉ XXXIV. 1–62.

     1974     A kecskeméti pásztorok nemzetisége a XVI–XIX. században. Cumania 2. 95–110. Kecskemét

SZABÓ Károly–SZÁDECZKY Lajos (szerk.)

     1872–1898 Székely oklevéltár. I–VII. Kolozsvár

SZABÓ Lajos

     1987     Kisújszállás története a XVI. századtól a XIX. század első negyedéig. In: SZABÓ László (szerk.): Kisújszállás város története. II. 3–290. Kisújszállás

SZABÓ Lajos–ZSOLDOS István

     1969     Fejezetek Kisújszállás történetéből. (DJMKözl. 21–22.) Szolnok

{8-1091.} SZABÓ László

     1965     A paraszti munkaszervezet és társasmunkák a Zempléni hegyvidéken. NÉ XLV II. 133–158.

     1967     A népi társasmunkák kutatása. Ethn. LXXVIII. 219–237.

     1968     Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században. (DJMKözl. 15–18.) Szolnok

     1970     A társadalomnéprajz alapvető kérdéseiről. (DJMKözl. 24–25.) Szolnok

     1971     A túrkevei Dani-Szabó család birtokának alakulása 1745–1918 között. Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum alapításának 20. évfordulójára. 116–133. Túrkeve

     1973     A társadalomnéprajzi fogalmakról. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, 231–251.

     1980a     A magyar rokonsági rendszer. (Studia Folkloristica et Ethnographica 4.) Debrecen

     1980b     A vérségi kapcsolatok megszűnésének folyamata a magyar faluközösségekben. SzME 1979–1980.173–180. Szolnok

     1981a     A paraszti munkaszervezet mai formái. Múzeumi Levelek 37–38. sz. 27–43. Szolnok

     1981b     Család és rokonság a Zempléni hegyvidék középső részén. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. (HOM Népr. Kiadv. X.) 161–187. Miskolc

     1982a     Jászság. Budapest

     1982b     Csépa község társadalma. In: BARNA Gábor (szerk.): Csépa. Egy alföldi palóc kirajzás története és néprajza. (Tematikus és lokális monográfiák 5.) 229–278. Eger–Szolnok

     1982c     A jász etnikai csoport. II. A Jászság társadalomnéprajza a XVIII–XIX. században. Szolnok

     1985     Báránd társadalmának jellemző vonásai. In: BALASSA Iván (szerk.): Báránd története és néprajza. 243–272. Báránd

     1986a     A falusi közösségek belső tagoltsága. In: NOVÁK László–SELMECZI László (szerk.): Falvak, mezővárosok az Alföldön. (AJMKözl. IV.) 457–503. Nagykőrös

     1986b     A népi társadalom változásai az Alsó-Garam mente magyar falvaiban. 1900–1974. (Folklór és etnográfia 25.) Debrecen

     1988     A palócok társadalomnéprajza. (Folklór és etnográfia 46.) Debrecen

     1989a     A palócok társadalomnéprajza. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Újkori történelem és népi társadalom. 237–415. Eger

     1989b     Néprajzi tanulmányok. (Szolnok megyei Múzeumok Közleményei 46.) Szolnok

     1993     Társadalomnéprajz. Debrecen

SZABÓ Mátyás

     1957     A Körös és Berettyó alsó folyása vidékének rétgazdálkodása. Népr. K. II. 3–4. sz. 1–94

SZABÓ Pál

     1955     Nyugtalan évek. II. Legények. Budapest

     1956     Most és mindörökké. Összegyűjtött elbeszélések. I–II. Budapest

     1974     Talpalatnyi föld. Budapest

SZABÓ Piroska

     1961     A rossz és a jó lakáspolitika és a munkásosztály. In: MEGGYESI János (vál.): Vasszínű égbolt alatt. 182–184. Budapest

     1978     Az időgazdálkodás átalakulása. In: BODROGI Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 295–373. Budapest

SZABÓ T. Attila

     1942     Kalotaszeg helynevei. I. Adatok. Kolozsvár

SZABÓ T. Attila (közreadó)

     1964     Gáspár János tájszógyűjteményei, 1838–1845. Budapest

{8-1092.} SZABÓ T. Attila–GÁLFFY Mózes–MÁRTON Gyula

     1944     Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke” népnyelvi térképéből. Kolozsvár

SZABÓ Zoltán

     1937     A tardi helyzet. Budapest

     é. n. (1938) Cifra nyomorúság. A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Budapest

     1986     A tardi helyzet. – Cifra nyomorúság. Budapest

SZAITZ Leó

     1791     Magyar- és Erdélyországnak rövid ismerete, mely e’ két országnak mind világi mind egyházi állapottyát szem eleibe állittya. Pest

SZAKÁLY Ferenc

     1969     Parasztvármegyék a XVI–XVIII. században. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 49.) Budapest

SZAKÁLY Sándor

     1991     Egy közbiztonsági testület létrehozása és feladata a 19–20. század fordulóján. (A Magyar Királyi Csendőrség.) In: VARGA László, Á. (szerk.): Társadalmi konfliktusok. (Rendi társadalom – polgári társadalom 3.) 325–330. Salgótarján

SZALAY Emőke

     1972     Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. DMÉ (1971) 363–383. Debrecen

SZALAY Emőke–UJVÁRY Zoltán

     1982     Két fazekas falu Gömörben. (Studia Folkloristica et Ethnographica 7.) Debrecen

SZALAY Emőke, P.–SZATHMÁRI Ibolya, V.

     1981     A népi társadalom élete Berettyóújfaluban. In: VARGA Gyula (szerk.): Berettyóújfalu története. 483–512. Berettyóújfalu

SZÁLIPSZKI Péter

     1991     Tokaj-Hegyalja mezővárosainak állapota a mezővárosi jogállás felszámolásakor. Tokaj és Hegyalja. V. 84–91. Miskolc

SZÁNTÓ Imre

     1952     A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság nagyarányú kisajátításának kezdetei. In: SPIRA György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon. 1711–1790. 221–298. Budapest

     1955a     Parasztmozgalmak Heves és Külső-Szolnok megyében 1790–1795. (Heves megyei füzetek 4.) Eger

     1955b     Parasztmozgalmak Heves és Külső-Szolnok megyében a 19. század első felében. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve. I. 320–347. Eger

SZAPU Magda

     1993     Életmód-vizsgálatok a Vág völgyében. Szimő. (Népismereti könyvtár 4.) Komárom

SZARVAS Gábor–SIMONYI Zsigmond

     1890–1893     Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I–III. Budapest

SZARVAS Zsuzsa

     1990 A mezőkövesdi zsidóság szerepe a magyar népművészet elterjesztésében. In: KRIZA Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. 217–222. Budapest

SZÁSZ Zoltán (szerk.)

     1986     Erdély története. III. 1830-tól napjainkig. Budapest

SZATHMÁRY Ibolya

     1978     Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. BMÉ II. 219–242. Berettyóújfalu

SZÁVAI János

     1978     Az önéletírás. Budapest

SZCZEPANSKI, Jan

     1968     A szociológia alapjai. Budapest

{8-1093.} SZEBENI Géza

     1962     A csíki juhászat. Ethn. LXXIII. 54–59.

SZEBERÉNYI Zsigmond Lajos

     1907     A parasztok helyzete Magyarországon. Szociális tanulmány, különös tekintettel az alföldi munkásmozgalomra és kivándorlásra. Budapest

     1913     Tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokban. Budapest

SZEDER Fábián

     1835     A’ Palóczokról. TGy 2. 3–41.

SZEDER Pál

     1933     Kunágota község agrárpolitikája. Homok

SZEDERKÉNYI Nándor

     1893     Heves vármegye története. IV. Eger

SZEGŐ László (szerk.)

     1983     Cigányok – honnét jöttek, merre tartanak? Budapest

SZÉKELY György

     1953     A parasztság differenciálódása. In: SZÉKELY György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. 400–411. Budapest

SZÉKELY László

     1943     Áhitat a falun. Adatok Csíkszentdomonkos néprajzához. Csíkszereda

SZEKFÜ Gyula

     1934     Három nemzedék. Budapest

     1935     Magyar történet. IV. Budapest

     1942     A szentistváni állam. (1938.) In: Állam és nemzet. Budapest

SZEKFŰ Gyula (szerk.)

     1939     Mi a magyar? Budapest

SZÉL Tivadar

     1930     A házasságok termékenysége Budapesten. (Statisztikai közlemények 60/2.) Budapest

     1933     A vegyes házasság. MStSz 11. 705–718.

SZELÉNYI Iván

     1989     A magyar polgárosodás esélyei. Töprengések „visszarendezésről”, „felzárkózásról” és a , harmadik útról”. Hitel II. 18. sz. 10–14.

     1992     Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. MANCHIN Róbert, JUHÁSZ Pál, MAGYAR Bálint és Bill MARTIN közreműködésével. Budapest

SZÉMAN Zsuzsa

     1976     Legény- és leányélet a házassság előtt Hajdúböszörményben. In: Honismereti írások a Hajdúságból. II. (Hajdúsági közlemények 6.) 51–66. Hajdúböszörmény

SZEMES Piroska

     1974     Sikeres életek. Budapest

SZENCZI MOLNÁR Albert

     1990     Dictionarium Latinoungaricum, Nürnberg 1604. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV. Budapest

SZENDREY Ákos

     1929     A közigazgatás népi szervei. NNy I. 23–38, 92–101.

     1931     A népi ruházkodás életkorjelző jelentősége. Ethn. XLII. 76–86.

     1936a     Népi büntetőszokások. Ethn. XLVII. 65–71.

     1936b     Néprajz és jogtörténet. Ethn. XLVII. 144–150.

     1936c     A matriarchátus nyomai a magyar népi családnevekben. Nyelvtud. KM. L. 422–426.

     1936d     A magyar nemzetségi szervezet emlékei. Ethn. XLVII. 269–280.

     1937a     A népi társadalom tagozódása. Ethn. XLVIII. 187–198.

     1937b     A társadalom érintkezési formái. Ethn. XLVIII. 372–385.

     1938a     A népi élet társas-összejövetelei. Ethn. XLIX. 124–138.

     1938b     A népi társasmunkák és összejöveteleik. Ethn. XLIX. 273–286.

{8-1094.} 1938c     Szokolyai népszokások. NE XXX. 297–305.

     1940     Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. LI. 87–90.

     1952     Legényavatás. Ethn. LXIII. 358–369.

SZENDREY Zsigmond

     1929     Apróbb szokások, népszokástöredékek. NNy I. 6–14.

     1931     A „kongózás”. Ethn. XLII. 21–27.

     1934     Apróbb szokások, népszokástöredékek. I. NNy VI. 24–28.

     1935     Apróbb szokások, népszokástöredékek. II. NNy VII. 44–49.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     é. n.     Szokások. In: A magyarság néprajza. IV. 132–268. Budapest

SZENT-IVÁNYI István

     1988     Élettörténetek gyűjtése. In: MÁTÉNÉ SZABÓ Mária–MOHAY Tamás (szerk.): Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek 201–216. Budapest

     1992     Malthus Magyarországon. Egy szegedi polgár családi stratégiái a XIX. század közepén. In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 157–164. Budapest

SZENTHELYI MOLNÁR István

     1971     A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon. Budapest

SZENTI Tibor

     1979a     A tanya. Budapest

     1979b     A vásárhelyi tanyák adatai az 1744–1848-ból megőrzött becsűsgyűjteményekből. I. Hódmezővásárhely

     1983     Vásárhelyi parasztok szexuál-erkölcsi magatartása és kultúrája. Forrás XV. 5. sz. 38–73.

     1985     Parasztvallomások. – Gazdák emlékezése Vásárhelyről. Budapest

     1988     Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi levelek az első világháborúból. (Tények és tanúk) Budapest

SZENTPÁLI NAGY Ferenc

     1701     Werbőczy István törvénykönyvének compendiuma közönséges magyar versekbe foglalva. Kolozsvár

SZÉPE György

     1972     A magyar rokonsági elnevezések néhány kérdése. In: TELEGDI Zsigmond–SZÉPE György (szerk.): Általános nyelvészeti tanulmányok. VII. Nyelv és társadalom. 181–199. Budapest

SZEREDY József

     1874/1883     Egyházjog különös tekintettel a Magyar Szent Korona tartományaira, a Keleti és Protestáns egyházakra. I–II. Budapest

SZEREMLEI Sámuel

     1874     Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Budapest

SZEREMLEI Samu

     1909     Hód-Mező-vásárhely mostani lakossága eredetéről és szaporodásáról. Akadémiai székfoglaló. Budapest

     1911     Hód-mező-vásárhely története. IV. Hódmezővásárhely

SZEREMLEY Barna

     1992     Arany János Kisújszálláson. In: Kisújszállás és vidéke Nagykun Kalendárium az 1992. szökőévre. 77–84. Kisújszállás

SZIKORA András

     1986     Legeltetési rend Monokon a századelőn. HOMÉ XXIV. 303–316. Miskolc

SZILÁGYI Mihály

     1969     A Tolna megyei kereskedelem története 1848-tól 1914-ig. (Tanulmányok Tolna megye történetéből 2.) 267–333. Szekszárd

     1975     A bonyhádi kereskedők. In: KOLTA László (szerk.): Bonyhád a 18–20. században. 61–116. Bonyhád

{8-1095.} 1978     Egy szekszárdi kereskedőcsalád története. Dunatáj I. 3. sz. 34–45.

     1989     Szekszárd a kései feudalizmus korában. (1686–1847) In: K. BALOG János (szerk.): Szekszárd város történeti monográfiája. I. 95–252. Szekszárd

     1996     Szekszárd ipara. In: DOBOS Gyula (szerk.): Szekszárd város történeti monográfiája. II. 33–64. Szekszárd

SZILÁGYI Miklós

     1967     Ballada Józsa Gyuriról. Népr. K. XII. 1–2. 230–235.

     1968     A Nagy-Kunság juhászata a XVIII. század végén. Ethn. LXXIX. 350–367.

     1973     Mezővárosi közösség és néphagyomány. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. II. 179–225. Mezőberény

     1975     Néphit-adatok Tiszafüredről. Múz. Ku. 17. (11. köt. 7. sz.) 9–13.

     1977a     Mezővárosi társadalom és műveltség. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Gyomai tanulmányok. 575–652. Gyoma

     1977b     A Békés megyei mezővárosok termelési szervezete a XVIII–XIX. század fordulóján. Ethn. LXXXVIII. 224–246.

     1980     Jegyzetek a paraszti emlékiratról. Dunatáj III. 2. sz. 25–31.

     1982a     Az ősi ártéri gazdálkodás elméletéhez. SzBMÉ X–XI. (1979–1980) 219–311.

     1982b     A halászati tilalmak és a napi gyakorlat. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 353–363. Debrecen

     1983     Jegyzetek a népi jogszokásokról. Múz. Ku. 42. (V. köt. 2. sz.) 61–64.

     1984a     Jankó János és Bátky Zsigmond gyűjtőútja Tolna megyében. (1900, 1903) Ethn. XCV. 272–288.

     1984b     A mezővárosi érdekközösség széthullása. Forrás XVI. 6. sz. 7–14.

     1986     Gyűjtőmódszerek és forráskritika a néprajztudományban. (Folklór és etnográfia 26.) 7–24. Debrecen

     1988     Ahogyan a törvény megszületett. In: 1888. XIX. törvénycikk a halászatról és végrehajtási utasítása. (Hasonmás kiadás.) 5–40. Veszprém

     1989     Néphagyomány – népi mentalitás – állami igazgatás az orvhalászat tükrében. (Életmód és tradíció 3.) Budapest

     1990     Kunsági adatok a XVIII. századi munkaerő-vándorlásról. SzMÉ VII. 367370.

     1991     Természetes volt az nekünk. Tekintet IV. 1. sz. 97–102.

     1992a     Mezőberényi német és magyar polgárok házassági szerződései. (1822–1851) In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 173–185. Debrecen

     1992b     Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. – A tiszai halászat történeti-néprajzi elemzése. (Studia Folkloristica et Ethnographica 29.) Debrecen

     1992c     100 év építkezési gyakorlatának változásai egy kisújszállási gazda emlékezetében. Ház és ember 8. 237–250. Szentendre

     1993a     Egy alföldi mezőváros külső kapcsolatai a 18. század második felében. NK–NT XVII. 201–220.

     1993b     Élményelbeszélés a szokolyai állattartásról. In: HÁLA József (szerk.): Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok. 159–165. Szob

     1993c     A gabona nyomtatásának utóélete a kisújszállási parasztgazdaságokban. Ethn. CIV. 415–421.

     1994a     Az aratógépek az alföldi parasztgazdaságokban. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. I. (Stud. Com. 23.) 477–494. Szentendre

     1994b     A szóbeli megállapodás jelentősége a kisújszállási gazdák és alkalmazottaik munkaszerződéseiben. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 107–128. Budapest

{8-1096.} 1995a     Spolupráca troch národností v Polnom Berincoku historicky a etnograficky pristup. In: 275 rokov v Békésskej Cabe – Prednásky Sympozia o Slovákoch v Madarsku, 1993. (Red. Krupa, Ondrej.) 58–70. Békésska Caba

     1995b     Mezővárosi társadalom – paraszti műveltség. Történeti-néprajzi adatok és elemzési kísérletek. (Folklór és etnográfia 87.) Debrecen

     1996     A kisújszállásiak külterjes állattartásának mai emléke. Múzeumi Levelek 75/II. 417–430. Szolnok

     1998     A Puszták népe társadalomnéprajzi szempontból. Új Dunatáj III. 37–45.

SZOKOLOVA, V. K.

     1976     The interaction of the historical legend with other folkloristic genres. Studia Fennica 58–66.

SZOLNOKY Lajos

     1987     Az aratóegyüttesek létszáma. 1–2. MNA 1/35–36.

SZOMBATFALVY György

     1931     A Tiszazug. NNy III. 141–163.

SZÖLLŐSY Tibor

     1994     Kölcsönösen tisztelve csúfolták egymást. Honism. XXII. 1. 40–42.

SZTRIHA Kálmán

     1937     Kiskundorozsma története. Kiskundorozsma

SZUHAY Benedek

     1899     A régi verses „Arany ABC”. Sárospataki Lapok XVIII. 46. sz. 948–952.

SZUHAY Péter

     1982     A Szendrő környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus időszakában (Borsodi kismonográfiák 14.) Miskolc

     1994     A magyarországi parasztság életmódjának változása 1945-től napjainkig. HOMÉ XXXII. 345–371. Miskolc

SZŰCS Ernő

     1972     Ipari-, kereskedelmi- és hitelviszonyok a kapitalizmus korában. In: KOMORÓCZY György (szerk.): Hajdúhadház múltja és jelene. 189–226. Gyula

SZŰCS István

     1966     Kepésélet Vajdácskán. In: BODGÁL Ferenc (szerk.): Borsod megye népi hagyományai. Néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga. 186–199. Miskolc

SZŰCS Jenő

     1972     „Nemzetiség” és „nemzeti öntudat” a középkorban. Szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In: SPIRA György–SZŰCS Jenő (szerk.): Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 64.) 9–71. Budapest

     1974     Nemzet és történelem. Tanulmányok. Budapest

SZŰCS Judit

     1982     A szentesi iparosok és parasztok társadalmi kapcsolatai a XX. század első felében. Honism. X. 6. 53–55.

     1992     Csongrádi cseregyerekek és cserelegények. MFMÉ 1991/92–1. 145–152. Szeged

SZŰCS Sándor

     1962     Szól a duda, verbuválnak – Verbunkos és obsitos históriák a néphagyományban. Budapest

     1969     Betyárok, pandúrok és egyéb régi hírességek. Budapest

     1977     Régi magyar vízivilág. Budapest

SZŰCS Zoltán

     1990     A népszámlálások család- és háztartásfogalmának változásai. StatSz LXVIII. 325–349.

SZVIRCSEK Ferenc

     1985     Tények, adatok, összefüggések a nógrádi szénbányászat gazdasági és társadalmi hatásáról. NMMÉ XI. 61–96. Salgótarján

{8-1097.} 1989     A bányászat hatása a terület gazdasági és társadalmi szerkezetére. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. Ujkori történelem és népi társadalom. 201–219. Eger

Tafeln

     1829–1866 … zur Statistik der österreichischen Monarchie. (1828–1865) Wien

TAGÁNYI Károly

     1894/1949     A földközösség története Magyarországon. Budapest

     1898     Falu- és földközösség. In: Közgazdasági Lexikon. I. 611–620. Budapest

     1917     A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I–II. Ethn. XXVIII. 42–58, 196–223.

     1918     A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. III. Ethn. XXIX. 24–49.

     1919     A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog. Budapest

     1957     A régi magyar község az úrbériség rendezéséig. (Kiadta VARGA István.) AtSz 8–14.

     1977     A földközösség története Magyarországon In: ZSIGMOND Gábor (szerk.): Az ősi társadalom magyar kutatói. 333–380. Budapest

TAGÁNYI Zoltán

     1973     Hagyományos és modern elemek keveredése a falu kultúrájában (lengyel példák). Ethn. LXXXIV. 571–585.

     1978     A faluközösség helyzete és jövője egy Nógrád megyei faluban. Ethn. LXXXIX. 363–387.

     1982     A faluközösség a változó társadalomban. (Esettanulmány Varsány példáján.) In: VÁGVÖLGYI András (szerk.): A falu a mai magyar társadalomban. 337–356. Budapest

     1990     A társadalmi intézmények fejlődése és a szokásjog. Budapest

TAKÁCS Imre

     1974     Az 1894. XII. törvénycikk keletkezése. AtSz XVI. 471–490.

     1990     Gazdakongresszusok és gazdanagygyűlések a dualizmuskori Magyarországon. MMgMK 1988–1989. 533–554.

TAKÁCS József

     1921     Mezőgazdasági munkáskérdés. Budapest

     1926     A földmunkásmozgalom története. Budapest

TAKÁCS Lajos

     1951     Munkábanevelés, tapasztalatátadás a várongi kepésaratóknál. Ethn. LXII. 396–402.

     1958     A borgátai községi alkalmazottak (kovácsok, éjjeliőrök) szerződése. (1840–1846) Népr. K. III. 1–2.329–334.

     1964     A dohánytermesztés Magyarországon. Budapest

     1976     Egy irtásfalu földművelése. Budapest

     1977     „Egy bécs pénzzel leteszi, két bécs pénzzel felveszi.” Nyr 101. 370–377.

     1978     Polgár szavunk ’parasztgazda, paraszt’ jelentésének történetéhez. Nyr 102. 350361.

     1981     „Béres szolgák” (A XVIII. századi paraszti életformaváltás történetéhez). MTA NyIK XXXII. 235–250.

     1984      Az erdőbirtokosságok típusai és működése a jobbágyfelszabadítás után. (A pécselyi példa.) In: MADARÁSZ Lajos (szerk.): Tanulmányok Veszprém megye múltjából. 279–292. Veszprém

     1986      A jobbágyok vadászata a feudális kor végén. AtSz XXVIII. 419–446.

     1987     Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Budapest

     1991     Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a 17–19. században. (Doc. Ethn. 15.) Budapest

TAKÁCS Péter

     1988     Adalékok a 18. századi szabolcsi vásárok és a vásározó szabolcsiak történetéhez. Folia Historica et Ethnographica. II. 105–121. Nyírbátor

{8-1098.} 1995     A polgárosodó kamarai mezőváros. In: BENCSIK János–OROSZ István (szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. I. 271–302. Tokaj

TAKÁCS Péter–UDVARI István

     1989     Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó zempléni lakosok történetéhez. HOME XXVII. 359–381. Miskolc

     1991a     Adalékok Abaúj vármegye 18. század végi vásáraihoz és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. HOME XXVIII–XXIX. 195–207. Miskolc

     1991b     Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. HOMÉ XXVIII–XXIX. 209–225. Miskolc

     1993     Adalékok a Szepes megyei vásárok és a vásározó Szepes megyei úrbéres lakosság 18. század végi történetéhez. HOMÉ XXX–XXXI. 171–180. Miskolc

TAKÁTS Gyula

     1978     Somogyi pásztorvilág. Kaposvár

TAKÁTS Sándor

     1915     Rajzok a török világból. II. Budapest

     1961     A városi hadnagyok, a parasztkapitányok és a zápisz tisztek. In: T. S.: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. Sajtó alá rend. BENDA Kálmán. 268–275. Budapest

     é. n.     A magyar tőzsérek és kereskedők pusztulása. In: T. S.: Szegény magyarok. 129–247. Budapest

TÁLASI István

     1935     A cselédsor a Kiskunságon. NNy VI. 228–239.

     1936     A Kiskunság népi állattartása. (Néprajzi füzetek 6.) Budapest

     1937     A tizedbot. NÉ XXIX. 445.

     1938     Kidobolás, kiharangozás Szentgálon. Ethn. XLIX. 222.

     1948     Néprajzi életünk kibontakozása. (Klny. a Magyar Népkutatás kézikönyvéből) Budapest

     1955     Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve. (1945–1955) Ethn. LXVI. 556.

     1957     A termelés és a nyelv kapcsolata aratóműveleteinkben. Ethn. LXVIII. 217–251.

     1964     A magyar nép anyagi kultúrája Európában. (A folyamatos kutatások tükrében.) MTA NyIK XXI. 3–22.

     1977     Kiskunság. Budapest

     1979–1980 Néprajzi tanulmányok, írások. I. (Diss. Ethn. III–IV.) Budapest

     1983     Vásárhely helye a magyar népi kultúra fejlődésében. In: DÖMÖTÖR János–TÁRKÁNY SZÜCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos emlékkönyv. 85–137. Hódmezővásárhely

TALVE, Ilmar

     1984     The ethnological study of workers in Finland. Ethnologia Fennica. Vol. 13. 1630.

TAMÁS Károlyné–SÓFALVINÉ TAMÁS Márta

     1990     Vitéz Tamás Gábor szentgáli parasztember élete. (Múzeumbaráti köri dolgozatok 1.) Veszprém

TAMÁSI Áron

     1972     Bölcső és bagoly. Bukarest

TAMÁSI Gáspár

     1983     Vadon nőtt gyöngyvirág. – Emlékezés két könyvben. Bukarest

TAMÁSY József

     1969     A lokális endogámia alakulása Magyarországon. Demográfia XII. 79–86.

TÁNCSICS Mihály

     1858     Bordács Elek a gyalog árendás. Pest

     1978     Életpályám. (1949) Budapest

{8-1099.} TANNER József

     1961     Egerszalók. A szolgaságtól a szabadságig. Budapest

     1983     A paraszti összefogás szervezetei Egerszalókon 1945 előtt. AtSz XXV. 186–198.

Tapolczavidéki…

     1909     A – – Gazdakör évkönyve az 1908-ik évről. Szerkesztette Szigethy Ödön gazdaköri titkár. Tapolcza

TARDY Lajos

     1963     Az Orosz Borvásárló Bizottság. Sárospatak

     1977     Rabok, követek kalmárok az oszmán birodalomról. Budapest

     1980     A tatárországi rabszolga-kereskedelem és a magyarok. Budapest

TARICZKY Endre

     1892     Tiszafüred vidéke a népvándorlástól kezdve. Történelmi és hadászati szempontból, vonatkozással az ezredéves honfoglalás közelgő nagy nemzeti ünnepére. Eger

TARISZNYÁS Márton

     1982     Gyergyó történeti néprajza. Bukarest

     1994     A tűz és a tűzoltás Gyergyó hagyományos népéletében. Népism. Dolg. 209–219. Bukarest

TARJÁN Jenő

     1939     A vasércbányászat és műszókincse Rudabányán. Budapest

TÁRKÁNY SZÜCS Ernő

     1943     A kalotaszegi népi jogéletkutatás. NÉ XXXV. 253–254.

     1944a     A juhtartás népi jogszabályai Bálványosváralján. (Erdélyi Tudományos Füzetek 189. – Klny. az Erdélyi Múzeum 1944. évi 3–4. számából.) Kolozsvár

     1944b     Mártély népi jogélete. (Régi magyar jog. Jogtörténeti és népi jogi tanulmányok 1.) Kolozsvár

     1944c     Erdély öröklési jogszokásai. (Klny. a Hitel 1944. évi júliusi számából.) Kolozsvár

     1948     A népi jogéletkutatás problémái a Nagy-Alföldön. Az Alföldi Tudományos Intézet évkönyve. I. 302–311. Szeged

     1961     Vásárhelyi testamentumok. Budapest

     1965     A jószágok égetett tulajdonjegyei Magyarországon. Ethn. LXXVI. 187–199, 359–410.

     1966     A deficiens jobbágy végrendelete a XVIII–XIX. században. AtSz VIII. 401–431.

     1970     Népi jogtudat Tömörkény István műveiben. Ethn. LXXXI. 421–429.

     1974     Makói parasztok végrendeletei. Ethn. LXXXV. 493–512.

     1975     Az élő jogi népszokások Európában. Létünk V. 3–4. 85–93.

     1976a     Az európai jogi néprajz eredményei és feladatai. Létünk VI. 3–4. 86–107.

     1976b     A vásár és jogi népszokásai. In: SZÖLLŐSI Gyula (szerk.): Vásártörténet. – Hídi vásár. 333–376. Debrecen

     1978     Jogi népszokások a bányászatban. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, III. évf. 278–282, 352–354, 418–423.

     1980a     Jogi népszokások parasztságunk öröklési rendjében. (1700–1945) AtSz XXII. 273–310.

     1980b     A jogi népszokások szankciórendszere. Ethn. XCI. 372–392.

     1980c     A kézfogóval összefüggő jogi népszokások. NK–NT XI–XII. 119–154.

     1980d     A temetés jogi rendje. In: SZŐLLŐSI Gyula (szerk.): Hajdú-Bihar temetőművészete. 109–129. Debrecen

     1980e     Leányvásár. MNL III. 417–418.

     1981     Magyar jogi népszokások. Budapest

     1983a     A jobbágyparaszti földtulajdon néhány problémája. NK–NT XIII. 151–172.

     1983b     A mai magyar jogi népszokások értékelése. Val. XXVI. 11. 71–75.

     1983c     A vásárhelyi „baromgazdaság”. In: DÖMÖTÖR János–TÁRKÁNY SZÜCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos emlékkönyv. 139–170. Hódmezővásárhely

     1984     Jogi népszokások hazánk területén. BÉ XIX. 219–227.

{8-1100.} 1987     A jószágellenőrzés égetett jeleinek regionális rendszere Magyarországon. NKNT XIV. 103–157.

     1988     Menyasszonytánctól a hálapénzig. Népi jogszokások jelenidőben. Délsziget, 12. sz. 55–58.

TARKOWSKI, Jacek

     1981 Poland: patrons and clients in a planned economy. In: EISENSTADT, Schmuel Noah–LEMARCHAND, Rene (eds): Political Clientelism, Patronage and Development. 173–188. London

TÁTRAI Zsuzsanna

     1981     A nagylányok szerepe a családi munkaszervezetben. Ethn. XCII. 74–88.

     1990     Jeles napok – ünnepi szokások. In: MN VII. 102–264. 1994 Leányélet, Budapest

TÁTRAI Zsuzsanna–NÉMETH Imre–MORVAY Judit

     1980     Leánybanda. MNL III. 416–417.

TAUSZ Anikó

     1976     Adalékok a magyar ipari munkásság helyzetéhez 1919–1929 között. TSz XIX. 631–659.

TAUSZ Katalin

     1982     A magyar településhálózat társadalomrajza. Budapest

TÉGLÁS István

     1912     Szégyenkövek és szégyenoszlopok. Ethn. XXIII. 223–224.

TÉGLÁSI ERCSEY József

     1891     Kalotaszeg rövid leírása. (Írta 1842-ben TÉGLÁSI ERCSEY József. Közli VINCZE Ferenc.) Kalotaszeg II. évf. 14. sz. 125–126, 16. sz. 135–136.

TERNOVÁTZ István

     1996     Pusztulj kulák! Szabadka

TESSEDIK Sámuel

     1784/1979     A parasztember Magyarországon. In: TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Vál., szerk. és bev. ZSIGMOND Gábor. 109–263. Budapest

TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely

     1979     A parasztok állapotáról Magyarországon. Vál., szerk. és bev. ZSIGMOND Gábor. Budapest

THALLÓCZY L.

     1896–1909 Horvát szokásjog 1551/3-ból. Budapest–Wien

THIRRING Gusztáv

     1938     Magyarország népessége II. József korában. Budapest

THIRRING Gusztáv (szerk.)

     1912     A magyar városok statisztikai évkönyve. Budapest

THIRRING Lajos

     1938     Lakóház- és lakásviszonyaink 1920-ban és 1930-ban. MStSz XVI. 20–39.

THOMAS, W. I.–ZNANIECKI, Florian

     1918–1920     The Polish Peasant in Europe and America. I–II. Chicago

THOMPSON, Edward P.

     1971     The moral economy of the english crowd in the 18th century. Past and Present 50. 76–136.

     1978     Eighteen-century English society: class strouggle without class. Social History 3. 133–165.

TIMAFFY László

     1971     Aratóbanda Dunaszentpálon. (Egy paraszti munkaszervezet.) Arr. 13. 161–176. Győr

     1974     Családi gazdálkodástól a szocialista közösségig. (Paraszti átrétegződés a Kisalföldön.) Arr. 16. 189–199. Győr

{8-1101.} 1975     Családi közösségtől a szocialista közösségig. II. (Paraszti átrétegződés a Kisalföldön.) Arr. 17. 259–278. Győr

     1977–1978     Családi gazdálkodástól a szocialista közösségig. III. (Paraszti átrétegződés a Kisalföldön.) Arr. 19–20, 297–311. Győr

     1980     Szigetköz. Budapest

     1984     Egy múlt századbeli móringlevél néprajzi tanulságai. Honism. XII. 3. 46–47.

TIMÁR Lajos

     1994     Területi különbségek a városi kispolgári rétegek társadalmi helyzetében, mobilitási viszonyaiban. In: L. NAGY Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon. 56–94. Budapest

TIMÁR Máté

     1958     Majoros Ádám krónikája. – Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Budapest

TIMKÓ György

     1904     Szigetközi leánykorbácsolás és legényczímer. NÉ V. 316–323.

TIMON Ákos

     1885     A párbér Magyarországon. Budapest

     1916     A szent korona elmélete és a koronázás. Budapest

TÓFALVI Zoltán

     1982     A Temesváron élő atyhaiak közössége. Korunk évkönyve. 9–39. Kolozsvár–Napoca

TOMISA Ilona

     1990     A hit jelével, a szentség fényében. In: LOVIK Sándor–HORVÁTH Pál (szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. 31–48. Budapest

     1997     Visitatio Ecclesia. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek Batthány József esztergomi érsek idejéből. 1776–1779. Budapest

TOMORI Viola

     1935     A parasztság szemléletének alakulása. Szeged

     1992     Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza. Budapest

TÓTH Ágnes

     1993     Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. Kecskemét

TÓTH Béla

     1988     Iratos dombon. Budapest

TÓTH Ferenc

     1982     Egy makói hagymás család életútja. (A makói múzeum füzetei 26.) Makó

TÓTH Ildikó

     1971     Munkaszervezet az aratásnál. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. (Helytörténeti publikációk 2.) 207–214. Sátoraljaújhely

TÓTH István György

     1991     A törvényes és törvénytelen szerelem konfliktusai a 18. századi magyar falvakban. In: VARGA László, Á. (szerk.): Társadalmi konfliktusok. (Rendi társadalom – polgári társadalom 3.) 45–50. Salgótarján

     1994     „Komám nincs és feleségem vagyon.” (Meddőség és fogamzásgátlás a 18. századi magyar parasztságnál.) In: ZIMÁNYI Vera (szerk.): Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17–18. században. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 9.) 133–144. Budapest

     1996     Mivelhogy magad írást nem tudsz. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 17.) Budapest

TÓTH Judit, Sz.

     1990     Az Ung-vidéki reformátusság vallásos szokásai. In: LOVIK Sándor–HORVÁTH Pál (szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. 117–137. Budapest

TÓTH Károly

     1896     A Szekszárd-Bátai Dunavédgát Társulat múltja és jelene. Szekszárd

{8-1102.} TÓTH Olga

     1990     Az életútkutatásokról. Társadalomkutatás 3–4. 57–63.

     1992     Az első gyermek születése mint az életút fordulópontja. Társadalomkutatás 1. 40–45.

     1993     A szülővé válás, mint életút átmenet. Kandidátusi értekezés. (Kézirat a FSZEKban.) Budapest

TÓTH Pál Péter (szerk.)

     1984     Agrárszociológiai írások Magyarországon. 1900–1945. Budapest

TÓTH Tibor

     1980     Ellentét vagy kölcsönösség. Budapest

     1983     A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Budapest

TÓTH Zoltán

     1976     Egy életforma felbomlása. A szekszárdi kockaházak társadalma 1972-ben. Val. XIX. 4. sz. 74–84.

     1977     Schiszler Károly kádármester Szekszárdon. Egy kisvárosi mesterember gazdasági-társadalmi viszonyai a századfordulón. AtSz XIX. 199–218.

     1980     A szekszárdi mezővárosi blokk felbomlása a századfordulón. AtSz XXII. 349–434.

     1982     Polgárosodás és hagyományőrzés a századfordulói Szekszárd anyagi életviszonyaiban. Ethn. XCIII. 177–231.

     1985     A család, a magántulajdon és a helyi társadalom szerkezete. In: BŐHM Antal–PÁL László (szerk.): Strukturális viszonyok a helyi társadalomban. (Helyi társadalom 3.) Budapest

     1987     Társadalmi státusz és foglalkozás az osztrák és a magyar társadalomstatisztikában. StatSz I. 62–86.

     1989a     Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegződés és társadalmi átrétegződés a polgári átalakulásban. Budapest

     1989b     Szekszárd a dualizmus korában. (1867–1918) In: K. BALOG János (szerk.): Szekszárd város történeti monográfiája. I. 253–348. Szekszárd

     1991     A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. Társadalomtörténeti esszé. Századvég 2–3. 75–130.

     1992     Hanyatlás és átalakulás: egy régi kispolgári család sorsa a múlt századi Vizivárosból. In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 165–172. Debrecen

     1996     A rendi norma folytonossága és a polgári átalakulás. In: OROSZ István–FÜR Lajos–ROMÁNY Pál (szerk.): Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. II. 141–172, 412–417. Budapest

TÓTH Zoltán György

     1947     A barkók öröklési jogszokásai. Eger

TÓTH Zoltán, I.

     1946     Az erdélyi román nacionalizmus első százada. 1697–1792. Budapest

TŐKE István

     1983     Mosolygó Tisza mente – Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvidék

TÖMÖRKÉNY István

     1902     Vizenjárók és kétkezi munkások. Szeged

     1908     Napos tájak. Budapest

     1910     Homokos világ. Budapest

     1911     Ne engedjük a madarat… és más holmik. Budapest

     1963     Munkák és napok a Tisza partján. Budapest

     é. n.     Egyszerű emberek. Budapest

TÖNNIES, Ferdinand

     1983     Közösség és társadalom. Budapest

{8-1103.} TÖRÖK Károly

     1870     Magyar alföldi népszokások. In: NAGY Miklós (szerk.): Magyarország képekben. V. 294–298. Pest

Történeti statisztikai…

     1992     … idősorok, 1867–1992. I. Népesség-népmozgalom. Budapest. KSH Könyvtár

TÖTTÖS Gábor

     1987     A szekszárdi szőlő és bor. A történelmi borvidék története a kezdetektől a II. világháborúig. Szekszárd

TÚRI Károly

     1931     Cséplés Cegléden. NNy III. 52–65, 123–140.

TÚRINÉ CSEH Viktória–KESKENYNÉ KOVÁCS Veron

     1967     Csongrádi szegényasszonyok. – Két önéletrajzi írás a 30-as évekből. Szeged

TÜSKÉS Gábor

     1986     A népi vallásosság kutatása Európában. Tudománytörténeti vázlat. Ethn. XCVII. 75–113.

     1987     A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. NK–NT XIV. 215235.

UDVARI István

     1989     Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a 18. század végén. In: BENCSIK János–SZAPPANOS Erzsébet (szerk.): Tokaj és Hegyalja, I. 102–114. Miskolc

UDVARI István–VIGA Gyula

     1993     A javak cseréje, munka és vándorlás Sáros megyében a 18. század közepén. NKNT XVII. 165–200.

UJVÁRY Zoltán

     1977     Agrármunkához kapcsolódó műrokonság. Múz. Ku. 24. (III. köt. 4. sz.) 78–81.

     1981     Nemesek az alsószuhai templomban. Múz. Ku. 36. (IV. köt. 6. sz.) 60–61.

     1986     Menyecske a kemencében. – Világjáró adomák és huncutságok. Budapest

     1991     Szülőföldön hontalanul. Debrecen

URBÁN Aladár

     19815     A nyugat-európai államrendszerek és a reformkor nemzedéke. In: PÖLÖSKEI Ferenc–RÁNKI György (szerk.): A magyarországi polgári államrendszerek. 9–49. Budapest

UTASI Ágnes

     1991     Az interperszonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról. In: UTASI Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. 169–193. Budapest

VÁCI Mihályné, idős

     1981     Legyen munkátokon áldás! (Tények és tanúk) Budapest

VADÁSZ István

     1986 Az „őszirózsás forradalom” és a tanácsköztársaság Tiszafüreden. (1918–1919) In: Fejezetek Tiszafüred XX. századi történelméből. (Tiszafüredi tanulmányok 2.) 3–23. Szolnok

     1993     A Közép-Tisza vidék társadalmi-gazdasági múltja, Tiszafüred szerepkörének alakulása. Tiscium VIII. 295–314. Szolnok

     1995     A közép-Tisza-vidék kisvárosai a XIX–XX. században. (JNSzMMKözl. 54.) Szolnok–Tiszafüred

VADNAY Andor

     1900     A Tiszamellékről. Tanulmány az alföldi munkáskérdésről. Budapest

VÁGI Gábor

     1981a A közelmúlt és értékelése egy magyar faluban [Mezőhegyes]. In: BERKOVITS György–LÁZÁR István (vál. és szerk.): Folyamatos jelen. Fiatal szociográfusok antológiája. 197–221. Budapest

     1981b     Cselédnek lenni. Val. XXIV. 2. sz. 49–57.

VÁGVÖLGYI András (szerk.)

     1982     A falu a mai magyar társadalomban. Budapest

{8-1104.} VAJAY Szabolcs

     1984 A társadalmi átalakulás lélektani lecsapódása a királyi könyvekben. In: Magyarország társadalma a török kiűzésének idején. Discussiones Neogradiensis 1. 4055. Salgótarján

VAJDA Lajos

     1981     Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Bukarest

VAJDA László

     1954     A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége. Ethn. LXV. 1–19.

VAJDA Mária

     1978     Az ismerkedés és a párválasztás szokásia Balmazújvároson. DMÉ 1977. 347–365. Debrecen

     1982     A parasztság szerelmi életének kutatása. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 677–687. Debrecen

     1988     Hol a világ közepe? Parasztvallomások a szerelemről. Kecskemét

     1995     A házasságon kívüli kapcsolatból származó gyermekek helyzete a parasztközösségekben. In: T. BERECZKI Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. I. 187–226. Szolnok

VAJKAI Aurél

     1940     A csatkai búcsú. Ethn. LI. 50–73.

     1959a     A Bakony néprajza. Budapest

     1959b     Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest

     1987     Szentgál. Egy bakonyi falu folklórja. Budapest

VAJNAI Károly

     1907     Hazai régi büntetések. Budapest

VAKARCS Kálmán

     1933     Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban. Ethn. XLIV. 139–149.

VALTER Ilona

     1974     A Bodrogköz honfoglalás kori és középkori településtörténete. AtSz XVI. 1–2. 1–55.

VALUCH Tibor

     1988     Rekviem a parasztságért. Határ füzetek III. Debrecen

VÁMBÉRY Ármin

     1882     A magyarok eredete. Ethnológiai tanulmány. Budapest

     1885     A török faj ethnológiai és ethnographiai tekintetben. Budapest

     1895     A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest

VÁMSZER Géza

     1977     Életforma és anyagi műveltség. Bukarest

VAN GENNEP, Armand

     1909     Les rites de passage. Paris

VANKÓNÉ Dudás Julianna lásd DUDÁS Julianna

VANYÓ Tihamér

     1928     A katholikus restauráció. I. Sopron megye katholikus egyházi és tanügyi viszonyai a XVIII. század második felében. Pannonhalma

VÁRADY Ferenc

     1896     Baranya múltja és jelene. Pécs

VARGA Csaba

     1979     A kodifikáció mint társadalomtörténeti jelenség. Budapest

VARGA Dávid

     1982     Az ország peremén. Körösharsány szociográfiája. Budapest

VARGA Domokos

     1970     Erdőkerülőben. Budapest

VARGA Gyula

     1972     A parasztgazdaság munkaeszközei. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. I. 267– 348. Budapest

{8-1105.} 1973     A mezőberényi paraszti gazdálkodás. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Mezőberény története. II. 227–262. Mezőberény

     1974     Gazdasági testületek és társulások Hajdú-Bihar megyei mezővárosokban. In: HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. 103–114. Budapest–Szolnok

     1976     Lokális gazdasági társulások Hajdú-Bihar megye mezővárosaiban. Ethn. LXXXVII. 161–174.

     1978     Egy falu az országban. – Kismarja életrajza a felszabadulásig. (HBMK 33.) Debrecen

     1980     Szolgalegények élete és munkája Debrecen környékén. Ethn. XCI. 403–421.

     1981     Berettyóújfalu gazdaságnéprajza a két világháború között. In: VARGA Gyula (szerk.): Berettyóújfalu története. 417–431. Berettyóújfalu

     1991     Társasmunkák a szatmári Szamosháton. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Régió és kultúra. – Tanulmányok Szatmár néprajzából Gunda Béla tiszteletére. 165–184. Debrecen

VARGA János

     1952     A földközösség megerősödése és bomlása a 18. században. In: SPIRA György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon. 7–48. Budapest

     1962     Katonaélet és hadkiegészítés 1711–1867 között. In: SZŰCS Sándor: Szól a duda, verbuválnak. Verbunkos és obsitosnóták a néphagyományban. 5–23. Budapest

     1964a     A telektulajdon a feudalizmus utolsó századaiban. TSz VII. 378–388.

     1964b     Öreg Gyükér József krónikája 1781–1866. AtSz VI. 453–472.

     1967     A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái. 1767–1849. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 41.) Budapest

     1969     Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban. 1556–1767. Budapest

VARGA Jenő

     1901     A magyar faj védelme. I. Sötét pontok. Makó

VARGA Lajos

     1978     Keserű örökség. Budapest

VARGA László, Á. (szerk.)

     1987     Rendi társadalom – polgári társadalom. I. Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Salgótarján

VARGA Rózsa–PATYI Sándor

     1972     A népi írók bibliográfiája. Budapest

VARGYAS Lajos

     1961     Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? NÉ XLIII. 5–20.

VARGYAS Lajos

     1976     A népballada és Európa. I–II. Budapest

VÁRINÉ SZILÁGYI Ibolya

     1987     Az ember, a világ, és az értékek világa. Budapest

VÁRKONYI Ágnes, R.

     1973     A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I–II. Budapest

VÁRKONYI István

     1942     Vesszőaratók. Csongrádi Hírlap, nov. 20. 3.

VARRÓ Ágnes

     1989     Székesfehérvár-Felsőváros katolikus népének gyalogos búcsújárása. FMSz 1. 104–111. Székesfehérvár

VASARY, Ildikó

     1987     Beyond the Plan. Boulder

{8-1106.} VASAS Samu–SALAMON Anikó

     1986     Kalotaszegi ünnepek. Budapest

VASS Tibor

     1972     Az ózdi acélgyártás során használt szakmai jövevényszavak. HONIK 10. 80–88. Miskolc

     1976     Az ózdi acélgyári munkásság életviszonyai a XX. század első felében. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 9–30. Miskolc

     1977a     Az ózdi munkások munkakörülményei és öltözékei. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve 1975–76.168–205. Budapest

     1977b     Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben. (Borsodi kismonográfiák 5.) Miskolc

     1981     Az ózdi vasgyár munkásainak táplálkozási szokásaihoz. In: VIGA Gyula (szerk.): Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. (HOM Népr. Kiadv. XII.) 271–283. Miskolc

VASVÁRI Zoltán

     1993     Szokolya erdőgazdálkodása. In: HÁLA József (szerk.): Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok. 166–178. Szob

VECSEY Tamás

     1903     A hármaskönyvhöz, majd a magyar törvénytárhoz csatolva volt régi jogszabályok. Budapest

VEHRER Adél

     1992     Öt világot értem meg. Tuba Lajos sokorópátkai parasztember élettörténete. Győr

VEKERDI József

     1982     A magyarországi cigánykutatások története. (Folklór és etnográfia 7.) Debrecen

VELKER János

     1931     Cegléd Rákóczi szabadságharca után 1848-ig. In: KOLOFONT József (szerk.): Cegléd. 100–117. Budapest

VENCZEL József

     1980     Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bev., jegyz.: IMREH István. Bukarest

     1993     A falumunka útján. – Válogatott írások. (Az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület kiskönyvtára 1.) Székelyudvarhely–Budapest

VENDEL István

     1941     Szekszárd megyei város monográfiája. Szekszárd

VERES László

     1978     A paraszti értékrend szabályai Mátraderecskén. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. (Tematikus és lokális monográfiák 3.) 119–130. Eger

     1991     Az armalista nemesség szerepe Miskolc 17–19. századi gazdasági-társadalmi életében. HONIK 27. 132–134. Miskolc

VERES Péter

     1936     Az Alföld parasztsága. Budapest

     1939     Szocializmus, nacionalizmus. Budapest

     1941     Falusi krónika. Budapest

     1942     Parasztsors – magyar sors. Budapest

     1948     Számadás. Budapest

     1951     Pályamunkások. Elbeszélések. Budapest

     1957     Három nemzedék. Budapest

     1954     Gyepsor. – Szűk esztendő. Budapest

     1968     Szülőhazám „Hortobágy mellyéke”. Budapest

     1978     A Balogh család története. II. Budapest

{8-1107.} VERESS Éva

     1958     A jobbágycsalád szervezete a sárospataki uradalomban a XVII. század közepén. TSz 1. 379–428.

     1966     Háztartás, telek és termelés viszonya a hegyaljai és bodrogközi jobbágyfalvakban a XVI. század derekán. In: MAKKAI László (szerk.): Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanulmányok Zemplén megye XVI–XVII. századi agrártörténetéből. 285–426. Budapest

VESZELKÁNÉ GÉMES Eszter

     1981     Történetek Rúzsa Sándorról. Szerk., utószó: KÜLLŐS Imola. Budapest

VIDA István–VÖRÖS Vince

     1991     A Független Kisgazdapárt képviselői 1944–1949. Életrajzi lexikon. Budapest

VIDACS Bea

     1985     Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethn. XCVI. 509–529.

VIGA Gyula

     1975     Fekete szék, pellengér, kaloda. (Adatok Miskolc XVI–XVII. századi jogtörténetéhez) BSz XX. 4. sz. 62–67.

     1984a     Néhány adalék a Bükkalja falvainak identitásához. Matyóföld 45–50.

     1984b     Árucsere. Adatok egy termelési táj körülhatárolásához. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. (HOM Népr. Kiadv. XIII.) 171–188. Miskolc

     1985     Kőmunkák egy bükkalji faluban. (Studia Folkloristica et Ethnographica 17.) Debrecen

     1986     Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. (Borsodi kismonográfiák 23.) Miskolc

     1988     Néhány szempont a táji munkamegosztás néprajzi vizsgálatához. (Észak-magyarországi példák alapján.) HOMÉ XXV–XXVI. 559–572. Miskolc

     1990     Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debrecen–Miskolc

     1994     A csempészet emlékei a Bodrogközben. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Történeti és néprajzi tanulmányok. 243–247. Debrecen

     1996     Hármas határon. – Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról. (Officina Musei 4.) Miskolc

VINCZE Ferenc

     1891     Kalotaszentkirály – Zentelke községek monográfiájából. (1–2. rész.) Kalotaszeg II. évf. 18. sz. 11–157, 19. sz. 162–164.

VINOGRADOFF, Paul

     1920     Outlines of Historical Jurisprudence. Vol. 1. London–Oxford

VIRÁG Anna–KOVÁCS Péter

     1990     A Nyárád-menti unitárius székelyek vallásos hagyományai. In: DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola (szerk.): Vallási néprajz. IV. 173–192. Budapest

VIRÁGH Ferenc

     1960     Gyomai „gyalogsátán”-ok. Népr. K. V. 3–4. 290–294.

     1979     Agrár- és agrárszocialista mozgalmak Békés megyében a dualizmus korában 1867–1914. Békéscsaba

VISKI Károly

     1930     Birópecsét. Egy Árpád-kori jogszokás emléke. NNy II. 98–110.

     1932     Tiszafüredi cserépedények. (Néprajzi emlékek 2.) Budapest

     1938     Etnikai csoportok, vidékek. (Klny.) Budapest

     1941     Népi és úri műveltség összefüggései a tárgyi néprajzban. In: ECKHARDT Sándor (szerk.): Úr és paraszt a magyar élet egységében. 135–160. Budapest

     é. n.     Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. III. 327–371. é. n. (1941) Tájékoztató. In: A magyarság néprajza. I. 9–30. Budapest

VISKY Ferenc, ifj. (szerk.)

     é. n. (1996)     Bilincseket és börtönt is. H. n. (Kóinóia)

{8-1108.} VITÁLISNÉ ZILAHY Lídia–MÁTÉ Bertalan

     1987     A Pest megyei Monor téglái és téglaégetői a 18. század közepétől a 20. század kezdetéig. Építőanyag V. 149–155.

VOIGT Vilmos

     1965     A néprajztudomány elméleti-terminológiai kérdései. Ethn. LXXVI. 481–500.

     1967     Az ember, a kultúra és a társadalom. Ethn. LXXVIII. 272–280.

     1972     Egyetemes magyar néprajz? Szociológia 1. sz. 528–543.

     1978     Szempontok a magyar folklór akkulturáció vizsgálatához. Ethn. LXXXIX. 604, 631.

     1979     Kisepikai prózaműfajok. In: ORTUTAY Gyula (szerk.): A magyar folklór. 283–323. Budapest

     1981     Egy falu kommunikációs rendszeréről. In: DANKÓ Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 30. évfordulójára. 241–247. Túrkeve

     1988     Why do people lie? Origins of the biographical legend pattern. In: HOFER, Tamás–NIEDERMÜLLER, Péter (eds): Life history as Cultural Construction/Performance. 212–246. Budapest

     1991     Adatközlő – előadó – népművész – a népművészet mestere. In: HALÁSZ Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. 53–58. Budapest

VOISINE, Jacques

     1963     Az „autobiographie” irodalmi terminusának kialakulása. Világirodalmi Figyelő IX. 2. sz. 131–138.

VÖŐ Gabriella

     1969     Többet ésszel, mint erővel. – Mesék, tréfák, anekdoták a romániai magyar népköltészetből. Bukarest

     1981     Tréfás népi elbeszélések. Bukarest

     1989     Igaz ember igazat szól. – Közmondások a romániai magyar folklórból. Bucuresti

VÖRÖS Antal

     1964     A belterjes gazdálkodás és az állattenyésztés Moson megyében, 1896–1914. – Ujhelyi Imre és a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyesület. AtSz VI. 84–112, 313–346.

     1965     A tejgazdaságok kialakulása a Dunántúlon 1880–1895. AtSz VII. 471–495.

     1976     A magyar mezőgazdaság a kapitalista átalakulás útján 1849–1890. In: GUNST Péter–HOFFMANN Tamás (szerk.): A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. (1849–1949) 9–152. Budapest

     1984     A paraszti gazdálkodás, életmód és mentalitás változásai. (1850–1914) In: HOPPÁL Mihály–SZECSKŐ Tamás (szerk.): Életmód: modellek és minták. 297–309. Budapest

VÖRÖS Károly

     1952     Az 1765–66-i dunántúli parasztmozgalom és az úrbérrendezés. In: SPIRA György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon. 299–356. Budapest

     1977     A parasztság változása a XIX. században. Problémák és kérdőjelek. Ethn. LXXXVIII. 1–13.

     1980     A magyarországi társadalom. (1790–1848) In: Magyarország története. V/1. 473–600. Budapest

     1987     A főrendiház 1885. évi reformja. (Egy kutatás tervei és első eredményei.) In: VARGA László, Á. (szerk.): Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. (Rendi társadalom-polgári társadalom. I.) 397–405. Salgótarján

WALDAPFEL Eszter (összeáll.)

     1950     A forradalom és szabadságharc levelestára. Budapest

{8-1109.} WEBER, Eugen

     1976     Peasants into Frenchmen. The Modernisation of Rural France. 1870–1914. Stanford

WEBER, Max

     1967     Gazdaság és társadalom. Budapest

     1979     Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. Budapest

WEIDLEIN János

     1937     A Tolna megyei német telepítések. (Tolna vármegye múltjából 3.) Pécs

WEIS István

     1930     A mai magyar társadalom. Budapest

WEIS Tádé

     1891     Az Erdélyrészi bányászat rövid ismertetése. Klny. a Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyvéből. IX. köt. 6. füzet 101–171. Budapest

WEISS Emilia

     1981     Vétkesség, feldúltság és a házasfelek közös megegyezése a múlt és a ma magyar házassági bontójogban. Jogtudományi Közlöny XXXVI. 571–583.

WELLMANN Imre

     1980     Közösségi rend és egyéni törekvések a 18. századi falu életében. TSz XXIII. 376449.

     1981     A köznemesség gazdálkodása a XVIII. században. NMMÉ VII. 61–85. Salgótarján

     1989     Földközösségtől a faluközösségig – kutatások Tagányi Károlytól Imreh Istvánig. Ethn. C. 278–301.

WERBŐCZY István

     1897     Hármaskönyv. Magyar törvénytár. (KOLOZSVÁRI és OVÁRI fordítása, MÁRKUS Dezső jegyzetei és előszava.) Budapest

     1990     Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. (Az 1899-es Csiky Kálmán féle fordításból. Latin–magyar kétnyelvű kiadás.) Budapest

WESSELÉNYI Miklós

     1831/1974     Balítéletekről. Bukarest

WHITE, Leslie A.

     1968     Nations as sociocultural systems. Ingenor 5: 5–19.

     1975     The Concept of Cultural Systems. A key to understanding tribes and nations. New York

WIEGELMANN, Günter

     1979     Gemeindestudien in Deutschland. In: WIEGELMANN, Günter (Hrsg.): Gemeinde im Wandel Volkskundliche Gemeindestudien in Europa. Beiträge des 21. Deutschen Volkskundekongresses in Braunschweig (1977). 67–86. Münster

WILDHABER, Robert

     1966     Hirtenkulturen in Europa. Basel

WILLIAMS, Raymond

     1960     Culture and Society 1780–1950. New York

     1981     Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. Fontana/Croom Helm

WITTIG Gusztáv

     1934     Falumunka. Budapest

WLAD Alajos, Zelistyei

     1863     A román nép ügye. Védelmezve a magyar időszaki sajtó terén s az országgyűlési szószéken. Lugoson

WLASSICS Gyula

     1912     Alkotmányjogunk védelme Tezner és Turba ellen. Budapesti Szemle 150. köt. 346.

{8-1110.} WOLF, Eric

     1966 Kinship, friendship, and patron-client relations in complex societies. In: BANTON, M. (ed.): The Anthropology of complex societies ASA Monograph 4. 122. London

     1973     Parasztok. In: SERVICE, E. R.–SAHLINS E. R.–WOLF, E. R. (eds): Vadászok, törzsek, parasztok. 317–448. Budapest

     1982     Europe and the People without History. Berkeley (Magyarul: Európa és a történelem nélküli népek. Budapest, 1995)

ZABOSNÉ GELETA Piroska

     1983     Így zajlott az életem. Újvidék

ZÁVADA Pál

     1986     Kulákprés. – Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez. (Műhelysorozat 6.) Budapest

ZELENÁK István

     1988     Tokaj régi címere. In: Borsod-Abaúj-Zemplén – Szülőföldünk. 12. Miskolc

ZENTAI János

     1978     Baranya megye magyar néprajzi csoportjai. Ethn. LXXXIX. 5–43.

ZENTAI Tünde

     1989     Domus Rusticae Baranyiensis. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 3.) Szentendre

ZILAHI Lajos

     1975     Egy paraszti szőlőhegy szervezete és működése a XIX. században. – A Rostiszőlőhegy hegyládájának iratai alapján. BÉ X. 331–345.

ZILBAUER György

     1995     A legújabb kori népvándorlás Magyarországon. Szombathely

ZÓLYOMI József

     1977     A Mailáth-uradalom cselédeinek lakáskultúrája a két világháború között. NMMÉ III. 201–225. Salgótarján

     1978     A Mailáth-uradalom cselédeinek viselete a két világháború között. NMMÉ IV. 199–226. Salgótarján

     1980 Az emberi élet fordulóihoz és a naptári ünnepekhez fűződő szokások a Mailáth-uradalom cselédeinél a két világháború között. NMMÉ VI. 251–295. Salgótarján

     1985     Pásztorok az Észak-Cserhát falvaiban a 18–20. században. NMMÉ XI. 229–259. Salgótarján

ZUPKÓ Béla

     1966 A matyó summások táplálkozási és szociális viszonyai. In: BODGÁL Ferenc (szerk.): Borsod megye népi hagyományai. Néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga. 249–260. Miskolc

ZSÉDÉNYI Judit

     1976 A tardi nő élete a családban és a faluközösségben. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. (HOM Népr. Kiadv. VII.) 211–225. Miskolc

ZSIGMOND Erzsébet

     1995     Sirató. Életem panaszos könyve. Sajtó alá rend. KESZEG Vilmos. (Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára 1.) Kolozsvár

ZSIGMOND Gábor

     1974     A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leo (1839–1886). Budapest

     1978     Az 1960–70-es évek fordulójának családtípusa. In: BODROGI Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 295–373. Budapest

ZSIGMOND Gábor (szerk.)

     1977     Az ősi társadalom magyar kutatói. (A magyar néprajz klasszikusai) Budapest

{8-1111.} ZSINKA Ferenc

     1926     Bethlen Gábor címeres levele papok részére. In: LUKINICH Imre (szerk.): Nagyenyed album MCMXXVI. 101–102. Nagyenyed

ZSOLDOS István

     1988 A város gazdasági és társadalmi fejlődése a szabadságharctól az első világháborúig. – Kisújszállás város gazdasági élete a két világháború között. In: SZABÓ László (szerk.): Kisújszállás város története. III. 3–148. Kisújszállás

     1990     Tagosítás és határhasználat Kisújszálláson a XIX. század második felében. SzMÉ V II. 327–334.

     1992     Gaál Kálmán (1846–1920). In: Kisújszállás és Vidéke Nagykun Kalendárium az 1992. szökőévre. 146–147. Kisújszállás

ZSOVA Ilona

     1971 A dohányosok élete és munkája. In: KOVÁTS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. (Helytörténeti publikációk 2.) 215–222. Sátoraljaújhely