XXIV. Zernyest, Királykő, a két Tohán, Volkány és Vidombak.


FEJEZETEK

Zernyest nem római telep. Tököli emléke. Zernyest lakói. Fonógyár. Papirgyár. A Barcza folyó eredete. A Királykő. Szubordila völgy. Magura falu. Sztina Petrilia, Sztina Vladuszka. Krepatura. Királykő tetőcsúcsa. Kilátás. Viszhang. Ördögmalma, Királykeve vára. Tohán, Volkány, itteni harczok. Vidombak történelme, régi egyháza és templomvára, szász leányok, szászok jelleme, szokásai, öltözetük, tájbeszéd és templomi fegyelem.

Kevés pontja van hazánknak, mely oly kis terjedelmű helyen annyi nevezetes és szép pontot mutatna fel, mint a rosnyói völgy, csak most hagyók el Rosnyónak talán még érdekesebb és szebb testvérvárát: Törcsvárt, és fordulunk vissza a határszéltől, Bucsecs országra néző csúcsairól, s már egy rövid óra alatt (Törcsvártól) a Királykő aljában fekvő, s nem kevésbbé nevezetes Zernyesten vagyunk, melyről sok régi iró azt hiszi, hogy az a Traján által épitett Colonia Zerma, vagy Zernesium helyén fekszik; azon római város helyén, melyet Eutropius szerint (Brev. 8. könyv) Dacia meghóditásakor mint első római joggal felruházott várost épitett a győzelmes imperator. Azonban az ezt vélők*Lazius Repub. Rom. és Sulzer Transalp: Dacien I. Th. 131. l., állitásaikat pusztán a névnek némi hasonlatosságára fektetik, mert Zernyesten, de még környékén is semmi római épitkezésnek nyomaira nem akadhatunk; már pedig a rómaiak épitkezései még sehol teljesen nyomtalanul el nem tüntek; mert ha feltesszük, hogy a Zernyest és vidékét mosó, s gyakran áradozó havasi patakok átalakitván a föld felületét eltakarhatták volna is a régi római telepnek nyomát, de el nem tüntethették volna teljesen a római telepeknél mindenütt található feliratokat, fogadalmi oltárokat, s a legió számmal ellátott téglákat, melyek mindenütt, hol római telep volt előfordulnak, s melyek Zernyestnél is annyi évszázad óta csak napfényre kerülhettek volna. De semmi ily bizonyitékra tudtommal eddig nem találván senki, az itt colonia Zernesiumot keresők véleményét tévesnek kell hinnem, és igazat adnom azoknak, kik azt Oláhországban a Cserna folyó mellé helyezik.