FELHASZNÁLT IRODALOM

Alfred Coulin: Hermannstadt. Köln, 1980.

Alsó-Fehér vármegye monográfiája. Nagyenyed, 1896.

Aluta (a Sepsiszentgyörgyi Múzeum folyóirata), VIII–IX., 1976–1977.

Anghel, Gheorghe: Középkori várak Erdélyben. Bukarest, 1973.

Anghel, Gheorghe: Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII–XVI. Cluj-Napoca, 1986.

Antoni, Erhard: Die Grossschenker Kirchenburg. Bukarest, 1982.

Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Budapest, 1927.

Archeológiai Értesítő (folyóirat). Budapest, 1869–1878.

Arion, Gheorghe: Sculptura gotică din Transilvania. Cluj, 1974.

Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925.

Az Oltár (folyóirat), I–III., Kolozsvár, 1929–1931.

Bágyuj Lajos: A gyulafehérvári székesegyház restaurálása. Kolozsvár, 1983.

Bágyuj Lajos: Vajdahunyad várának restaurálása. Kolozsvár, 1973.

Balázs Éva: Kolozs megye kialakulása. Kolozsvár, 1973.

Bálint, Iuliu: Judeţul Covasna. Sfântu Gheorghe, 1989.

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium. Budapest, 1977.

Balogh Edgár: Vargyasi változások. Bukarest, 1978.

Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Budapest, 1966.

Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. Kolozsvár, 1943.

Balogh Jolán: Italienische Pläne und ungarishe Bauten in der Spätrenaissance. Budapest, 1972.

Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Budapest, 1935.

Balogh Ilona: Magyar fatornyok. Budapest, 1935.

Balogh Jolán: Református templomok és fatornyok. Budapest, 1929.

Banner Zoltán: Csík, az erdélyi művészettörténeti kutatás perifériája. In: Csíki Múzeum, Csíkszereda, 1957.

Barabás Samu: Székely Oklevéltár. VIII. köt., Budapest, 1934.

Batthyaneum (folyóirat), I–II., 1912–1913.

Bălcescu, Nicolae: A románok Vitéz Mihály vajda idejében. Bukarest, 1972.

Beke Antal: Az erdélyi egyházmegye a XIV. század elején. Budapest, 1896.

Beke Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnevelés történeti vázlata. Károlyfehérvár, 1870.

Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára. Károlyfehérvár, 1870.

Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Budapest, 1898.

Békefi Remig: A magyarországi cisztercita rend milléniumi emlékkönyve. Budapest, 1896.

Bencze János: Buzaháza története. (kézirat)

Bencze János: Deményháza története. (kézirat)

Benedek Fidél: Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Kolozsvár, 1945.

Benkő József: Füle. Kolozsvár, 1770.

Benkő József: Transsilvania. I–II., Claudiopolis, 1834.

Benkő Károly: Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások. Kolozsvár, 1853.

Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kolozsvár, 1869.

Bernhardt, J.: Madonnen aus zwei Jahrhunderten. Berlin, 1934.

Bielz, Julius: Die evangelische Stadtpharrkirche in Hermannstadt. Hermannstadt, 1935.

Binder Pál: Közös múltunk. Bukarest, 1982.

Bíró József: Erdély művészete. Budapest, 1941.

Bíró Vencel: A kegyesrend Beszterczén. Kolozsvár, 1948.

Bíró Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház. Kolozsvár, 1928.

Bitay Árpád: Az Alba-Iulia-i róm. kat. székesegyház és környéke. Gyulafehérvár, 1936.

Bod Péter: Smyrnai szent Polikárpus erdélyi református püspököknek históriájok 1665. Nagyenyed, 1766.

Bogáts D.: Szemerja története. 1943.

Boros Fortunát: A kétszáz éves kolozsvári ferencrendiek kolostora. In: Pásztortűz, 1927.

Boros Fortunát: Az erdélyi Ferenc-rendiek. Kolozsvár, 1927.

Bözödi György: Székely bánja. Budapest, 1985.

Brend, M.: Von siebenbürgisch-sachsischer Bauenart. Hermannstadt, 1929.

Bunta Magda: Az erdélyi habán kerámia. Bukarest, 1973.

Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. I–III., Nagyvárad, 1883–1884.

Bustya Endre: A Kányádi Töredék. In: NyIrK, 1972/2.

Coulin, Alfred: Hermannstadt. Köln, 1980.

Csabai I.: Az erdélyi reneszánsz művészet. Budapest, 1934.

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., Budapest, 1890–1913.

Csetri Elek: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1970.

Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténete. I–II., Budapest, 1969.

Csutak Vilmos: A Székely Nemzeti Múzeum története. Az Erdélyi Múzeum Évkönyve, Kolozsvár, 1934.

Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981.

Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok. Cluj, 1929.

Demény Lajos–Pataki József: Székely Oklevéltár. I–II., 1983, 1985.

Divald Kornél: Székely szárnyasoltárok. In: Székely Nemzeti Múzeum, 1929.

Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. X., Bucurešti, 1977.

Documente privind Istoria României. Seria C. Transilvania, sec. XI–XIV., vol. I–IV., Bucurešti, 1951–1955.

Drăguţ, Vasile: Arta gotică în România. Bucurešti, 1979.

Drăguţ, Vasile: Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească. Bucurešti, 1976.

Drăguţ, Vasile: Sighišoara. Bucurešti, 1966.

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929.

Endes Miklós: Csík, Gyergyó, Kászon története. Budapest, 1937.

Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Budapest, 1958.

Entz Géza: Altorja műemlékei. In: Pásztortűz, 1943. ápr.

Entz Géza: Két székelyföldi vártemplom. In: Pásztortűz, 1943.

Entz Géza: Le chantier cist. de Kerz. Budapest, 1963.

Entz Géza: Székely templomerődök. Budapest, 1944.

Entz Géza: Szolnok-Doboka középkori művészeti emlékei. Kolozsvár, 1943.

Erdélyi László: A székelyek eredete. Kolozsvár, 1918.

Erdélyi Múzeum (folyóirat). Kolozsvár, 1945.

Erdélyi Történeti Adatok. I–IV. Szerk. Mikó Imre és Szabó Károly. Kolozsvár, 1855, 1858, 1862.

Erőss József: A székelyek története. Kézdivásárhely, 1913.

Fabini Hermann: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenbürgen und Dorfkirchen I, 1998.

Fabritius, Iuliana-Dancu: Sächsischen Kirchenbürge aus Siebenbürgen. Sibiu, 1980.

Fabritius, Iuliana: Turnuri Transilvaniene. Sibiu, 1980.

Fejér Gy.: Codex Diplomaticus-Hungariae, ecclesiaticus et civilis. I–XI. Budae, 1829–1844.

Ferencz Béla: Csíkvármegye monográfiája. Miercurea Ciuc, 1935.

Ferenczi István: Csíkkarcfalvi régiségek. Kolozsvár, 1943.

Fodor József: Krónikás Füzetek. Marosvásárhely, 1937.

Gerevich T.: Erdélyi magyar művészet. Budapest, 1940.

Gerevich T.: Magyarország románkori műemlékei. I–II., Budapest, 1938.

Ghenton I.: Erdély művészete. Budapest, 1936.

Göllner, Carl: Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Bukarest, 1979.

Göllner, Carl: Siebenbürgische Städte in Mittelalter. Bucurešti, 1971.

Grandpierre Emil: A kolozsvári Szent Mihály-templom. Budapest, 1936.

Gündisch, Gustav: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen. V–VI., Bukarest, 1975, 1991.

Gündisch, G. – Klein, A. – Krassner, H. – Streifeld, Th.: Studien zur siebenbürgischen Kunstgeschichte. Bukarest, 1976.

Gyéressy Béla: Documenta Artis Paulinorum. I–III., Budapest, 1975, 1976, 1978.

Gyöngyössy – Kerny – Sarudi: Székelyföldi vártemplomok. 1995.

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–III., Budapest, 1963–1987.

Györffy György: István király emlékezete. Budapest, 1938.

György József: A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.

Haitel, Radu: Cetatea Câlnic. Bucurešti, 1968.

Halaváts Gyula: Nagyszeben környéki erődtemplomok. Budapest, 1923.

Halaváts Gyula: Szeben vármegye román stílusú templomai. Budapest, 1915.

Hankó Vilmos: Székelyföld. Budapest, 1896.

Hartmann, Karl: Die Baukunst. I–II., Leipzig, 1911.

Hekler, A.: Ungarische Kunstgeschichte. Berlin, 1937.

Henegariu, A.: Cetatea Bran. Bucurešti, 1963.

Herepei János – Szabó T. Attila: Fatemplomok és haranglábak. Kolozsvár, 1939.

Historia Domus. I–II., Marosvásárhely, 1902–1918.

Historia Missionis. Marosvásárhely, 1702–1773.

Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári ismertetése. Kolozsvár, 1837.

Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I–V., Budapest, 1938–1943.

Hóman Bálint: Szent István. Budapest, 1938.

Huszka J.: Magyar szentek a székelyföldi falképeken. In: Archeológiai Értesítő, 1885–1886.

Iczkovics Emma: Az erdélyi Fehér megye a középkorban. Budapest, 1939.

Ionescu, Gr.: Istoria arhitecturii în România. I–II., Bucurešti, 1963, 1965.

Iványi Béla: Geschichte des dominikaner Orden in Siebenbürgen und in der Moldau, 1939–1940.

Jakab Elek: Kolozsvár története. I–II., Budapest, 1870, 1888.

Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története. Budapest, 1901.

Jakó Zsigmond: Erdélyi Okmánytár. 1992.

Jancsó Benedek: Erdély története. Cluj – Kolozsvár, 1928.

Jánosfalvi Sándor: Székelyföldi utazás a két Homoród mellett. Kolozsvár, é.n.

Jekelius, E.: Das Burzenland. Kronstadt, 1928.

Jekelius, E.: Die Dörfer des Burzenlandes. Kronstadt, 1929.

Juhász István: A székelyföldi református egyházmegyék. Kolozsvár, 1947.

Kabai Béla: Kalotaszegi műemlékek kis adattára. In: Korunk, 1973/10.

Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája. I–VII., Dés, 1900–1905.

Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye népoktatásügyének története. Dés, 1896.

Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete. Nagyvárad, 1906.

Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II., Budapest, 1923–1924.

Kárpis János: A gyulafehérvári főgimnázium értesítője. Gyulafehérvár, 1916.

Kelemen Lajos: Adatok öt székelyföldi unitárius templomkastély történetéhez. In: Erdélyi Múzeum, 1926.

Kelemen Lajos: A nyárádszentimrei templom. In: Pásztortűz, 1927, 484.

Kelemen Lajos: A vistai református templom. In: Pásztortűz, 1927, 460, 484.

Kelemen Lajos Emlékkönyv. Bukarest, 1957.

Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. I–II., Bukarest, 1977, 1982.

Kelemen Lajos: Református templomok és karfestmények. Kolozsvár, 1938.

Kelemen Lajos: Toroczkószentgyörgy emlékei. In: Pásztortűz, 1927.

Kemény József: Az ilyefalvi hajdani erősség emléke. In: Új Magyar Múzeum, 1854.

Kemény Lajos – Gyimesy György: Evangélikus templomok. Budapest, 1944.

Keresztes Gyula: A marosvásárhelyi vártemplom. Marosvásárhely, 1985.

Kiss Pál: Marosvásárhely története. Marosvásárhely, 1942.

Komm mit. (Fabritius Iuliana közleményei) Évkönyv. Bukarest, 1971–1987.

Kovács Gyárfás: A bányavidéki római katolikus esperesi kerület plébániáinak története. Szamosújvár, 1895.

Kós Károly: Erdély. Kolozsvár, 1929.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Bukarest, 1973.

Kós Károly: Népismereti dolgozatok. I–II., Bukarest, 1980, 1981.

Kovács J. István, dr.: Magyar református templomok. I–II., Budapest, 1942.

Kölönte B.: Gyergyó története. Gyergyószentmiklós, 1910.

Köpeczi Sebestyén József: A Cenk-hegyi Brasovia-vár temploma. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 121., 1940.

Köpeczi Sebestyén József: A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 19., 1929.

Köpeczi Sebestyén József: Régi székely népi eredetű műemlékeink. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 126., 1941.

Kővári László: Erdély földe ritkaságai. Pest, 1853.

Kővári László: Erdély régiségei. Pest, 1852.

Kővári László: Erdély régiségei és történelmi emlékei. Kolozsvár, 1892.

Kővári László: Erdély történelme. Budapest, 1859–1866.

Krasser, Herald: St. Michael Relief in Klausenburg – Kolozsvár. 1931.

Kunits: Dacia Siculina. I–II.

Ladó János: Magyar utónévkönyv. Budapest, 1971.

László Zsuzsa: A Hargita megyei gótikus falfestmények ikonográfiája. 1981 (kézirat).

Léstyán József: Besztercze műemlékei. Gyulafehérvár, 1944.

Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. I–II., Kolozsvár, 1930.

Lukinich Imre: Az udvarhelyi vár története. Kolozsvár, 1903.

Lupu, N.: Cetatea Sibiului. Bucurešti, 1966.

Lupu, N.: Nagyszeben környéke. Bukarest, 1963.

Makkai László: Erdélyi városok. Budapest, 1940.

Makkai László: Siebenbürgische Städte. Budapest, 1940.

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Budapest, 1975.

Monumenta Vaticana. I–II., Budapest, 1888–1889.

Moré Zsuzsa: Arhitectura gotică (kézirat)

Murgu, M.: Brassó és környéke. Bukarest, 1962.

Musnai László: Aiud – Nagyenyed és református egyháza. Aiud – Nagyenyed, 1936.

Müller Frigyes: Zur ältesten siebenbürgischen Glockenkunde. Archiv des Vereines für Landeskunde, 1859.

Nagy Jenő – Szentmártoni Béla: Buzaháza kisközség története (kézirat).

B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1971.

B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Bukarest, 1977.

B. Nagy Margit: Várak, várkastélyok, udvarházak. Bukarest, 1973.

Nagy Szabó Ferenc – Veszely Károly: Erdélyi egyháztörténeti adatok. Kolozsvár, 1960.

Nägler, Thomas: Die Ansiedlung der siebenbürgischen Sachsen. Bukarest, 1979.

Négyszáz Év. Kolozsvár, 1968.

Németh Gy.: A magyar rovásírás. Budapest, 1934.

Nemzeti Társalkodó (folyóirat).

Névkönyv az erdélyi református egyház számára. Kolozsvár, 1868–1907.

Niedermayer, P.: Siebenbürgische Städte. Bukarest, 1979.

Nussbächer, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Bukarest, 1981.

Oprescu, G.: Bisericile cetăţi ale sašilor din Ardeal. Bucurešti, 1957.

Oprescu, G.: Istoria artelor plastice în România. Bucurešti, 1968.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I–V., Pest, 1868.

Orbán Balázs: Torda város és környéke. Budapest, 1889.

Orosz Ferenc: Annales Eremit. Ordinis S. Pauli. Györ, 1745.

Pallós Albert: Marostorda megye és Marosvásárhely története. Marosvásárhely, 1896.

Pascu, Štefan: Alba Iulia 2000. Alba Iulia, 1975.

Pascu, Štefan: Voivodatul Transilvaniei. I–II., Cluj, 1971, 1979.

Popa-Lisseanu, G.: Originea secuilor ši secuizarea românilor. Bucurešti, 1937.

Popa, Traian: Monografia orašului Târgu Mureš. Târgu Mureš, 1933.

Prumb, M.: Pictura românească în Transilvania. Cluj, 1981.

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. Budapest, 1954.

Rados L.: Magyar oltárok. Budapest, 1938.

Református Szemle. (folyóirat) Kolozsvár, 1908–1930.

Rohbroch, L.: Rézmetszetek városokról. Pest, 1860.

Roth, Victor: Die deutsche Kunst in Siebenbürgen. Berlin, 1934.

Rothbächer, E.: Helsdorf. Bukarest, 1971.

Rusu Adrian Andrei: Ctitori ši biserici din Ţara Haţegului până la 1700. 1997.

Sándor Imre: Kolozsvár. A Farkas utcai templom régi sírkövei. Kolozsvár, 1913.

Schematismus cleri dioecesis Transsylvaniensis. Albae-Carolonae, 1882.

Schematismus ven cleri dioecesis Transsylvaniensis. Gyulafehérvár, 1913.

Dr. Schmidt Imre: Szászrégen város története.

Sebestyén, Gh. – Sebestyén, V.: Arhitectura renašterii în Transilvania. Bucurešti, 1963.

Šematismul grecocatolic. 1900. Blaj, 1900.

Serédi Jusztinián: Szent István Emlékkönyv. I–II., Budapest, 1938.

Siebenbürgische Provinzialblatt (folyóirat).

Sigerus, Emil: Siebenbürgische sächsische Burgen und Kirchenkastellen. Hermannstadt, 1901.

Sörös P.: Az elenyészett bencés apátságok. Budapest, 1912.

Suciu, C.: Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucurešti, 1955.

Szabó Károly – Szádeczky Lajos: Székely Oklevéltár. I–VII., Kolozsvár, 1872–1898.

Szabó T. Attila: Bábony története és települése. Kolozsvár, 1939.

Szabó T. Attila: Szolnok-Doboka magyarsága. Kolozsvár, 1944.

Szamosközy István: Erdély története. Budapest, 1977.

Székely Zoltán: Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben. In: Korunk Évkönyv, 1973.

Székely Sándor: Unitária vallás történet Erdélyben. Összefüggve Erdélyben lakott, vagy lakó több népek vallásával, a keresztény felekezetekkel eredetétől kezdve időszakunkig. Kolozsvár, 1839.

Szeredai Antal: Notitia veteris et novi capituli eccl. Albensi Transilvaniae. Gyulafehérvár, 1791.

Szeredai Antal: Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transilvaniae. Gyulafehérvár, 1791.

Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek. Monumenta comitialia regni Transsylvaniae. 1540–1699. I–XXI., Budapest, 1875–1898.

Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Budapest, 1933.

Gr. Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. I–VI., Budapest, 1858–1863.

Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Cluj – Kolozsvár, 1922.

Temesváry János: Hét erdélyi püspök végrendelete. Kolozsvár, 1931.

Teutsch, Friedrich: Bilder aus der Kulturgeschichte der Siebenbürger-Sachsen. Hermannstadt, 1922.

Teutsch, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen. I–II., Hermannstadt, 1921–1922.

Teutsch, Friedrich: Geschichte der Siebenbürger-Sachsen. I–III., Hermannstadt, 1907, 1910.

Theiner A.: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. II–V., Roma, 1885–1888.

Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1973.

Torpai Imre: Bolya monográfiája. 1998.

Vámszer Géza: A csíkdelneki Szent János-templom. Csíkszereda, 1934.

Vámszer Géza: Szakadát. Kolozsvár, 1940.

Vătăšianu, V.: Arhitectura ši sculptura romanică în Panonia medievală. Bucurešti, 1966.

Vătăšianu, V.: Istoria artei feudale în Ţările Române. Bucurešti, 1959.

Velescu, O.: Castelul de la Hunedoara. Bucurešti, 1961.

Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei ši Ţării Românešti. I–VIII., Bucurešti, 1929–1934.

Veress Endre: Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoriak korában. Budapest, 1911.

Wächner, Heinrich: Kronstädter Heimat-und Wanderbuch. Kronstadt, 1934.

Wagner, Ernst: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. Köln – Wien, 1977.

Walter – Horváth: Siebenbürgische sächsische Kirchenbürgen. Hermannstadt, 1940.

Wühr, H.: Siebenbürgen. Berlin, 1942.

Zárug Lukács: A gyergyószentmiklósi örmény templom. In: Pásztortűz, 1937.

Zimmermann, Fr. – Werner, C. – Müller, G. – Gündisch, G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–IV., Hermannstadt, 1891, 1937.

Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon. Budapest, 1921.

Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a magyar protestantizmus történetének köréből. Sárospatak, 1910.