RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Aluta a Sepsiszentgyörgyi Múzeum folyóirata
Anghel: Középkori várak Anghel, Gheorghe: Középkori várak Erdélyben.
Arch. Ért. Archeológiai Értesítő (folyóirat)
Arion, Gh.: Sculptura gotică Arion, Gheorghe: Sculptura gotică în Transilvania.
Az erd. kat. múltja és jelene Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene.
Az Oltár folyóirat, Kolozsvár, 1929–1931.
Bálint I.: Judeţul Covasna Bálint, Iuliu: Judeţul Covasna.
Bálint S.: ÜK. Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium.
Balogh J.: Művészet Mátyás kir. udvarában Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában.
Balogh J.: Az erd. renaissance Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance.
Balogh J.: Magyar ref. templomok Balogh Ilona: Magyar református templomok.
Banner Z.: Csík Banner Zoltán: Csík, az erdélyi művészettörténeti kutatás perifériája.
Barabás: SZOKL Barabás Samu: Székely Oklevéltár. VIII. köt.
Batthyaneum folyóirat, 1912–1913.
Beke: Az erd. egyházmegye Beke Antal: Az erdélyi egyházmegye a XIV. század elején.
Beke: Az erd. papnevelde Beke Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnevelde történeti vázlata.
Benkő J.: Transsilvania Benkő József: Transsilvania. Claudiopolis, 1834.
Benkő K.: Csík, Gyergyó és Kászon Benkő Károly: Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások.
Benkő K.: Marosszék Benkő Károly: Marosszék ismertetése.
Bunyitay: A váradi püspökség Bunyitay Vince: A váradi püspökség története.
Csánki: Magy. földrajza Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában.
Dávid L.: A középkori Udvarhelyszék Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei.
Debreczeni: Erd. ref. templomok és tornyok Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok.
Documenta Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania
Documente Documente privind Istoria României. Seria C. Transilvania. Sec. XI–XVI.
V. Drăguţ: Arta gotică Drăguţ, Vasile: Arta gotică în România.
V. Drăguţ: Dicţionar enciclopedic Drăguţ, Vasile: Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească.
Endes: Csík, Gyergyó, Kászon Endes Miklós: Csík, Gyergyó, Kászon története.
Erd. Múzeum Erdélyi Múzeum (folyóirat)
Fabini Hermann: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen
Fabritius: S. Kirchenbürgen Fabritius, Iuliana-Dancu: Sächsische Kirchenbürgen aus Siebenbürgen.
Fejér Codex Fejér Gyula: Codex Diplomaticus-Hungariae ecclesiaticus et civilis.
Gerevich: Román kori műeml. Gerevich T.: Magyarország román kori műemlékei.
Göllner: Geschichte der D. in R. Göllner, Carl: Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens.
Györffy: Az Árpád-kori Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza.
György: A Ferencrendiek György József: A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben.
Hodor: Doboka vm. Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári ismertetése.
Hóman–Szekfű: Magyar tört. Hóman Bálint– Szekfű Gyula: Magyar történet.
Huszka: Magyar szentek Huszka J.: Magyar szentek a székelyföldi falképeken.
Jakab–Szádeczky: Udvarhely vm. Jakab Elek–Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története.
Juhász: Ref. egyházmegyék Juhász István: A székelyföldi református egyházmegyék.
Kádár: Szolnok-Doboka vm. Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája.
Kádár: Szolnok-Doboka vm. népokt. tört. Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye népoktatásügyének története.
Karácsonyi J.: Magy. egyháztört. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete.
Karácsonyi J.: Szt. Ferenc rendjének tört. Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig.
Kelemen: Művészett. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. I–II.
Kemény–Gyimesy: Ev. templomok Kemény Lajos–Gyimesy György: Evangélikus templomok.
Komm mit. Komm mit. Évkönyv.
Kovács Gy. Kovács Gyárfás: A bányavidéki római katolikus esperesi kerület plébániájának története.
László Zs. László Zsuzsa: A Hargita megyei gótikus falfestmények ikonográfiája 1981 (kézirat).
Mikó: Erd. tört. adatok gr. Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok.
Mon. Vatic. Monumenta Vaticana. I–II.
B. Nagy M.: Stílusok B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek.
B. Nagy M.: Várak B. Nagy Margit: Várak, várkastélyok, udvarházak.
Nagy–Veszely: Erd. egyháztört. adatok Nagy Szabó Ferenc–Veszely Károly: Erdélyi egyháztörténeti adatok.
Nägler: Die Ansiedlung. Nägler, Thomas: Die Ansiedlung der siebenbürgischen Sachsen.
Névkönyv Névkönyv az erdélyi református egyház számára.
Nussbächer: Aus Urkunden Nussbächer, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken.
Oprescu: Bisericile cetăţi Oprescu, G.: Bisericile cetăţi ale sašilor din Ardeal.
Orbán: Székelyföld Orbán Balázs: A Székelyföld leírása.
Orbán: Torda Orbán Balázs: Torda város és környéke.
Ref. Névkönyv. Névkönyv az erdélyi református egyház számára.
Ref. Szemle Református Szemle (folyóirat)
Roth: Die d. Kunst in S. Roth, Victor: Die deutsche Kunst in Siebenbürgen.
Schematismus Schematismus cleri dioecesis Transsylvaniensis, 1882.
Šematismul Šematismul grecocatolic, 1900.
Siebenb. Provinzialblatt Siebenbürgische Provinzialblatt (folyóirat)
Studien Gündisch, G.–Klein, A.,–Krassner, H.–Streifeld, Th.: Studien zur siebenbürgischen Kunstgesichte.
Szabó T. A.: Szolnok–Doboka m. Szabó T. Attila: Szolnok–Doboka magyarsága.
Szent István Emlékkönyv Serédi Jusztinián: Szent István Emlékkönyv.
Székely: Unitárius vallástört. Székely Gy.: Unitárius vallástörténet.
Székelyföldi vártemplomok Gyöngyössy–Kerny–Sarudi S. L.: Székelyföldi vártemplomok Budapest 1995.
Szilágyi: Erd. Országgy. Emlékek Szilágyi Sándor: Erdélyi Országgyűlési Emlékek.
Monumenta comitialia regni Transsylvaniae1540–1699.
Teleki: A Hunyadiak Gr. Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon.
Teutsch: Geschichte Teutsch, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen.
Theiner: Monumenta Vaticana Theiner: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia.
Tonk: Erdélyiek Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban.
Urkundenbuch Zimmermann, Fr.–Werner, C.–Müller, G.–Gündisch, G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen.
Wächner: Kronstädter Heimat Wächner, Heinrich: Kronstädter Heimat- und Wanderbuch.
Wagner: Hist.-stat. Wagner, Ernest: Historisch-statistische Ortsnamenbuch für Siebenbürgen.