Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Tartalom

Az önkéntes népfelkelők
Az ismeretlen hölgy
Egy utca
A kor erkölcsei
Ki volt Maurice Lindey polgártárs?
A Temple
Könnyelmű eskü
Genevieve
A vacsora
Simon varga
A levél
Szerelem
Május harmincegyedike
Önfeláldozás
Az Ész istennője
A tékozló fiú
Ásó, kapa
Fellegek
A kérelem
A virágárus lány
A piros szegfű
Simon, a cenzor
Az Ész istennője
Anya és leánya
A levél
Black
A gavallérok
A királyné lovagja
Az őrjárat
Szegfű és akna
Házkutatás
Az eskü
Másnap
A Conciergerie
A Pas-Perdus terme
Theodore polgártárs
Gracchus polgártárs
A királyfi
Az ibolyacsokor
Csapszék Noé Kútjához
A hadügyminiszteri írnok
Két levél
Dixmer előkészületei
A lovag előkészületei
A nyomozás
Az ítélet
A pap és a hóhér
A szekér
A vérpad
Házkutatás
Lorin
Folytatás
A párbaj
A siralomházban
Miért ment ki Lorin?
Éljen Simon!

Fülszöveg


A regény egyik legnagyobb mesterének újabb remekét tartja kezében az olvasó. Feszültség, szerelem, idegekbe markoló bonyodalom - ahogy ezt Dumas-tól megszokhattuk. Forradalmi napokban, a francia forradalom legvéresebb napjaiban játszódik a cselekmény. Nincsenek már fényűző szalonok, hol van már ekkor az arisztokratikus pompa - s a díszleteknek, szemkápráztató külsőségeknek ez a hiánya annál inkább hangsúlyozza a legfontosabbat, a legcsodálnivalóbbat: Dumasnak, a mesemondónak hihetetlen fantáziáját. A király feje már a porba hullott, a királyné, gyermekeivel együtt, a Temple kolostorának foglya. Emberpróbáló idő ez, bérgyilkosok, sikátorokban osonó cselszövők ideje, melyben minden merészség, önfeláldozó elszántság és vakmerőség, de minden embertelen brutalitás is elképzelhető... A tét: sikerül-e megszabadítani a királynét?


MEK-03969

Mária Antoanette lovagjai / Alexandre Dumas ; fordító Németh Andor

  regény ; magyar

  eredeti kiadvány: Mária Antoanette[!Antoinette] lovagjai / Alexandre Dumas ; [ford. Németh Andor]
  Budapest : Pannon, 1993
  ISBN 963 7866 40 X

   Klasszikus világirodalom
   francia irodalom, 19. sz.

  MEK-be került: 2006-08-01
  URL: https://mek.oszk.hu/03900/03969