Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Fülszöveg


Jane Austen
(1775 - 1817)

Angol regényírónő. Vidéki papa kisasszony volt, hét gyermek között a legfiatalabb. Eseménytelen életének színterei: Bath, Southampton, majd Chawton, ahol Cassandra nővérének megértő biztatása mellett írta egymás után a vidéki felsőközéposztálynak, saját társadalmi rétegének hétköznapjait ábrázoló és szeretettel kigúnyoló regényeit. Egyik légkorábbi műve, a 15 éves korából ránk maradt Love and Friendship [Szerelem és barátság], már érett stílusának legtöbb lényeges jegyét mutatja, elsősorban a komikum iránti vonzódását és irodalmi ízlését: S. Richardson szentimentális modorát parodizálja benne. Hat befejezett regénye közül négy jelent meg életében: Sense and Sensibility (1811) [Egyszerűség és érzékenység], Pride and Prejudice (1813) [A Bennet család, 1934-36; Büszkeség és balítélet, 1958], Mansfield Park (1814) [A mansfieldi kastély, 1968], Emma (1816) [1969]; kettő pedig halála után: Northanger Abbey (1818) [Northanger apátság] és Persuasion (1818) [Rábeszélés]. 1817-ben új regényt kezdett (Sanditon), amely befejezetlenül maradt. A. látóköre meglehetősen korlátozott: az életében lejátszódó, világot megrázó eseményekről mintha nem is venne tudomást, mindvégig az általa megélt élményekre összpontosítja figyelmét, a vidéki úri családok hétköznapjait, a köznapi családi élet érzelmi bonyodalmait választja regénytémául. Saját bevallása szerint miniaturista technikával dolgozik. Azon ritka írók közé tartozik, s ennyiben Dickens mellé állítható, akik a kisszerűséget utánozhatatlan bájjal tudják bevonni, a kellemetlent mulatságosan tudják ábrázolni. lronizáló személytelenségében és racionális életszemléletében felvilágosodás szelleme él tovább, erkölcsi érdeklődésében, lélektani realizmusában már a viktoriánus regény-irodalom csúcsai felé mutat.

Forrás:
http://akultura.mybravenet.com/literature/austen.htm


MEK-00317

Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; fordító Szenczi Miklós

    eredeti cím: Pride and prejudice
regény ; magyar

eredeti kiadvány: Büszkeség és balítélet / Jane Austen
Bp. : Európa, 1979
ISBN 963 07 1827 8

    Klasszikus világirodalom
    angol irodalom, 18-19. sz.

MEK-be került: 2001-09-09
URL: https://mek.oszk.hu/00300/00317