Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Leírás

Jókai 1914-ben kiadott visszaemlékezései az 1848-49-es szabadságharc egyes eseményeiről.
Tartalom


BEVEZETÉS.
EGY DAL KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE.
ÉRDEMRENDEK KIOSZTÁSA DEBRECZENBEN.
ÉLETEM LEGSZOMORÚBB NAPJAI.
A FORRADALOM KÖLTÉSZETE.
JEGYZETEK.Fülszöveg

Jókainak egyik legkedvesebb témája a magyar szabadságharc, amelyről mindig ihletett tollal ír. Dicsősége és gyásza egyaránt összeforrott szívével, ő is részese azoknak a nagy napoknak, emlékei kitörülhetetlenül bevésődtek lelkébe, a mint ez nem is lehet másként azok után, a mik vele a szabadságharcz alatt saját előadása szerint történtek: "Jártam a korszak legnagyobb hőseivel együtt dialalútjukon s futottam futóbetyárokkal együtt úttalan pusztákon, mocsarak, erdők sűrűjében; ott voltam Bécs város és Budapest ostrománál, a bombatűz közepett s a földúlt Komárom romjai közt; s láttam a világot a fejemre szakadni Világosnál... Volt a nyakamon kötélhurok és érdemrend-szalag; megdobáltak koszorúval és sárral; hallottam magamat hivatni írókirálynak és Kossuth-kutyának; huszonhárom esztendős koromban egy év alatt csináltam forradalmat, háborúba mentem és megházasodtam, - s egyiket sem bántam meg..." (Jókai Mór Összes művei, 100. k. 120. 1.). S valóban, ha kiadott könyveinek, czikkeinek sorozatát áttekintjük, újra és újra szemünkbe ötlenek az 1848-ra vonatkozó elbeszélései, rajzai, emlékezései. Legnevezetesebb könyvei ezek között A kőszívű ember fiai, a Csataképek s A tengerszemű hölgy s ezek mindenkor legolvasottabb munkái közé fognak tartozni. S ezeken kívül hány regényében, elbeszélésében bukkannak elő a szabadságharcz emlékei! A márcziusi napokról számtalanszor megemlékezik: mikor már ünnepünk lett márczius 15-e, beszédeket mond, czikkeket ír azoknak a napoknak dicsőitésére, amelyeknek ő is egyik főszereplője. S a szabadságharcz maga hogyne ihlette volna a termékeny képzeletü költőt hősi tetteivel, nagy embereivel. Mikor a nádorhuszárok Prágából ezer veszedelem között hazajönnek a szorongatott haza segítségére, talán már fölvillan a költő képzeletében Baradlay Richárd útja katonáival (A kőszívű ember fiai c. regényében). Igy válik költészet a valóságból: füzeteink azonban (Nagy idők emlékei, Az én kortársaim, A szabadságharcz hősei) szinte emlékiratszámba mennek: Jókai ezekben legnagyobbrészt azt mondja el, a mit vagy maga látott, maga tapasztalt, vagy a kor szereplőitől hallott. Ezeket az adatokat fölhasználhatja a történelem is (ahogy föl is használja) - de az adatok a Jókai utánozhatatlan előadásában vonzó és értékes elbeszélésekké válnak. Képzelete mindent bearanyoz s ha talán itt-ott hiányzanék is a történetíró pontossága és tárgyilagossága,[1] bőven kárpótol a költő színező és jellemző ereje. Mily elevenen megjelennek előttünk például Az érdemrendek kiosztása Debreczenben czímű rajzban a szabadságharcz nevezetes szereplői! Hogy megtörtént-e mindaz úgy, a hogy a költő elmondja, kétséges, de az alakok egyéniségét jobban látjuk, mint a történetíró tárgyilagos elbeszélése nyomán. S az apróbb rajzokban is sok az értékes; a mit a köztudat szájról-szájra adott, a költő megörökítette. A szabadságharcz nagyjai és kicsinyjei közül sokan úgy élnek tudatunkban, a hogy Jókai regényeiből és elbeszéléseiből megismertük őket még ifjú korunkban.

MEK-18755

1848 : Nagy idők emlékei / Jókai Mór
  elbeszélés(ek), emlékiratok ; magyar

  Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2018

  (Olcsó Jókai ; 151.)

  Digitalizálva az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából.
  Készült az ISZT támogatásával.

  ISBN 978 963 417 365 6

  eredeti kiadvány: 1848 : nagy idők emlékei / Jókai Mór ; bev. és jegyz. ellátta Prónai Antal
  [Budapest] : Révai, [1914]
  (Olcsó Jókai ; 151.)

   Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet
   magyar irodalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadtörténet, 19-20. sz.

  MEK-be került: 2018-11-07
  URL: https://mek.oszk.hu/18700/18755

  CC licensz: Nevezd meg! - Így add tovább!