XXIII. Törcsvár és a törcsvári szoros.


FEJEZETEK

Poarta pataka. Törcsvár története, a vár régészeti ismertetése. A törcsvári vám, a törcsvári szoros hadtörténete. Az itt levő havasi telepek keletkezése, fejlődése. A törcsvári szoros. Magyar védsánczok, itt folyt csaták. La Crucsánál a határszél, várromok Orátyen. A Bucsecs, út a Bucsecsre. Barlang-kolostor. A Bucsecs teteje, geologiája.

A rosnyó-törcsvári országút délnyugati irányban szeli át a szép tért. Félóra alatt a Bucsecs előhegyei közül letörtető Szoboda patakán szálltunk át, s Uj-Tohán mellett vonultunk el, melyet majd később fel fogunk keresni. Tohánon felül az út magaslatra emelkedik, honnan már feltünik a törcsvári szoros sziklanyilata előtti sziklaszálat koronázó Törcsvár, festői ódon falait tetéző hegyes tornyaival. Itt már a táj kerete is változáson megy át, mert a roppant havasok mellett alig felötlő előhegyek a hogy közeledünk hozzájuk, mindinkább kidomborodnak és kimagasulnak, a havasok pedig eltörpülnek, mignem egészen háttérbe szorulnak, s teljesen elfedetnek ama kis dombok előterébe tolakodása által; de ez csak az előttünk levő Bucsecs- és Királykőre vonatkozólag áll, mert hátunk mögött nemcsak a Keresztyénhavas pompálkodik, hanem mintegy kárpótlásként felötlik a sibothi lankásabb bérczeken átpillantó Nagykőhavas is, kedves régi ismerősünkként. Nem sokára a magaslaton szépen fekvő prédiáli templom irányába értünk; ez már egyike a Törcsvárhoz tartozott kalibások havasi telepének; szemben van vele Poarta és Szoboda telep mind háromnak házai nagy területen vannak szétszórva, ugy hogy a két utóbbinak magaslatokon fekvő templomai s minden irányba elszórt tanyái a Bucsecs előhegyeit egészen elboritják s a vidéknek igen festői és regényes kinézést adnak. Ezen havasi telepek és azok lakóival majd alább tüzetesebben foglalkozunk, most előre hatolunk fontosabb czél felé, s a Bucsecsről lerohanó Poarta patakán átszállva csakhamar Törcsvár alá érünk.