A belváros útczái.

Az öreg várfalak gyürüzetébe egy fiatalon-vidor és mozgalmas várost találunk, mely ha külsőleg megtartá is régi mezét, benn egészen uj szinezetet öltött; szép széles útczáit az ujkor kényelmi igényei szerint épült házak szegélyzik, az útczákon kitünő jó kövezet, melynek tisztán tartására nagy befolyással vannak a mindenik útczán – fedett mederben – végig vezetett vizcsatornák. Minden lépten csorgók csörgedeznek, melyeket a távoli Salamon köveitől mesterségesen levezetett havasi források kitünő vize táplál. Néhány év óta légszeszvilágitása is van Brassónak, melylyel Erdély minden városát megelőzte.

Brassó belvárosa más keritett városainknál sokkal rendszeresebben épült; itt nem találunk, a tér korlátoltsága által igazolható, szük útczákat, sötét sikátorokat, hanem rendszeres s egymással egyenközüleg vonuló, a belvárost egész hosszában átfutó széles útczákat, melyeket szintén párhuzamosan menő útczák szelnek át. Brassónak öt hosszirányú főutczája van: klastromútcza (Klostergasse, ulicza vámi), nagy-útcza (Purzeng., Strata cardaralilor), a kórház-útcza (Spitalg.), fekete-útcza (Schwarze g., Str. Negra) és a keletoldali várfalnál elvnuló vár-útcza (Burgg., Str. Funariloru). Szorosan véve 6-ik hosszirányú útczának vehetnők a klastrom- és nagy-útcza közti sütő-útczát (Proviant-G.) is, melynek rózsapiacz (Rosenanger-Platz) nevet viselő felső része egy ház alatti folyosó által függ egybe a nagy piaczczal. Ez útczák mind északról délirányban futva szelik át a belvárost; a központon levő piaczon felül azonban nevet cserélnek, s mivel itt a város keskenyebb térre van szoritva, négyre apadnak. A klastrom-útczának piaczon felül való folytatása lópiacznak (Rossmarkt, Targu kailor) neveztetik. A nagy-útczának folytatása hiányzik, illetőleg azt a lópiaczczal egybefolyó Czinterem vagy templomudvar alkotja. A kórház-útcza a piacz alsó részével egy irányban levő tehénpiacznál (Kuh-Markt) megszünik; ellenben a fekete-útcza, e tájt a mészáros-útcza, alsó és felső villa-útcza (Gabelgassel) nevű sikátorokká ágazik, s a nagy piacz irányában eső halpiacz-útczán felül egyik ága Szentlélek-útcza (Heil. Leichnam-G., Str. Skeiloru), a másik felső-ujútcza (ob. Neu-G., Str. nouva) nevet kap. A vár-útcza felső melléknévvel a belváros felső részén is egészen a déli várfalakig folytattatik.

Ezen hosszirányú útczákat nyugatról keletnek futó útczák szelik keresztbe; ilyen az északi várfalak közelében futó barátok útczája (Franciscaner-G.) mely a nagy-útczán túl sörház-útcza (Brauhaus-G.) nevet ölt, s a nagy-, kórház-, fekete- és vár-útczák alsó részét köti egybe. Ezt követi, illetőleg ezzel egybefügg a Szent-János-útcza (Johannes Neu-G., Str. greilor), mely a klastrom-útczát a nagy-útczával köti egybe. Ezután jön a széles-útcza (Nonnen-G., Ulicze poszti), mely a nagy-útczán túl nagy-czérna-útcza (Zwirn-g., Ulitza átszi) nevet ölt, s egyedüli, mely a belvárost egész szélességében átszeli. Ezen felül van a nagy-útczát fekete-útczával egybekötő tehén-piacz (Kuhmarkt, Tárgu boilor); mindezen keresztútczák a nagypiaczon alul esnek.

A nagypiacz keleti oldalából indul ki a halpiacz (Fischmarkt, Targu pestyilor), egy széles útcza, melynek Szentlélek-útczán túl eső s még inkább kiszélesedő részét csergepiacznak (Kotzenmarkt, Targu strailor) nevezik. Ezeken kivül még több kereszt sikátorok vannak, mint a fekete-útczát vár-útczával egybekötő laktanya-útcza; a Szentlélek-útczát a felső-uj-útczával egybecsatoló sinór-útcza (Schnur-G., Str. szforai), az ujútczát vár-útczával egybekötő lakatos-útcza, a lópiaczot Szentlélek-útczával egybekötő Szélyespatak (Breitenbach, Valyea lata) és a templomudvart (Nagytemplom tere) Szentlélek-útczával egybecsatoló templom- és iskola-útcza. E szerint a belvárosban összesen 24 útcza és sikátor van.

Az útczák lakói leginkább iparágak szerint vannak beosztva; a nagy-útczát az iszonyatosan kalapácsoló rézmüvesek, a fekete-útczát a kevéssé illatos timár műhelyek, a várútczát a posztószövők lakják. Legelhagyatottabb a vár-útcza, melynek kövezete rosz, patakja fedetlen, s az abban kimosandó festett gyapjú halmazok nagyon kellemetlen büzt terjesztenek; ez útcza elhagyatottságára – mint mondják – igen nagy befolyással van az, hogy egyetlen senator sem lakik ottan. Legszebb és legelegánsabb a klastrom-útcza.