XIV. Brassó.


FEJEZETEK

A Barczaság vallástörténelme, az egyházi hovatartozás feletti botrányos vita. Brassai püspökség. A reformatio szelleme. Honterus az erdélyi-apostol élettörténete, áldásos működése, a brassai ev. ref., unitáriusok és magyar lutheránusok üldözése, erőszakos beolvasztása.

Az előbbi szakaszban dióhéjba szoritott történelmét adtam Brassónak, melyből felismerhető volt azon kedvezményi rendszer, a melyet e várossal szemben nemcsak királyaink, hanem nemzeti fejedelmeink is követtek; elő vannak ott tüntetve azon kiváltságok, melyekkel ezen hadászatilag fontos fekvésű város kifejlődését és emelkedését néha mások rovására is elősegíteni igyekeztek; előadtam röviden azon viszontagságokat, melyeket e város századok hosszú során átélt; azon harczokat, dúlásokat, a melyek azt kifejlődésében akadályozták; de hogy Brassó multjának teljes átnézetét nyerhessük, elő kell még adnom vallástörténelmét; ismertetnem kell nevelésügyét, az e várost lakó nemzetiségek viszonyait, a város mult és jelen kereskedelmét, iparát, társadalmi viszonyait, közigazgatását, lakóinak felosztását, létszámát stb. Ezek ismertetése és előtüntetésére szentelem ezen s a következő szakaszt, s mindenekelőtt igen érdekes vallástörténelmét fogom a rendelkezésemre álló tér korlátoltsága által megszabott rövidletben előadni.