43. OKLÁND

1546-ban Akland néven jelentkezik oklevélben (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1567-ben a regestrum Okland néven 20 kapuval jegyzi. (SZOKL. II. 218.) 1602-ben már Oklándnak (C. Suciu: i. m.) írják.

Középkori temploma a fenti dátumoknál sokkal régebbi, a XIII. század végére tehető. A templom ugyanis a támpillérek nélkül épített hajóban a román kor stílusának jegyeit hordozza. (Négyszáz év. 1968.; Dávid L.: A középkori Udvarhelyszék. 232.; Entz G.: Székely templomerődök. 3.)

A középkori hajó nagyjából megőrizte eredeti formáját. Déli oldalán félköríves kapuzatot bontottak ki a vakolat alól. A nyugati kapu már csúcsíves. Szentélye késő gótikus kori volt, tehát a második építési korszakból, de ezt 1937–1938-ban lebontják. Lebontásakor leírták késő gótikus kori elemeit; ezek a szemöldökgyámos sekrestyeajtó kerete, a csúcsíves ablak (amelyet az új részben is elhelyeztek), a szentségtartó fülke, még egy fali fülke és a sokszögzáródás.

A szentély támpillérsorozata alapján feltételezik, hogy boltozott volt, amely 1786-ig fennállott, a gótikus diadalív pedig 1810-ig.

A hajó a feltételezések szerint síkfedésű volt, szentélye pedig a gótikus korig félköríves vagy egyenes záródású.

Az új festett kazettás mennyezet 1712–1848 között készült négy szakaszban. (Kelemen: Művészettört. I., 104.)

A torony a középkor végén épült az örvpárkány magasságáig, két sor lőréssel. Magasítása múlt századi. Külön állott.

A hajóban falképeket találtak. A déli falon Szent Péter és Pál alakja, szalagra írt névvel. Az északi falon Szent László legendája, nagyon sérült állapotban. Fényképfelvétel örökíti meg, ugyanis vakolatot húztak rá. Alatta a Feltámadás és az Üdvözültek serege jelenet vehető ki (Utolsó ítélet?).

Az 1789. évi leírás szerint a templomot kőfal vette körül. Ma a nyugati és északi részén áll fal s a toronyig tart. (Dávid L.: i. m. 227–233.) A várfalhoz épített kaputorony a XVII. századból való. (Entz G.: i. m. 6.)

A középkori tiszta katolikus falu a reformáció után az unitárius vallásnál állapodik meg és azóta is, a templommal együtt, az unitárius egyházhoz tartozik.

A XVIII. században unitárius anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 228.), és század elején is csak unitárius egyháza és temploma van. (Helységnévtár. 1913.) Ma református filiája is van.

Unitárius templom

Unitárius templom