TARTALOMA

Agamemnon

Agamemnwn Atreus és Aërope fia, (’AtreidhV), Pelops unokája a Tantalus házából, Menelaus bátyja, Mycenae királya. Mások szerint (Apollod. 3, 2, 1, 2) Plisthenestől, Atreus fiától származik, ki Aëropénak első férje volt. Midőn Aegisthus Atrenst megölte és atyjával, Thyestesszel együtt annak trónját elfoglalta, A. és bátyja Spartába menekültek és ott elvették Tyndareus királynak leányait: A. Clytaemnestrát, Menelaus pedig Helenát. Azután megboszulák atyjok halálát, elűzik a trónbitorlókat, Menelaus apósának királyságát örökli, A. pedig Mycenaeben uralkodik, a hol Clytaemnestrától 4 gyermeke születik (Hom. II. 9, 144): Iphianassa (a cyclikusok és tragikusok szerint Iphigenia), Chrysothemis, Laodice (a tragikusoknál Electra) és Orestes. Hódításokkal kiterjesztvén országát (Hom. Il. 2, 569), mint a görögök leghatalmasabb királya ő lesz egyesült hadaiknak fővezére a Trója elleni háborúban. Kibékül Aegisthusszal és reábizza Clytaemnestrát és országát, aztán 100 hajóval (II. 2, 576) indul Aulisba, ahol a görög sereg gyülekezik. Artemist megsértvén, föl kell áldoznia leányát, Iphigeniát (l. o.), Trója ostromát nehéz harczok közepett szerencsésen intézi s mindig vitéz harczosnak (II. 4, 223. 5, 38. 6, 33. 11, 91), valódi királynak mutatkozik (II. 3, 166), büszkeségében és haragjában azonban néha igazságtalanságra ragadtatja magát, így megsérti Chryses papot és Achillest, a kinek haragja nagy bajt hoz a görögökre (II. 1), de ismét kibékül vele (19, 74. 23, 35). Trója eleste után Cassandrával, kit rabnőül kapott, visszatér hazájába, ott hűtlen neje és szeretője Aegisthus ebédközben álnokúl megölik (Od. 3, 193. 4, 91. 524. 11, 409) őt és Cassandrát. A tragikusoknál fürdés közben gyilkolják meg A.-t (Aesch. Agam. 1389), még pedig úgy, hogy neje hálót dob fejére. Igy mutatja ezt egy Párisban levő etruskus hamvveder reliefje (43. á.): A. az oltárra menekült, balról Aegisthus, jobbról neje támad rá, egy rabszolga az iszonyú jelenet elöl az ajtó mögé menekül, jobboldalt etruskus Erinys áll (Rochette, mon. inédit. 1, 29). Halálát Orestes (l. o.) boszulja meg. Sirjának dicsőségeért versenyzett egymással Mycenae és Amyclae. Szobra több helyt volt, így Amyclaeben és Olympiában. Herosként tisztelték, sőt Spartában Zeus Agamemnon név alatt isteni tiszteletben is részesült. Lycophr. 335. A tragikusoknak kedvelt tárgya A. szomorú sorsa, annál meglepőbb, hogy a trójai háborút tárgyaló számtalan vázaképen ritkán szerepel és rendszerint mellékalakként van föltüntetve.

L. N.

43. Agamemnon meggyilkolása.

43. Agamemnon meggyilkolása.