13.

Lelkes és fáradhatatlan tudósaink mellett a XVIII. század végén és a XIX. elején a tudománypártoló főpapok, főurak és nemesurak egész sora buzgólkodott a magyar történeti irodalom termékeinek, a történeti kútfők eredeti kéziratainak és másolatainak összegyüjtésén. E magángyüjtemények eredetükben egy-egy lelkes magyar úr nemes szenvedélyének kielégítésére szolgáltak, de később a nemzeti tudomány közkincsévé lettek, mert a legértékesebbek összegyüjtői a maguk könyvtárával egy-egy nagy közkönyvtár alapját vetették meg. Gróf SZÉCHÉNYI FERENC gyüjteményeit a nemzetnek ajándékozva, alapját vetette az Országos Széchényi Könyvtárnak s az ebből kifejlődött Magyar Nemzeti Múzeumnak. Ugyancsak a Nemzeti Múzeumba került gróf ILLÉSHÁZY ISTVÁN híres könyvtára. Gróf TELEKI JÓZSEF könyvtára, hasonlónevű fia – a kiváló történettudós – hagyományából a Magyar Tudományos Akadémia birtokába került és törzsévé lett az Akadémia Könyvtárának, melynek anyagát lényegesen gyarapította. Gróf BATTHYÁNY GUSZTÁV gazdag könyvtára és Gróf BATTHYÁNY JÓZSEF hercegprímás gyüjteménye az Esztergom-főegyházmegyei Könyvtár gazdagodására szolgált. A tudós gróf BATTHYÁNY IGNÁC püspök a gyulafehérvári Erdély-egyházmegyei Batthyány-könyvtár. PATACHICH ÁDÁM érsek a Kalocsai főszékesegyházi Könyvtár gróf ESZTERHÁZY KÁROLY érsek az Egri főegyházmegyei Könyvtár. KLIMO GYÖRGY püspök a Pécsi püspöki Könyvtár, gróf TELEKI SÁMUEL a marosvásárhelyi Teleki nemzetségi Könyvtár, báró BRUCKENTHAL SÁMUEL a nagyszebeni Bruckenthal-múzeum, JASZENOVAI CSAPLOVITS LŐRINC az alsókubini Csaplovits-könyvtár, gróf FESTETICH LAJOS a Somogyvármegyei Könyvtár alapításával tetőzték be évtizedes gyüjtőmunkásságukat. A költő RÁDAY GEDEON és utódai értékes családi könyvtárából kinőtt Ráday-könyvtár vásárlás útján jutott a pesti református főiskola birtokába s ugyanily úton kerültek JANKOVICH MIKLÓS és HORVÁT ISTVÁN gazdag kézirat- és oklevélgyüjteményei a Magyar Nemzeti Múzeumba. Gróf APPONYI ANTAL gazdag könyvtárát hasonlónevű fia szintén nyilvános városi könyvtárrá akarta fejleszteni, de e terv Pozsony városának szűkkeblűségén hajótörést szenvedett s a könyvtár a család tulajdonában maradt. PRAY GYÖRGY mellett, aki a jezsuita forrásgyüjteményeket a budapesti Egyetemi Könyvtárnak megszerezte, ezeknek a lelkes könyvbarátoknak köszönhető, hogy a XVIII. század tudósainak nagy anyaggyüjtése a közkönyvtárakban már a XIX. század első évtizedeiben szabad rendelkezésére állt a magyar mult kutatóinak.