Június 21.

 

Alajos székelyföldi alakjában Alojzi, azaz Gonzágai Szent Lajos (1568–1591) a Jézus Társaság tagja volt, 1726-ban avatták szentté a lengyel Kosztka Szaniszló (1550–1568) társaságában. Ez alkalommal a hazai jezsuita kollégiumokban fényes ünnepségeket rendeztek. Színjátékokat adott elő tiszteletükre Kassa, Komárom, Pécs, Trencsén (1727), Selmecbánya (1731), Ungvár (1754) gimnáziumainak ifjúsága.*

A budavári Nagyboldogasszony-templom szentélyében 1727 augusztusában felállított theatrum sacrum körül nyolc napi ájtatosságot tartottak. A főoltár két oldalán boltozatig emelkedő nagyságban két karcsú piramis állott, amelyek képespajzsokkal és világítótestekkel voltak díszítve.

A leckeoldali piramison Szaniszló kilenc csodatétele: Primislaw városát megmenti a töröktől, kétségbeesett bűnösöket megnyugtat, haldokló ágyától elűzi az ördögöt, Lemberg városáról eltávolítja a tűzvészt, a Lengyelországot végpusztulással fenyegető törökséget égi jelenéssel elriasztja, vakokat és bénákat gyógyít, töröktől megláncolt foglyot érintés nélkül szabaddá tesz, halálos betegnek misézés közben egészségét visszaadja, kútba fulladt fiút feltámaszt.

Az evangéliumi oldalon felállított piramison az olasz Alajos kilenc csodatétele: Nápoly városát megmenti a járványtól, halódó anya életét meghosszabbítja, a varsói rendháztól távoltartja a dühöngő tüzet, házról leesett gyermeket sértetlenül ad át szüleinek, egy tétovázó ifjút papi hivatásra segít. Egy nemes embert halálos betegségéből talpraállít, egy tanítványát nehéz helyzetéből kiszabadítja, Firenzében rákbeteg apácát meggyógyít, növendékét rablógyilkosok kezéből kiszabadítja.

A piramisok fölött angyalok röpködtek. Az oltár helyén óriások vállán nyugvó, 224 gyertyával kivilágított mennyei angyalvár emelkedett. Felhői között az angyalok, arkangyalok, fejedelmek, hatalmasságok, erősségek, uraságok, trónusok, kerubinok és szerafinok kara övezte a két szent nagyméretű képeit.

A kilenc angyali kar pajzsképekben az új szentek életét példázta. Szaniszló a Jézus Társaságba való felvételért könyörög, a lengyeleket győzelemre segíti, haldoklót gyógyít, hitvány konyhai munkát végez, a kutya alakjában reátámadó gonosz szellemet megfutamítja. A lengyel nemesség járvány megszüntetéséért hozzá könyörög. Betegségében Mária jelenik meg neki, és a kis Jézust a karjára teszi. Haldoklik, imádságba merülve, fényesség árad belőle.

Alajos tengeri szörnyekkel küzdő hajóst segít meg. Egy ifjút a papi pályára beszél rá. Betegek könyörögnek hozzá gyógyulásért.

Testvérei javára lemond hercegi rangjáról. Ördögtől megszállottat megment. Keresztfa előtt vezekel. Az Oltáriszentség láttára elragadtatásba esik. A napra mint Isten hatalmának bizonyságára mutat. Az égi szerelem nyilától megszédülve, lovászai támogatják. Betetőzésül az Angyalvár fölött a Szentháromság a halhatatlanság koronáját teszi a két fiatal szent fejére.*

Alajos tisztelete a XVIII. században virágzott, főleg azokban a városokban, vidékeken, ahol jezsuiták működtek. Kápolnája van a Társaság székesfehérvári templomában, továbbá Garábon, az egykori promentrei apátság romjain.* Ómalomsok, Nagymágocs (1833) templomának patrónusa.

Segítő közbenjárását főképpen a tiszteletével egybekötött panis Divi Aloysii, vagy másképpen farina Aloysiana használatán át éreztette a benne bizakodók között. A Szent Alajos kenyere elterjedt barokk szentelmény volt. Főleg láz és gyermekbetegségek ellen tartották foganatosnak.*

Az egykori egri jezsuita templom egyik oltárképén Alajos liliomot osztogat az eléje járuló magyar viseletbe öltözött diákoknak: mintegy a mennyország apródjaivá fogadja őket. Nyilván ez lehetett az ifjúság Mária-kongregációjának oltára.
Hátra Kezdőlap Előre