19. Szigdríva-ének

Szigurd fellovagolt a Farkastetőre, és délnek, Frankhon felé vette útját. A hegytetőről nagy fényességet látott, mintha tűz égett volna: a fénysáv az égig világított. Amint a közelébe ért, ott állott előtte egy pajzsvár, zászló lobogott a tetején. Szigurd belépett a pajzsvárba, és látta, hogy ott valaki fekszik, teljes harci fegyverzetben. Szigurd elébb a sisakot vette le a fekvő alak fejéről, és nyomban láthatta azt is, hogy egy nő hever ott. A páncéling úgy feszült rajta, mintha odanőtt volna a bőréhez. Szigurd hozzálátott, hogy kardjával, Grammal, felnyissa a páncélinget, a nyakkivágástól kezdve végig és vissza, majd a fekvő nő két karját szabadította ki, és lehúzta a páncélinget. Amikor a hölgy felébredt, felült, és Szigurdot megpillantva szólott ekképpen:

 
1. "Harci ingem ki hasítja?
Ki háborítja álmom?
Ki hántja le rólam
a régmúlt kötelékét?"
 
Szigurd így felelt:
 
"Szigmund fia, Szigurd;
karja és kardja elébb
hollóknak hányt eledelt,
most téged ébreszt."
 
2. "Soká alhattam,
soká heverhettem, alvó:
hosszú balsors rendjét
Ódin rendelte így;
rúna-varázst elűzni nem volt erőm."

Szigurd leült, és megkérdezte a leányt, mi a neve. A leány mézsörrel teli ivókürtöt nyújtott Szigurdnak: felejtés italát. Szólott a férfihoz ekképp:

 
3. "Üdv néked, napfény,
üdv nektek, nap fiai,
üdv neked, lánya az éjnek.
Nyugodt és nyájas szemmel,
jő szívvel nézzetek ránk,
diadalunkat dicsérve!"
 
4. "Üdv néktek, ázok,
üdv, áz istennők,
üdv, áldott termőföld!
Te áldj bennünket
boldog elmével,
bűvös erővel örökkön."

A leányt Szigdrívának hívták, és valkűr volt. Elmondta azt is, hogy két nemzetségfő párharcot vívott egymással. Egyiküket Hjálm-Gunnarnak hívták, már idős harcos volt, hősiesen küzdött, és Ódin neki ígérte a diadalt, de

 
"Agnár, a másik,
Auda bátyja
egyenlőtlen eséllyel,
elhagyatva harcolt."

Szigdríva akkor Hjálm-Gunnart harc során levágta. Ódin azonban álomtövissel megszúrta Szigdrívát, bosszúlván ekképp a tettet, és kimondta, hogy Szigdríva eztán sosem győzhet csatában, és férjhez kell mennie.

"Szavamat adtam, hogy csak ahhoz a férfihoz megyek nőül, aki nem tudja, mi a félelem." Szigurd szót váltott Szigdrívával, és megkérte a lányt, tanítaná őt bölcsességre, s megkérdezte, tudja-e Szigdríva, mi történt valamennyi világban.

 
Szigdríva szólott:
 
5. "Sör van e serlegben,
tusák törzse, tiéd!
Erővel elegyítettem,
harci hévvel,
varázs van benne bőven,
híven ható ének,
gyógyítás rúnája,
rúnája gyönyöröknek.
 
6. Győzelem rúnáját ismerd,
ha győzni indulsz,
kardod markolatán legyenek,
kardod lapján, élén,
és kétszer kiáltsd el
Tyr nagy nevét.
 
7. Tudj segítő sörrúnát:
megkíván más asszonya,
akinek ellenállnál,
ezt vájd ivóedényedre,
kézfejre kanyarítsd,
vésd körmödre: Veszély.
 
8. Teli korsóra tégy jelet,
távol járjon a veszély,
ártó italba hagymát vess,
ártalmatlan azontúl,
üdvös üdítőd
a mérgezett mézsör.
 
9. Ismerj rejtő rúnákat,
újszülöttek útját
e világba vezérlik;
tenyérre rajzolt rúnák,
a végtagok díszei
istennők védelmét ígérik.
 
10. Hallj hullámrúnákról,
hadd óvj vitorlás-lovakat
vadúl hánytorgó vízen;
vésd a hajó ormára,
kormánylapátra karcold,
evezőkbe eddzed:
védelmed vészes árban,
ádáz hullámverésben,
rontásból révbe vezéreld.
 
11. Ág-bog rúnák titkát tudd,
általuk javasember légy,
sebeket serényen ápolj;
fakéregbe véss jelet,
faháncsba véss jelet,
keletnek álló ágakra.
 
12. Beszéd-rúnákat ismerj,
így nem érhet bántalom
szertelen szavakért;
fond őket fonattá,
kötözd őket köteggé,
rakd rakásba,
tedd a ting terére,
ahol a törzsbeli társak
igazságot tesznek.
 
13. Ész-rúnákat érts,
hadd járj túl ekképp
az emberek eszén;
Hropt hozta el őket,
Hropt hajlította őket,
Hropt hat általuk,
ital ihletésére
Heiddraupnir koponyájából,
Hoddrofnir kosszarvából.
 
14. Állt Hropt a hegyen,
kezében Brímir kardja,
sisak szorította fejét,
akkor fennszóval
szólott Mímir szája
megannyi igaz szót.
 
15., 16., 17. Ragyogó isten-pajzsról
mondott pajzs-rúnákat:
készlábú patkójára,
koránkelő fülére,
Hrungnir kocsijának
futó kerekére,
Szleipnir fogsorára,
a szánszíjakra,
medve mancsára,
Bragi buzgó nyelvére,
farkas fent karmára,
sas sújtó csőrére,
vert, véres szárnyakra,
híd szilárd lábára,
gyermek születésére,
gyógyító lábnyomokra.
Üvegre és aranyra,
üdvös amulettekre,
birtokra és borra,
gazda kedves helyére,
Gungnir-kard hegyére,
Grani szügyére,
nornák szilaj körmére,
kemény bagolycsőrre.
 
18. Kivésték valamennyit,
bevésték bizonysággal,
szent sörbe keverve
kerültek szerte világba mind.
Van becsük ázoknál,
van becsük álfoknál,
egy részük bölcs vánoknál,
másuk ember-világban.
 
19. Találsz bükk-rúnákat,
rejtő-rúnákat lelsz,
sok sör-rúnát,
jeles erő-rúnákat
mindenki javára;
vésetük meghagyd,
értelmük megértsd,
ha megismerted, használd,
míg a világok végzete nem ront.
 
20. Végül most válassz,
vár minden lehetőség,
fénylő fegyver fája!
Hallgatsz-e, szólsz-e,
magad határozol,
már minden rossz kiméretett."
 
Szigurd szólott:
 
21. "Meg nem hátrálok,
bár halálom borzaszt,
gyávának nem születtem;
gyengéd szavad kérem,
tapasztalt tanácsod,
míg élhetek, mint éljek."
 
A valkűr válaszolt:
 
22. "Fogadd első tanácsom:
maradj tiéidnek
mindenkor tisztelője,
bosszút ne állj rajtuk,
bármint rontsanak,
holtaknak használsz ezzel.
 
23. Második tanácsom:
hamis esküt ne tégy,
hűtlenné ne válj;
végzetes kalandor,
társaid kerülnének,
farkastól, futnának tőled.
 
24. Harmadik tanácsom:
bölcs légy a tingben,
butával ne vitázz;
a bárdolatlan ember
több tárgyat említ,
mint tudása engedhetné.
 
25. Gyakori rossz, hogy
gyávának hisznek,
ha tétlen hallgatsz,
vagy titkolózva szólsz,
ez szintén veszélyes;
rágalmazódnak
rákövetkező nap
ne szánd a lelkét,
Hélbe a hazugot letaszítsd!
 
26. Negyedik tanácsom:
ha netán utadba esne
bűnös banya háza,
haladj el mellette,
éjre ne maradj ott,
bárhol is érjen.
 
27. Körültekintő szem kell
a szívós küzdelemhez;
gonosz asszonyok
ott ülhetnek galádul
az út mentén: ügyed
rontóit rettegd méltán.
 
28. Ötödik tanácsom:
örvendj padokon pihenő
szép lányok láttán,
álmodat mégse áldozd
csalképüknek, ne csábíts
asszonyokat se csókra.
 
29. Hatodik tanácsom:
ha sör mellett tolongó
katonák kötekednek,
ittas vitában
velük ne viszálykodj,
eszüket elvette a mámor.
 
30. Duhaj dulakodás,
sörital, sok vitéz
vesztét hozta már,
sokak halálát,
gyászos gyötrelmét,
szenvedést és szennyet.
 
31. Hetedik tanácsom:
ha bosszúállóval
bonyolódsz bármibe,
végzetes vívás is
több esély, tudd,
mint házadban elégni.
 
32. Nyolcadik tanácsom:
nyugton élj, kerüld
a rontó bujaság-rúnát,
bajt leányra ne hozz,
hagyd a más nőjét, ne tedd
tiltott vágy tárgyává.
 
33. Kilencedik tanácsom:
temesd el a halottat,
bárhol is lelsz rá,
ha betegség, ha nagy víz
végzett vele, ha kardtól
hullt el, hős küzdő.
 
34. Emelj sírhalmot
az elhunytnak, méltón
mosdasd meg, fésüld,
törölgesd le féltőn,
így tedd koporsóba,
kívánj néki áldott álmot.
 
35. Tizedik tanácsom:
farkas fiának
ne higgy soha semmit,
ha apja hullt kezedtől,
ha fivére, féld,
féreg forog szívében,
vérdíjat bár szívesen vett.
 
36. Gyújtogat a gyűlölet,
bolygat a bosszú,
állhatatos az ártás;
fegyver és fondorlat
védje a vezért,
ha köréből kiválni kíván.
 
37. Tizenegyedik tanácsom:
barátaid ne bántsd,
hallgass híveidre;
hosszú életet én
nem mondhatok neked,
mert heves harc emészt el."


20. Töredékes Szigurd-ének

 
Högni:
 
1. Mit követett el
ellenedre Szigurd,
hogy most te a hős
életére törsz ekképp?
 
Gunnar:
 
2. Szigurd nékem
nagy esküt fogadott,
fogadott esküjét
csalárdul megszegte,
megcsalt engem,
bár ő lett volna
minden baráti eskü
egyedüli bátor védje.
 
Högni:
 
3. Felbújtott téged Brünhild
baljós gonoszra,
bosszúra gerjesztett,
bánatot fakasztanál;
Gudrúntól elirigyelte
boldog házasságát,
téged is, bizony, tőle
eltávolítana.
 
4. Ki farkashúst főz,
ki kígyót szel fel,
ki Guthormnak ád
hollóhúst étkül;
csak így bírhatnak
bajra áhítók
a bölcs bátorra
ádáz kezet emelni.
 
5. Rontatott Szigurd élete
Rajnától délre;
fenn a fán holló
hirdette fennszóval:
Attila kardjai fognak
veletek vörösülni,
harcot áhító hadak
fizetnek az esküszegésért.
 
6. Állt odakünn Gudrún,
Giúki leánya,
legelső szót ő
szólott ekképp:
Hol az élről Szigurd,
harcosok fejedelme,
látom, rokonaim
lovagolnak elöl.
 
7. Választ Högnitől
hallhatott csupán:
Szigurdot szétszabdalta
kíméletlen kardunk,
szürke lova lógatja
holt fejedelemre fejét.
 
8. Felzengett akkor
Brünhild nevetése,
szívéből fakadt fel,
betöltötte az udvart:
Boldogan élvezzetek
földet és fegyvert,
kik a bátor vezér
életét vettétek.
 
9. Szólt akkor Gudrún,
Giúki leánya:
Gonosz dolgokban
dúskálsz szavaddal;
ellenség kezére Gunnar,
Szigurd gyilkosa jusson,
bosszúra éhes vágynak
vérrel jussa beteljen.
 
10. Szólt akkor Brünhild,
Budli leánya:
Boldogan élvezzetek
földet és fegyvert;
Szigurd maga uralná most
mind e birodalmat,
ha élete tovább
megtartotta volna.
 
11. Jogtalan jutna
országló uralomhoz
Giúki örökén,
gótok sokaságán;
ha öt szép szál fiút,
vezérlő harcost
nemzett volna,
akkor se illetné ily hely.
 
12. Így sötétedett be,
sokat is ittak,
ízes szavakat szólván,
bőséggel elbeszélgettek;
akkor nyugalmasan mind
nyugovóra tértek,
maga Gunnar virrasztott,
tovább valamennyiüknél.
 
13. Láb akkor lendült,
száj nyílt szólásra,
hadak emésztőjét
gondolkodóba ejtve,
mindazzal, amit ketten
a bozótban beszéltek,
a holló meg a sas,
hazafelé lovagolva.
 
14. Ébredt Brünhild,
Budli leánya,
Szkjöldungok istennője,
napkelte előtt kevéssel:
Bármire bújtogattok,
a balsors bevégeztetett,
titkolni vagy feltárni -
mind egy tehetetlenség.
 
15. Hallgatta e szavakat
hosszú szótlanság,
alig is érthették
így ezt az asszonyt,
keserves könnyek közt
kezdte beszédét,
férfiak népét Brünhild
nevetve bíztatta:
 
16. Gonosz álom szállt
szememre, Gunnar:
tört-zúzott teremben
téli, zúzos ágyam,
te magad, fejedelem,
lóháton fogoly, léptetsz,
ellenség vesz körül,
visz megkötözve.
Niflung nemzetségtek
így ernyed s vész,
valahány esküszegő,
ez a sors sújtja.
 
17. Gondolj rá, Gunnar,
ha még felidézheted,
hogyan folyattatok
friss vért láb nyomába;
fizettél nyomorultul
végzeted hű társának,
ki téged mindenben
többre tartott volna.
 
18. Ezt bizonyította,
ahogy kilovagolt,
bátor kedvvel,
megkérni engem:
hadak emésztője,
híven állt mindent,
amire megesküdött
fiatal fejedelmének.
 
19. Arannyal ékes
vérontó vasát
kettőnk közé
a hős helyezte;
tűz edzette
kívül az élét,
lobogott lapján
mardosó méreg.


21. Az első Gudrún-ének

 
1. Hajdan, hogy Gudrún
a halálra gondolt,
bánatba borulva
ült Szigurd teteménél;
kezét nem tördelte,
keservesen nem sírt,
panaszos szót nem szólt,
mint más asszonyok tennék.
 
2. Járultak hozzá
jarlok, jóindulattal,
kemény kedvét
hadd enyhítenék meg;
hiába mentek,
Gudrún sírni nem sírt,
csak szíve a kíntól
szinte kettévált ott.
 
3. Mellette voltak
mind a jó jarlok
asszonyai rendre,
aranyos ruhában;
sorolták sorban
szívük szenvedését,
legfájóbb gyászukat,
gyötrő gyötrelmüket.
 
4. Szólt vigaszul Giavlaug,
szép Giúki nővére:
"Szerencsétlenebb nincs
nálam két fél földön,
örömem vesztettem,
öt férjem hullt harcon,
három leányom halt,
három nővérem tűnt,
nyolc fivérem nyugszik,
magamra maradtam."
 
5. Gudrún sírni nem sírt,
csak szíve a kíntól
szinte kettévált ott;
keserűen fordult
halott férje felé,
virrasztott a vezérnél.
 
6. Szólt akkor Herborg,
hunföldi fejedelemnő:
"Keserűbb kínokról
kell, bizony, beszélnem,
déli földön halt
hét délceg fiam,
halálos harcban hullt
nyolc nyúlánk hitvesem.
 
7. Apámat, anyámat,
négy testvérbátyámat
nagy tengeri vihar
verte mélyes-mélyre,
megtörte kegyetlen
a hánytorgó hajót.
 
8. Magam emeltem ki
mind a tetemeket,
magam ékesítettem,
én temettem;
ez mind fél év alatt
szakadt árva fejemre,
szeretettel senki
nem csitította siralmam.
 
9. Még e félévben volt,
hogy fogságba estem,
elhurcoltak hitványul,
sanyarú sors várt;
vezér asszonyának
saruit kellett
serény kézzel
kötöznöm reggelenként.
 
10. Szegény fejemet
féltékenyen szapulta,
kemény ütleggel
munkára űzött;
még ilyen hajcsárt
sosem is hittem,
se gonosz úrnőt
ugyan galádabbat."
 
11. Gudrún sírni nem sírt,
csak szíve a kíntól
szinte kettévált ott;
keserűen fordult
halott férje felé,
virrasztott a vezérnél.
 
12. Szólt akkor Gullrönd,
Giúki leánya:
"Bármilyen bölcs vagy,
a fiatalasszony
fájdalmát nem enyhíted,
bánatát nem űzöd."
Maradt betakarva
a holt hős teste.
 
13. Gullrönd a kendőt
a királyról leemelte,
Gudrún térdére
terítette lágyan:
"Kedvesedet lásd!
Karoddal öleld,
ajkad ajkához vidd,
érintsd, mintha élne."
 
14. Gudrún még egyszer
megnézte Szigurdot,
látta szakállas
arcán a veres vért;
a vezér fényes
szeme világa kihúnyt,
lelkét kard járta,
kebele beomlott.
 
15. Gudrún görnyedve
ráhajolt akkor
a holt Szigurdra,
haja kibomlott,
könnyének cseppje
csorgott égő arcán,
lábáig legördült.
 
16. Gyötrelmesen sírt
Giúki leánya,
látták keserves
könnyeit omolni;
künn az udvaron
lúdak futottak szét,
a fiatalasszony
méltóságos madarai.
 
17. Szólott akkor Gullrönd,
Giúki leánya:
"Szigurdot nálad jobban
senki se szerette,
jól tudom, javát
akartad csak e földön:
azt is láttam, kedved
se kint, se bent, másutt
nem lelted, szép húgom,
csak Szigurdnál, híven."
 
Gudrún szólott:
 
18. "Giúki fiai közt,
mint fehér liliom,
Szigurdom úgy fénylett,
szép virág a fűben,
vagy mint villogó gyöngy
gyönyörű fonálon,
fiatal fejedelmek
deli körén drágakő.
 
19. Herian hölgyei közt
nemzetségünk nagyjai
engem tartottak
egykor a legtöbbre;
összezsugorodtam,
mint őszi falevél,
hóvihar forgat már,
hadvezérem halott.
 
20. Ágyamban, álmomban
hült helye gyötör;
Giúki fiai döntötték le
dicső fejedelmi székből;
Giúki fiai szerezték
nékem e szomorúságot,
nénjük miattuk ont
keserves könnyeket.
 
21. Rontva rontottatok
földre és népre,
nagy esküvéstek
ekképp szegtétek meg;
Gunnar, ékes aranyat
élvezni nem fogsz:
halálosan fonódnak
köréd a karperecek,
Szigurdnak tett esküd
gyötrelmes gyilkolód lesz.
 
22. Udvarunk vígassága
ugyan nagyobb volt,
midőn Szigurd Granit
nyergelte, s így nyargalt,
Brünhild kezét kérni
indult, irgalmatlan
némberét, vesztére
valamennyiünknek."
 
23. Szólott akkor Brünhild,
Budli leánya:
"Férjért, gyermekért
hadd gyötrődjék fennszóval
e gonosz nő, mert rád
sírást hozott, Gudrún,
sújtott ma reggel
rúnavarázzsal."
 
24. Legott szólt Gullrönd,
Giúki leánya:
"Hallgass, te hitvány,
ily szavakat ne szólj itt!
Vezérek veszedelme
mindegyre voltál,
keserű sorsát
mind néked köszöni,
gyötrelmes gyászát
hét nemzetségfőért,
nagy fájdalmát, néked
megannyi feleség."
 
25. Szólott akkor Brünhild,
Budli leánya:
"Attila okozott
minden bajt, akaratlan,
Budlinak fia,
bátor fivérem.
 
26. Történt a hún nemzetség
termében egykor,
hogy egymásra néztünk,
tüzelt a fejedelem
kígyóágyának tüze,
kiolthatatlan arany fény,
fájón felidézem,
gyönyörrel gyötör emléke."
 
27. Ott állt az oszlopnál,
kapaszkodott belé,
Budli királyi leánya,
Brünhild, lángot
lövellt a szeméből,
mérget szikrázott,
míg a halott Szigurd
sebeit hosszan nézte.


22. Szigurd-ének

 
1. Hajdanidőn, hogy Szigurd
Giúkihoz érkezett,
győztes ifjú Völszung,
végzetes küzdelemből,
hűséget fogadott
két hős fivérrel,
egymásnak esküt tettek
tetterősek ekképp.
 
2. Hajadont kínáltak néki,
hatalmas kincset,
Giúki lányának,
Gudrúnnak kezével;
ittak, szót váltottak
az ifjú vitézek,
Giúki fiai megvoltak
Szigurddal szépen.
 
3. Brünhildért kérőbe
készültek bátran,
Szigurd is köztük,
szilajul vágtattak;
az ifjú Völszung
ismerte az utat,
balsorsán múlt csak,
hogy nem lett az övé Brünhild.
 
4. A deli harcos
díszes markolatú,
meztelen kardját
tette közébük;
csókkal nem csábította,
ölelni sem ölelte
a kemény király
a szépséges szépet;
Giúki fiának őrizte
a gyönyörű hajadont híven.
 
5. Brünhild bánatot
még sosem ismert,
ifjú sorsa semmi
bajba nem sodorta,
az undok bűnre
napjai nem utaltak,
ám a vészthozó nornák
vesztére felvonultak már.
 
6. Ült egymagában
odakint este,
ajkáról odaadó
szavak olvadtak:
"Szigurdot kívánom,
karomba venném
az ifjú vezért,
vagy vesszen irgalmatlanul.
 
7. E szavakat szóltam,
bánom azóta is,
asszonya Gudrún lett,
a férjem Gunnar;
fertelmes nornák,
nagy fájdalmat fontatok."
 
8. A bánatos Brünhild
sokszor sétál künn,
keserves, néma jajjal
gleccseren, jégen,
mikor Gudrún
Szigurddal lepihen,
s lágyan letakarja
a hős hun vezér,
asszonyát védi,
szerelmetes szépét.
 
9. "Nincs mit kívánnom,
nincs férfi mellettem,
fájdalmas, meddő
lélekkel lelkesedem."
 
10. Gyilkosságra bujtott
gyötrelmében Gudrún:
"Tőlem most, Gunnar,
tartóztasd meg magad,
bennem többé
örömed nem lesz,
örökrészemről mondj le,
rólam is, mindörökre.
 
11. Haza hadd térjek,
ahonnét jöttem,
jó rokonaimhoz,
véreimnél rév vár;
ott éljek csöndben,
életem elapadjon,
hacsak te Szigurd
vérét nem veszed végül.
 
12. Apját követvén,
induljon az ifjú,
ne soká nevelgess
fiatal farkast;
nem fenyegeti a hőst
oly baljós bosszú,
ha a halott után
utód nem marad."
 
13. Bánkódott Gunnar,
fejét horgasztva búsult,
eszméi hánykódtak
egész álló nap;
nehezen tudta
tisztázni szívében,
szerencsét igérő
választás mi lenne;
Völszungokhoz kötötte
korábbi esküvése,
Szigurd halála is,
tudta, szörnyű hiány lesz.
 
14. Gondban gubbasztott
irdatlan ideig;
régi szokás szerint
fejedelmi házat
a hites feleség
sosem hagyott el.
Högnit hívta Gunnar,
titkos tanácsát kérte,
benne volt most már
minden bizodalma.
 
15. "Budli nemzetség
nagy leánya, Brünhild,
legelső a nők közt,
egyedül enyém;
elvetném inkább
enmagam életét
mint hogy e hölgy
kincsétől kelljen válnom.
 
16. Akarnád-e aranyért
e hős vérét venni?
Hidd el, a Rajna
remek kincseit
birtokolni kéj,
kit ne boldogítana
ilyen szerencse,
szívhez igen illő?"
 
17. Högni válasza
velős volt és hűvös:
"Nem méltó hozzánk
karddal megszegni
esküszó kötését,
hitszegő módon
megtörni a hűség
eleven elrendelését.
 
18. Éltek-e e földön
boldogabb férfiak,
mint mi négyen, bátrak,
nép vezetői?
Ó, a hun hős, hadd éljen,
harc-Baldr!
Nem lenne akkor
nemzetségünknél nagyobb,
s ha mind az öten
fiaknak örvendhetnénk,
erőnk messzesége
tovább terebélyesedne.
 
19. Jól tudom, testvér,
milyen utat járnánk,
gyűlölettel gyújtogat,
bujtogatva, Brünhild!"
 
Gunnar szólott:
 
20. "Guthormot vegyük rá
végezze a véres munkát,
kisebbik öcsénk
keveset ért ebből,
eskükötéskor ő
nem volt jelen,
jóhiszeműen cselekedhet,
nem lesz hűtlen, csalárd."
 
21. Nem volt nehéz
felbujtani a fiút:
Szigurd szívébe
verte vasát.
 
22. Fekvőhelyéről
a fejedelem még felkél,
borzasztó bosszuja
ellenségét eléri:
Guthorm felé lendül
a fényes Grani,
a kardok kardja
királyi kézből.
 
23. A gyilkos gyermeket
halállal hasítja:
feje, két karja
hull távolabbra tőle,
törzse alatt csak
lecsuklik lába.
 
24. Gondtalan aludt
Gudrún az ágyban,
szerelmes álomban
Szigurd mellett.
Megébred őrületre,
őrjöngve látja,
Frey védencének
vérében fekszik már.
 
25. Két kezét akkor
összecsapta keményen,
hogy a hős férfi
fölemelkedett még:
"Gudrún, keserves
könnyeket ne onts,
félned nem kell, arám,
amíg fivéreid élnek.
 
26. Igen ifjú most még
az én utódom,
ugyan nem szabadulhat,
szorongat ellenségünk;
elhamarkodva
hajtották végre a tervet,
végzetes tanács szerint,
szerencsétlen, vak merényt.
 
27. Legyen bár hét fiad,
egy sem lovagol, tudom,
Niflungok neveltjével,
fiammal a tingbe;
tisztán látok már,
minden bajunknak
Brünhild az oka,
a bosszúszomjas.
 
28. Szeretett engem
bomlott szerelemmel,
Gunnar becsületét
gonddal védtem;
tiszteltem a vért,
a tiszta esküt,
asszonyának titkos
ágyasa nem lettem."
 
29. Szigurd e szavakkal
lelkét kilehelte;
Gudrún ernyedten,
eszméletlen dőlt el;
felriadt, tapsolt,
táncolt minden serleg,
sikoltozni kezdtek kint
a legelésző ludak.
 
30. Akkor Brünhild,
Budli leánya
egyetlen egyszer
fagyosan felkacagott,
ahogy ágyáig
hallatszott Giúki
gyermekének heves,
sikoltó sírása.
 
Szólott akkor Gunnar:
 
31. "Bosszúszomjas nő,
nem azért nevetsz te,
mert szíved tiszta,
és vidít a vér;
mondd, mi lelt mégis,
hogy holtra sápadsz,
siralmas rád nézni,
mintha rontanának.
 
32. Azt érdemelnéd,
éktelen asszony,
hogy Attilát ott
előtted agyonüssük,
bátyád hadd látnád
borzalmas sebben,
sűrűdő vérben,
kötözhetnéd váltig."
 
Brünhild szólott:
 
33. "Gyakorta győztél,
hős híred teljes,
Attila tőled mégis
aligha fél, meghidd;
ő mindőtöknél
hosszabb életű lesz,
erősebb hatalom
az övé, örökkön.
 
34. Hadd halld hát, Gunnar
- gondolom, tudod -,
ti egykor gonosz bűnbe
bonyolódtatok mind;
nem voltam igen ifjú,
kellőképp kívánatos sem,
de bátyám házában
bőség honolt.
 
35. Férjet se akartam,
senki fejedelmet,
míg ti, Giúkungok
el nem jöttök hozzám,
lóháton három
nagy nemzetségfő;
bizony, bánom már
merész bolygástok.
 
36. Attila akkor
azt mondta nékem:
addig a jussom,
javaim ki nem adja,
aranyam, földem,
míg nem megyek férjhez;
semmit sem látok
a legendás kincsből,
mit még kislányként
kaptam tőle,
mit még tetézve
igért meg ott nékem.
 
37. Tartottam magammal
mindegyre tanácsot,
hősöket irdalni
induljak-e harcba,
bújjak-e láncingbe
bátyám ellenére.
Elmenne híre
messzi földön,
vitéz férfiakra
vinne veszedelmet.
 
38. Hagytam, hadd győzzön
egyezségünk szava;
kincset szerezni
jobban kívántam,
fénylő gyűrűket
Szigmund fiától,
más férfira soha
nem vágytam volna már.
 
39. Szavamat adtam
annak, ki színaranyban
ült Grani hátán;
nem hasonlított
tekintete a tiétekhez,
se vonásaiért
nem véteném össze véletek;
bár nagy nemzetségfőnek
mondjátok magatokat mind.
 
40. Szívem egy férfit
szeretett végig,
a nyakék-viselő
nem nyughatatlan;
Attila megtud mindent,
érti majd végre,
mihelyt hírét veszi
vándorutamnak Hélbe.
 
41. A könnyű vér
kivívja a vér haragját;
más mátkáját örökkön
senki sem ölelheti.
Bosszulva lészen még
minden bántódásom."
 
42. Felállt Gunnar,
harc fejedelme,
nyugtatni átfogta
asszonyának nyakát;
járultak akkor
- jó akarattal is párban -
a bosszút perlő
Brünhildhez, békítően.
 
43. Gunnar keze alól
kibújt az asszony,
hiába kérlelték,
ment, hajthatatlanul.
 
44. Hívta Gunnar Högnit
titkos tanácsra:
"Gyűlésbe gyűljön
valamennyi vitéz,
tőled és tőlem,
nagy szükség szorongat -
hadd csitítanánk nőm
borzalmas bosszúvágyát,
mielőtt a bajokra
még több bajt halmoz!"
 
45. Felelte Högni,
szólott fennszóval:
"Hagyjuk, hadd menjen
hosszú útjára,
újjászületés
ott nem vár többé.
Már e világra is
megrontva érkezett,
anyja öléből
örök gonosznak,
vajákos galádnak,
férfiak végzetének."
 
46. Gunnar haraggal
hagyta e beszédet,
aranyat bőséggel osztó
asszonya felé fordult.
 
47. Brünhild borongva
nézte számos kincsét,
szolgálók hadát,
háza népét mind;
pompás páncélingben,
szilaj tekintettel,
állt még mellébe szúrt
karddal kezében.
 
48. Lassan lehanyatlott,
vánkosán végigdőlt,
vére patakzott,
parancsoló szót szólt:
 
49. "Kerüljön közelébb,
aki kincset kíván,
adjatok mindenkinek,
ki engem követ,
vöröslő aranyat;
vehet akárki
ékes nyakéket,
színes szövetet."
 
50. Némán nézték,
szavára figyeltek,
így feleltek végül
kissé vonakodva:
"Elég a holtakból,
hadd éljünk,
szívesen szolgáljuk,
hasznára, e házat."
 
51. Válaszolt nekik
a vászonleplű nő,
oly sokat tapasztalt,
oly zsenge sorsú:
"Miattam senki
ne menjen halálba,
élhet tovább híven,
érdemes tettekkel.
 
52. De tündöklő ékszer,
tudom, nem ég majd
a másvilágra érve
egyikőtök lábán sem,
ha engem e földről
késve követtek.
 
53. Gunnar, jöjj ide hozzám,
Hadd szóljon véled
szőke arád még egyszer,
halála előtt:
Hajóitok még bolyonganak,
nem járnak biztos vizeken,
bár velem közben
kikötőt lel az élet.
 
54. Gudrúnt megbékíted majd,
hamarabb, mint hinnéd,
bár a bölcs asszony
szótlan szívvel
új királyához híven is
halott urát kíséri.
 
55. Szépséges leányt
szül e világra,
vakító fehéret,
a fényes napnál
nemesebb, teljesebb lesz
a tökéletes Szvanhild.
 
56. Hozzáadod Gudrúnt
egy hős fejedelemhez,
a férfira-vágyót,
sokak veszte lesz,
új szövetségét, úgy véli,
nem kíséri szerencse,
mert Attila kezessé
tenni kívánja,
az én testvérbátyám,
Budli bátor fia.
 
57. Gyakorta gyötört,
mint lett sivár sorsom,
galádul rászedtek,
erre gondoltam egyre,
egész életemet
álnokul elárulták.
 
58. Oddrúnt óhajtanád
nőül venni magad,
Attila mégsem
adja őt hozzád;
titokban találkoztok,
őrjöngő ölelésre,
testetek találkozik,
ahogy a miénk sosem,
mert a jó sors nékünk
nem járt javunkra.
 
59. Attila alkalmat vár,
véled hadd végezne,
kígyók vermére vettet,
kínok kínjára.
 
60. Kevés idő kell,
a sors Attilának
sem marad adósa:
ő maga életét veszti,
válnia kell e világtól
gyermekeivel együtt.
Ágyában gyilkolja meg
ádáz szívvel,
kegyetlen szablyával
a könyörtelen Gudrún.
 
61. Több tisztességgel
végezte volna Gudrún,
ha korábbi hitvesét
követte volna halálba,
bizony, ha a szíve
a jó szóra hallgat,
hasonlóan határoz,
mint mi magunk.
 
62. Halkul a hangom;
Gudrún nem gondol rá,
hogy életét eldobja,
mint én tettem most;
tajtékos hullámok
vigyék hajóját
Jónakrnak honába,
hánytorgók, hajtsák.
 
63. Jónakrnak fog majd
fiakat szülni;
Szvanhildot messze
távolba meneszti már,
Szigurd leányát,
a szelíd szépet.
 
64. Balsorsra sodorja
Bikki csalárdsága -
cseles bajkeverő,
jajhozó Jörmunrekk;
Szigurd nemzetsége
kihal egy szálig,
még keservesebb bánat
borul Gudrúnra.
 
65. Hadd kérjelek most,
még ez a kérésem
maradt e világon,
végső mindörökre:
rakass a mezőn
roppant máglyát,
mindkettőnknek egy-egy
hatalmas halmot
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
66. Pompázzon e máglya
pajzsokkal, sátrakkal,
súlyos díszleplekkel,
délceg sólymokkal.
Mellettem hamvadjon el
a máglyán a hun.
 
67. A hun máglyáján
hamvadjanak honi
szolgáim, szépséges
nyakékkel nyakukon,
kettőt a fejénél,
még két fürge héját,
kettőnk között ekképp
minden egyenlő légyen.
 
68. Kettőnk közé
ékes kard kerüljön,
éles, mint egykor,
hogy együtt hevertünk,
mikor ránk foghatták:
házas felekként
fekszünk egy ágyon.
 
69. Készen kövesse ezt
rögvest öt rabnő,
nyolc szolgalegény,
nemes születésű,
nagy, szép örökség,
amiről Budli
rendelkezett még;
máglyára rakják.
 
70. Sok, miről beszéltem,
bizony, többről tudnék,
ha bőkezűbben
mérték volna időmet;
így hangom megtörik,
sebem sajog csak,
igaz szavaim végzem,
vélük ér életem véget."


23. Brünhild Hél-útja

Brünhild halála után két máglyát emeltek, az egyiket Szigurdnak, az égett előbb, Brünhild a másikon, bíborszövettel bélelt kocsiban ült. Azt tartják, hogy a Hélbe vezető úton Brünhild elhajtott egy tanya mellett; ott lakott egy óriásasszony. Szólott ez ekképp:

 
1. "Szürke sziklákkal
körülvett kertem
kapuján belépni,
bizony, ne merészelj;
megülhetnél bölcsen
szövőszék mellett,
más hites hívét
hagyhatnád békén.
 
2. Valföldről mi végre
jöttél, válaszolj;
felelj, házam felé
miért fordítod fejed?
Gyilkos kezedről
gyakran kellett
emberi vért mosnod,
vak végzet lánya!"
 
Brünhild szólott:
 
3. "Ne szapulj engem,
sziklalakó asszony!
Vikingek véres útján,
amíg járhattam, jártam.
Kettőnk közül
én leszek a különb,
míg emberi elmék
sorsunkat csak sorolják."
 
Az óriásasszony szólott:
 
4. "Látod-e, Brünhild,
Budli leánya,
világ vesztére
szültek téged;
te tetted tönkre
Giúki gyermekeit,
pompás házukra
pusztulást hoztál."
 
Brünhild szólott:
 
5. "Megtudod nyomban,
nyomorult némber,
elmondom néked,
esztelen, a kocsimból:
Giúki kegyetlen
gyermekei mint tettek
szeretetlen szívű,
esküdt esküszegővé.
 
6. Hószín hattyúmezünket,
nyolc derék nővérét
daliás nemzetségfőnk
tölgy tövén eldugta;
tizenkét telet éltem,
amikor, halld hát,
esküvel hűséget
fogadtam az ifjú hősnek.
 
7. Halld még: Hlimdalban
sisakos Hildnek
hívott mindenki,
így ismertek engem.
 
8. Elküldtem ekkor
a szürke gótot,
a szikár Hjálm-Gunnart,
siessen Hélbe,
segítse diadalra
Auda fiatal fivérét;
Ódin olthatatlan
dühe dúl azóta.
 
9. Pajzsokkal kerített körül,
piros és fekete
szegélyű pajzsokkal,
Szkatalundra száműzött:
az szabadít meg,
az ébreszt fel majd,
aki életében
nem félt még soha férfi.
 
10. Délnek tekintő
tágas termemet
ölesen lobogó
lángokkal övezte;
a lovas vitéz majd
ezeken vág át,
hozván Fáfnir alól
a fényes aranyat.
 
11. Odalovagolt Granin
aranyosztó gazdag,
ahol nevelőapám
nagy birodalma állt;
derekabbnak bizonyult
a dán viking vezér,
mint bármelyik hős,
harcosok bátra.
 
12. Ártatlan aludtunk
a közös ágyon,
akár ha édes
bátyám lett volna;
összébb nem bújtunk,
egymást nem öleltük,
nyolc éjszaka telt így,
tűrtük nyugodtan.
 
13. Giúki leánya, Gudrún
gonosz szóval vádolt:
szerelemben háltam
a hős Szigurddal;
keservemre volt így,
kiderült végképp,
mint csalták el tőlem
csalárdul jegyesem.
 
14. E világ végéig
viszályra születnek
a földi népek,
férfiak és nők;
Szigurddal engem
szerelem fűz egybe
idők örök túljáig. -
Óriásnő, tágulj innen!"


24. A Niflungok pusztulása

Gunnar és Högni ekkor az összes aranyat magához vette, Fáfnir örökét, Attila és Giúki fiai közt viszály támadt: Attila a Giúkungokat hibáztatta Brünhild haláláért.

Kibékültek azzal, hogy Gudrúnt Attilának ígérték; elébb azonban Gudrún inni akart a feledés italából, csak azután egyezett bele a házasságba. Attila fiait Erpnek és Eitilnek hívták, Szvanhild pedig Szigurd és Gudrún leánya volt. Attila fejedelem vendégségbe hívta magához Gunnart és Högnit, érettük küldötte Vingit vagy Knéfrödöt. Gudrún látta, csapdáról van szó, küldött hát rúna-jeleket, ne jönnének, és Högninek figyelmeztetőül elküldte Andvaranaut gyűrűt, s kötött rá farkasszőrt. Gunnar nőül kérte Attila nővérét, Oddrúnt, de nem adták hozzá; ekkor nőül vette Glaumvort, Högni pedig Kosztberát. Fiaik voltak: Szolar, Sznévar és Giúki. Amidőn pedig a Gjukungok Attilához érkeztek, Gudrún kérte fiait, könyörögjenek az érkezők életéért, ám azok megtagadták kérését. Högni szívét kivágták, Gunnart kígyók vermébe vetették. Játszott hárfáján, és a kígyók elszenderedtek; egy vipera mégis a májába mart.

Tjódrek király Attilánál volt, és csaknem valamennyi emberét elveszítette. Gudrún és Tjódrek elpanaszolta egymásnak, melyikükkel mi történt. Szólott Tjódrekhez Gudrún ekképpen:25. A második Gudrún-ének

 
1. "Leányok közt legszebb,
asszonyházban éltem,
anyám ékessége,
bátyáimban bíztam;
akkor Giúki áldott
szépséges arannyal,
szépséges arannyal,
így adott Szigurdhoz.
 
2. Giúki fiai közt
Szigurd gyönyörű volt,
mint fehér liliom
alig lengő fűben,
mint a szálas szarvas
a vadállatok közt,
kényes, vörös arany,
ezüst közt eleven.
 
3. Bátyáim, bizony,
eztán nem kedveltek,
mert különb férjem volt
minden fivéremnél;
éjten éjt ébren,
nem tudtak tanácsot,
Szigurd életét
kellett kioltaniok.
 
4. Futott a tingből Grani,
fájón felnyerített,
maga Szigurd már
nem volt nyergében;
nyomorult verítékben
usztak a hátasok,
bár hozzászokott mind
a megerőltetéshez.
 
5. Sírva siettem
Granival beszélni,
könnyezve kérdeztem
tőle, mi történt;
fejét a fűbe
lehorgasztotta a ló,
gazdája pusztulását
a paripa tudta.
 
6. Sokáig tűnődtem,
soká tétováztam,
megkérdeztem végül
mind a vezéreket.
 
7. Gunnar feje horgadt,
Högni fájón szólt
Szigurd haláláról,
tőle tudtam meg, íme:
»A túlvilágra
küldték a férfit,
fekszik a Guthorm-ölő,
farkasok étke.
 
8. Délnek kell menned
Szigurdot keresve;
szívtelen károgást
hallasz majd, hollókét,
keselyűk sikolyát,
sasok kiáltását,
farkasok fennszavát,
férjed ott megismered még.«
 
9. Högni hogy szólhatsz
ily szörnyűségesen?
Gyalázatos gyönyörrel
miért gyötörsz, mondd?
Szívedet szaggassák
szét a hollók,
hordják szanaszéjjel,
elhagyott helyekre!
 
10. Válaszolt Högni,
választott szavakkal,
szilaj hangulatban,
hatalmas gondban:
»Gudrún, azt mondom,
majd még jobban szenvedsz,
ha szívem húsát
hollók tépik ki.«
 
11. Indultam innen,
sivár vitából,
sűrű vadonba,
farkasok nyomán végig,
nem sírtam, nyomorult,
más asszonyok módján,
kezem nem tördeltem,
keserves, nem tomboltam,
kínom bár szaggatott,
marcangolt Szigurd mellett.
 
12. Köröttem az éj
koromsötéten égett,
Szigurd közelében
ültem, szenvedő szívvel;
ordító ordasok
segíthettek volna,
ha silány életem,
így éreztem, kioltják,
vagy éghetek égve,
ropogós rőzselángon.
 
13-14. Öt áldott-átkos nap
hágék nagy hegyeket,
míg Hálf hatalmas
termét elértem.
Tóránál tanyáztam
hétszer fél évig,
Hákon leányánál,
dánok dús földjén;
javamra készített
jártas kezével
dán hattyús hímzést,
délebbi házakét.
 
15. Harci játékokat
jeleztünk a hímzésen,
királyok harcosait,
vörös pajzséleket,
hun vitézeket,
hadrakelt seregeket,
sisakok sűrűjét,
király kíséretét.
 
16. Szigmund hajói
szelték a habokat
a part közelében,
pompásan kifaragott
- hímzett - ormókkal;
harcok helye látszott így,
Szigaré, Sziggeiré:
dél felé Fjónnál.
 
17. Grímhild, a gót asszony
akkor meghallotta,
magam mihez kezdtem;
letette kezéből
kényes szövését,
fiaiért küldött,
daccal kitudni,
mely délceg kíván
netán a nővérnek
vérdíjat adni,
fia elvesztéért,
férjéért elégtételt.
 
18. Gunnar felkínálta:
arannyal fizet
azért, ami történt;
Högni is így tett.
Grímhild tudakolta,
útra kelni ki kíván,
pompás paripán,
kényes kocsin,
lobogó sörényű lovon,
ki küld sólymot,
ki lő ki nyílvesszőt
nyurga ébenfa íjról.
 
19. Jött Valdar, a dán is,
véle Jarizleif,
harmadiknak Eimod,
híve még, Jarizszkári;
megérkeztek mind,
fejedelmi hősök,
a Hosszúszakállú
kísérete rőt köpenyben,
rövid harci ingben,
homlokba húzott sisakkal,
súlyos kardokkal,
kondor-barna hajjal.
 
20. Mind nékem kínált
választott kincset,
választott kincset,
vigasztaló beszédet;
bánatom enyhíteni,
sebeim sajgását,
szinte hízelegtek,
szavuknak nem hittem.
 
21. Grímhild gazdagon
vendégelt itallal,
keserű hidege
hadd enyhítse keservem;
italba keverve
jégtüzű tengervíz,
varázsfű java,
vaddisznó vére.
 
22. Igencsak díszes volt
a derék ivókürt,
körben rejtelmes
rúnák ékesítették;
Haddingföld hosszú
férgei, fejthetetlen
állati figurák
borították a bárdot.
 
23. E sűrű sörbe
kártevést kevertek:
erdei gyökeret,
elégetett makkot,
konyhai kormot,
áldozati állat
beleit, bánat ellen
disznó dagadó máját.
 
24. Feledtem ekképp,
hogyan halt férjem,
fejedelmi sorsát
mely sivár vég sújtotta;
három nemzetségfő
hódolt nékem ott,
míg végre Grímhild
maga ily szavakat szólt:
 
25. »Gazdagon ajándékozlak,
Gudrún, arannyal,
kapsz kincset bőven,
barmot is apád után;
gyönyörű gyűrűket,
Hlödvértől termeket,
szép hálósátrakat,
mindet a halottól.
 
26. Hun leányok szőttest
kedvedre szőnek,
kiváltsággal élsz,
élvezed Budli
bűvös gazdagságát,
Gudrún, te leszel, íme,
igaz lelkeddel
Attila asszonya.«
 
27. Férjhez menni már
nem fogok többé,
társamul Brünhild
bátyját sem kívánom.
Fonák dolog lenne
Budli fiával
életem élveznem,
nemzetséget növelnem."
 
Grímhild szólott:
 
28. "Hagyd e borongást,
hősök bosszulását,
magunk is megéltük
egykoron mindezt;
egyszerre mintha
éledne, úgy érzed,
Szigurd és Szigmund,
ha fiakat szülsz."
 
29. "Grímhild, gondomat
el nem hessenti semmi,
hősnek már sosem
adhatok reményt;
amióta rontás
végzett Szigurddal,
szívének vérét falánk
farkasok, hollók itták."
 
Grímhild szólott:
 
30. "Megleltem már néked
a fejedelmi férfit,
mindenkit felülmúl
magas származása;
szíved övé legyen,
érj így szép öregkort;
élj férfi híján örökkön,
ha ölelésétől fanyalogsz."
 
31. "Hagyd ezt, Grímhild,
hiába is beszélsz,
hasztalan buzgólkodsz
a bajhozót ajánlva.
Attila okozza galádul
Gunnar vesztét,
Högni végzete ő lesz,
szívét hasítja.
Szilaj szándék űz majd,
hogy e konok kardot,
e vérengző kegyetlent
kiüssem a világból."
 
32. Keserves könnyek közt,
gondtól görnyesztve
felelte Grímhild,
hallván, fiát mily
heves gyűlölet
jövendöli gyilkosnak:
 
33. "Kapsz még több földet,
fényes kíséreted lesz,
vár Vinborg, Valborg,
ha jól választasz,
legyen a tiéd mind,
te élvezd mindig, leányom!"
 
34. "Elfogadom ekképp
fejedelmet férjül,
rokoni rábeszélésre,
bíztató biztosításra;
boldoggá mégsem tesz
sohasem a férfi,
fiai nem kárpótolnak
kiirtott fivéreimért."
 
35. Lóra szállt lendületesen
a szükséges kíséret,
kocsiba emelték
a velszi nőt a szolgák.
"Vágtattunk hét nap
hűvös tájakon,
további hétig
hullámokat hasítva,
harmadik héten végre
part volt pihenőnk.
 
36. Ott őrökkel őrzött
magas vár állt,
mielőtt belovagoltunk,
boltos kapuja kitárult.
 
37. Attila ébresztett aztán,
éreztem mégis,
mennyi konok keserűség
ront halott rokonaimért."
 
Attila szólott:
 
38. "Nemrég a nornák
áldatlan álommal,
kísértetes formán
feleltek kérdésemre;
láttalak téged,
Giúki leánya,
gyilkod a szívemet
szúrta át, Gudrún."
 
39. "Tűzvész tudója vagy,
ha vassal álmodsz,
áldatlan viszályt szít
a szívbéli harag;
hadd gyógyítom teljes
tűzzel gyarlóságod,
undorodva ugyan,
gyomlálom gyötrelmeidet."
 
Attila szólott:
 
40. "Levágott virágokat
láttam kertemben,
bár kívánságom
virultuk lett volna;
vértől piroslón
hozták a padokhoz őket,
kiszakítva tövestül,
eledelemül kínálva.
 
41. Láttam rémálmomban:
kezemről sólymok röppennek,
vakmerőn sóvárogva
szállnak szörnyű vég felé;
mintha szívüket falnám
mézzel dagasztva,
vértől duzzadva,
iszonyodtam váltig.
 
42. Láttam lidércálmomban:
két ebem elszabadul,
veszettül csahol,
csalódottan vágtat;
láttam, húsukat akkor
már legyek lepik,
dögöt falni durva
kezek kényszerítettek."
 
43. "Hallunk majd harcosokat
áldozatról szólni,
a fehér állat
fejevételéről;
a halálba-soroltak
sorsa betelik hamar,
hajnal előtt belőlük
fal a fejedelmi kíséret."
 
Attila szólott:
 
44. "Ágyamon végigdőltem,
szememre nem jött álom,
szilajul henteregtem;
hogy ne emlékezném erre."

Capitulum

Attila szolgálóleányát Herkjának hívták. Herkja Attila ágyasa volt. Elmondta Attilának, hogy látta Tjódreket és Gudrúnt együtt. Attila e hírre roppantul elkomorult. Szólott akkor Gudrún ekképp:26. A harmadik Gudrún-ének

 
1. "Mi bánt, Attila,
Budli fia, felelj!
Mi fáj néked?
Már nem is nevetsz.
Jobban tennéd,
úgy tartják a jarlok,
ha szót váltanál velük,
s tőlem sem vonakodnál."

 
Attila szólott:

 
2. "Giúki leánya,
Gudrún, lehangolt
a hír, mit Herkja hozott:
hogy ti a teremben
Tjódrek királlyal
közös takaró alatt
kedvesen háltatok,
gyöngéd gyönyörben."

 
Gudrún szólott:

 
3. "Néked, nagy fejedelem,
megesküszöm mindenre,
a fehér kőre,
a felszentelt kőre:
köztünk Tjódmár fiával
semmi sem történt,
amit férfi a nővel,
a nő a férfival tehet.

 
4. Bízz bennem, mit mondok:
a hős harcos nyakába,
a nagy király keblére
egyszer borultam csak;
egészen másról
beszéltünk mi ketten,
keserveinkről,
borongó bánatunkról.

 
5. Tjódrek eljött ide
háromszor tíz emberrel,
harcosa egy sem él már,
mind a harminc meghalt;
megraboltál engem
legjobb rokonaimtól,
romlásuk miattad volt,
vértes véreimé.

 
6. Hivasd a délvidékről
a délceg fejedelmet:
a forró üst szentségét
Szakszi ismeri igencsak."

 
7. Hétszáz harcos
tódult a terembe;
ott a fejedelemnő
a forró üstbe nyúlt.

 
Gudrún szólott:

 
8. "Högnit hívom, hiába,
Gunnar híján görnyedek,
hol vagytok, hű bátyáim,
bizony, végetek immár.
Bosszút állna Högni
karddal e gyalázatért;
gyötrelmesnek, nekem kell
magam megvédenem."

 
9. Föld felé, tűz felé
hajolt fehér karjával,
így vette ki az üstből
a villogó köveket:
"Vitézek, ez bizonyság,
becsületem sértetlen,
íme, sustorog az üst,
szilajul, szent próbán."

 
10. Attila szíve akkor,
Gudrún szép keze láttán
gondjait felejtette,
fölnevetett örömmel:
"Menjen most az üsthöz
Herkja, ki e ház
hölgyét házasságtöréssel
vádolta vakmerően."

 
11. Nyomorúságos látványt
nyújtott a lány,
fertelmesre forrázta
kezét a forró víz;
Herkját vitték akkor
veszni a mocsárra -
Gudrún igaza meglett,
bosszút állt balsorsáért.27. Oddrún siralma

Élt egy király, Heidreknek hívták, leányát Borgnínak. Borgní kedvese Vilmund volt. Borgní nem tudta gyermekét világra hozni, míg Attila nővére, Oddrún oda nem érkezett; Oddrún Giúki fiának, Gunnarnak volt a kedvese. Erről a történetről esik itt szó.

 
1. Hírét hallottam
hajdani regének:
hogy ment réges-rég
Mornaföldre egy lány?
Heidrek lányának
helyette e világon
senki se vihetett
volna segítséget.

 
2. Oddrún ment oda
Attila nővére,
hallotta, hogy e nőt
kínok hasogatják,
kihozta csillagos
csődörét nyomban,
nyergelte máris,
kengyelbe kapott.

 
3. Síkságon lobogott
a ló sörénye,
meglelték a magas,
távoli tanyaházat,
belépett a leány
a boltos terembe,
levette a nyerget
csatakos lováról,
csak ezt mondta mindjárt,
ily szavakat szólt:

 
4. "Halljam Hunföldön
ugyan mi újság?
Erre az emberek
miről beszélnek?"

 
A szolgáló szólott:

 
"Barátnőd, Borgní
fájdalmak közt fekszik,
bár te segíthetnél
a boldogtalanon!"

 
Oddrún szólott:

 
5. "Ki hozta reá
e roppant kínokat?
Miért görnyed Borgní
borzasztó görcsben?"

 
A szolgáló szólott:

 
6. "Vilmund, ő volt az,
bátrak barátja,
ő bújtatta Borgnít
takaró alá híven,
öt télen át hevertek,
apai tudomás híján."

 
7. Tudtommal többet
ott nem is beszéltek.
Borgníhoz ment Oddrún,
lábához leült.
Regölt rontás ellen
erős igéket,
regölt igencsak,
bíztatván Borgnít.

 
8. Földi útra lépett
egy fiú, egy lány,
két gyönge gyermek,
Högni gyilkosa apjuk;
a holtfáradt anya
szava megeredt,
már időtlen ideje
néma volt, nem szólt.

 
Borgní szólott:

 
9. "Segítsenek serényen
a lelkes lények,
Frigg és Freyja,
istápoló istenek:
ki elvetted kezemtől
a kegyetlen elmúlást."

 
Oddrún szólott:

 
10. "Segíteni aligha
azért siettem hozzád,
mert úgy vélem,
hogy érdemes vagy rá;
ilyet én nem érzek,
szavam tartom be,
tisztességgel fogadtam
örökség-felosztáskor,
hogy önzetlen járok,
ha kell, ki-ki javára."

 
Borgní szólott:

 
11. "Otrombán szólsz, Oddrún,
szilajon tombolsz,
tetézed ellenséges
szavaid erejét.
Szívesen mennék mégis
én magam bárhova véled,
mintha nővérek volnánk
születésünk napjától."

 
Oddrún szólott:

 
12. "Emlékszem akkor
este mit mondtál,
mikor a kehelyben
Gunnar italát kevertem:
ilyesmit más nő
meg nem tenne, mondtad,
magam volnék ezzel
egyedül e világon."

 
13. Akkor a tört lelkű
asszony letelepedett,
sivár balsorsát
sorolva beszélt:

 
14. "Fejedelmi házban
felnevelkedvén,
férfiak oltalma
óvott vadabb világtól.

 
15. A bátor király
halála közelgett,
szólt hozzám szívből,
bizalommal kérlelt:
kerülnék délre,
Grímhild délceg fia
hadd lenne férjem,
jeles jegyajándékért.

 
16. Brünhild boldogabb lesz
lovagi vérttel,
valkűrré váljék,
rendelte Budli.
Remekebb leány még
nem élt e földön,
rontás ne fordítsa
rosszra sugaras sorsát.

 
17. Brünhild az asszonyházban,
birtokát tudva, lakott,
takarókat készített,
volt derék kísérete;
dübörgött a föld
a felső világ:
a Fáfnirölő
ért el az őrzött várhoz.

 
18. A véres velszi kard
viaskodott keményen,
vítta a várat,
Brünhild birtokát;
kis idő múltán
tudott már mindenki
a cselszövő tervről,
csalárd cselfogásról.

 
19. Félelmes bosszút
fogadott Brünhild,
belerázkódtunk
mi is mindnyájan;
híre szállt hamar
szerte a világban,
mint végzett magával,
szerelmese, Szigurd mellett.

 
20. Sorsom szeszélyéből
szerethetem Gunnart:
gazdag gyűrűosztót,
Brünhild boldogságát.

 
21. Kínáltak Attilának
arany gyűrűket,
gyönyörűsége bennük
bátyámnak hadd telne;
tizenöt tanyát
és Grani terhét,
ekképp gondolták,
hogy egyetért majd.

 
22. Attila azonban
nem kért belőle:
jegyajándékok ne kössék
Giúki fiához;
féktelen mégis
mind a szív érzése,
éreztem, arcomat már
hősöm arcához hajtanám.

 
23. Híre kelt hamar
rokonaim körében,
hogy kettőnket együtt
láttak volna;
válaszolt Attila:
sosem viselkednék
tisztességtelenül,
ezt jól tudja rólam.

 
24. Ennek ellenére:
az ember neve gyarlóság;
és ha a gyönyör hív,
hajlékony lesz a lélek.

 
25. Követeket küldött
akkor Attila,
sűrű, sötét vadonban
keressenek, hol volnék;
épp rosszkor érkeztek,
ránk rontottak, ahogy
takarónk alá titkon,
boldogan bebújtunk.

 
26. Vöröslő gyűrűket
a vitézeknek kínáltunk,
kértük, tartsák titokban,
mint találtak minket;
megvitték mégis azonmód
Attilának a hírt,
ezért siettek haza
sebes paripákon.

 
27. Gudrún elől gonddal
titkolták, mi történt,
holott a történteket
ő hallhatta volna inkább.

 
28. Feldübörgött a föld
arany patkók alatt,
ahogy pompás csapatban
jöttek a csattogó Giúkungok;
Högni szívét szilaj kés
hasította, kegyetlen,
Gunnart kígyóknak
vermére vetették.

 
29. Mentem magam akkor
még egyszer, utólszor
Geirmundhoz, sietvén,
sört főzzek a hősnek,
hárfáját pengetni kezdte
a bölcs fejedelem,
abban bízott, tudom,
hogy támasza lehetek,
bármi bajában
serény segítője.

 
30. Hallottam hát így,
mintha Hlészey szigetéről
szólnának, a húrokat,
háborúról sziszegtek;
szolgálókat küldtem,
máris készüljenek,
menteni véltem így
a vezér életét.

 
31. Hajóm a habokat
lázasan hasította,
láttam is végül
Attila végzetes udvarát.

 
32. Akkor betekergett
- bár élve rothadna el! -
Attila aljas anyja
kígyó képében.
Viperafogával
vájt Gunnar szívéig,
szegény hősömet menteni
így hiába mentem.

 
33. Tűnődöm gyakorta,
hogyan is tudtam, gyarló,
túlélni ennyi
embertelen csapást;
hiszen a csaták
csorbíthatatlan kardú
harcosát hívebben
szerettem, mint magamat.

 
34. Ültél hát s hallgattad,
ahogy elmondtam ügyemet,
sivár sorsomat,
enyéim balvégzetét;
bizony, minden ember
önmaga végzete" -
Ezzel véget is értek
Oddrún égő siralmai.28. Attila-ének

 
1. Küld gyors követet
Attila Gunnarhoz,
gyakorlott lovast,
Knéfrödöt, lóhalálban.
Ő Giúki udvarába,
Gunnar csarnokába,
körkörös padokhoz,
érkezik pompás sörhöz.

 
2. Gyanúsan hallgató
harcosok ittak ott
szomjoltó italt,
szorongva hun haragtól.
Knéfröd szólt akkor,
a hangja metsző,
dél daliája,
díszhelyről mondta:

 
3. "Küld üzenettel Attila,
lovam attól űzött,
zihál, zabláján tajték,
tört sötéterdőn át;
így hívunk, Gunnar,
ivópadjainkhoz, ime,
sisakotok sasorra
Attilához elérjen.

 
4. Pajzsot ott próbálhattok,
kemény kőrisdárdákat,
vár vert arany sisakok
s hun hősök sokasága,
sok kényes kengyelruha,
tunika, teli-piros,
lobogós kopja,
dobrokoló paripa.

 
5. Adná Attila néktek
a gazdag Gnita-mezőt,
délceg dárdákkal,
díszes hajóorrokkal,
roppant kincset,
Danprnál szállást adna,
híres sűrűt,
sötéterdőnek hívják."

 
6. Gunnar ezt hallván
Högnihez fordult:
"Fiatal harcos, mit szólsz
ily jeles ajánlatra?
Kincsről nem hallottam
ott, Gnita-mezőn,
mely a miénket
fényével felülmúlná.

 
7. Van hét tágas,
kardokkal teli termünk,
minden markolat
kovácsolt arany;
paripám parázs,
pengémnek nincs párja,
íjam ívesen hajlik,
harci ingem sugaras;
sisakom, pajzsom pompás,
Kjár örökhagyása,
közülük eggyel se ér fel
az összes hun érték."

 
8. "Vajon mi végre küldött
a hölgy karpántot,
farkasszőrrel befonva?
Intelem volt ez így.
Farkasszőr fonódik
karpánt vörösére,
farkas csapásán
visz lovunk lába."

 
9. Nem unszolta Gunnart
rokon, tanáccsal,
se rangos tanácsosok,
se urak nem sürgették.
Szólt akkor Gunnar,
királyi szóval,
termén sörivásnak,
töretlen, serényen:

 
10. "Fel, fel, Fjörnir,
harcosok arany kupáit
hozd, küldd körbe,
kézről-kézre járjon.

 
11. Farkasra szálljon
a Niflung örökség,
szürke öregre,
ha veszne Gunnar.
Fekete medvék tépjék
tépő fogakkal,
ebek élvezzék,
ha Gunnar elvesz."

 
12. Erős férfiak vezették
országunk vezérét sírva,
búcsút vett erős lelkük
utódok udvarától.
Így szólott Högni
ifjú sarja ekkor:
"Bölcsesség, jó szerencse
járjon bátor szívetekkel."

 
13. Dombokat dúltak
a paripák patái,
szilajon szökkentek,
fúrtak sötéterdőt.
Hunföld hullámlott,
kemény kedvüktől,
ostortól rettegőket
hajtottak harsfüvű réten.

 
14. Feltűnt Attila földje,
az őrtornyos mély
- Bikki daliái álltak
erőd erdős őrhelyein.
E déli nép hajlékát
fa palánkok védték,
fényes dárdák, pajzsok,
támasztva deszkáknak.
Lándzsákon lobogók.
Ott Attila bort ivott
ősi csarnokában,
őrök kémleltek künn,
Gunnart várták a hunok,
hada mily szándékkal jön,
jót hoz-e, fenyegetést-e,
fejedelmükre harcot.

 
15. Nővérük vette észre,
hogy a terembe toppantak,
két testvérbátyjához
szép, józan hangon szólt:
"Gunnar, jössz gúnyra,
mit ér gazdagságod,
ha a hun álnokul támad?
Távozzatok tüstént!

 
16. Bátyám, jöttél volna
jó harci vértben,
sasorrú sisakban
Attila honába.
Nyeregben ülnél,
napfény özönében,
sápadt holttestek mellett
sírnának a nornák,
hun nők nyomorúsága
támadna miattad,
magát Attilát
kígyók vermébe vetnéd;
most ez a verem vár
rád és Högnire."

 
17. "Nincs már mód, nővérem,
Niflungokat megidézni,
nagy messze innét,
a rajnai Wormsnál,
minden igaz hívem,
hadrontó harcosom."

 
18. Gunnart legyűrték,
így verték láncra,
Burgundiak igaz urát,
moccanni se bírjon.

 
19. Högni hét hunt
ölt meg hű kardvasával,
nyolc nyomorultat
űzött tomboló tűzbe.
Ekképp védje magát
ellenség várán
mind, aki hős,
mint a bősz Högni.

 
20. Megkérdezték a hőst,
gót király Gunnart,
akarja-e arannyal
megváltani életét.

 
21. "Hozzátok elébb
Högni szívét kezembe,
kivájva melléből,
metsző pengékkel,
pihenjen itt vérben,
vezéri méltósággal."

 
22. Akkor kihasították
Hiatli szívét,
tálalták vérzőn
Gunnar tenyerére.

 
23. Szólt akkor Gunnar,
hősök hadvezetője:
"Szíve ez kezemben
a hitvány Hiatlinak,
Högni szívére
nem hasonlít e hús,
remegve nyugszik,
s még nyomorultabbul
reszketett nemrég,
nemtelen boltján."

 
24. Nevetett Högni,
hogy szívét hasították:
a szívós harcos
sírást nem ismert.
Tálra tették vérzőn,
vitték szívét Gunnarhoz.

 
25. Szólt Gunnar, a dicső,
Niflungok nagy ura:
"Szíve ez kezemben
hős Högninek,
hitvány Hiatliéra
e hús nem hasonlít,
rezzenetlen itt,
így vert vérrel,
mikor még mellében,
nagy volt ott is nemrég.

 
26. Attila, ettől fogva
távol légy ember-szemtől,
akár a kincstől,
amely enyém,
egyedül az enyém
a Niflungok titka,
titkok telje,
mert Högni halott.

 
27. Kétség kísért mindig,
míg mindketten éltünk,
ez már nem emészt,
mert egyőnk elenyészett.
Rajna, áradjon e víz,
ember-viszály aranyán,
isten-fakasztotta folyó
Niflungok nagy örökén.
Hömpölygő habokon át
csillanjon csak a kincs,
karját hun sarjaknak
sose ékítse."

 
28. "Szekeret, szilajul!
Végzetére, vigyétek."

 
29. Attila ott lovagolt,
hullámlott lova sörénye,
harcosok kísérték,
közöttük gördült Gunnar.
Hősök nővére, Gudrún,
könnyekkel küzdött,
törten, kihalt teremben.

 
30. "Attila, téged rontson,
amit Gunnarral tettél,
gonosz esküszegésed;
hamis szavakat szóltál
felragyogó fényre,
Ódin ősi ormára,
álmok állványára,
Ull gyűrűjére."

 
31. Vitték vesztére
kincs tudóját,
harcosok vezérét,
taszították halálba.

 
32. Élve a vezért
verembe taszították,
tekergő kígyók közé,
sok kéz ásta
gödör mélyére.
Gunnar, magányán,
gyűlölvén, verte
hárfája húrjait.
Így őrizze kincsét
a derék küzdő,
dacolva bárkivel.

 
33. Indult Attila akkor,
haza, gyors lován,
álnok gyilkosság
orv elkövetője.
Éledt az udvar
lelkes lovagokkal,
fegyverzörgéssel,
megtérő férfiak zajával.

 
34. Gudrún serényen
állt Attila elébe,
díszes serleggel
várta a vezért:
"Egyél és igyál, uram,
termed asztala terül;
Gudrún kezétől
kimúlt gödölyéinkkel."

 
35. Attila sörös kupái
az asztalon, sorban,
karimáig itallal,
így gyülekeztek a hunok,
telt a terem,
nagybajszú bátrakkal.

 
36. Lángoló arccal töltött
italt az ittasoknak
az erős asszony;
étküktől undorodva,
szörnyű szégyenről
így szólt Attilának:

 
37. "Fiaidat falod,
kardosztó, szívüket,
testükből kivájva,
majszolod szépen mézzel.
Te büszke, bűnös mód
emberhúst emésztesz,
sörhöz kínálod,
serényen kapkodják.

 
38. Hiába hívnád
térdedhez eztán
Erpet vagy Eitilt:
vigasságos véreid
nem látod többé
trónolni középen,
az aranykezűeket,
lándzsát faragni nem fognak,
lobogó sörényt vágni,
lovon vágtatni."

 
39. Morajlás támadt,
a terem megbolydult,
férfiak jajdultak,
díszruhás daliák -
csak Gudrún nem sírt,
háta nem görnyedt,
így vesztette véreit,
elébb nagy erőseket,
aztán Attilának
szült két zsenge szépét.

 
40. Árasztott akkor aranyat,
vetett fényességes,
vörös gyűrűket
az egybegyűlteknek.
Elszabadult a végzet,
villogott a fém,
fosztotta Gudrún
a gazdag szentélyt.

 
41. Attila elbódult
a bűvös italtól,
fegyvertelen volt,
nem védte magát:
gyakran játszott így Gudrúnnal,
édesebb volt a nász,
ha a nemesek nézték,
öröm és ölelés.

 
42. Gudrún gyors tőre
tömérdek vért ont,
vöröslik a kerevet;
eloldja a kutyákat,
szolgákat riaszt,
csóvát a terembe röpít,
tomboló tűzzel fizet
csellel rontott fivéreiért.

 
43. Lángok martaléka
minden lakomázó,
Gunnar gyilkosai,
a cinkos cenkek.
Omlottak ódon gerendák,
szikrát hányt a szentély,
Budlungok barlangja,
ropogó hasábok közt
hulltak a hun nők,
életük elemésztődött.

 
44. Elfogy ezzel az ének;
bátyjait bosszulandó,
nő így nem öldököl már,
mint Attila asszonya.
A nép három nagyját,
királyt, hármat
küldött halálba,
fényt, majd fénye kihúnyt.29. A grönlandi Attila-ének

 
1. Viszályról vett hírt a világ;
hajdan, hogy a hősök
találkozóra gyűltek,
nem gyönyörűségre:
titkon termett szó
szörnyeket szabadított rájuk,
Giúki fiaira átkot
és rút árulást.

 
2. Készült a Szkjöldungok sorsa;
hiú merény volt haláluk:
Attila hitvány tanácsra
mondta fel a megfontolást,
támaszát rontotta,
maga roppant vesztére,
követet sebtében küldött,
sietve kérette sógorait.

 
3. A ház értő asszonya,
hív emberismerő,
titkon ejtett szavak
teljes értelmét hallotta:
szilaj kétségbeeséssel,
segített volna övéin,
vitorlással a vizen át
ő nem tarthatott velük.

 
4. Vésett hírvivő rúnákat,
ezeket a hűtlen Vingi
- a balsors rontó bérence -
meghamisítva adta át.
Mentek Attila követei,
messze útra keltek
a Limafjordon keresztül,
bátor harcosok honába.

 
5. Örvendtek vendégelőik,
örömtüzeket raktak,
nem gondoltak rosszra
a jövevények jöttén:
gazdag ajándékot hoztak.
Szép húguk küldeményét
nem nézték hosszasabban,
oszlopra akasztották.

 
6. Odament akkor hozzájuk
Kosztbera, Högni asszonya,
mindent meglátott,
mindüket köszöntötte
Gunnar asszonya, Glaumvor
vele tündökölt,
tudott vendégelni,
követek kedvét kereste.

 
7. Högnit vendégül hívták,
talán társa is rááll
- virított a rossz szándék,
nem figyeltek fel rá.
Gunnar hajlott a szóra,
ha Högni hajlandó;
Högni benne volt bizton,
bárhogy határoz Gunnar.

 
8. Sürögtek sudár lányok,
dús lakomához sört hordtak,
jártak körbe a teli kupák,
így ittak s teltek el tőle.
Akkor a fenséges pár
pompás fekhelyére megtért.

 
9. Kosztbera tudta a rúnák
minden titkát s rejtelmét,
megfejtette a tűznél
vészesebb jeleket a fényben.
Vigyázott jól, ne szóljon,
ajkát feszesre vonta.
Kuszák voltak a jelek,
fejtésük jeles feladat.

 
10. Aludni ment híven
Högni és asszonya,
álmodott akkor a nő,
nem is tartotta titokban,
megébredvén, mindjárt
elmondta a bátor bölcsnek:

 
11. "Távoznál hazulról, Högni,
tanácsom megfogadd hát
- rúnák tudója ritka! -:
menj inkább máskor.
Megfejtettem az írást,
húgod igaz rovását:
nem hív ő oda téged,
félt a fényes asszony.

 
12. Csak azt csodálom,
még most sem értem én,
miért rótta az okos nő oly
rosszul néked e rúnákat,
mert mintha e jelek mögött
más jelentés lapulna,
kettőtök halála közel,
ha a hívásra hallgattok.
Ám a rúnatábla hiányos,
vagy torz, valaki kezétől."

 
13. "Gyarló gyanakvás marad
mind az asszonyok átka:
én más mód nem keresek bajt,
csak ha bosszulandó.
Veres arany ajándékot
küldött a vezér, követekkel;
borzalmak előhírét
halljam bár, el nem rettent."

 
14. "Gyötrelmes lesz az út,
ha kedvetek most túl gyors,
szíves vendégelés
nem vár rátok ezúttal.
Álmom árulta el,
hiába titkolnám, Högni:
bukdos a botor vándor,
más veszélyektől tarthat.

 
15. Takaród, álmomban láttam,
lángban állt, tűz falta,
felszökkent a fény,
házam hevesen rontva."

 
16. "Van itt vászonféle
fölös számban,
az ég el, ahogy a takaró,
álmod szava szerint."

 
17. "Pusztító medve tört be,
tépdeste a padlót,
kitárt karmos karokkal
rontott ránk, rettentőn,
ragadozó pofája ellen
nem adatott oltalmunk,
óriási tolongás támadt,
áldozatoknak termén."

 
18. "Vihar várható,
hajnal lesz hamar.
Jegesmedve-jelenés
keletről hófúvást hoz."

 
19. "Álmom sast sodort be
a ház ablakán át,
baj háramlott ránk,
bemocskolt minket vérrel.
Mintha Attila szelleme
lett volna e szörnyű sas."

 
20. "Öldöklés ideje, barmoké,
bizony közel, s vér ömlik majd.
Mert sokszor ökörre értheted,
amit éjszaka sassal álmodsz.
Attila bízvást hívünk,
hiú beszéd az álmoké."
Ezzel vége szakadt itt
az efféle szavaknak.

 
21. Jött jeles sarjak reggele,
rossz jelek serege nyomán;
nyomott kedvvel ébredt ekképp
Glaumvor is, kételyekkel,
. . . . . . . . . Gunnar az álom
két nyomát követte szavára.

 
22. "Bitó bólintott álmomba,
kötelet lóbálva feléd;
lent kígyók faltak,
sose láttalak többé.
A sors végzése telt be így.
Fedd fel igéjét, Gunnar!"

 
24. "Vértedből véres kard
állt ki, álmomat szegve;
szörnyűség ily látomásról
szerető társnak számot adni.
Dárda döfte álmomat,
testedből meredt már,
két vége felől
vicsorgó farkasokkal."

 
25. "Csahos falka száguld
csakhamar szilajul;
álmok dárdadöfése
vadászebek jöttét jelzi."

 
26. "Álmomban folyó morajlott,
megrohamozta házunk,
pozdorja hullámok
torlódva törték a partot,
tört mindkettőtök lába
az ellenállhatatlan
elemek vad csatáján.
Valamit ez csak jelenthet."

 
28. "Élettelen asszonyok
jöttek éji álmomba,
gyász gyolcsban, téged
követelve tőlem.
Hívtak padjaikhoz,
parancs volt sürgetésük.
Védelmedről a sors
leányai lemondtak, érzem."

 
29. "Igen kései intés,
a döntés rég kész, íme.
Végzetem elkerülhetetlen,
mert messzi útra vágytunk.
Rossz jelek ébresztenek
rövid életünk tudatára."

 
30. Hajnal hasadtán már csak
az indulást illette
valamennyiök vágya -
nem tarthatták vissza őket.
Öten keltek útra,
kétannyi szolga velük,
mégis, e döntés
dőreségnek bizonyult.
Ment Sznévar és Szolar,
Högni fia mindkettő;
Orkningnak hívták
ötödik társukat,
nagyszerű, bátor harcos,
bátyja Högni nejének.

 
31. Követte őket a fjordig
fényes asszonykíséret:
szépséges kérlelők mentek
a konok férfiakkal.

 
32. Szólt akkor Glaumvor,
Gunnar asszonya,
intézte szavait Vingihez,
kit kevéssé kedvelt:
"Vajon kedvünkre lesz-e
vendégelő viszonzás?
Átkozott az a vendég,
mely ármánnyal hív vissza."

 
33. Esküdött Vingi,
elvetemült vajákos:
"Óriások oltsák ki életét,
ki ellenetek tör;
bitófán himbálózzék,
aki hazudik néktek."

 
34. Szólt akkor Kosztbera,
könnyebbült szívvel:
"Repítsen jó szél, szavammal
szerencse kísérjen, hősök!
Győzzetek, ahogy gyarlók
díja diadal nem lehet!"

 
35. Högni felelt
- hű feleit féltve -:
"Békéljetek, bölcsek,
fenyegetne bármi!
A kívánság szava
szélbe kiált;
kevés hőst segített meg
meddő hazai sóhaj."

 
36. Egymásra néztek híven,
hamar elfordultak.
Tudom, a sors fordult ott,
útjaik telje szétvált.

 
37. Elszántan eveztek,
el is repedt hajójuk,
eveztek rettentő erővel,
pattantak az evezőpántok,
küzdöttek kíméletlen,
reccsentek eresztékek,
partot érve a hajót
kikötetlen hagyták el.

 
38. Kis időre ezután
- hadd mondjam a végét -
meglátták Budli
hajdani várát.
Nyekkent a kapu
Högni ökle nyomán.

 
39. Szólt akkor Vingi ekképp
- bár ne szólt volna -:
"Vissza e háztól!
Hitvány vágyná lakni:
hamar tűzzel lakoltok,
lekaszabolnak titeket -
szép volt hívásom szava,
mögötte a szándék ármány,
várjatok itt, míg megácsolom
akasztófátokat."

 
40. Felelte erre Högni,
félelmet nem ismert,
mint igazi hős,
ki magát meg nem adja:
"Hiába fenyegetőzöl,
fondorlatos hitszegő,
ne tetézd tetteidet,
beléd fojtjuk a szót."

 
41. Földre taszították Vingit,
végső perce jött el,
pengék ontották vérét,
elszállt ocsmány lelke.

 
42. Attila hada már felvonult,
harcosain páncéling,
indulnak harcra készen
a közti palánkhoz,
szitokszavak szállnak,
tombol iszonyú vad düh:
"Régi tervünk ez, íme,
rontunk reátok vesztőn!"

 
43. "Miféle régi terv ez,
itt álltok készületlen.
Vesztetekbe rohantok,
egy hitványat máris
halálba küldtünk,
követül Hélbe."

 
44. Hangzott Högni beszéde,
bőszülten hallgatták,
dúlt kezek lendültek,
dárdát lengetve,
zúdult pusztító vész
pajzsok védelméből.

 
45. Eljutott a palotába is
a kinti dolgok híre;
egy szolga az udvarról
fennszóval hirdette.

 
46. Gudrún ezt hallván
kínokra hasadt:
nyaka ékes láncát
vadul letépte,
veretes ezüst
szóródott szanaszéjjel.

 
47. Kirohant akkor,
az ajtót kitárva,
ment az érkezőket
méltó mód üdvözölni:
borult nyakukba,
fájdalmas fogadásul,
búcsúzás hűségével,
forrón nyilallt beszéde:

 
48. "Mindent megtettem,
ide ne induljatok
- jönnötök kellett:
a sors kikerülhetetlen."
Érvelt élet-értőn,
békére buzdított,
szava is szélbe kiáltott,
ki sem fogadta meg.

 
49. Megértette a nagylelkű,
jót nem hozhat e játék,
köpenyét habozás nélkül,
elszántan elhajította,
kezében csupasz karddal
övéiért csatázott,
pontos csapásai vérrel
csapzották pőre vasát.

 
50. Két harcost terített le
Giúki bátor leánya:
Attila bátyja többé
nem állhatott e földön,
tőből tűnt el a lába
a végzet lengő jelére.

 
51. Egy másik hun a humuszt
örökre megölelte:
Hélbe küldte a nő
rezzenetlen karja.

 
52. E viszály emléke él,
míg világ a világ;
Giúki gyermekei
túltettek mindeneken.
Mondják, a Niflungok,
míg éltek, vívtak,
vasuk éle vágta a veszélyt,
sisakok hasadoztak,
páncélingek, pozdorjára,
tettvágyuk tombolt tusakodva.

 
53. Rontva telt a reggel,
dúlással a dél,
folytatták estig,
erejük fogytáig.
Mire a harc csitult,
vérlucskos volt a mező;
levertek tizennyolcat,
mielőtt földre terültek,
Kosztbera fiai,
fivére, hulltak hárman.

 
54. Budli bátor fia
szólt szilaj fennszóval:
"Iszonyú, íme, e kép,
nyomorult kezetek nyomán;
harcot áhítva állt
háromszor tíz hősöm,
tizenegy a halálé,
hadunk tépázva átkosan.

 
55. Négy testvérbátyám volt,
hogy Hélbe távozott Budli;
még minden másodikuk
élt ma, elesett estig.

 
56. Roppant rokonságom
támadt, tagadom-e,
félelmetes asszonyomban
alig telt örömem;
ritkán hálhattam híven,
hogy ti reánk rontottatok,
vettétek véreim vérét,
vittetek vagyont, vérmesen,
hoztátok nővérem halálát,
nyugodni ez nem hagy."

 
57. "Attila, miért alakoskodsz?
Magad hoztad e végzetet,
te vitted el anyámat,
megölted vagyonért,
bölcs unokahúgaim
barlangon veszítetted éhen.
Sok színlelt sérelmed
nekem szín nevetség;
isteneknek hála,
ha sorsod ilyen hitvány."

 
58. "Rajta, jeles jarlok,
gyötrelme gyarapodjon
a szépséges személynek,
magam szemével lássam;
zokszavam ócsálta,
ő zokogjon hát,
kínjait gerjesszétek,
Gudrún keserveit halljam.

 
59. Fogjátok ezért Högnit,
hasítsátok fel a mellét,
szívét e vágáson
szedjétek ki vérben.
A gonosz Gunnart
bitóra bogozzátok,
végül kígyóverembe
vessétek, eleven étket."

 
60. Szólt akkor Högni:
"Tetszésedre tegyél!
Gyönyörrel tűröm
bármi gyötrelmemet.
Különbet is kiálltam.
Megbírtunk veletek,
míg bírta a sorsunk,
sebesültekkel most
magad is elbánhatsz."

 
61. Szólt akkor Beiti,
Attila bizalmasa:
"Hiatlit hozzuk ide,
mit bánjuk már Högnit!
Egy félholt halála
fél halál csupán;
élete már csak
neki magának csapás."

 
62. Jött már az ínyesmester,
iszonyú ijedten,
előbújt rejtekéről,
rémülten kapálózott;
hogy fertelmes balsors
más bűnéért fizetni,
megválni e világtól,
jó húsú disznaitól,
itthagyni másoknak
dús kóstolók javát.

 
63. Budli szakácsának kést
szegeztek, szörnyűt,
nyüszített a nyavalyás szolga,
hogy nyakát érte a hegy;
hadd trágyázzon inkább
irdatlan földeket,
bármi förtelmes munkát
elvégez, boldogan,
csak ne bántsák, könyörgött,
életét megkíméljék.

 
64. Högni nem tűrhette
- ki tett volna így a helyében? -
a szolga szenvedését;
szólt habozás nélkül:
"Szavamra, szégyenletes
játékot játszotok,
ki fülének öröm
efféle fertelmes jajszó?"

 
65. Megragadták a vezért,
miért halogatták volna
szándékukat a szilaj,
vérszomjas harcosok.
Högni visszanevetett,
válasza ennyi volt,
kitartásra termett,
így tűrte a kínzást.

 
66. Gunnar lábujjai közben
hárfa húrjain jártak,
keserves panaszára
asszonyok könnye pergett,
férfiak sírtak:
fejedelmi nő sorsát
gyászolták gyönyörűen;
így hasadt meg a hangszer.

 
67. Hajnalra kilehelték
lelkük e hősök;
haláluk halhatatlan,
örök emlékezet őrzi.

 
68. Attila két daliánál
tudta magát dicsőbbnek,
így bántalmazta dicsekvőn
a bölcs, dúlt asszonyt:
"Friss fényben fürdesz, Gudrún,
de már tiéid nélkül;
ne mondd, hogy te magad
a történtek oka nem vagy."

 
69. "Vígan vagy már, Attila,
menj, vidd a tett hírét;
majd megbánod még, meghidd,
és mindent másképp értesz.
Örökség száll rád,
örvendhetsz akkor,
én hozom az örömhírt,
ha meg nem halok addig."

 
70. "Nem rettent, bármit tárj fel,
fogadd mégis tanácsom,
igaz, magam gyakran
gyarló voltam, már bánom:
szolgákkal vigasztallak,
szépséges nyakékkel,
ezüst ékszerek
szíved nyugalmát hozzák."

 
71. "Hiába erőlködsz,
engesztelésed hívság,
kisebb oka ha volt is,
kitértem már előle;
meglehet, szertelen voltam,
vadságom még szilajabb most,
bár mindent eltűrnék,
ha Högni élne.

 
72. Egy fedél alatt
nőttünk fel s nevelkedtünk,
játszottunk jó kedvvel
kies ligetekben;
Grímhild adta ékes
arany ékszereinket.
Bátyám haláláért
bocsánatot ne várj,
meg nem vásárolhatod,
hogy boldognak láthass.

 
73. Asszonyi akaratot
elfojt erejével a férfi;
földre kényszeríted
fejszével a fa koronáját;
az egész törzs ledől,
ha elmetszed, mi tartja lenn.
Magad alá gyűrtél, Attila,
így gyökértelen mindent."

 
74. Felettébb hiszékeny volt
a hunok fejedelme;
virított a rossz szándék:
hogy nem figyelt fel rá?

 
75. Titokzatos volt Gudrún,
tudta, hogyan hitegessen,
színlelte szelidülését,
két pajzs között bújt.
Sörivászatot sürgetett,
bátyjainak tora lenne,
Attila nem bánta,
búcsúzna övéitől ő is.

 
76. Így egyeztek akkor.
Elkészült az ital,
megkezdődhetett méltán
a lármás lakoma.
A keményre kovácsolt szívű
nem szánta Budli sarjait,
bosszúját akarta
Attilán kitölteni.

 
77. Gyermekeit gyengéden
az ágyhoz állította,
hangja máris hideg lett,
megdöbbent a két fiú;
mégsem sírtak, ölelték
anyjukat, kérdve, mi készül.

 
78. "Félre a faggatózást!
Véreteket veszem,
rég erre vágyom,
véd-mű vénségtek ellen."
"Tedd műved, ne törődj mással,
áldozd fel fiaid;
haragod is hamar vész,
ha ezt véghezviszed."

 
79. Az asszony akkor
gyors mozdulattal
gyermekei vérét vette,
torkukon távozott lelkük.
Attila hiába tudakolta,
hová tűnhettek
a futkosó fiúk,
fel nem lelhette őket.

 
80. "Megyek, hadd mondjam el
Attilának a hírt,
miért tartsam titokban,
én, Grímhild hű leánya.
Nem leszel boldog, férjem,
ha felfogod, mi történt.
Tetted hozta e gyászt,
fivéreim gyilkolója.

 
81. Álom nem áldja ágyam,
mióta megölted őket;
fivéreimért, fogadtam,
átkos lesz fizetségem.
Rémséges volt a reggel,
mikor a hírt hoztad,
most este van, íme,
én ekképp viszonzom.

 
82. Fiaid elfogytak,
életükkel fizettél.
Koponyájuk volt, megtudd,
mámorító kupád.
Végzetes sört főztem,
belé vérük sajtoltam.

 
83. Szívüket kiszedtem,
sütöttem sistergőre,
tálon néked tálaltam,
bizonygatván, borjú húsa.
Mohóságod műve,
mind felfaltad, mi hús volt,
habzsolva tömted magadba,
falánk fogaidnak hittél.

 
84. Felfedtem fiaid sorsát,
emberrel nem eshet szörnyebb,
mint veled, szégyenemként
viselem magam részét."

 
85. "Gonoszság a neved, Gudrún,
galád voltál,
amikor fiaim vérét
itattad itt velem.
Saját sarjaid irtottad,
mi lehet iszonyúbb,
kettőnket sem kímélvén
baljós borzalomtól."

 
86. "Leghőbb vágyam lenne,
hogy veled is végezzek.
Fejedelem sosem tett még
fertelmesebbet, mint te,
gyalázatos voltál,
vérszomjas gyűlölködő,
gyötrelmek szitója,
erőszak szörnyetege.
Eddigi tetteidet
tetézted meg ma,
véred torát ülve,
végzeted ünnepelvén."

 
87. "Máglyán magad égsz majd,
megköveznek előtte,
meg fogod kapni,
mit fejedre kihívtál."
"Rád háramlik vissza
holnapra e rút végzet,
különb halál vár engem,
fényességgel fogad."

 
88. Közös fedél alatt
szavakkal gyilkolóztak,
gyötrelmeket szitva
egymás szívében ekképp.
Högni fiának elméjén,
haragban forrt ádáz terv.
Tudtára adta Gudrúnnak:
Attila vesztére gondol.

 
89. Gudrúnnak felrémlett akkor
Högni fertelmes vége.
Hadd hozzon rá szerencsét,
ha bosszulja halálát.
Így ölte meg Attilát,
nem volt nehéz dolga,
Högni fia döfött,
Gudrún is, diadallal.

 
90. A fejedelem akkor
álmából felocsudott,
érezte sajgó sebét,
kötést nem kért, ekképp szólt:
"Szavatokra, ki hozta
Budli fiának halálát?
Roppant kihívást érzek,
életre semmi reményt."

 
91. "Gudrún, Grímhild leánya
le nem tagadja, íme:
én okoztam kezemmel,
hogy életed kiapad,
Högni fia volt társam,
halálba mi taszítottunk."

 
92. "Rút mészárlást rendeztél,
magadhoz méltatlant.
Aljasság becsapni
benned bízó barátot.

 
93. Boldogan készültem egykor,
hogy kezed megkérjem,
örültem a magasztalt,
nemes nevű özvegynek;
hiúság volt s hazugság,
vér omlott végzetéül.
Otthon várt pedig itt,
reád s kísérőidre,
pompás környezet,
értékes élet.

 
94. Rangos emberhez méltó
megbecsülés volt részünk.
Jószágunk jeles,
szép hasznot hajtott;
dús kincstárunkból is
kapott, ki derék volt.

 
95. Nagy árat adtam,
nemes mód ajándékot,
harminc szolgát neked,
hét szolgálólányt,
bizalmam e kinccsel,
ezüstnél többet ért.

 
96. Te elfogadtad mind,
mintha semmi se volna,
míg Budli földjeire
felettébb áhítoztál:
készült gonosz kelepcéd,
hogy magad részét megtartsd.
Anyósod keserű könnyet
hányszor hullatott.
Hitvesi egyetértést
életünk nem ismert."

 
97. "Álnok beszéd, Attila,
bár most már mindegy.
Ha ritkán engedtem fel,
gőgödre gondolj.
Viszályt fiatalon
kezdtél fivéreiddel,
ráment házad fele
rontásra és halálra.
Veszte várta, rút vég,
ami csak üdvöt igért.

 
98. Testvérek, hárman,
harcon győztesek,
Szigurdot követtük.
Sodort sebes szél,
keményen kormányoztunk,
jó sorsot kérve
értünk keleti partot.

 
99. Királyt öltünk ott,
öröke ölünkbe hullt így,
hódoltak a vezérek,
rettegve végüket.
Szabaddá tettük, ha kérte,
a törvényen kívülit,
meggazdagodhatott,
sanyarú sors után.

 
100. Elhullt a hun hős,
hamar vele a vígság.
Ifjan özvegynek lenni:
test, lélek ölője.
Így érzett az élő,
érkezvén Attilához;
hős volt holt férjem,
vesztemre veszítettem.

 
101. Tanácsból tértél meg,
meg nem kérdhettük,
felülkerekedtél-e,
győztél-e feleiden.
Mindegyre kitértél,
kitartó nem voltál,
vagy türelemmel tűrtél.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ."

 
102. "Galádul hazudsz, Gudrún,
ügyeinken ez
valamit se változtat,
veszteség a végünk.
Kérlek mégis, légy majd
rangod szerint megértő,
ha rám kerül a sor,
kettőnkhöz méltón vigyenek."

 
103. "Hajón himbálózhatsz,
kapsz ékes koporsót,
gyolcsod viaszolom,
védje testedet,
törődöm, meghidd, mindennel,
mintha egy lenne létünk."

 
104. Attila lelke akkor
elszállt, gyászt hagyott hátra.
Amit megfogadott,
Gudrún meg is tett mindent.
Készült a nemes nő,
hogy végezzen magával:
teltek a napok, múltak,
halála halasztódott még.

 
105. Hadd mondjam: boldog mind,
ki ily ivadékokat nemz,
nagy tettek nemzedékét,
mint gyermekeit Giúki.
Hírük sose halványul,
sok széllel száguld
vakmerő vérük éneke,
míg él, ki híven hallja.30. Gudrún bujtogatása

Gudrún, miután Attilát megölte, a tenger partjára ment. A hullámokba gázolt, hogy ott veszne, elmerülni azonban nem bírt, s az ár végezetül az öblön át Jónakr király földjére seperte őt. Jónakr nőül vette Gudrúnt, fiaik voltak Szörli, Erp és Hamdir. Ott nevelkedett Szvanhild is, Szigurd leánya; eljegyezték a nagyhatalmú Jörmunrekk-kel. Ennél élt Bikki, ő tanácsolta akkor, hogy Randvér, a király fia vegye el Szvanhildet... Maga Bikki számolt be erről a királynak, aki felköttette Randvért, Szvanhildet pedig paripákkal tipratta halálra. Amikor Gudrún erről tudomást szerzett, hivatta fiait, és bosszúra bujtotta őket.

 
1. Viszály hírét vettem,
vészhozó, baljós
beszéd fakad fel
a konok bánatból,
bujtogat a kemény szív,
gyilkos tettre a gyarló,
szilaj szóval szít bosszút
fenséges fiaiban Gudrún.

 
2. "Hitvány henyélők,
tétova tétlenek!
Véretek nem bolydul
a sok víg beszédre?
Szívetek szép nénjét,
a gyönge gyermeket
szilaj lovak elé
lökette Jörmunrekk,
tombolva tiporták
fekete, fehér, szürke
paripák gonosz patái
gót hadi úton.

 
3. Gunnar mögött, görcsfiak,
messze maradtok,
bátorságtok botorkál,
Högnire nem hasonlít;
bár merészek volnátok,
mint bátyáim voltak,
vagy lenne vad lelketek,
hun fejedelmi fajta."

 
4. Nem hallgathatott Hamdir,
a nemeslelkű hős:
"Hajdan te Högnit
aligha magasztaltad,
midőn az alvó Szigurdot
felverte álmából.
Finom ágytakaród
vakító fehérét
vörösre festette
legyilkolt férjed vére.

 
5. Bátyáid bosszulása
bút és bánatot
hozott rád, e hívság,
hogy fiaid veszejtetted;
végezhetnénk most együtt,
közös erővel
a megtorlás művét,
Jörmunrekkért jajongók.

 
6. Hozd hát a hun
harci mezt hamar,
megmételyeztél minket,
menjünk viszályt vitatni."

 
7. Gonosz kacajjal Gudrún
a kincstárba elindult,
ládákból előkerült
hadijelvényes sisak,
sok súlyos páncéling,
pompázhattak fiai,
felajzott fejedelmek,
viadalra vágtatók.

 
8. Nem maradt néma Hamdir,
a derék dalia:
"Anyja aligha látja
többé Lándzsa-Njördöt,
nyomorult tetemére
gót földön görnyedhet.
Te fogsz majd inni
értünk, fiaidért,
a halotti toron,
a holt Szvanhildot szánva."

 
9. A gond-gyötörte nő,
Gudrún, Giúki leánya
lassan, kínban
leült a küszöbre,
könnyes arccal
sorolta akkor
siralmas sorsát
szüntelen szóval.

 
10. "Három tüzet tudtam,
három tűzhelyet tudtam,
három fejedelmi férj
vitt házába híven,
Szigurdot szerettem
mind közül leginkább,
kegyetlen bátyáim
vele végeztek.

 
11. Seb, gyújtogatóbb,
nem gyötört még senkit;
a sors ennél is szörnyebb
szenvedésre szánt engem:
fejedelmi fivéreim
Attilához adtak.

 
12. Heves hun fiúkat
hívtam magamhoz titkon,
tomboló bosszúszomjam
borzalmakat kívánt:
hogy a Niflung-fiak
feje porba perdüljön.

 
13. A partra lementem,
nornák ellen lázadván,
ne tiporjon törvényük,
szabad legyek örökre;
nem húzott le az örvény,
a hatalmas hullámok
partra sodortak,
érthettem: sorsom élet.

 
14. Harmadszor is királlyal
háltam - különbnek
képzeltem a jövőt,
valami jobbat vártam;
világra hoztam
jogos utódokat,
Jónakr fejedelem fiait.

 
15. Serény szolgák sürögtek,
úrnőjük lányom, Szvanhild,
kit legjobban szerettem
minden gyermekem közül:
gyönyörűsége volt
szobám világának,
szép nap fénye, tündökölt
tiszta fenséggel.

 
16. Adtam rá aranyat,
remek, ékes ruhákat,
gonddal bíztam a gót
fejedelmi férfira;
legszörnyűbb sérelmem
így sújtott, leányommal:
levágták Szvanhild
fényszín fürtjeit
paripák patái
törték-tiporták.

 
17. Legfájóbb szégyenem
Szigurd lemészárlása:
ágyban végeztek vele,
nem állhatott ki hős mód;
hanem az igazi iszony
Gunnar galád vége volt:
mérges hüllők marták
halálra hideg vermen;
leggyűlöletesebb
gyötrelme lelkemnek:
hogy a magasztos mellkas
szívét kiszakították.

 
18. Emlékem számos szörnytett...

 
19. Szigurd, nyugtalan lovat,
farkas-színt, nyergelj,
fennen száguldjon,
hozd ide heves iramban;
leány itt nem lakozik,
se fiak asszonya,
aki Gudrúnt arannyal
üdíthetné, gondűző.

 
20. Megemlékszel, Szigurd,
mint szóltunk mi ketten,
mikor az ágyban együtt
voltunk egymással:
te engem, vakmerő,
Hélből is megkeresel, hős,
miként én magam hozzád
hatolok Midgardból.

 
21. Jarlok, jól megrakjátok
a tölgyfa máglyát,
tartson magasra engem
az egek alatt!
Égesse ki a tűz
a keserves keblet,
bomoljon szét a szívet
szorító bánat."

 
22. Megannyi hős harcos
élete édesüljön,
megannyi szép hölgy
szíve édesüljön,
megannyi kín könnyüljön
e siralmak sorjáztán.31. Hamdir-ének

 
1. Siralom-sűrű sarjadt
a ház küszöbénél,
keservet hozván,
áldatlan, az álfoknak;
gyötrelmet gyötréssel,
sebeket sajgással
kelt föl kora reggel,
riaszt borúra a bánat.

 
2. Nem ma esett ez,
nem tegnap történt,
temérdek idő
telt el azóta,
aligha adódott
bármi is előbb ennél:
felbujtotta Gudrún,
Giúki leánya,
ifjú legény fiait,
bosszúra, szép Szvanhildért.

 
3. "Húgotokat, halljátok,
Szvanhildnak hívták,
szilaj lovak elé
lökette őt Jörmunrekk,
tombolva tiporták
fekete, fehér, szürke
paripák gonosz patái
gót hadi úton.

 
4. Rajtatok kívül
a királyi házból,
halljátok, fejedelmek,
senki sem él már e földön.

 
5. Magamra maradtam,
egy szál nyomorult nyárfa,
rokonom rég nincs sehol,
fosztott fenyő, állok;
életem édessége,
fának lombja, lefonnyadt,
mint a villám-vágta,
tegnap még teljes törzsről."

 
6. Szólt erre a hős Hamdir,
szavát hallatta ekképp:
"Hajdan te Högnit
aligha magasztaltad,
midőn az alvó Szigurdot
felverte álmából;
felültél ágyadban,
gyilkosok gyönyörére.

 
7. Kényes, szép szövésű
kéklő-fehérlő tiszta
ágytakaróid áztak
férjed vörös vérében.
Fejedelmed mellett
magad virrasztottál,
szikkadtál Szigurd nélkül,
Gunnar gonoszságában.

 
8. Attilának ártasz, hitted,
Erp halálával,
Eitil vesztével -
végül mind visszaszállt rád.
Vigyázzon a szilaj szív,
ha sújt a sebző,
mást ölne vasával,
mégis önmaga végzete."

 
9. Szólt ekkor Szörli,
esze jól vágott:
"Nem vágyom anyánkkal
vitába szállni;
egy szót megengedj,
meg nem állhatom mégsem:
mire készülsz most, Gudrún,
gyász mi gyötör majd?

 
10. Búsulj bátyáidért,
fiaid fennszóval sirasd,
kegyetlen sorscsapás
közeli rokonaid éri.
Kettőnkért érzel majd
gonosz fájdalmat, Gudrún;
meg fogunk halni, tudod te,
távol e helytől."

 
11. Lángoló haraggal
lovagoltak a legények
vad hegyek felé,
elhagyták szirtjeiket,
szilaj méneken száguldván,
a halált bosszúra hívták.

 
12. Találkoztak jártukban
jövendő tudójával.
"Lássuk csak, serteperte,
mit segíthetsz minékünk?"

 
13. Válaszolt a más-vére,
mondotta, serényen
segíti rokonait,
mint lábat a másik láb.
"Mint segíthet serényen
láb a másik lábnak?
Egy test két karja
egymásért külön mit tehet?"

 
14. Erp szólott ekkor,
még egyetlen egyszer,
pompásan megülvén
porverő paripáját:
"Utat mutatni a nyúlnak
ugyan ki tud, nyeregből?"
Mondják, merész beszédű,
félelmes fattyú volt ő.

 
15. Kivonták akkor
vérontó kardjukat,
vagdostak vélük,
Hél őrzője örvendjen;
erejük egy harmaddal
fogyatkozott hamar:
földre hanyatlott
fiatal rokonuk.

 
16. Köpenyük fordították,
felszíjazták kardjuk
az isteni ifjak,
daliák harci diszben.

 
17. Várt reájuk válaszút,
végzetét választották,
nővérük fia függött
a holt-hideg farkasfán
halálra sebzetten,
távolabb a tanyáktól,
madarakat igézett;
maradásra nem jó hely.

 
18. Részeg harcosok lármája
lepte az ivótermet,
a lovak dobaját
csak egy dalia hallotta,
hamar a kürtjébe fújt,
fennszóval kürtölte szét.

 
19. Ekkor a jeles jarlok
elmondták Jörmunrekknek
ellenség jöttét,
vértes vitézekét:
"Tudunk-e tanácsot
veszélyes vendégségre?
Nagy nép leányát
tiprattad lovaiddal."

 
20. Jót nevetett Jörmunrekk,
szakállát szétzilálta,
hagyta, hadd csorranjon
rajta a bor bíbora,
sötét haját rázta,
hószín pajzsát mustrálta,
magához fordította
a fénylő kupát.

 
21. "Lelkem örvend majd,
ha itt láthatom
Hamdirt és Szörlit,
a két halálra szántat;
kötözném az ifjakat
íjam húrjával,
hadd húzhatnám bitóra
Giúki isteni gyermekeit."

 
22. Hródglöd hallotta ezt,
szobájánál így szólott,
intette az ifjakat,
vékony ujjú védőjük:
"Be kell látnotok,
lehetetlenre készültök,
ketten hogy tudnátok
tízszer száz góttal
a szigorú sáncok közt
emberül elbánni?"

 
23. Zaj hallott a házból,
kupa kopogása,
harcosok hevertek vérben,
görnyedeztek a gótok.

 
24. Szólt ekkor a hős Hamdir,
szavát hallatta ekképp:
"Jöttünk, Jörmunrekk,
kebledben kívántad,
egy-vér fivérekét
erődöd falai közé.
Lásd, íme, lábaid,
kövesd karjaid,
Jörmunrekk lobogó
lángok játékszere."

 
25. Felhördült erre
a fejedelmi férfi,
medve mellkasából
szakad ki ily kiáltás:
"Kövezzétek meg őket,
dárda nem fog rajtuk,
kardél e daliákon,
Jónakr fürge fiain."

 
26. Szólt erre a hős Hamdir,
szavát hallatta ekképp:
"Bátyám, bajhozó zsákod
rontásunkra oldottad,
rossz tanácsa támad,
vér bugyoghat beléből."

 
Szörli szólott:

 
27. "Elméd elborította
az eszeveszett gőg;
ha gondolkozol, gót,
nem vesznél most vérbe."

 
Hamdir szólott:

 
28. "Fejed se lenne már,
ha élne Erp fivérünk,
a vakmerő harcos,
hadak vitéze,
kit jövetelünkkor
én öltem meg jobbommal,
a díszek dúló,
torz tanácsára."

 
Szörli szólott:

 
29. "Nem sújtana ítéletével
a falánk farkas,
ha kíméljük egymást,
nornák mohó kutyái,
vad vidék neveltjei
nem vennék vérünket.

 
30. Keményen küzdöttünk,
állunk gót hullák halmán,
mint sas, ha ágon gubbaszt;
megtettük a magunkét,
hírnevünk nem halványul,
akár ma, akár más
napon halunk meg.
A nornák határozatát
túl nem éli halandó."

 
31. Szörli ott szédült földre
a ház orma mellett,
Hamdir lehanyatlott
a véres ház végén.

E költeményt nevezik Hamdirról szóló éneknek.

Vegyes énekek


32. Baldr álmai

 
1. Tódultak mind
a tingbe az ázok,
tanácsba igyekeztek
az áz istennők;
tanakodtak híven
a bölcs hatalmak,
miért látogatják Baldrt
baljós lidércálmok.

 
2. Felállt akkor Ódin,
a fenséges szónok,
Szleipnir hátára
nyerget helyezett,
így indult, lovon,
le a Ködbarlangba;
kutya jött vele szembe,
szaladván Hélből.

 
3. Az eb melle elől
mind csupa vér volt,
vonítva csaholt
a Rúnák Atyjára.
Remegett a föld,
ahogy Ódin haladt,
elért akkor Hél
hatalmas házához.

 
4. Ódin ott a keleti
kaput közelítette,
tudta, oda temették
a vén varázslónőt.
Jó igékkel igézte
a javasasszonyt,
megmoccant ez végre,
halotti hangon mondta:

 
5. "Ki ez az ember,
ismeretlen előttem,
idézi bánatomat,
borúra ingerel?
Havak havaztak,
esők ereztek,
harmat hullt rögeimre,
rég heverek holtan."

 
Ódin szólott:

 
6. "Vegtam, így neveznek,
nagy Valtam fia volnék;
halljam tőled Hélből -
felvilág fejedelme -,
padokon ki kedvéért
pompáznak karpántok,
dús arany díszek
kinek díszlenek?"

 
A jósnő szólott:

 
7. "Baldrnak bugyborékol
a sok sűrű sör
a pajzzsal fedett
pompás üstben;
áz fiak ügye fájón
reménytelenül áll,
nem szívesen szóltam,
elhallgatok eztán."

 
Ódin szólott:

 
8. "Jósnő, ne hallgass,
hadd kérdlek még javamra,
nem ismerek még mindent,
többet kellene tudnom,
gyötör, ki lészen
Baldr gyilkosa,
Ódin fiát, beszélj,
ki fosztja meg a felvilágtól?"

 
A jósnő szólott:

 
9. "Hödr hozza Hélre
az isteni ifjút,
ő lészen Baldr
borzasztó gyilkosa,
Ódin fiát megfosztja
a felvilági léttől;
nem szívesen szóltam,
szavam sincs eztán."

 
Ódin szólott:

 
10. "Jósnő, ne hallgass,
hadd kérdlek még javamra,
nem ismerek mindent,
még többet tudnék:
mondd, ki áll bosszút,
borzalmat borzalomért,
Baldr gyilkosán,
halotti máglyáját ki gyújtja?"

 
A jósnő szólott:

 
11. "Rind szüli Válit
e roppant világra,
Ódin fia felkél,
egy napot élt, s öl;
öldöklő kezét
meg se mossa majd,
borzasan viszi máglyára,
emészteni, Baldr ellenét.
Nem szívesen szóltam,
elhallgatok eztán."

 
Ódin szólott:

 
12. "Jósnő, ne hallgass,
hadd kérdlek még javamra,
nem ismerek még mindent,
többet kellene tudnom:
könnyeket kinek
lányai hullatnak,
hajigálván a légbe
könnyű kendőiket?"

 
A jósnő szólott:

 
13. "Nem vagy te Vegtam,
hiába hitetnél,
Ódin vagy inkább,
Varázs-Oltalmazó."

 
Ódin szólott:

 
"Jósnő te sem vagy
varázsok tudója,
hamarább leszel te
három óriás anyja!"

 
A jósnő szólott:

 
14. "Vágtass haza, Ódin,
vidd hát diadalod hírét,
de hozzám többé
senki se látogasson,
míg bilincséből Loki
nem bontakozhat,
és a hatalmak vesztét
nem hozza hatalmas végzet."33. Ríg-ének

Így áll régi sagákban: íme, egy áz isten, kit Heimdallnak hívnak, vándorútra elindult, tengernél vándorolván elért egy tanyához, ott magát rendes szóval Rígnek nevezte. Erről a sagáról szól ez a veretes vers.

 
1. Gyalog indult egykor
gyepes utakon,
egy gyorslábú isten,
idős, intelmek ura,
utak legyűrője,
roppant lendületű Ríg.

 
2. Ment mindenek közt,
középúton haladt,
házhoz ért akkor,
ajtaja sarkig tárva;
sebtében belépett,
tűz égett bent;
tűzhöz telepedvén
idős emberpár ült,
Ái és Edda,
hajdankori hajékkel.

 
3. Tudott számukra
Ríg szíves tanácsot;
lócára telepedett,
leült kettejük közé,
kétfelől a háziak
híven körülvették.

 
4. Emeli Edda
a vaskos cipót,
vastagra dagasztották
kemény daralisztből,
asztal közepére
kitesz még mást is,
tálkában leves,
igen ízletes lé,
benne borjúhús,
főtt, finom falatok;
felkelvén az asztaltól,
indulnának aludni.

 
5. Ríg isten akkor még
ád nekik tanácsot,
ágyukba befekszik,
kettejük közé bújik,
kétfelől a háziak
híven körülvették.

 
6. Imígyen időzik,
ott három éjt tölt,
onnét továbbáll,
megy mindenek közt.
Teljes kilenc hónap,
annyi se, hamar telt.

 
7. Legénykét szült Edda,
locsolta vízzel
sötét képét,
szolgának nevezte.

 
8. Nőttön nőtt,
fel is cseperedett,
bőre cserepes,
tenyere kérges,
tíz ujja gacsos,
a háta görbe,
pufók az arca,
alakja púpos,
lába hosszú lőcs.

 
9. Hamar elkezdi,
erejét kóstolja,
kötélre csomót
cibál, súlyt cipel,
fával sürgölődik,
haza naponta hordja.

 
10. Tenyeres-talpas
lúdlábú lány
téved a tanyára;
repedt a sarka,
ropogós-barna a karja,
az orra horpadt.
Szolgálónak hívták.

 
11. Padka peremére
a leány leült,
a háziak fia
hamar fölfedezte;
tervet terveltek,
ágyat ágyaztak;
Szolga és Szolgáló
nagy napokat töltött.

 
12. Született gyerekeik
gyönyörűségre gyarapodtak -
nevük hadd nevezzem:
Kajla és Nótás,
Kondás és Kormos,
Kolompos, Durcás,
Dalos, Csettintő,
Csordás és Csámpás
Lézengő és Lapító,
tanyájuk alapozták,
kertjük alommal almozták,
kondájuk terelték,
kecskéjük legeltették,
tőzeget lapátoltak.

 
13. Lányaik lettek
Bámuló és Bamba,
Bükkfabokájú,
Cserfes és Csálé,
Lármás és Lompos,
Darulábú és
Dorongtörzsű,
szolgálók, szálig,
szolga-nemzetség
származott tőlük.

 
14. Ment tovább Ríg,
egyenes útra tért,
elért újra egy házhoz,
ajtaja nyitva;
nyomban be is lép,
tüzet lát bent,
fényében házaspár,
fürgén hajladozva.

 
15. Szövőszékhez ácsolt
fát a férfi,
szakálla formás,
fürtös tincsű,
izmain inge duzzad;
derekas szuszék a sarokban.

 
16. Amott az asszony,
ahogy rokkáját
hajtotta rendre,
híven járt karja,
fonalat font;
fején főkötő,
kendő a vállán,
keblén kényes csat;
Nagyapó, Nagyanyó
hajléka a ház.

 
17. Ríg isten akkor
ád nekik tanácsot...
Felkelvén az asztaltól
indulnak aludni.
Ágyukba fekszik,
kettejük közé bújik,
kétfelől a háziak
híven körülvették.

 
20. Imígyen időzik,
ott három éjt tölt.
Teljes kilenc hónap,
annyi se, hamar telt.

 
21. Gyereket szült Nagyanyó,
locsolta vízzel,
nevezték Legénynek,
pólyázták gyolcsba,
a gyönge piros-arcút,
a páros gyöngy-szeműt.

 
22. Nőttön nőtt,
örömre ölesedett;
ökröt hajtott,
faekét faragott,
házat húzott fel,
pompás pajtát,
készített kordét,
szorgosan szántott.

 
23. Hoztak derék asszonyt,
derekán kulcsokkal,
kecskeszőr ködmönben,
lett a neve Menyecske,
fátyol fedte.
Ketten gazdálkodtak,
gondos kézzel,
ágyat ágyaztak,
tanyaházuk állt.

 
24. Született gyerekeik
gyönyörűségre gyarapodtak,
szép szál Nagylegény,
Nevető, Fickós, Falatos,
Szakállas, Széles,
Vaskovács, Kisvitéz,
Paraszt és Pöfeteg,
Tohonya és Tanyás.

 
25. Más nevük is volt,
másképp is nevezték őket:
Menyasszony, Gőgös, Némber,
Szende, Erényes,
Szeszélyes, Erélyes, Kényes.
Kedves, Zsémbes.
Szolga-nemzetség
származott tőlük.

 
26. Ment tovább Ríg,
egyenes útra tért;
elért egy termet,
bejárata délnek,
ajtaja behajtva,

 
27. azon egy gyűrű,
gyorsan belépett,
alom borította alul.
Emberpárt látott,
egymás szemébe néztek,
Apa és Anya,
könnyű kezűek, ketten.

 
28. Hosszú zsinórt
sodort a ház atyja,
íjat hajlított,
nyilakat nyesett;
a ház asszonya
hajlítja karját,
simítja ruháját,
kemény redőit.

 
29. Fejdíszét csinosítja,
csatot igazít keblén,
kék köpenyét húzkodja,
hosszú uszályát.
Homloka fényes,
kebele halvány,
nyaka frissen hullt
hónál hamvasabb.

 
30. Tudott számukra
Ríg szíves tanácsot;
rögvest közébük
telepszik a padra,
kétfelől a háziak
híven körülvették.

 
31. Hozta máris elő
a megrakott tálat,
díszítése ezüst,
az asztalra tette;
sült szárnyas,
szalonna mellé,
ezüstkupába
került a jó bor,
együtt vigadtak
virradatig.

 
32. Hozta Anya máris
a hímes abroszt,
vakító vászna
takarja az asztalt;
aztán a könnyű
kalácsot hozta,
finom fehér lisztből,
vendéget váró.

 
33. Tudott számukra
Ríg szíves tanácsot;
asztaltól felkelvén,
ágyaztak fürgén,
imígyen időzik,
ott három éjt tölt,
aztán továbbáll
térül fele útig.
Teljes kilenc hónap,
annyi se, hamar telt.

 
34. Anya fiút szült,
pólyája szép selyem,
sűrűn hinti vizzel,
választott neve: Nemes;
karja kényes halvány,
arca illik hozzá,
szeme szén, fényes,
kis kígyófióknak.

 
35. Ott nőtt fel híven,
nemesi ház udvarán,
pajzsa pompázik,
zsinórja sodrott,
íja hajlított,
nyila mind nyesett;
dárdát hajigál,
hátasán délceg,
uszít kutyákat,
forgatja kardját,
folyón úszik által.

 
36. Roppant sűrűből
Ríg jön sietve,
Ríg jön sietve,
segít rúnát tanulni;
néven nevezve,
a fiúé az összes,
örökül hagy rá
ősi hagyományt,
ősi hagyományt,
éltes épületet.

 
37. Lován lovagol tovább,
sötét sűrűkön jár,
jeges hegyek hajlatain,
így ér egy házhoz;
kopjája koppan,
pajzsa pattog,
lova vágtat,
kivonja kardját,
csatát vív körben,
csatakos a vértől,
harcosokat futamít,
földet szerez hősként.

 
38. Tizennyolc tanyát
mond magáénak;
mindenkinek adott
birtokából részt,
barmot és ékszert,
pompás paripát;
arany karikákat
készséggel ajándékoz.

 
39. Küldöncök hada
harmatos utakon:
Herszi csarnokához
csapatostul elérnek;
leányát látták,
a kecses kezűt,
elméset, szépet;
Ernának hívták.

 
40. Kezét megkérték,
így mentek haza.
Ő Nemes asszonya,
fátyol az arcán;
férj és feleség
élvezi az éveket,
hasznosan és híven,
nemzetségüket növelve.

 
41. Legény legidősebb,
második volt Magzat;
Csemete, Csöppség,
Gyámolított és Gyermek,
Folytató és Fiúcska
- jó kedvvel játszott -,
Kislegény, Kisfiú
- úszott, táblázott, ugrált:
Apród egy apróság lett,
Utód a legutolsó.

 
42. Ott nevelkedtek
Nemes szülöttei;
ménjeik megülték,
íjuk idegezték,
pajzsuk palástolták,
nyílhegyük kovácsolták,
kopját hajigáltak.

 
43. Az ifjú Utód
ismerte a rúnákat,
az életmentőket,
hosszú élet rúnáit,
gyakorlott volt mindenben,
gyerekszülésnél segített,
kard élét tompította,
csillapított tajtékot.

 
44. Tudott madár-beszédet,
tűz-oltást,
oltalmat és álmot
áldást és átkot tudott,
ereje és hatalma
hét emberre való volt.

 
45. Ríggel ő, Nemes-sarj
mérkőzött rúna-tudásban,
tanárának eszén
ekképp túl is járt;
joggal illeti hát,
övé az örökség,
őt kell Rígnek nevezni,
rúnák nagy mesterét.

 
46. Ifjú Utód iramlott,
vadonon vágtatott,
nyílvesszője nyekkent,
madarakat mészárolt.

 
47. Ám akkor - ágáról -
így szólt véle egy varjú:
"Uralkodó-utód, mondd,
madarakat miért lősz?
Illik inkább pompádhoz
paripák sarkantyúzása,
seregek futamítása."

 
48. Danr és Danpr mellett:
csupa dús csarnok áll,
jelesebb vagyon, mint
itteni javaitok;
hadi hajót arra
emberül kormányoznak,
kardot edzenek vitézül,
sebet ejtve sújtanak.34. Hyndla-ének

 
1. "Ébredj, leányok leánya,
ébredj, lelkem édese,
ki barlangban lakozol,
húgom, Hyndla!
Éj van, sötétek sötétje,
Valhalla vár ránk,
lovagoljunk, rajta,
igaz isten-lakhelyre.

 
2. Hívjuk a Had Atyját,
béke-ajándékért:
harcosoknak adna
arany holmikat -
így adott Hermódnak
vértet és sisakot,
Szigmund így vett tőle
torló vas szablyát.

 
3. Kinek diadalt ad,
kinek dús kincset,
ennek ékesszólást,
annak éles elmét,
vad szelét vikingnek,
költőnek szót kerít,
szilaj harcosoknak
erőt, hős erényt.

 
4. Tőrt áldozván tisztelem,
kérvén könyörgök hozzá,
hadd lenne véled
végezetig jóságos,
jóllehet nem óhajt
óriás-lányokat látni.

 
5. Farkasaid egyikét
engedd ki a fészerből,
hadd futna versenyt
heves vadkanommal!"

 
Hyndla szólott:

 
"Vadkanod lomha,
lemaradna azonnal,
lovamat sem akarom
fölösen fárasztani.

 
6. Fondorlatos Freyja,
kísértő, kerítesz:
lovagoljak, lobogó
szemmel szemezel minket,
miközben férjed
ott fut véled halottak
útján, az ifjú Óttar,
Innszteinnek fia."

 
Freyja szólott:

 
7. "Háborodott Hyndla!
Hagymázos álmodó!
Hogy futna férjem
a holtak útján;
a vadkan, az vakít,
az aranysörtés
Hildiszvini: híven
készítette nekem két
dolgos kezű törpe,
Dáin és Nabbi a nevük.

 
8. Lovunkról leszálljunk!
Inkább ide üljünk,
szót váltsunk ügyeinkről,
vezér nemzetségekről,
derekas daliákról,
isteni ivadékokról.

 
9. Velszi ércért
versengett igencsak
az ifjú Óttar
és Angantír;
segítségemet várta
a fiatal vitéz,
hadd lenne övé ekképp
őseinek hagyatéka.

 
10. Kő áldozóhelyet
állíttatott kedvemre,
e sziklakövek most
üveggé szétolvadtak,
marhák vérétől
vöröslött ott minden,
Óttar mindegyre
hitt a hatalmas istennőkben.

 
11. Sorold rokonaidat,
őseid sorjáztasd rendre,
említsd az emberek
nagy nemzetségeit;
szólj, ki Szkjöldung,
szólj, ki Szkilving,
mondd, ki Ödling,
mondd, ki Ilving,
felelj, ki föld mívese,
ki nemes, nevezd meg,
ki él a kiválasztott
közép-világ ember-körén."

 
Hyndla szólott:

 
12. "Óttar, te Innsztein
ivadéka vagy,
Innsztein az idős
Álf fia volt,
Ulf fia volt Álf,
Vízjáróé Ulf,
Vízjárót a habok
Vörös Hattyúja nemzette.

 
13. Anyádnak atyád
nyakéket nyújtott,
pompázzon Hlédísz
papnője - így hívták -,
atyjuk volt Fródi,
anyjuk a fenséges Friaut,
a fényes nemzetség
nevét ismerte e föld.

 
14. Áli ereje egykor
meghaladta mindenekét,
Hálfdan hajdan
a legkülönb Szkjöldung volt;
híre szállt, viadalt
vívnak a jelesek,
eget-földet járt be
harcuk visszhangja.

 
15. Eimunddal egyesülvén,
vitézek vitézével,
a szilaj Szigtrüggöt
kardjával kaszabolta;
elvette Almveiget,
nők legnemesebbjét,
utódokat nemzett,
nevelt tizennyolcat.

 
16. Szkjöldungok eredtek,
Szkilvingek eredtek,
Ödlingek eredtek,
Ilvingek innét,
föld mívelői,
fegyver forgatói,
választott vitézek,
Midgard nagyjai mind
nemzetséged növelték.
Ódzkodó Óttar.

 
17. Almveig anyját
hívták Hildigunnak,
szülője Szváva volt
és egy tengeri vezér;
íme, a te őseid,
Ódzkodó Óttar!
Akarsz-e többet tudni!
hallani hasonlókat?

 
18. Dagr asszonya Tóra lett,
derék daliák anyja,
házasságból hős
harcosok születtek:
Gird és Fradmar,
a Frekar-fivérek,
Áin és Jöszurmar,
a jó öreg Álf;
akarsz-e többet tudni,
hallani hasonlókat?

 
19. Hildigunn hőse volt Ketill,
örököse Klipprnek,
néked ő anyai
nagyapád volt, fiú;
Fródi született
Kárit előzve,
előtte, korábban járva,
jött a világra Álf.

 
20. Nannát nevezem meg most,
Nökkvi leányát,
lásd, egyik sarja
sógora apádnak;
távoli rokonságod is
sorolhatom tovább,
bizony, ismertem
Broddot és Hörvit;
nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
21. Iszolf és Ászolf,
az apjuk Őlmód,
az anyjuk Szkúrhild,
Szkekkil leánya;
látod, mint roskad
rokoni legényfád!
Nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
22. Gerenda Gunnar,
Grímr, a Goromba,
Törhetetlen Tór,
Unatkozó Ulf,
Búi és Brámi,
Barri és Keifnir,
Tind és Tirving,
meg a két Hadding:
nemzetséged növelte,
Ódzkodó Óttar.

 
23. Ámi és Ómi
született egykor
Eyfora és Angrím
fenséges fiának;
földön és vizen
tomboló őrületek,
tűz-ősök, vad végzetek:
nemzetséged növelték:
Ódzkodó Óttar.

 
24. Bizony, ismertem
Broddot és Hörvit,
hajlott koru Hrólf
kemény kíséretéből,
mindőjük Jörmunrekk
jeles szülötte,
Szigurd vejéé -
figyeld beszédem!
a bátor vitézé,
a Fáfnirölőé.

 
25. Völszung-vérből
vált ki e vezér,
Hröjdungok Hjördísz,
született Hjördísz,
Eilími ekképp
Ödlingek örököse -
nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
26. Giúki gyermeke
Gunnar és Högni,
Gudrún hasonlóképp,
húga a két hősnek;
Guthorm nem igazi
Giúki-ivadék,
hiába fivére
a két fiú.
Nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
27. Vérszomjas Harald,
Hrőrek szülötte,
vad karpánt-szóró,
az anyja Auda volt;
Igazlátó Auda
Ívar leánya,
viszont így Randvér
atyja volt Rádbard;
isteneknek áldozták
az ifjakat mind.
Nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
28. Tizenegy áz isten
élt csak tovább,
mikor Baldrt tűzzel
borította a máglya:
ment Váli, mindezt
bosszulni nyomban,
bátyja nyomorult gyilkosát
végzettel verte.
Nemzetséged növelték,
Ódzkodó Óttar.

 
29. Baldr apja ekképp
fia után örökölt,
Frey Gerdet vette el,
Gímir leányát,
óriás-ősöktől
és Angrbodától származik ő;
vérükből való
Tjázi is, a vidám,
vadászó óriás,
Szkádi szilaj apja.

 
30. Eleget elmondtunk néked,
többet is tudnánk;
mondd, mi továbbit
kívánsz megtudni tőlünk?

 
31. Haki volt Hvedna
választott, kedves fia,
volt azontul Hvedna
Hjörvard atyja,
Heid és Lótolvaj
Hrímnir serény sarjai.

 
32. A jósnők egy szálig
Vidólftól születtek,
Vilmeidtől származik
megannyi boszorkány,
ám a jósok sorra
Feketefejűtől,
az óriások egytől-egyig
Ymir ivadékai.

 
33. Eleget elmondtunk néked,
többet is tudnánk;
mondd, mi továbbit
kívánsz megtudni tőlünk?

 
34. Világra jött
valamikor egy hős,
roppant hatalmak
remek sarja;
kilencen segítették,
hadd lenne délceg dárdás,
óriás hajadonok óvták
e földnek fodrán.

 
35. Eleget elmondtunk néked,
többet is tudnánk;
mondd, mi továbbit
kívánsz megtudni tőlünk?

 
36. Szülte őt Gjálp,
szülte Greip,
szülte Eisztla
és Eirgiava;
életét adta
Úlfrún, Angeia,
Imd és Atli,
Jarnszaksza szintén.

 
37. Nőttön-nőtt a fiú:
földi televénytől,
hűvös tengervíztől,
vadkan vérétől.

 
38. Eleget elmondtunk néked,
többet is tudnánk;
mondd, mi továbbit
kívánsz megtudni tőlünk?

 
39. Lokinak farkas fia
lett Angrbodától,
Szleipnir, a Suhanó,
sarja Szvadilfaritól;
a legszörnyebb volt
a varázsló banya,
Bileiszt bátyjának
borzalmas szülője.

 
40. Falt Loki a szívből:
félig sülten lelte,
sistergő zsarátnok közt,
kicsinnyé zsugorodva;
Loptr terhes lett
a torz nőszemélytől,
e némber öröke
az összes óriáslény.

 
41. Verdes a viharos tenger
az égi tetőkig,
torlódik a földre;
romlott lég fullaszt,
hófúvások rohannak,
orkánok ordítanak:
hatalmak pusztulása jő
hamuval, porral.

 
42. Valaki megszületett,
e világon mindenkinél
több, ezért táplálja
erejével a föld;
fenséges vezér,
legkülönb lény:
így nevezik, rokona
minden nemzetségnek.

 
43. Majd követi egy másik,
nála is erősebb,
nevén nevezni
nem is merem én magam;
kevesen látják
jobban a jövőt,
míg Ódin a farkassal
meg nem mérkőzik."

 
Freyja szólott:

 
44. "Vadkanomat vedeltesd
sűrű sörével
az emlékezetnek,
hogy ezek az igék
harmadnap hajnalán is
eszébe jussanak,
amikor Angantírral
nemzetség-népük számlálják."

 
Hyndla szólott:

 
45. "Pusztulj innét!
Pihennék végre.
Véled nem járhat
több jókívánságom.
Bolyongj csak, barátném,
csatangolj az éjben,
mint Heidrún kószál,
kecskéit kicsapva.

 
46. Ódr körül oldalogtál,
vágyón űzőbe vetted,
közben mások is
megvoltak kötényed alatt.
Bolyongj csak, barátném,
csatangolj az éjben,
mint Heidrún kószál,
kecskéit kicsapva."

 
Freyja szólott:

 
47. "Lobogó lángokkal
kerítlek körül;
olthatatlan tüzemen,
óriásnő, át nem törsz."

 
Hyndla szólott:

 
48. "Tüzek támadnak, látom,
földek fuldokolnak,
életét mentené mind,
menekülést keres;
nyújtsd a kelyhet
nyomorult Óttarnak,
méreggé váljon benne,
borzasztó végzetévé."

 
Freyja szólott:

 
49. "Fertelmes kívánságod
nem foganhat meg,
kívánj bármi romlást,
kegyetlen óriás-ara;
hadd váljék a sör
Óttar serény hasznára,
oltalmazza őt
az összes óvó isten."
Hátra Kezdőlap Előre